www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoop geven aan een angstige en ongelovige wereld

Jeff - 26 maart 2022

()

Ziekte. Hongersnood. Oorlog. Deze voortdurende plagen op de wereld nemen met de dag toe in frequentie en intensiteit. Toch is niets te vergelijken met de chaos en het bloedbad wat komen gaat. De Here Jezus spreekt over de verschrikkelijke omstandigheden op het hoogtepunt van Gods oordeel:

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, nee, en ook niet zal zijn. En indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden zijn; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden (Matt. 24:21-22, LSV).

Zelfs zonder de kennis of het begrip van de Dag des Heren zijn ongelovigen zich toch aan het voorbereiden en klaarmaken voor verdere rampspoed. Het is het "einde van de wereld" zoals zij die kennen. En te oordelen naar de extreme cognitieve dissonantie, escapisme, en psychologische nood, voelen velen zich niet goed!

En in plaats van beschutting te zoeken onder de schaduw van de Almachtige God, de Alpha en Omega, de Heer Jezus Christus, zal het ongelovige Israël, dat gedeeltelijk verhard is en uitgerust met technologie en militair inzicht uit de 21e eeuw, zijn toevlucht zoeken onder valse voorwendselen. Net zoals zij in het verleden hebben gedaan, zullen zij in de zeer nabije toekomst bondgenootschappen sluiten met grotere heidense machten om hun eigen huid te redden van de verdrukkingsoordelen van ziekte, hongersnood en oorlog.

Misschien spreekt geen andere profeet uit het Oude Testament meer over Israëls patroon van gevaarlijke afspraken maken dan Jesaja. Door zijn hele boek heen zijn er een aantal passages die Israëls neiging benadrukken om de vijand van hun vijand het hof te maken in plaats van te vluchten naar de Rots die hen gebaard heeft (Deut. 32:18).

Bijvoorbeeld:

Jes. 2:6-8: "Want Gij hebt Uw volk, het huis van Jakob, verlaten. Want zij zijn vervuld uit het oosten, waarzeggers als de Filistijnen, en slaan de handen ineen met de kinderen van vreemden. En haar land is vol van zilver en goud, en er is geen einde aan haar schatten, en haar land is vol van paarden, en er is geen einde aan haar wagens, en haar land is vol van afgoden, het buigt zich voor het werk van haar handen, voor wat haar vingers hebben gemaakt."

Jes. 8:12-15: "Jullie moeten niet zeggen samenzwering aan alles wat dit volk een samenzwering zal noemen en niet bevreesd zijn, jullie zullen niet vrezen en het zal jullie niet beangstigen. YHWH der heerscharen, Hem moet gij heiligen, en Hij is uw Vrees, en Hij is uw Verschrikking, en Hij is geweest tot een heiligdom, en tot een steen des aanstoots, voor de twee huizen Israels, tot een valstrik en een strik voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zijn gestruikeld en gevallen, en gebroken, en gestrikt, en gevangen genomen."

Jes. 21:2-3: "Een hard visioen is mij verkondigd: De verraderlijke handelaar handelt verraderlijk, en de verwoester vernietigt. Trek op, O Elam, beleger, O Medië, Ik heb al zijn zuchten doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vervuld [met] grote pijn, weeën hebben mij gegrepen als weeën van een barende vrouw."

Jes. 27:4-5: "Te dien dage antwoord Ik tot haar: Een begeerlijke wijngaard, Ik, YHWH, ben haar bewaarder, Ik bewater hem elk ogenblik, opdat niemand hem beschuldigt, Nacht en dag bewaar Ik hem. Woede is niet in Mij. Wie geeft Mij een doorn in de strijd? Ik stap er in, Ik verbrand het meteen. Of hij grijpt naar Mijn kracht, dat hij vrede met Mij maakt; vrede moet men met Mij sluiten."

Jes. 28:14-15, 18: "Daarom, hoort een woord van YHWH, gij mannen der verachting, heersende over dit volk, dat [is] te Jeruzalem. Want gij hebt gezegd: "Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en wij hebben een voorziening getroffen met Sheol, een overvloeiende gesel, als hij voorbijgaat, hij zal niet bij ons komen, hoewel wij een leugen tot onze toevlucht hebben gemaakt, en ons in bedrog verborgen hebben... En uw verbond met de dood is teniet gedaan, en uw overeenkomst met Sheol houdt geen stand, Een overvloeiende gesel, wanneer het voorbijgaat, Dan zult u worden tot een plaats van vertrapping."

Jes. 30:1-3: "Wee de afvallige zonen, een verklaring van YHWH! Om raad te geven, en niet van Mij, en een bedekking uit te spreiden, en niet van Mijn Geest, om zonde bij zonde te voegen. Die naar Egypte gaan, en Mijn mond niet hebben gevraagd, om sterk te zijn in de kracht van Farao, en te vertrouwen op de schaduw van Egypte. En de kracht van Farao is u tot schande geworden, en het vertrouwen in de schaduw van Egypte verwarring."

Jes. 31:1-3: "Wee degenen, die naar Egypte afdalen om hulp, en op paarden vertrouwen, omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat zij zeer sterk zijn, en niet hebben omgezien naar de Heilige van Israël, en YHWH niet hebben gezocht. En Hij [is] ook wijs, en brengt kwaad in, en Hij heeft Zijn woorden niet afgewend, en Hij is opgestaan tegen een huis van boosdoeners, en tegen de hulp van werkers van ongerechtigheid. En de Egyptenaren [zijn] mensen, en niet God, En hun paarden [zijn] vlees, en niet geest, En YHWH strekt Zijn hand uit, En de helper is gestruikeld, En de geholpene is gevallen, En tezamen worden zij allen verteerd."

In vergelijking met verwante passages in de Schrift (Dan. 9:27; Hos. 12:1; 1 Thess. 5:3), getuigt en bevestigt deze uittreksels uit Jesaja dat Israël opnieuw de Here zal verlaten en een verbond zal sluiten met andere naties om zichzelf te beschermen tegen dood en verderf. Dit gewoontepatroon van zich verhardend verbond sluiten zal echter een grote averechtse uitwerking hebben wanneer de Heer komt om te oordelen.

En zodra Israël de laatste slechte deal heeft gesloten, zal de Here Jezus Christus het eerste zegel openen!

Terwijl we blijven uitkijken naar Jezus' terugkeer om Zijn bruid te redden voordat Gods laatste oordeel begint (Jes. 26:20-21), zullen we ook volharden in onze studie van Petrus' eerste epistel. Let op het aantal verwijzingen naar het boek Jesaja - vooral de gemarkeerde gedeelten hieronder:

 • 1 Petr 1:24-25 (zie Jes 40:6-8)

 • 1Petr 2:6 (zie Jes 28:16)

 • 1Petr 2:8 (zie Jes 8:14)

 • 1Petr 2:22 (zie Jes 53:9)

 • 1Petr 2:24 (zie Jes 53:5)

 • 1Petr 2:25 (zie Jes 53:6)

 • 1Petr 3:14-15 (zie Jes 8:12-13)

In het gedeelte van deze week van 1 Petrus (3:13-22), zullen we vele relevante toepassingen voor vandaag vinden. Niet alleen is er een persoonlijke toepassing met betrekking tot de bedreigingen, beschuldigingen en gevaren waarmee wij als gelovigen dagelijks worden geconfronteerd, maar ook met betrekking tot Israël horen we een woord van waarschuwing voor een eigenzinnige natie die bezig is een deal met de dood te sluiten. Net als koning Achaz in Jesaja's tijd, zijn de leiders van Israël angstig en ongelovig, weigeren zij te reageren op Gods tekenen (Jes. 7:14; Openb. 12:1-2) en vragen zij daarom om moeilijkheden, benauwdheden... Jakobs benauwdheid!

Studie notities

1 Petrus

Een gelovige zijn identiteit, veiligheid en doel door beproevingen en lijden

De samenvatting van vorige week (3:1-12): Eerst richt Petrus zich tot gelovige vrouwen en spoort hen aan om zich aan hun man te onderwerpen. Als zwakkere vrouw zijn ze onderdanige en gehoorzame echtgenotes een voorbeeld voor alle gelovigen die zich onderwerpen aan het gezag. Net als Sarah vinden gelovige vrouwen stabiliteit en zekerheid wanneer zij zich richten op hun innerlijke leven en hun vertrouwen stellen op God. Ten tweede waarschuwt Petrus gelovige echtgenoten tegen misbruik van hun door God gegeven gezag; namelijk als zij hun mede-erfgenamen van "de genade van het leven" niet eren en vreedzaam met hen samenleven, dan zal God hun gebeden niet eren. Tenslotte richt Petrus zich tot alle gelovigen - man of vrouw, slaaf of vrije - en legt de nadruk op broederlijke liefde, geen beledigingen beantwoorden of kwaad voor kwaad vergelden, maar in plaats daarvan anderen zegenen, omdat God hen gezegend heeft met een toekomstige erfenis van "goede dagen" en [eeuwig] "leven".

Week 6: Christus vrezen; Rechtvaardig lijden als de weg naar heerlijkheid; De doop die het geweten reinigt (3:13-22)

3:13-16

"En wie is het die u kwaad zal doen, als gij ijvert voor het goede? Maar ook al zoudt gij lijden om der gerechtigheid, gij zijt gezegend. En u moet niet bang zijn voor hun bedreigingen, noch moet u verontrust zijn. Maar heiligt in uw harten Christus als Heer, altijd bereid tot verdediging tegenover een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is; doch met zachtmoedigheid en vreze, een goed geweten hebbende, opdat, wanneer zij tegen u zouden spreken, die uw goede levenswijze in Christus belasteren, zij beschaamd zullen worden."

Nadat Petrus uitvoerig uit Psalm 34 heeft geciteerd over het te verwachten gedrag van hen die Gods zegen van het eeuwige leven zullen beërven, vervolgt hij in vers 13 met een retorische vraag: "En wie is het die u zal schaden [Grk, kakoson]..." Het woord dat vertaald wordt met "schaden" komt van dezelfde wortel als het woord dat vertaald wordt met "kwaad" in vers 12, "...het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen [kaka]."

Om Petrus' retorische vraag anders te formuleren: Als een gelovige goed blijft doen ondanks de onrechtvaardige behandeling door anderen, hoeft die persoon zich geen zorgen te maken als het aankomt op Gods oordeel over hen die kwaad doen. Paulus doet soortgelijke retorische uitspraken in Romeinen 8:31-34 (zie ook 1 Petr. 2:20).
Maar ook al doen gelovigen goed en streven zij vrede na, toch kunnen zij om hun geloof ernstig worden benadeeld of gedood. Daarom benadrukt Petrus dit punt en verduidelijkt hij in vers 14 dat het lijden van een gelovige niet tevergeefs is. Het zogenaamde "gezegende leven" is geen immuniteit voor fysieke en emotionele pijn of dood; het gezegende leven is lijden om Jezus' wil, wetende dat er een beloning komt (zie vooral Matt. 5:10-12: "Zalig wie vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer mensen u beledigen, vervolgen en allerlei kwaad tegen u zeggen, omwille van Mij. Verheugt u en weest blij, want groot is uw loon in de hemel...").

Sleutelbegrip: "vrees" - Grieks, phobos, drie keer gebruikt in 3:14-15. Het tweede deel van vers 14 luidt letterlijk in de Griekse tekst, "...maar hun vrees, vrees niet...", en de vrees voor de mens staat in contrast met de vrees voor de Heer in vers 15, "...altijd bereid tot verdediging tegen een ieder die u vraagt...met zachtmoedigheid en vrees." In vers 14 citeert Petrus rechtstreeks uit de Griekse tekst van Jesaja 8:12 - de tweede keer in de brief dat hij naar deze OT-passage verwijst (zie 1 Petr. 2:8). De achtergrond en context van Jesaja 7-8 sluiten perfect aan bij Petrus' boodschap over standvastig zijn in het geloof en niet bang zijn voor bedreigingen van de vijand of zelfs Gods oordeel over Zijn eigen volk.
In Jesaja 7:2 horen koning Achaz en de rest van het koninkrijk Juda geruchten dat het noordelijke koninkrijk Israël een bondgenootschap met de vijand heeft gesloten, en als gevolg daarvan "...werden de harten van Ahaz en zijn volk dooreengeschud, zoals de bomen van het bos door de wind dooreen worden geschud." God stuurt de profeet Jesaja om Achaz te confronteren en zijn belofte van bevrijding en bescherming te bevestigen, maar de koning verhardt zijn hart in ongeloof en weigert de hulp van God. Eeuwen later zou God een andere profeet naar Israël zenden - Zijn eigen Zoon - maar in vervulling van de profetie zou Zijn volk de Rots van verlossing verwerpen en struikelen in het oordeel (Jes. 8:14-15; Matt. 21:44; Lc. 2:34).

In vers 15 put Petrus verder uit de Griekse tekst van Jesaja 8, zij het met een nieuwtestamentische draai:

 • Jesaja 8:13 (Grieks/LXX): "Heiligt de Heer zelf, en Hij zal uw vreze zijn."
 • 1 Petrus 3:15: "Maar heiligt de Here Christus in uw harten..."

Het geneesmiddel voor de vrees van de mens is dus de vrees voor de Heer, met name de Heer Jezus Christus, de Zoon van God - Hij is de Heilige van Israël, een Rotssteen van toevlucht voor de gelovigen, maar een Steen des aanstoots voor de ongelovigen. Door Christus in hun harten apart te zetten, kunnen gelovigen standhouden tegen verbale aanvallen, en hun geweten vrijwaren van elke valse schuld of beschuldiging van hun vijanden.
Sleutelzin(nen): "altijd klaar voor een verdediging tegenover iedereen die het vraagt" - Het woord dat vertaald wordt met "verdediging" is het Griekse woord apologia, waarvan wij de Engelse term apologetiek afleiden (Strong's 627). Een christelijke apologeet is iemand die het geloof op een goed onderbouwde manier verdedigt tegenover ongelovigen. In de context van 1 Petrus 3 staat de "verontschuldiging/verdediging" in relatie tot de zinsnede "de hoop in u", die overeenkomt met de vorige zin: "[Christus] in uw harten" (zie Kol. 1:27), "uw goede manier van leven in Christus" - De woorden vertaald met "manier van leven" in het Engels zijn één woord in het Grieks, anastrophe-een favoriet van Petrus in deze brief, verwijzend naar het gedrag van een persoon (bijvoorbeeld, 1 Petr. 3:16 is parallel aan 2:12). De uitdrukking "in Christus" wordt door de apostel Paulus 73 keer in zijn brieven gebruikt, en slechts 3 keer door de apostel Petrus (3:16; 5:10, 14). Petrus en Paulus zijn het er dus over eens dat het "goede gedrag" van een gelovige alleen kan voortkomen uit het "in Christus" zijn en Christus in de gelovige.

3:17-19

"Want het is beter te lijden om goed te doen, indien de wil van God het wil, dan kwaad te doen, omdat ook Christus eenmaal voor de zonden geleden heeft, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat Hij u tot God zou brengen, nu Hij weliswaar in het vlees gedood is, maar in de geest levend gemaakt is, in welke geest Hij ook, heengegaan zijnde, gepredikt heeft tot de geesten in de gevangenis..."

In vers 17 vat Petrus zijn hoofdpunt samen en herhaalt hij dat hij goed moet doen, ondanks het feit dat hij door anderen slecht en onrechtvaardig behandeld wordt. Bovendien loopt 3:17-22 parallel met soortgelijke bewoordingen in 2:20-25 (beide passages spreken over lijden om het goede te doen, gevolgd door het voorbeeld van Christus). Bovendien bevestigt de apostel in vers 17 dat lijden om goed te doen deel uitmaakt van Gods wil en nooit buiten zijn soevereine controle valt.
In tegenstelling tot gelovigen is het lijden van Christus echter uniek en ongeëvenaard, omdat Hij eenmaal "voor de zonden" geleden heeft (vers 18; zie ook 2:24). Hij die geen zonde gedaan heeft (2:22), de enige rechtvaardige, stierf voor de onrechtvaardigen om de onrechtvaardige zondaars tot God te brengen (vergelijk 2:25). In één enkel vers (3:18) vat Petrus verschillende belangrijke leerstellingen over de Persoon van Christus samen:

 • Zijn incarnatie ("inderdaad in het vlees")
 • Zijn zondeloosheid ("de rechtvaardige")
 • Zijn volbrachte werk ("leed eenmaal"
 • Zijn dood als verzoening ("leed... voor de zonden")
 • Zijn dood als plaatsvervanger ("de rechtvaardige voor de onrechtvaardige")
 • Zijn opstanding en overwinning ("brengt u tot God"... "levend in de geest")

Sleutelzin: "Hij predikte tot de geesten in de gevangenis" - Over de identiteit van de "geesten" in de gevangenis is in de kerkgeschiedenis veel discussie geweest, maar de beste interpretatie begint met de bovennatuurlijke context van Genesis 6:1-4 en eindigt met de binding en gevangenneming van Satan in Openbaring 20:1-3. Bovendien waren de geesten in de gevangenis, die Jezus confronteerde na Zijn lijden en overwinning aan het kruis, gevallen engelen, die tegen God in opstand waren gekomen en er de oorzaak van waren dat de mensheid in de tijd van Noach door en door verdorven was. Petrus' contextuele achtergrond en wereldbeeld is vergelijkbaar met die van Judas, die letterlijk citeert uit 1 Henoch. De oude manuscripten van 1 Henoch dateren uit de 3e/2e eeuw voor Christus en geven meer details over Genesis 6 en de "zonen van God" (engelen) die ongehoorzaam waren aan de HEER en hun oorspronkelijke plaats in de hemel verlieten.
Bijbelgeleerde, Michael Heiser, stelt het volgende over 1 Petr. 3:14-22:

"Net zoals Jezus de tweede Adam was voor Paulus, is Jezus de tweede Henoch voor Petrus. Henoch daalde af naar de gevangen gevallen engelen om hun ondergang aan te kondigen. In 1Pe 3:14-22 daalt Jezus af naar diezelfde "geesten in de gevangenis", de gevallen engelen, om hen te vertellen dat ze nog steeds verslagen zijn, ondanks zijn kruisiging. God's plan van verlossing en koninkrijksbestuur was nog steeds intact. In feite lag het precies op schema. De kruisiging betekende feitelijk de overwinning over elke demonische kracht die zich tegen God verzette. Deze overwinningsverklaring is de reden waarom 1Pe 3:14-22 eindigt met Jezus opgestaan uit de dood en gezet aan de rechterhand van God - boven alle engelen, overheden en machten."

3:20-22

"...in de tijd toen zij ongehoorzaam waren, wachtte Gods lankmoedigheid in de dagen van Noach, toen de ark werd toebereid, waarin enkelen - dat wil zeggen acht zielen - door het water werden gered, hetgeen ook de doop voorstelt die u nu redt, niet een wegdoen van het vuil des vleses, maar de eis van een goed geweten jegens God, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God zit, de hemel ingegaan zijnde, en engelen en overheden en machten aan Hem onderworpen."

De eerste bijzin van vers 20, "op een keer ongehoorzaam geweest" verwijst terug naar de "geesten in de gevangenis" uit vers 19. Petrus' verwijzing naar Gods lankmoedigheid tijdens de "dagen van Noach" maakt de identiteit van de overtredende geesten uit vers 19 nog duidelijker; namelijk dat het de engelen zijn die God ongehoorzaam waren, de hemel verlieten en voor de grote zondvloed op aarde een ravage aanrichtten (Gen. 6:1-4; vgl. Judas 6; 2 Petr. 2:4-5; Openb. 9:1-2, 14-15).
Sleutelwoorden: "een paar...acht zielen" - Het woord "paar" is het Griekse woord, oligoi, dat in 1 Petrus nog een paar keer wordt gebruikt (1:6; 5:10, 12). Jezus gebruikt ditzelfde woord in verband met de "weinige" arbeiders die bereid zijn de overvloedige oogst te bewerken (Matt. 9:37; Luc. 10:2) en de "weinigen" die uitverkoren zijn in tegenstelling tot de velen die uitgenodigd zijn om gered te worden, maar het aanbod afslaan (Matt. 7:14; 20:16).
Het getal "acht" wordt niet alleen benadrukt omdat Noach + 7 letterlijk gered werden, maar ook omdat het getal elders in de Bijbel een nieuwe schepping of een nieuw begin vertegenwoordigt (b.v. besnijdenis op de achtste dag; opstanding op de eerste dag van de week na dag zeven; "Jezus" geschreven in het Grieks telt op tot 888 in gematria; zie meer voorbeelden hier).

Sleutelzin: "gered door water ... prefigeert de doop die u nu redt" - Het Griekse woord dat vertaald is met "prefigeren" is antitypos (anti-type), of datgene wat overeenkomt met een type, patroon, of voorstelling. Het Oude Testament is vol van typen en symbolen die een overeenkomstige vervulling vinden in de nieuwtestamentische openbaring. In dit verband zegt Petrus dat het water van de zondvloed in de tijd van Noach de [geestelijke] doop voorstelt die nu gelovigen redt die vertrouwen op de hemelse "Ark", de Here Jezus Christus.

Petrus zegt niet dat de waterdoop, hetzij door besprenkeling of onderdompeling, in aanmerking komt als een soort ritueel of sacrament dat tot redding leidt; integendeel, hij verjaagt elke notie dat de waterdoop redding brengt door in vers 21 te verduidelijken: "niet een wegdoen van de vuiligheid van het vlees." Dus, hoe zijn de vernietigende vloedwateren in Noachs tijd een voorbode van de doop en verlossing in het Nieuwe Testament? Voor een nuttige kruisverwijzing: het punt dat Petrus maakt in 3:21 is analoog aan Paulus' uitspraak in Rom. 6:3-5, "Weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dus met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid des Vaders, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want als wij met Hem verenigd zijn in een dood als de zijne, zullen wij zeker met Hem verenigd zijn in een opstanding als de zijne" (ESV).

Jezus zelf sprak over zijn opofferende, verzoenende dood in termen van een doopsel (zie Marcus 10:38-39; Luc. 12:50), en elders in de Schrift wordt de Heilige Geest aangeduid als doopsel "water" dat reinigt en redt: Joh. 3:5; 7:37-39; 1 Kor. 12:13; Titus 3:5-6: "Hij heeft ons gered, niet uit werken der gerechtigheid, die wij gedaan hebben, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest..."

Sleutelzin: "eis van een goed geweten jegens God" - Het woord dat vertaald wordt met "eis" is het Griekse woord, eperotema, dat in het Nieuwe Testament in de werkwoordsvorm voorkomt en "ondervragen, vragen, eisen" betekent (Strong's 1905). In oude Griekse geschriften kan eperotema ook een juridisch verzoek aan een gerechtsambtenaar zijn. Daarom is Petrus' gebruik van de term van toepassing op een verzoek of petitie van een gelovige aan God voor een "goed geweten", gebaseerd op Christus' verzoenende dood voor zonden en opstanding naar de hemel aan de rechterhand van God (de schrijver van Hebreeën is het met Petrus eens in Heb. 9:9-10, 13-14; 10:2-4, 11-14).

Week 6 - Samenvatting (3:13-22):

In tegenstelling tot het bekende citaat van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, is God zelf het enige dat gevreesd moet worden. In het gedeelte van deze week moedigt Petrus de gelovigen aan om God te vrezen (en niet de mens); hij bevestigt dat lijden de "gezegende" weg naar heerlijkheid is (naar het voorbeeld van Christus); en hij benadrukt dat we in ons hart trouw moeten zweren aan Christus alleen. Als Christus apart gezet is en Hij alleen gevreesd wordt, dan zullen wij niet geschokt worden door enige bedreiging of intimidatie. Ook zullen wij, door een rein geweten te hebben en niet bang te zijn voor het laatste oordeel, altijd klaar staan om een verdediging te geven voor de Hoop die in ons woont.
In deze laatste dagen, vergelijkbaar met de tijd van Noach (Matt. 24:37-39), al zijn we met weinigen en zijn de spotters talrijk, God wacht geduldig en te zijner tijd zal de Ark van de Verlossing ons optillen en ons veilig en wel bij God brengen, hoog boven de vloed van Gods oordeel over alle engelen- en mensenmachten die onderworpen zijn aan de Koning der koningen en de Heer der heren. Hallelujah!

"Waar de zonde diep zit, is Uw genade meer
Waar genade is, is waar U bent
En waar U bent, Heer, ben ik vrij
Heiligheid is Christus in mij

Heer, ik heb U nodig, O, ik heb U nodig
Elk uur, heb ik U nodig
Mijn enige verdediging, mijn gerechtigheid
O, God, hoe ik U nodig heb."

Bron: Giving a Defense of Our Hope to a Fearful and Unbelieving World - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates