www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bereid je voor op... GENADE!

Jeff - 14 februari 2022

Hallo mede-Pelgrims!

Hoewel ons korte verblijf in deze tijd vol beproevingen vol verdriet en smart is, hopen we dat u nog steeds rust vind en in Christus blijft , onze Opgestane en Levende Hoop (1 Petr. 1:3). Terwijl u Hem gretig blijft zoeken en wacht op Zijn spoedige wederkomst, hebben wij de tweede aflevering van de 1 Petrus-serie over 1:13-25. Bekijk de video en zie de diepgaande studie-aantekeningen hieronder:

1 Petrus

De identiteit, veiligheid en het doel van een gelovige door beproevingen en lijden heen

In de openingstoespraak van de brief prijst Petrus de Vader voor Zijn geschenk van redding aan hen die in Zijn Zoon geloven (1:1-12). In zijn groots en uitgebreid overzicht van de zegeningen van het evangelie van genade, legt de apostel de nadruk op de nieuwe geboorte ("ons wederverwekt hebbende tot een levende hoop"), een onvergankelijke erfenis die in de hemel wacht, Gods bescherming door verschillende beproevingen heen, en een gegarandeerde uitkomst voor al Gods uitverkoren kinderen - de volledige en totale verlossing van hun zielen wanneer Jezus aan hen geopenbaard wordt in Zijn heerlijkheid.

De belofte van redding door genade door geloof in Jezus Christus is zo groots en spectaculair dat profeten en engelen uit het Oude Testament reikhalzend uitkijken naar Gods plan van redding om zich te ontvouwen en in vervulling te gaan. En zo, net als de profeten van weleer, wachten de gelovigen van vandaag, die verschillende beproevingen ondergaan in "de laatste tijd", reikhalzend op Hem die zij liefhebben maar niet hebben gezien. De heerlijkheid komt...

Week 2: Genade en heilig leven; de reden voor verlossing; Uitgebreide liefde door Gods blijvende woord (1:13-25)

1:13-16

"Daarom, de lendenen van uw gemoed omgord hebbende, nuchter zijnde, vestigt uw hoop geheel op de genade, die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, als kinderen van gehoorzaamheid, niet gelijkvormig zijnde aan de hartstochten in uw vroegere onwetendheid. Maar zoals Degene die u geroepen heeft heilig is, weest ook gijzelf heilig in al uw gedrag, want er staat geschreven: "Gij zult heilig zijn, want Ik ben heilig."

In vers 13 vinden we de eerste gebiedende wijs (een gebod) gericht aan de ontvangers van de brief: Daarom (daar gij deze nieuwe geboorte hebt ontvangen in een levende hoop die zal resulteren in uw uiteindelijke verlossing en verheerlijking) vestigt uw hoop ten volle op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus...

Merk op dat wanneer Jezus verschijnt in heerlijkheid, onze zekerheid en vertrouwen in de dag des oordeels niet gevonden wordt in ons gedrag of onze prestaties, maar in de genade die ons gebracht wordt. Kortom, wij zijn gerechtvaardigd uit genade (Rom. 3:24); wij worden geheiligd uit genade (Hebr. 4:16); en wij zullen ook verheerlijkt worden uit genade (1 Petr. 1:13).

Met deze zekerheid van verlossing in gedachten, geeft Petrus dan een tweede gebod: Wees heilig... in al uw gedrag. Geredde heidenen, die eens onwetend waren over de enige ware God, hebben niet langer een excuus om te blijven denken en handelen op grond van hun vroegere begeerten. Als we eenmaal opnieuw geboren zijn en Gods onvergankelijke zaad hebben ontvangen (1:23), zijn we nu uit hetzelfde heilige kleed gesneden als onze hemelse Vader. En alleen na onze bekering zullen wij in staat zijn om "heilig te zijn" zoals de Schrift ons gebiedt.

Sleutelzin(nen): "de lendenen uws gemoeds omgord hebbende" - Voor geredde heidenen kunnen zij niet meer vertrouwen op een 'stinkend denken', maar moeten zij er bovenuit stijgen en geestelijk nuchter en wakker blijven. Petrus' metafoor komt van de manier waarop een Israëliet een los gewaad "omgordde" voordat hij het huis verliet om op een lange reis te gaan. Vandaar dat dit een treffende beschrijving is voor een uitverkoren vreemdeling (1:1) om alert te blijven en te allen tijde gereed te zijn om op te staan en te gaan (let wel: Petrus heeft waarschijnlijk de Israëlieten in gedachten die ten tijde van de Exodus als tijdelijke bewoners in Egypte leefden; zo moeten ook de heidenen zichzelf zien tijdens hun korte verblijf in deze tijd).

"Als kinderen van gehoorzaamheid" - Denk aan 1:2, "...tot de gehoorzaamheid... van Jezus Christus." Christus, de ultieme gehoorzame Zoon die voldeed aan de Wet en al haar eisen, is nu het middel tot verlossing voor hen die Hem hebben aangenomen en Hem nu gehoorzamen (zie Hebr. 5:8-9). Vergelijk Petrus' "kinderen der gehoorzaamheid" met Paulus' "kinderen der ongehoorzaamheid" in Kolossenzen 3:6-7.

"Niet gelijkvormig worden" - Het Griekse woord, suschematizo (Strong's 4964), "gelijkvormig worden; een voorbeeld nemen aan" wordt slechts twee keer in het Nieuwe Testament gevonden: Vergelijk 1 Petr. 1:14 met Rom. 12:2, dat een vergelijkbare context is met een vermaning tot een heilig leven gebaseerd op Gods genadige geschenk van redding.

1:17-21

"En indien gij Hem, Die onpartijdig oordeelt naar ieders werk, als Vader aanroept, gedraagt u dan in vreze gedurende de tijd van uw verblijf, wetende dat gij verlost zijt van uw vergeefse levenswijze, die van uw vaderen is overgeleverd, niet door vergankelijke dingen - door zilver of goud - maar door het kostbare bloed van Christus, als van een lam zonder smet en zonder vlek, dat weliswaar van tevoren bekend was vóór de grondlegging der wereld, maar dat in de laatste tijden geopenbaard is omwille van u, die door Hem geloven in God, die Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem heerlijkheid heeft gegeven, zodat uw geloof en uw hoop op God zijn".

Als degenen die zich als christen identificeren God gaan aanroepen en aanbidden als hun "Vader", dan hebben zij ook een verplichting en verantwoordelijkheid om hun nieuwe identiteit als kinderen van God waar te maken. Petrus richt zich tot het collectief in vers 17, "En indien gij [meervoud] aanroept als Vader..."; dit ontkent echter niet de individuele verantwoordelijkheid tegenover Hem die zonder bevoordeling "het werk van ieder [persoon]" zal beoordelen.

Hoewel een gelovige niet gerechtvaardigd/rechtvaardig verklaard wordt door werken (Rom. 3:20; Gal. 2:16), betekent dit niet dat het kind van God een zorgeloos leven kan leiden tijdens zijn tijdelijk verblijf. Integendeel, gelovigen moeten zich "in vreze" gedragen, wetende dat God een ieder zal belonen op grond van wat hij na zijn bekering heeft gedaan (zie ook Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10-11).

Sleutelbegrip: "u bent verlost" - Grieks, elutrothete, van het grondwoord luo, "losmaken, bevrijden". Petrus verhoogt de ernst van het leven voor God in deze tijd door de kostbare prijs van onze verlossing te noemen - we zijn verlost (vrijgekocht door losgeld) alleen vanwege de offerdood van Jezus, "het kostbare bloed van Christus". Geen ander kon voor onze zonden betalen (zie Psalm 49:7-9), en geen enkele hoeveelheid "zilver of goud" in deze wereld kon ons werkelijk en blijvend bevrijden van een zinloos, betekenisloos bestaan (zie Jes. 52:3; 55:1-2).

Sleutelzin: "reeds vóór de grondlegging der wereld" - Hoewel het voor eindige geesten een ongrijpbaar en verbijsterend concept blijft, omvatte Gods soevereine plan vóór de schepping van de wereld de verlossing van de mensheid door de menswording, de dood, de opstanding en de verheerlijking van Zijn Zoon.

Eens verborgen in typen en schaduwen in voorbije tijden, is het middel van onze verlossing nu volledig geopenbaard door Jezus "in de laatste tijden". Jezus kwam in de wereld omwille van ons, zodat wij "door (of door) Hem" volledig vertrouwen kunnen hebben in de Vader om ons te doen verrijzen en verheerlijken, net zoals Hij deed voor Zijn Zoon.

1:22-25

"Hebt uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid aan de waarheid tot oprechte broederliefde, hebt elkander vurig lief, uit een rein hart, wedergeboren zijnde niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God, want: "Alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid is als de bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid.' En dit is het woord dat aan u is verkondigd."

Petrus geeft nu een ander gebod: "Hebt elkander vurig lief." Merk op dat dit gebod tussen twee belangrijke uitspraken staat. De lezer/luisteraar van deze brief is alleen in staat lief te hebben "uit een rein hart", omdat hij of zij reeds...

  • 1) ...gezuiverd is: "in gehoorzaamheid aan de waarheid tot oprechte broederliefde"
  • 2) ,,,wedergeboren is: "niet uit onvergankelijk zaad, maar onvergankelijk"

We vinden hier dus essentiële voorwaarden voor schuldvrije gehoorzaamheid die in de verzen 22-23 worden versterkt. Met andere woorden, men kan van een geestelijk dood persoon niet verwachten dat hij Gods gebod om anderen oprecht en onvoorwaardelijk lief te hebben, zou gehoorzamen. En dus moet men eerst in Christus geloven en wedergeboren worden (zie Paulus' gelijkluidende formulering "de waarheid gehoorzamen" in Gal. 5:7; de voorgaande verzen geven aan dat de zinsnede "de waarheid gehoorzamen" gelijk staat aan geloof in Christus).

Sleutelbegrip: "vurig" - Grieks bijwoord, ektenos (Strong's 1619), modificerend het gebod "heb elkander lief". De Griekse term is een samenstelling van ek, "uit" + tenos, "strekken" (van tenos leiden we woorden af als pees, spanning, en verlenging). Daarom moeten wij ons uitstrekken en elkaar liefhebben in navolging van Jezus, die letterlijk "uitgestrekt" was aan een kruis voor ons.

De verzen 24-25 geven de oudtestamentische basis voor Petrus' ondersteunende uitspraak over wedergeboorte uit onvergankelijk zaad - ook wel het levende en blijvende Woord van God. Petrus bevestigt dat vanaf het moment dat iemand gelooft en het evangelie ontvangt, het woord dat aan hem gepredikt wordt door een boodschapper die door de Heilige Geest vervuld is (1 Petr. 1:12; Ef. 1:13), en gedurende zijn hele pelgrimstocht in deze tijd die voorbijgaat (1 Kor. 7:31; 1 Joh. 2:17), de wedergeboren gelovige er zeker van kan zijn dat het Woord dat in hem leeft en blijft, hem veilig tot in de eeuwigheid zal dragen - precies zoals God belooft in Jes. 40:6-8!

Bonus: Lees Jesaja 55:10-13 in het licht van 1 Petrus 1:23-25 voor een andere achtergrond in het Oude Testament die een vergelijkbaar punt maakt over de werkzaamheid van Gods woord.

Week 2 Samenvatting (1:13-25):

Petrus begrijpt dat als we heilig willen zijn, eerbiedig willen leven en vurig willen liefhebben, we eerst volledige zekerheid moeten hebben over onze redding. Voordat hij verdere instructies geeft in de brief, begint de apostel met de gebiedende wijs: "...vestig uw hoop volledig (zonder te wankelen) op de genade die u gebracht wordt..." De genade omvat ons van begin tot eind, en daarom zijn wij vrij om de Heer van harte te dienen, wetende dat Hij zal voleindigen wat Hij begonnen is (1Kor.1:8; Fil.1,6).

Bovendien, als we deze prachtige waarheid eenmaal begrijpen en niet langer in hopeloosheid, angst, schuld en veroordeling leven, dan kan niets ons meer tegenhouden om Gods doel voor ons leven te bereiken. Omdat we opnieuw geboren zijn uit onvergankelijk zaad en Gods woord door ons heen leeft en voortduurt, kunnen we werkelijk "heilig zijn, zoals Hij heilig is", weerstaan aan terugval in oude denkpatronen, en elkaar vurig liefhebben "uit een rein hart" dat God zelf ons geeft (Ezech. 36:26).

"Zalige zekerheid, Jezus is mijn
Oh, wat een voorsmaak van goddelijke heerlijkheid
Erfgenaam der zaligheid, gekocht door God
Geboren uit Zijn geest, gewassen in Zijn bloed."

Bron: Gird Up and Get Ready for... GRACE! - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates