www.wimjongman.nl

(homepagina)


Sterkte voor het leven in de eindtijd

Door Hal Lindsey op 25 april 2022

()

Als we dicht bij de tijd van Christus' wederkomst leven - en ik ben ervan overtuigd dat dat zo is - zou dat dan onze manier van leven moeten beïnvloeden? De Bijbel geeft ons instructies die in elke tijdsperiode van toepassing zijn. Die waarheden veranderen niet naarmate de dag des Heren nadert. Wij leven volgens bepaalde principes en die principes veranderen niet. Maar ook al veranderen Gods normen niet, de Bijbel leert ons wel het gevaar van zulke tijden te respecteren, en ons leven daaraan aan te passen.

Hebreeën 10:24-25 (NASB) zegt: "Laten wij erover nadenken hoe wij elkaar kunnen aansporen tot liefde en goede daden, door niet af te zien van ons samenzijn, zoals sommigen plegen te doen, maar elkaar te bemoedigen; en dit temeer, daar gij de dag ziet naderen."

Waar de New American Standard Bible zegt "stimuleren", zegt de King James Version, "provoceren". Beide zijn Engelse vertalingen van een Grieks woord dat letterlijk "aanzetten" betekent. Moedig elkaar aan tot liefde en goede daden. De beste plaats om dat te doen is in regelmatige samenkomsten.

Tijdens de Covid lockdowns, werd vers 25 een verzamelroep voor veel kerken. "Ons samenkomen niet te verzaken" (KJV). Het is fundamenteel. In het hele Nieuwe Testament zien we christenen regelmatig samenkomen, net zoals Gods volk dat in het Oude Testament deed. In de Verenigde Staten werd het een strijd om het Eerste Amendement. Politici en bureaucraten leken erop uit te zijn om kerken te sluiten, terwijl veel kerken er net zo op uit waren om manieren te vinden om Gods woord te volgen.

Het is altijd nodig en juist geweest dat christenen regelmatig bijeenkwamen in eredienst en gemeenschap, met het oog op discipelschap, bemoediging, liefdadigheid en evangelisatie. Vers 25 zegt dat deze behoefte zal toenemen in de laatste van de laatste dagen. Het zegt deze dingen te doen "des te meer, daar gij de dag ziet naderen".

Welke dag? De dag des Heren. Dat is een tijdsperiode die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament prominent wordt genoemd en die begint in de tijd van de verdrukking. Dit is nu bijzonder interessant voor ons. De opname zal plaatsvinden vóór de verdrukking, dus we zullen de verdrukking zelf niet zien. We kunnen echter wel tekenen zien dat de dag des Heren snel nadert, en dat zou een krachtige invloed op ons gedrag moeten hebben.

In zo'n tijd moeten wij ons meer inspannen om elkaar aan te moedigen in liefde, geloof en goede werken. Wij moeten ons aan elkaar binden. De ongebondenen zullen worden meegesleurd in de getijden van wanhoop. Zij zullen nog steeds gered worden - nog steeds naar de hemel gaan - maar hun christelijk getuigenis op aarde zal zwak en ondoeltreffend worden. Zij zullen de vrede verliezen. De vreugde van de Heer die hen kracht zou moeten geven, zal worden getemperd door golven van schuld en ontmoediging.

We hebben elkaar nodig - vooral in tijden als deze. We hebben broederschap nodig in de kerk en daarbuiten. We moeten samen lachen, samen huilen en met elkaar praten. Als we met elkaar praten, helpen we elkaar om de onrust van de dag vanuit christelijke perspectieven te begrijpen. Goddelijke gemeenschap geeft christelijke context aan de wereld om ons heen. En dat is bemoedigend.

Niemand staat boven deze behoefte. Daarom is het zo belangrijk om mensen te bezoeken die hun huis niet uit kunnen of die in een ziekenhuis of verpleeghuis liggen. Alleen al je gezicht kan vreugde en bemoediging brengen in een donkere plaats of een moeilijke tijd.

2 Timotheüs 3 spreekt over de laatste dagen als een tijd van gevaar omdat mensen egoïstisch handelen, verwarring zaaien en bedrog plegen. Vers 13 (NKJV) zegt: "Kwaadwilligen en bedriegers zullen steeds erger worden, bedriegen en worden bedrogen." Paulus' antwoord was om de jonge Timotheüs aan te moedigen om door te gaan in de gezonde leer, vertrouwend op het woord van God als zijn gids. Dat is een les van de Heilige Geest voor christenen van alle generaties - maar vooral voor tijden als deze.

Bron: Hal Lindsey