www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wees sterk en moedig

April 2022

()

Een paar weken geleden mocht ik een preek beluisteren die ging over de opdracht die Jozua kreeg van de Heer om sterk en moedig te zijn in het betreden van het land Kanaän.

40 jaar daarvoor waren de Israëlieten teruggedeinsd in ongeloof om het land te betreden en waren teruggekeerd naar de woestijn.

Dat zette mij aan tot nadenken over de huidige situatie waarin de huidige generatie leeft, en ik zie paralellen.

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam er een verandering in het paradigma zoals de wereld die daarvoor kende. Er vonden enorme veranderingen plaats in het denken van de mensen en er werden veel demonen op de mensheid losgelaten. Veel normen en waarden werden opzij gezet en de kerken begonnen leeg te lopen.

In de seculiere wereld begon men ook oog te krijgen voor de eindigheid van de wereld zoals men die kende, met groepen als de Club van Rome, die waarschuwden dat de grondstoffen begonnen op te raken en dat de mensheid daar wat aan moest doen.

Aan christelijke zijde begon men in te zien dat de terugkeer van Jezus niet lang meer op zich zou laten wachten en in de jaren '80 kwam er een beweging op gang die sterk uitkeek naar die komst. Films over de wederkomst kwamen uit, een organisatie als Woord en Beeld ging er het land mee rond, maar als we deze films vertoonden in ons dorp kwam er maar een handvol mensen op af. De schrijver Hal Lindsey schreef in zijn boek "De planeet die aarde heet" dat de Heer in de 40 jaar na de oprichting van Israel, als zijnde een generatie, zo kunnen terugkeren. Larry Norman maakte er een lied over, "I wish we all been ready" en ook Cliff Richard zong over de komst van de Heer "Thief in the night". Wij waren vol spanning, maar velen verklaarden daar niet in te geloven. De gemeente als geheel was er niet klaar voor om het Vaderhuis te betreden. Men had het goed in de woestijn, er was eten en drinken en vermaak, wat wil je nog meer. "We hebben het goed hier" was een veel gehoorde zegswijze. De verwachting verdween grotendeels.

Zo bleven we in de woestijn. Nu 40 jaar later hebben we een nieuwe golf van mensen die geloven, en staan we opnieuw voor de vraag of de wederkomst nabij is. En ook de heidense wereld ziet dat er iets staat te gebeuren en vreest voor een einde van iets wat ze niet kunnen benoemen, maar waar ze wel een vrees voor krijgen. Men wil daarom de mensen en het klimaat veranderen om te overleven. De mensen d.m.v. gen-therapie en transhumanisme en het klimaat door de Co2 uitstoot te beperken, en duurzaamheid. Paulus verklaarde echter al bijna 2000 jaar geleden dat de schepping aan zinloosheid onderworpen is, niet vrijwillig maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft Rom. 8:20. Velen volgen hen, ook christenen.

Hoe is het nu met de gemeente? Is de Bruid nu klaar voor het betreden van het Vaderhuis? Want er komt een tijd dat de Bruidskamer gereed is en de Vader de opdracht geeft om de Bruid te halen. Is de bruid gereed? Heeft ze zich mooi gemaakt? Zijn er nog velen die anders denken?

Zoals ook toen ze voor de tweede keer gereed waren om in het land Kanaän binnen te gaan, moest Israël nog eerst strijd leveren tegen Sihon, de koning van Hesbon, en tegen Og, de koning van Basan, zo zal ook de tijd die de gemeente nog op aarde zal doormaken niet zonder strijd zijn, en zal zelfs een deel niet mee willen.

Een deel van de Israëlieten wilde niet wonen in het beloofde land, ze streden wel mee tegen de heidenen, maar bleven buiten het land aan de overzijde van de Jordaan. "Toen gaf Mozes aan hen, aan de nakomelingen van Gad, aan de nakomelingen van Ruben en aan de halve stam Manasse, de zoon van Jozef, het koninkrijk van Sihon, de koning van de Amorieten, en het koninkrijk van Og, de koning van Basan, het land met de steden in hun gebieden, de steden van het land rondom." Deut. 32:33. Ook nu zijn er mensen die niets willen weten van een terugkeer van de Heer om ons op te nemen in het Vaderhuis. Ze willen blijven op deze aarde.

40 jaar lang hebben we nu geleefd in de woestijn van deze samenleving die steeds verder van God af komt te staan en Hem afwijst, waar mensen slaafs achter de wereldbeheerser aangaat zonder vragen te stellen en zich daarbij goed voelen. Zijn wij als gemeente nu wel bereid om te worden opgenomen, of wil men liever hier blijven en acht men zich sterk genoeg om een afgrijselijk lijden te ondergaan, iets wat over deze wereld zal komen met oorlogen, natuurrampen en hongersnoden om uiteindelijk, als men dat al overleeft, te worden omgebracht omdat men het merkteken van het beest niet wil aannemen. Want u weet, Jezus zal niemand dwingen, dat heeft Hij nog nooit gedaan.

Juda wordt een vluchtroute gegeven tijdens de verdrukking, als ze door krijgen dat ze op verkeerde weg zitten, naar de woestijn van Juda waar de Heer God hen zal bewaren voor de rest van de tijd in die Grote Verdrukking, Matt. 24:15-22 en Openb. 12:14. Ons is de opname aangeboden om weg te gaan van deze wereld.

Niet iedereen die in ons gezelschap verkeert, zal worden opgenomen. "Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen." Matt. 24:38-44. Gelukkig komen er steeds meer mensen die uitzien naar de Opname waarin de Heer ons veilig thuis zal brengen, degenen die niet willen achterblijven.

We weten niet op welk tijdstip de Heer zal komen, maar zalig de dienaar die hier wel over spreekt en de mensen een uitleg geeft over de komst van de Heer nu dit weer zo sterkt leeft in de gemeente en hen het huiste voedsel geeft in die tijd. ‘Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?" vers 45

Wees sterk en moedig ook in de komende tijd wanneer er nog veel dingen op ons af kunnen komen. Een tijd waar we ons vertrouwen op de Heer moeten stellen, niet op die wereldse leiders en heersers. Een tijd waarin alle voortekenen van de zegel-oordelen al zichtbaar worden. Een tijd waarin we onze hoofden omhoog moeten heffen want onze verlossing is nabij. Luc. 21:28

Wees sterk en moedig

W.J.Jongman.