www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Slangenheuvel: Een Nieuw Paradigma

door L.A.Marzulli - 14 januari 2022

De Slangenheuvel is een van de meest intrigerende plaatsen die ik ooit heb bezocht. Hij ligt in Peebles, Ohio, en is ongeveer drie uur rijden van de Newark Earthworks, waar we de Nephilim Mounds Conferenties hielden, gedurende meerdere jaren. De site ligt hoog op een klif en kijkt uit over een rivier beneden.

Er is een beeltenis van een slang die zich kronkelend een weg baant over het vlakke terrein en eindigt met zijn mond wijd open. Het lijkt alsof hij een ei inslikt dat recht voor hem ligt. Ik heb een klein pamflet uit 1924, mij gegeven door een collega-wachter en daarin staat het volgende over de Slangenheuvel:

"De beeltenis werd voor het eerst beschreven door Squire en Davis, pioniers in de Amerikaanse archeologie, in 1848. Toen deze mannen hun onderzoek verrichtten en de wereld voor het eerst een beschrijving gaven van dit wonderbaarlijke aardwerk, was het bedekt met een dicht woud en daardoor in een uitstekende staat van bewaring. De grootte, vorm en omtrek ervan werden goed herinnerd door de oudere burgers die in de omgeving woonden, en de latere restauratie, waar de vorm op veel plaatsen enigszins was verstoord, werd gemakkelijk en nauwkeurig hersteld".

Er zijn veel mensen geweest die hebben beweerd wat de Slangenheuvel betekent, waarom hij is aangelegd en natuurlijk wie de moeite heeft genomen om hem aan te leggen. Onder hedendaagse archeologen is er veel discussie over de ouderdom. Sommigen schatten hem op ongeveer 1000 jaar oud, terwijl anderen volhouden dat hij 3000 jaar oud zou kunnen zijn, of misschien zelfs nog ouder.

Onlangs heeft de Shoshone-stam getracht opheldering te verschaffen over de vraag wie de beeltenis van de slang heeft gebouwd, door vol te houden dat de Indianen de beeltenis hebben gebouwd, maar welk bewijs hebben zij daarvoor? Er wordt ons ook verteld dat er skeletten zijn opgegraven uit grote grafheuvels in de buurt van de site, maar zoals gewoonlijk zijn de skeletten verdwenen, zodat we geen idee hebben hoe groot de skeletten waren, of het indianen waren, of iets heel anders.

Eén regel in het pamflet van 1924 vertelt ons dat een volwassen man van 1.80 meter uit de grafheuvel werd gehaald, wat lang is voor een indiaan, maar zeker niet ongewoon.

Catalina Island ligt ongeveer 26 mijl buiten de stad Los Angeles, Californië, in de Stille Oceaan. Mijn werk daar heeft aangetoond dat er grote skeletten zijn opgegraven van het eiland, iets minder dan drie meter hoog.

()

Mijn ontdekking werd gedaan in 2014 en gepubliceerd in mijn boek On the Trail of the Nephilim II. Het werd verder onder de aandacht gebracht in de seizoensaflevering van History Channel, In Search of the Lost Giants, waar ik mijn bevindingen kon presenteren, samen met de analyse van de foto die ik ontdekte, verborgen in de archieven, en die nooit het daglicht zou zien!

Opperhoofd Joseph Riverwind heeft verklaard dat, voor zover hij weet, inheemse Amerikaanse culturen de enorme Grote Slingerende Heuvel die we in Newark, Ohio zien ofwel de Slangenheuvel niet hebben gemaakt. Dus als dat waar is, creëert het nog meer als een mysterie.

Wij weten uit de Bijbel dat ongeveer 3500 jaar geleden Jozua en Kaleb samen met de kinderen van Israël de verovering van Kanaän begonnen. We weten dat God een mandaat gaf om iedereen in het land te vernietigen - mannen, vrouwen, kinderen en dieren - en om alles te verbranden.

De Israëlieten mochten niets meenemen, geen buit. Dit is genocide en in feite is dit precies het hoofdstuk en de verzen die evolutionist Richard Dawkins gebruikt om het idee te verkondigen dat de God van het Oude Testament een genocidale, moordzuchtige, bloeddorstige, wispelturige maniak is!

Hij klinkt juist, totdat we de Nephilim erbij betrekken.

We weten uit het Bijbelse verslag dat de Nephilim in het land waren. De Nephilim waren het nageslacht van gevallen engelen en de vrouwen van de Aarde. Wij lezen hierover in Genesis 6, en hoewel dit een controversiële passage is, geloof ik dat het de sleutel kan zijn tot het begrijpen van de Bijbelse profetie. Met andere woorden - als wij Genesis 3:15 niet begrijpen, waarin ons nadrukkelijk wordt gezegd: "Uw zaad zal in vijandschap zijn met het zaad van de vrouw. Hij zal u de kop vermorzelen en gij zult zijn hiel vermorzelen", hoe kunnen wij dan te weten komen wie de antichrist is? Is hij het zaad van de slang?

Het bovenstaande citaat is van de Allerhoogste God en is gericht tegen de slang, wiens zaad in vijandschap zal komen - oorlog zal voeren - met het zaad van de vrouw. Wij weten dat het zaad van de vrouw uiteindelijk de Messias wordt, maar hoe zit het met het zaad van de slang? Moet het zich nog openbaren, of is dat al gedaan?

Het antwoord vinden we natuurlijk een paar hoofdstukken later in Genesis 6, waar we lezen over de Zonen van God die de dochters van de mensen huwen. Dit is de uitbarsting van het slangenzaad en het manifesteert zich in het nageslacht dat bekend staat als de Nephilim.

Het Bijbelse verhaal zegt verder: "De Nephilim waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods de dochters der mensen zagen en vrouwen namen en in hen opgingen."

Deze passage is weliswaar controversieel (dat lijken veel passages te zijn!), maar lijkt mij toch heel eenvoudig. Vergeet niet dat Mozes dit schrijft vanaf de berg Sinaï, honderden jaren na de zondvloed en dat de Allerhoogste God hem vertelt wat hij moet schrijven. Waarom zou hij hem niet gewoon zeggen te schrijven: De Nephilim waren in die dagen op de aarde en het daarbij laten. Het lijkt erop dat God zijn uiterste best doet om ons te informeren dat deze invasie - de zonen van God of de gevallen engelen - niet alleen voor de dagen van Noach zou zijn, maar ook voor daarna.

Later, na de zondvloed, zien we de Nephilim in het Beloofde Land! Er waren daar vele Nephilim stammen, de Nephilim, de Rephaïm, de Emims, de Anakims enzovoort. Ik zou willen stellen dat deze namen meer betekenis hebben dan wat een vluchtige lezing zou onthullen. Bijvoorbeeld, de Anakim, wat vertaald betekent de Langnekken. Zouden deze namen bepaalde genetische kenmerken kunnen aanduiden?

Al deze achtergrondverhalen geven aan dat de Nephilim in het Beloofde Land waren toen Jozua en Kaleb, met de twaalf stammen van Israël, de verovering begonnen. Ik heb dit aspect in detail behandeld in Op het spoor van de Nephilim.

Het is mijn stelling dat er een diaspora was uit de Levant in het algemeen en het Beloofde Land in het bijzonder. Met andere woorden, er kan een grote exodus hebben plaatsgevonden waarbij sommige van deze Nephilim stammen, die zagen hoe andere Nephilim stammen door de hand van Israël werden vernietigd, noordwaarts vluchtten naar wat nu Europa is, en zich een weg baanden naar de Amerika's. Als dat het geval is, dan zouden we daar overblijfselen van moeten zien en naar mijn mening zien we die ook.

Er zijn de mondelinge overleveringen van de Indianen over reuzen die door het land zwierven lang voordat de Indianen arriveerden. Er zijn talrijke krantenberichten uit zowel de 19e als de 20e eeuw waarin melding wordt gemaakt van reuzenskeletten die werden opgegraven en die varieerden van 2 meter lang tot meer dan 3,5 meter hoog! Zoals je hebt gezien, hebben we het fotografische bewijs dat ik ontdekte en liet analyseren van Catalina Island, dat het bestaan aantoonde van reuzen van net geen 3 meter. Dus met dit alles in gedachten, laten we terugkeren naar de Slangenheuvel.

Ik wil me concentreren op één aspect van de Slangenheuvel waar we zien dat de slang zijn bek wijd open lijkt te hebben- hij is bezig met het inslikken van wat een ei lijkt te zijn.

Wat wilden deze oude terpenbouwers zeggen door zoveel moeite te doen om zo'n ingewikkeld aarden bouwwerk te maken? Wie ondersteunde de arbeiders terwijl ze werkten aan de bouw van deze beeltenis? Is hier een boodschap verborgen in het volle zicht? Voordat ik verder ga, moet ik jullie het achtergrondverhaal geven van hoe ik op deze, naar mijn mening, opzienbarende informatie ben gekomen.

Op 12 september 2015 hielden we de Derde Jaarlijkse Nephilim Mounds Conferentie in Newark, Ohio. Ik sloot me aan bij Gary Stearman, Russ Dizdar, Chief Joseph & Laralynn Riverwind, en Fritz Zimmerman toen we allemaal informatie presenteerden over de heuvels en de Bijbelse Nephilim.

Amateur archeoloog, Mark H. zat in het publiek en hij luisterde naar Gary Stearman's presentatie getiteld, It's All About the Seed. Later had hij wat alleen kan worden omschreven als een kosmische download, en kreeg hij een openbaring over wat de Slangenheuvel betekent. Ik realiseer me dat dit vreemd kan klinken voor sommige mensen, dus laat het me uitleggen.

Als Geest-vervulde gelovigen in Jezus, hebben wij de Geest van de Levende God in ons wonen. Hij kan en zal tot ons spreken en Hij doet dat op verschillende manieren. Soms springt een Schrifttekst van de bladzijden van onze Bijbels en ook al hebben we het eerder gelezen, het heeft een nieuwe betekenis en we krijgen er nieuw inzicht uit. Soms spreekt Hij door onze dromen. Andere keren kan het een gewoon gesprek met een vriend zijn die iets tegen ons zegt dat, wanneer we het horen, we ons onmiddellijk realiseren dat God door die persoon heeft gesproken.

Er zijn gevallen waarin de Geest van de Levende God ons inzicht zal geven in iets dat diepgaand is. Ik heb dit verschillende keren meegemaakt en heb er over geschreven. Op een keer was ik met Richard Shaw in Cusco. We werden beiden getroffen door wat ik een kosmische download zal noemen. Met andere woorden, we kregen informatie waar geen van ons beiden uit onszelf aan gedacht zou hebben. Hoewel dit voor sommige mensen vreemd kan klinken, is dit wat de norm zou moeten zijn voor een gelovige, aangezien wij in de geest wandelen en de "natuurlijke" mens - degene die niet van boven is geboren - dit alles niet begrijpt noch er deel aan kan hebben. Dus terug naar hoe dit alles gebeurde met Mark.

Mark was bezig met het organiseren van een evenement over de Slangenheuvel en misschien was dit de reden dat hij er over nadacht toen hij de Nephilim Mounds III Conferentie bijwoonde.

Gary stond achter de lessenaar en ging verder met het bespreken van de Genesis 3 passage, die zegt: "en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad: hij zal u de kop vermorzelen, en gij zult zijn hiel vermorzelen." Ik heb dit ook kort behandeld in mijn lezing, waarbij ik terugwees naar Gary's presentatie dat er een oorlog is en wel tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. We weten uit deze profetische tekst dat het zaad van de vrouw de Messias ter wereld bracht, bijna 2000 jaar geleden. Dit was een 'game-changer' en resulteerde in de nederlaag van de Gevallen Cherubijn, Satan, hoewel het Koninkrijk van Jezus zich nog niet heeft gemanifesteerd. (Ik denk dat we wel in de geboortepijn zitten!)

Dus met dat in gedachten en kijkend naar de Slangenheuvel, is de slang bezig een ei in te slikken, of het ei aan het baren? Wat is het? Wat is hier aan de hand? De slang die is afgebeeld in de honderden meters gestapelde aarde, die bekend is geworden als de Slangenheuvel, is bezig het ei in te slikken. Hij doet dit om de vervulling van de profetie in Genesis 3 te voorkomen, waarin met grote nauwkeurigheid staat: "Het zaad van de slang zal in vijandschap zijn met het zaad van de vrouw."

Kort gezegd, zou het kunnen zijn dat we kijken naar het directe resultaat van deze voortdurende kosmische oorlog in de creatie van de Slangenheuvel, een directe, recht in het gezicht, verklaring dat de slang zou zegevieren?

De slang slokt het ei op in een poging om de geboorte te dwarsbomen van degene die de slangenkop zal vermorzelen, d.w.z. de Messias! Afhankelijk van de archeoloog naar wie men verwijst, werd de Slangenheuvel bijna 3500 jaar geleden gebouwd, om de oudste datum te gebruiken, ruim voor de geboorte van Jesjoea, of zoals de meesten van ons Hem kennen, Jezus. De jongste datum is ongeveer 800 jaar geleden, wat natuurlijk nog steeds pre-Columbiaans is (vóór 1492), maar we weten dat in die tijd inheemse Amerikanen in dit gebied woonden.

Ik zou willen stellen dat degenen die deze heuvel bouwden, kennis hadden die veel verder ging dan de inheemse Amerikaanse stammen. Ik heb het over de uitlijning van de zonnewendes en equinoxen en andere zonne-uitlijningen die deel uitmaken van de Slangenheuvel.

Het zou goed zijn om een passage in te voegen uit het Boek van Henoch, dat duizenden jaren oud is en werd gevonden in de Dode Zee Rollen. Het Boek van Henoch wordt ook talloze malen geciteerd in de TANAKH, of de Hebreeuwse Bijbel. Bovendien wordt er naar verwezen in het Christelijke Nieuwe Testament.

Hoofdstuk 8 van het boek Henoch sectie 3 wijst bepaalde leringen toe aan specifieke gevallen engelen.

8.1"Azazel leerde de mensen zwaarden, dolken, schilden en borstplaten maken, en hoe ze gouden munten konden maken. En hij liet hen de fabricage zien van spiegels, de kunst van het maken van armbanden en ornamenten, en de kunst van het opmaken van de ogen en de verfraaiing van hun oogleden, en de meest waardevolle stenen, en alle soorten van kleurstoffen. En de wereld was veranderd. 8.2 Er was een grote goddeloosheid en nog veel meer hoererij, vrouwen begonnen grof te worden en velen dwaalden, en al hun wegen werden verdorven. 8.3 Semyaza leerde al diegenen de banspreuken en het versnijden van wortels, Armaros leerde het opheffen van banspreuken, Baraqiel leerde de astrologie, Kokabiel leerde de voortekenen, Tamiel leerde de tekenen van de zon, en Asradel onderwees over de baan van de maan. 8.4 En hoe meer mannen er werden vernietigd, hoe meer riepen zij, en hun stemmen bereikten de hemel. "

()

Is het mogelijk dat de bouwers van de Slangenheuvel op de hoogte waren van de profetie die in Genesis 3 staat, en dat dit hun antwoord daarop was, een schaamteloze uitdagende verklaring dat de slang het ei of zaad van de vrouw zou inslikken en zo zou voorkomen dat degene die zijn kop zou vermorzelen, geboren zou worden?

Als we dit idee - dat de site werd gebouwd door de Nephilim - in het mysterie van de Slangenheuvel stoppen, geeft het een antwoord op het raadsel en enigma waarin de site zich eeuwenlang heeft gehuld sinds de ontdekking ervan.

Het Slangenmotief wordt over de hele wereld gevonden. Het is, in feite, een wereldwijd fenomeen. Denk maar aan Chichen Itza, een plaats op het Yucatan-schiereiland, waar een grote piramide staat afgebeeld waarop een slang is afgebeeld die op de equinoxen golvend en glibberend langs de zijkanten van de piramide naar beneden glijdt. Meer dan 50.000 mensen werden op deze plaats ritueel geofferd.

Waarom de slang? Waarom niet iets anders, zoals een harig konijn? Waarom zien we de slang wereldwijd? Sommigen in de New Age zullen ons vertellen dat de slang wijsheid aanduidt, maar waar wordt deze wijsheid gevonden en wie is de bron erachter? De slang is precies wie we denken dat hij is, het is niemand minder dan de Gevallen Cherubijn, Satan, en hij kan iemand die hem volgt wijsheid geven, maar het komt met een prijs en dat is de ziel van de persoon.

Archeologen zullen volhouden dat deze beeltenissen werden gebouwd door inheemse Amerikaanse volkeren, de Adena genaamd, of als een latere datum wordt genoemd, zullen zij zeggen dat de Hopewell de sites bouwden. Maar het probleem blijft: wie deze beeltenissen ook heeft gebouwd, het heeft ons niet verteld wie ze waren. We weten echter wel dat er talrijke grote skeletten zijn gevonden in de grafheuvels in Ohio en elders, hetgeen het idee zou ondersteunen dat Nephilim stammen verantwoordelijk waren voor de bouw. Ik zou willen stellen dat de Slangenheuvel is wat ik heb genoemd, Gevallen Engel Technologie / Nephilim Architectuur en dat deze slang probeert het zaad van de vrouw op te slokken en zo te voorkomen dat de Messias zich manifesteert, wat uiteindelijk zijn ondergang betekent!

Bron: The Slangenheuvel: A New Paradigm - The Prophecy Watchers