www.wimjongman.nl

(homepagina)


3 REDENEN WAAROM SATAN DE DUIZENDJARIGE REGERING VAN JEZUS HAAT

Door Jonathan Brentner - 30 maart 2022

Het geloof in een duizendjarige regering van Jezus op aarde domineerde de kerk gedurende de eerste vier eeuwen (Openbaring 20:1-10). De bekende kerkhistoricus Philip Schaff, die zelf dit standpunt verwierp, stelde niettemin vast dat het geloof in de duizendjarige regering van Jezus het voornaamste geloof was gedurende de eerste eeuwen van de kerk.[i]

Justin Martyr [Justinus de Martelaar] (100-165 n.Chr.), die in de vroege kerk bekendheid verwierf met zijn krachtige verdediging van het christelijk geloof, zei het volgende over Jezus' heerschappij:

"Maar ik en anderen, die in alle opzichten rechtgeaarde christenen zijn, zijn ervan verzekerd dat er een opstanding van de doden zal zijn, en een duizend jaar in Jeruzalem, wat gebouwd, versierd en uitgebreid zal worden, [zoals] de profeten Ezechiël en Jesaja verklaren... En verder was er een zekere man bij ons, wiens naam Johannes was, een van de apostelen van Christus, die profeteerde, door een openbaring die hem was gedaan, dat zij die in onze Christus geloofden, duizend jaar in Jeruzalem zouden wonen..."[ii]

Tegenwoordig noemen we het geloof uit het bovenstaande citaat premillennialisme. Veel andere vooraanstaande leiders in de vroege kerk, naast Justin Martyr, spraken ook hun krachtige steun uit voor Jezus' duizendjarige heerschappij op aarde (vóór de eeuwige staat), waaronder vroege kerkvaders als Papias, Irenaeus, Tertullianus, en Lactantius. Hoewel sommigen Israël door de kerk vervingen, handhaafden zij toch een letterlijke interpretatie van Openbaring 20 met betrekking tot de verwijzingen naar de duizendjarige heerschappij van Jezus, wat wij het millennium noemen.

Het was pas in de tijd van Augustinus (AD 354 - 430) dat een alternatieve kijk op de eindtijd populair werd. Onder invloed van het antisemitisme en de heidense filosoof Plato, die alles wat materieel is als slecht beschouwde, verwierp hij de bijbelse leer over Jezus' duizendjarige heerschappij. Augustinus verklaarde dat het millennium "'niet verwerpelijk' zou zijn als de aard van het duizendjarig rijk een 'geestelijk' in plaats van een fysiek rijk zou zijn."[iii] Hij verzette zich tegen gedachten aan de "vleselijke banketten" waarvan hij dacht dat die deel zouden uitmaken van zo'n koninkrijk.[iv]

Vanaf Augustinus tot de tijd van de Reformatie waren de drie belangrijkste factoren die het amillennialisme ondersteunden allegorische interpretaties van de Schrift, antisemitisme en Platonisme.

()

De oppositie tegen Jezus' toekomstige duizendjarige heerschappij over de aarde blijft intens. Hoewel het premillennialisme in de twintigste eeuw dramatisch is gegroeid, ontkennen tegenwoordig veel leraren en voorgangers de bijbelse leer over het millennium en het glorieuze herstel van een koninkrijk voor Israël vóór de eeuwige staat.

Wat heeft deze neergang in de laatste decennia veroorzaakt? Ik geloof dat de wortels van het huidige verzet tegen het premillennialisme tenminste gedeeltelijk voortkomen uit Satans intense haat tegen alles wat te maken heeft met Jezus' toekomstige duizendjarige heerschappij op aarde.

1. SATAN HAAT ALLES WAT JEZUS VERHEERLIJKT

Ik kan me niets heerlijkers, spectaculairders voorstellen dan Jezus' terugkeer op aarde als een Overwinnende Koning, wanneer Hij de legers verslaat die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken en Zijn koninkrijk in Sion vestigt. Zacharia 14:9 zegt: "En de Heer zal koning zijn over de hele aarde. Op die dag zal de Heer één zijn en zijn naam één."

Woorden schieten tekort om de toekomstige grootsheid, macht en pracht van Christus te beschrijven als Hij duizend jaar lang als Koning regeert over de volken van de wereld. Habakuk voegt dit aan het beeld toe: "Want de aarde zal vervuld worden met de heerlijkheid des Heren, gelijk de wateren de zee bedekken" (2:14).

Onlangs schreef ik een post getiteld Het boek Openbaring maakt Jezus groot. Wanneer voorgangers of leraren ons vertellen dat het boek Openbaring geen toekomstige profetie is, dan halen zij de glans weg van Jezus' toekomstige heerlijkheid als de Koning op de troon van David. Johannes schreef wat hij hoorde en zag. Laat je dus niet misleiden door hen die zeggen dat het boek niet is wat het beweert te zijn, toekomstprofetie (Openbaring 22:6-7,18-19).

Is het een wonder waarom de duivel de dag haat waarop Jezus de koninkrijken van deze wereld uit zijn snauwende greep zal rukken, hem gevangen zal nemen, en in zijn plaats over alle volken zal heersen? Ik geloof dat dit een belangrijke reden is waarom Satan fel gekant is tegen de leer van Jezus' glorieuze duizendjarige heerschappij, die wij "premillennialisme" noemen.

2. SATAN HAAT HET JOODSE VOLK

Geen enkele valse doctrine heeft het Joodse volk door de geschiedenis heen meer schade berokkend dan het amillennialisme. Het geloof dat God Israël heeft verworpen, heeft mensen door de eeuwen heen in staat gesteld de Joden te vervolgen en te doden. Wij zijn opnieuw getuige van deze zelfde tendens nu veel kerken die doordrenkt zijn van het amillennialisme de natie Israël scherp bekritiseren en openlijk de Palestijnse zaak steunen.

Satans verzet tegen het volk Israël is niets nieuws; we zien het door het hele Oude Testament heen, toen hij alles probeerde wat hij kon om de geboorte van de Messias tegen te houden. Zijn capriolen leidden tot het doden van baby's in Bethlehem. Het falen van de duivel werd voor iedereen duidelijk toen Jezus hem overwon en ook de dood door Zijn offer aan het kruis.

Als Israël niet langer een plaats heeft in Gods profetisch programma, zou men verwachten dat deze vijandigheid zou ophouden of op zijn minst in intensiteit zou verminderen, maar zij blijft even vurig als altijd. Waarom zou de duivel de Joden blijven vervolgen als zij niet langer een prominente plaats innemen in Gods toekomstplannen voor de wereld?

Satan weet dat God nog niet klaar is met Israël. Jezus zal terugkeren naar een berouwvol Israël, precies zoals Zacharia lang geleden profeteerde (Zach. 12:10-13:1). De Heer zal over alle volkeren van de wereld heersen, gezeten op de troon van David in Jeruzalem.

Tot die tijd zal onze tegenstander alles doen wat hij kan om al deze dingen tegen te houden, maar hij zal falen, alweer. Jezus zal op de troon van David zitten en van daaruit heersen over de volkeren van de wereld. Dit is wat Satan wenst te stoppen, maar niet in staat zal zijn dit te doen.

3. SATAN HAAT NIEUW-TESTAMENTISCHE HEILIGEN

Satan veracht ook allen die Christus toebehoren. In 1 Petrus 5:8 geeft de apostel ons deze plechtige woorden van waarschuwing: "Wees nuchter; wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden". Onze tegenstander zal er alles aan doen om onze hoop op Jezus' wederkomst te ondermijnen en onze ogen gesloten te houden en te richten op aardse bezigheden en aspiraties.

Het millennium zal niet alleen een glorieuze tijd zijn voor Israël, maar ook voor de nieuwtestamentische heiligen die aan de zijde van Jezus zullen heersen. Dit is niet slechts een toekomstige hoop, maar iets dat ons helpt om zin te geven aan dit leven. Het millennium zal een wonderbaarlijke tijd zijn van verlossing, vernieuwing en beloning voor allen die Jezus kennen als hun Verlosser (zie Matt. 19:27-29).

Herinnert u zich het lot van Jozef nadat zijn broers hem hadden verraden? Kunt u zich zijn gedachten voorstellen toen hij geketend naar Egypte sjokte? Waren zijn dromen een profetie van zijn rol in een koninkrijk? Of ging alle hoop verloren toen hij een slaaf werd?

Ik geloof dat het verhaal van Jozef ons helpt om ons lot in dit leven te begrijpen, nu we tegenspoed, verlies, valse beschuldigingen en hevige stormen meemaken. Velen van ons hebben zowel fysieke als emotionele littekens die wachten op het moment dat Jezus ons naar huis roept en wij de totaliteit van Zijn genezende aanraking ervaren.

Net zoals de dag kwam dat de Farao Jozef riep om met hem te regeren, zo zullen wij op een dag samen met onze Heiland over de naties regeren. Zoals Jozefs dromen uitkwamen, zo zullen de beloften van de Heer aan ons om met Hem te heersen niet falen (Rom. 8:17; 2 Tim. 2:12; Openb. 5:10). Hiervan kunnen wij zeker zijn.

De vijand van onze ziel wil niet dat wij de vele ups en downs van ons leven vanuit zo'n glorieus, eeuwig perspectief bekijken. Hij wil ons doen geloven dat mislukte dromen voor altijd voorbij zijn, dat gemiste kansen om onze door God gegeven talenten te gebruiken voor altijd verdwijnen, en dat de goddelijke aspiraties van ons hart met ons sterven om nooit meer het daglicht te zien.

De bijbelse waarheden over het millennium vertellen een heel ander verhaal. Onze dromen, gaven, talenten en goddelijke aspiraties eindigen niet met onze dood of de vervoering. De doelen van de Heer voor ons zullen hun grootste vervulling vinden tijdens Jezus' duizendjarige heerschappij op aarde en daarna voor altijd in de eeuwige staat.

Voor degenen onder ons in Christus zijn onze huidige levens een voorbereiding op de glorieuze tijd die voor ons ligt in Jezus' koninkrijk!

Dit is niet alleen geweldig nieuws, maar het motiveert ons ook om Jezus trouw te dienen, waarvoor Hij ons op een dag zal belonen.

De vroege kerkvaders van de eerste vier eeuwen hadden het goed. Jezus komt terug naar deze wereld om duizend jaar te regeren op de troon van David (Jes. 9:6-7) en wij zullen met Hem regeren gedurende deze wonderbaarlijke tijd van vernieuwing voor ons, Israël, en de hele schepping.

Kom snel, Here Jezus!

[i] Allen, D. Matthew, Theologie op drift: The Early Church Fathers and Their Views of Eschatology. Een artikel gepubliceerd op de Bible.org website, Hoofdstuk Vijf

[ii] Martyr, Justin, "Dialoog met Trypho," The Ante-Nicene Fathers, 10 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979) Vol. 1, pp. 239-40

[iii] Allen, D. Matthew, Theologie op drift: The Early Church Fathers and Their Views of Eschatology

[iv] Ibid.

Bron: 3 Reasons Why Satan Hates Jesus' Millennial Reign — Jonathan Brentner