www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want de essentie van profetie is om een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Rusland, Oekraïne, en de opkomst van de Europese Unie

Door Britt Gilette - 20 mei 2022

Al tientallen jaren speculeren christenen over de vraag of de Europese Unie al dan niet het laatste wereldrijk is dat in de Bijbel wordt geschetst. Het Boek Daniël en het Boek Openbaring wijzen op een herlevend Romeins Rijk dat in de eindtijd zal verschijnen (Daniël 7:23; Openbaring 17:10). Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben profetie-watchers zorgvuldig aandacht besteed aan de langzame en gestage eenwording van West-Europa. De alliantie die nu bekend staat als de EU heeft onderweg veel groeipijnen gekend. Deze omvatten het gekibbel over een gemeenschappelijke munt, handelsregels, schuld reddingsoperaties, Brexit, en honderden andere kwesties.

De meest recente onenigheid gaat over de reactie van de EU op de Russische invasie in Oekraïne. Terwijl sommige EU-leden hebben opgeroepen tot een volledig embargo op Russische olie en aardgas, hebben andere duidelijk gemaakt dat ze nooit met dergelijke beperkingen zullen instemmen. Duitsland bijvoorbeeld beweert dat het tegen het einde van het jaar een verbod op Russische olie kan doorvoeren, maar Hongarije heeft ondubbelzinnig "neen" gezegd. Zonder Russische leveranties komt Hongarije zonder energie te zitten. Duitsland heeft dat ook. Het enige verschil is dat hun leiders zichzelf voor de gek blijven houden door te geloven dat ze kunnen overleven zonder Russische energie.

De EU heeft zichzelf in een verschrikkelijke zwakke positie geplaatst. In 2022 waren ze voor 30% van hun olie en bijna de helft van hun aardgas afhankelijk van Rusland. Toen de EU sancties tegen Rusland steunde na de invasie van dat land in Oekraïne, sloot het internationale banksysteem de Russische dollar- en euroreserves af. Dit betekende dat als Rusland betalingen in dollars en euro's bleef accepteren, het olie en gas zou verhandelen in ruil voor waardeloos geld dat het niet kon uitgeven.

Dus wat deden ze? Rusland eiste betaling in roebels of in harde valuta zoals goud. De Europese leiders dreigden met een rechtszaak wegens contractbreuk. Zij zwoeren nooit een dergelijke regeling te aanvaarden en bedreigden elk Europees energiebedrijf dat het waagde daaraan te voldoen. Dat was vorige maand. Vandaag betalen tientallen Europese landen en bedrijven voor Russische olie en gas met roebels. Het jongste voorbeeld is het Franse energieconcern Engie, waarvan de Franse regering de grootste aandeelhouder is.

Wat het buitenlands beleid betreft, is de EU verdeeld. Elk land blijft zijn eigen buitenlands beleid voeren. Ze kunnen het niet eens worden en spreken zelden met één stem. Voor mij is dit gebrek aan eensgezindheid nog een reden om te geloven dat het een andere vorm van de EU zal zijn wat het voorspelde laatste rijk van Daniël zal worden. Waarom? Omdat deze EU karakteristiek overeenkomt met het rijk dat Daniël beschrijft.

Bijvoorbeeld, de Bijbel zegt dat dit laatste wereldrijk een koninkrijk zal zijn:

  • Verdeeld (Daniël 2:41)
  • Bestaande uit zwakke en sterke naties (Daniël 2:42)
  • Van naties die zichzelf proberen te versterken door allianties met elkaar aan te gaan (Daniël 2:43)
  • Dat er niet in slaagt samen te houden of te "verbinden", net zoals ijzer en klei niet aan elkaar kleven (Daniël 2:43)
  • Van onder het oude Romeinse Rijk (Daniël 9:26-27).

Een wereldrijk

Op dit moment regeert geen enkel rijk over de wereld, laat staan een wereldrijk van tien naties of tien koningen. Dit betekent dat de EU in haar huidige vorm niet het wereldrijk is dat Daniël voorziet. Dit betekent echter niet dat het dat wereldrijk niet zal worden. Hoogstwaarschijnlijk is het een vroeg stadium van wat het wereldrijk van de antichrist zal worden. Waarom? Nogmaals, de EU voldoet aan elk van de hierboven geschetste kenmerken. Het rijk van de Antichrist zal zijn:

1) Een herleefd Romeins Rijk - Het wereldrijk uit Daniëls visioen is gebouwd op de as van het oude Romeinse Rijk. Waarom zeg ik dit? Ten eerste, de heerser van dit wereldrijk is de Antichrist. Volgens Daniël zal de antichrist voortkomen uit de natie waarvan de legers in 70 na Christus de tempel en Jeruzalem verwoestten (Daniël 9:26). Die natie was Rome. Dus de heerser van het wereldrijk zal uit Rome komen.

Ten tweede, toen Daniël de droom van Nebukadnezar uitlegde, beschreef hij vijf rijken die over Israël zullen heersen voordat Jezus wederkomt. Die rijken waren Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome, en een bondgenootschap van tien naties (Daniël 2:36-45). Hij beschrijft elk opeenvolgend koninkrijk, maar hij maakt geen onderscheid tussen het vierde koninkrijk en de tien-naties-alliantie (Daniël 2:40-43). Met andere woorden, de alliantie van tien naties zal een nieuwe vorm zijn van het vierde koninkrijk - Rome.

Later heeft Daniël een ander visioen. Deze keer ziet hij vier beesten, die elk een wereldmacht voorstellen en Israël zal veroveren (Daniël 7). We weten dat het vierde beest Rome is, omdat het het derde beest, Griekenland, overwint (Daniël 7:6). Maar we weten ook dat het terug zal komen. Waarom? Omdat het "over de hele aarde zal heersen" (Daniël 7:23), en het zal worden geregeerd door de Antichrist (Daniël 7:24-25). Rome regeerde niet over de hele aarde en werd ook niet door de antichrist geregeerd. Bovendien wordt dit rijk opnieuw beschreven als een verbond van tien naties (Daniël 7:20), en het oude Romeinse Rijk heeft nooit de vorm aangenomen van een verbond van tien naties.

Vandaag ligt de EU op de as van het oude Romeinse Rijk. Het oude Rome bezette bijna elk deel van de huidige lidstaten van de EU, inclusief Italië - de thuisbasis van Rome zelf.

2) Een verdeeld bondgenootschap, losjes bijeengehouden - Het wereldrijk dat Daniël beschrijft zal ook verdeeld zijn (Daniël 2:41). Het zal worstelen om zichzelf bij elkaar te houden, net zoals ijzer en klei worstelen om zichzelf bij elkaar te houden (Daniël 2:43). Zien we dit soort bondgenootschap als we naar de EU kijken? Absoluut!

Sinds haar ontstaan heeft de EU een vreemde verzameling van politici, regeringen, economieën, munteenheden en militairen geherbergd. Vanaf de Schuman Verklaring in 1950 tot het Verdrag van Lissabon in 2007, is de opkomst van de EU gekenmerkt door een strijd om het eens te worden over belangrijke kwesties. Zo was er onenigheid over een gemeenschappelijke munt (het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben ervoor gekozen niet mee te doen), onenigheid over de aanpak van schuldencrises (de Griekse reddingsoperaties) en onenigheid over open grenzen (de Syrische vluchtelingencrisis). Bij elke stap die de EU zette, worstelde ze om te overleven.

Tot voor kort was Brexit het meest recente voorbeeld. Critici wezen op Brexit als bewijs dat de EU niet het komende wereldrijk is. Maar het tegendeel is waar. Brexit is een perfect voorbeeld van de strijd van de EU om bij elkaar te blijven, "net zoals ijzer en klei niet bij elkaar blijven". Het splijtzwam van de EU is nu hoe om te gaan met Rusland. Oekraïne bewapenen? In welke mate? Russische import verbieden of olie en gas in roebels betalen? Opnieuw kunnen de EU-landen het niet eens worden over een eensgezind beleid. Dit is het meest recente voorbeeld van waarom de EU een "verdeeld bondgenootschap" is (Daniël 2:41). Het is een verbond van zwakke en sterke naties die worstelen om een band te smeden (Daniël 2:43), en dit is precies hoe de Bijbel het uiteindelijke wereldrijk beschrijft.

3) Een bondgenootschap van zwakke en sterke naties - Terwijl ik dit schrijf, bevat de EU de 4e, 6e, en 7e grootste economieën ter wereld (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk). En ja, ik reken het Verenigd Koninkrijk nog steeds als deel van de EU. Als de pro-EU politici weer aan de macht komen (wat waarschijnlijk nog maar één verkiezing verwijderd is, gezien de enorme voedsel- en brandstofinflatie die we zien), en het VK eruit blijft, dan geef ik misschien toe dat het VK niet langer deel uitmaakt van de EU. Tot dan reken ik het nog steeds als deel van de EU. De EU bevat ook de 113e, 114e en 132e grootste economieën ter wereld (IJsland, Cyprus en Malta).

Wat militaire uitgaven betreft, heeft de EU de 4e, 6e, 7e en 11e grootste militaire macht ter wereld (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië). De EU heeft echter ook de 78e, 79e, 87e en 90e plaats in de wereld (Litouwen, Bulgarije, Letland en Estland).

Geen enkel EU-land alleen is een wereldmacht. Samen zijn zij de grootste economische macht ter wereld. Gecombineerd zijn hun militaire uitgaven de op één na grootste ter wereld, na die van de Verenigde Staten. Verschillende Europese politici hebben zelfs opgeroepen tot een EU-leger. Twijfel er niet aan - de EU is een supermacht. Het is een herleefd Romeins Rijk, bestaande uit zwakke en sterke naties. En dit is wat de Bijbel zegt dat zal bestaan vlak voor Jezus wederkomst.

Vazalstaten van Rusland?

In een wereld die geregeerd wordt door het gebruik van geweld, zeggen veel geopolitieke experts dat de realiteit is dat de EU een verzameling Russische satellietstaten is geworden. Ondanks alle grootspraak over Russische sancties en dreigementen met militair geweld, is de koude, harde realiteit dat Europa de fossiele brandstoffen van Rusland nodig heeft. Zonder Russische olie en aardgas, gaan de lichten uit. De industrie komt krakend tot stilstand. In de winter bevriezen de mensen. Dit betekent dat de EU op het wereldtoneel in een zwakke positie verkeert. Ze zijn loyaal aan Rusland. Ze lijken in de verste verte niet op een supermacht. Daarom zegt de conventionele wijsheid dat Europa's macht op het wereldtoneel aan het afnemen is en spoedig tot een einde zal komen. Maar ik zou willen aanvoeren dat dit precies de staat is waarin het laatste wereldrijk zich volgens de Bijbel zal bevinden, vlak voordat het de wereld zal verslinden. Als de EU het wereldrijk is dat in het boek Daniël wordt beschreven, dan zal haar huidige zwakte spoedig veranderen in een overweldigende kracht. Maar hoe?

We weten niet zeker hoe dit zal gebeuren, maar we zouden op dit moment getuige kunnen zijn van de kiemen van deze transformatie. Ironisch genoeg zou de katalysator voor verandering heel goed de staat van zwakte kunnen zijn waarin de EU zich nu bevindt. Het onvermogen van de EU om met één stem te spreken in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en haar afhankelijkheid van de VS en de NAVO op het gebied van defensie hebben geleid tot oproepen om een nieuwe uitvoerende functie te creëren om een gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU te formuleren en tot nieuwe oproepen om een EU-leger op te richten. In een opiniestuk riepen de ministeries van Buitenlandse Zaken van Denemarken, Nederland en Tsjechië de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op om "de nieuwe hoge vertegenwoordiger van de EU meer speelruimte te geven om te reageren op snelle ontwikkelingen wanneer Europese kernwaarden op het spel staan en om de EU in staat te stellen een wendbaarder en proactiever buitenlands beleid te voeren".

Wanneer de EU eindelijk besluit zich op het wereldtoneel te laten gelden, zal zij een machtige supermacht worden. De Russische invasie in Oekraïne heeft die dag waarschijnlijk dichterbij gebracht. De zwakke punten van de huidige EU-instellingen worden blootgelegd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot belangrijke veranderingen in die instellingen.

Wat gebeurt er daarna?

De voorstanders van de EU zullen aandringen op meer eenwording, met name wat betreft een gemeenschappelijk buitenlands beleid, ondersteund door de dreiging van een militaire EU-macht. De huidige meningsverschillen lijken op zwakte te wijzen, maar die zwakte zal niet blijven duren. De wisselvalligheid die we tot nu toe hebben gezien, maakt het waarschijnlijker dat de EU een vroege fase is van de alliantie die Daniel beschreef. Het is het spiegelbeeld van het herleefde Romeinse Rijk waarvan de Bijbel zegt dat het in de laatste dagen zal verschijnen (Daniël 2:40-43, Daniël 7:23-24). Het is samengesteld uit zwakke en sterke naties (Daniël 2:42). Het is verdeeld tegen zichzelf (Daniël 2:41), en de poging van deze naties om samen te komen en zichzelf te versterken is vluchtig en onstabiel (Daniël 2:43). Deze bijbelverzen klinken veel als de EU, nietwaar? Ik denk het zeker. Als de huidige crisis in Oekraïne resulteert in een gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU en een verenigd EU leger, zal de EU nog een stap verder zetten in de richting van het wereldrijk dat Daniël beschreef. Blijf omhoog kijken, want Jezus komt eraan!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, May 2022