www.wimjongman.nl

(homepagina)


Onderzoek Dode Zee Rollen omkadert tijd van Jezus' wederkomst

door Joel Michael | 26 december 2021

( )

Recente ontdekkingen over de kalender van de Dode Zee Rollen belichten de timing van het einde van dit tijdperk en het geeft een kader voor de terugkeer van Jezus

Nieuwe ontdekkingen onthullen waar we staan in de tijd

Vanaf het begin heeft God een 6+1 tijdcyclus ingesteld. Hij schiep de wereld in zes dagen en nam één rustdag. De week die Hij aan de Israëlieten voorschreef volgde dit patroon met zes dagen werk en een sabbat van één dag. Hij kondigde ook een week van jaren af die een sjemitah wordt genoemd, waarbij het zevende jaar een sabbatsjaar is.

De Bijbel lijkt te communiceren dat dit patroon ook van toepassing is op de tijd van de mensheid op aarde. De apostel Johannes beschreef een sabbats-millennium waarin Jezus terugkeert om over de aarde te regeren. Buitenbijbelse bronnen bevestigen dit geloof, waaronder de Talmoed, apocriefe teksten zoals Henoch en geschriften van de vroege kerkvaders zoals Barnabas.

Door deze geschriften weten we dat vroege Joodse en Chrisitaanse geleerden verwachtten dat Messias (Jezus) op de troon zou zitten tegen het jaar 6000. Dat betekent dat alle gebeurtenissen van de eindtijdprofetieën die leiden tot het zevende millennium voor die tijd moeten plaatsvinden. Deze profetieën omvatten de heerschappij van de Antichrist, de Opname, Armageddon, en de opstanding van de heiligen.

Hoewel dit concept goed wordt ondersteund, is er onenigheid over waar wij op deze tijdlijn staan. De huidige Joodse kalender plaatst ons in het jaar 5782, met nog 218 jaar te gaan in het huidige tijdperk. Rabbijnen hebben deze kalender na de kruisiging van Jezus echter zodanig gewijzigd dat deze niet meer overeenkomt met de tijdlijn van de Bijbel.

Maar in 2018 kondigden Israëlische onderzoekers aan dat ze een Dode Zee-rol hadden vertaald die geschriften bleek te bevatten van de "perfecte" Hebreeuwse kalender. Deze "Qumran-kalender" omvatte een jaar van 364 dagen, deelbaar door zeven zodanig dat data elk jaar sinds de schepping op dezelfde dag van de week voorkomen.

Maar deze kalender volgt meer dan de gebeurtenissen en feesten van het jaar; hij helpt ons de 7000 jaar van de mensheid te volgen.

De 7000 jaar Tijdlijn

De Talmoed heeft talrijke geschriften over 6000 jaar van de mensheid gevolgd door een 1000 jaar tijdperk van de Messias. Deze geschriften omvatten de Tanna Debei Eliyahu (leringen van de school van Elia), waarin staat, "de school van Eliyahu onderwees: zesduizend jaar is de duur van de wereld. Tweeduizend van de zesduizend jaar worden gekenmerkt door chaos; tweeduizend jaar worden gekenmerkt door Tora, vanaf het tijdperk van de Patriarchen tot het einde van de Messiaanse periode; en tweeduizend jaar is de periode van de komst van de Messias." (Sanhedrin 97a).

Uit deze beschrijving en andere geschriften in de Dode Zee Rollen, weten we dat er drie tijdperken van 2000 jaar zijn: het Chaos Tijdperk, het Torah Tijdperk, het Messiaanse/Kerk Tijdperk, en een 1000-jarig tijdperk van de Messias, ook bekend als het Duizendjarig Koninkrijk.

Rabbeinu Bahya, Devarim 30:15:3 stelt dat "De woorden ראה נתתי לך היום, [uit Genesis 2:3] zijn bedoeld om over te brengen dat onmiddellijk na de 6000 jaar de periode van de Messias zal beginnen."

Het Boek Henoch bevat ook een nauwkeurig te dateren 7000-jarige apocalyps van weken, die profetieën bevat over tien 700 jaar durende perioden.

En Barnabas beschreef hoe de week van 6+1 de 7000-jarige tijd van de mens en Jezus' wederkomst in het zevende millennium betekent (Barnabas 15:3-9). Dit concept is in overeenstemming met Petrus' uitspraak dat een dag gelijk is aan 1000 jaar.

Dus als we aannemen dat deze periode van 7000 jaar juist is, waar staan we dan vandaag op de tijdlijn?

Waar staan we vandaag de dag op de tijdlijn

Sinds de ontdekking van de kalender van Qumran hebben onderzoekers geprobeerd om de kalender na te maken en de Bijbelse tijdlijn uit te zetten. Dr. Ken Johnson gelooft dat hij deze taak nauwkeurig heeft volbracht. Hij begon met de vierde dag van de schepping toen God de zon en de maan vormde. Vervolgens zette hij belangrijke data uit aan de hand van de leeftijden van de mensen die de Bijbel bij bepaalde gebeurtenissen vermeldt.

Dode Zee Kalender toont dat we Jezus' terugkeer naderen

( )

Qumran Kalender (DSScalendar.org)

Dr. Johnson was vervolgens in staat om het datasysteem te bevestigen aan de hand van gebeurtenissen beschreven in de Dode Zee Rollen, zoals een profetie over de Messias. Een boekrol bekend als 11Q Melchizedek profeteerde dat een komende gebeurtenis de mensen zou bevrijden van hun ongerechtigheden (waarmee Jesaja 61 werd vervuld). De boekrol stelde dat deze gebeurtenis zou plaatsvinden aan het einde van de eerste sjemitah van het laatste jubeljaar van het Toratijdperk.

Het Toratijdperk eindigde in het jaar 4000, wat volgens de berekeningen van Dr. Johnson het jaar 75 AD was. Terugwerkend vanaf dit jaar, zou het laatste jubeljaar van het tijdperk zijn begonnen in 26 AD. En het einde van de eerste sjemitah van dat jubeljaar zou 32 AD zijn geweest; 6 april 32, om precies te zijn. Deze datum komt overeen met de reeks van data waarvan deskundigen geloven dat Jezus werd gekruisigd (30 AD-33 AD). Dit bewijs is een sterke ondersteuning dat de kalender van Dr. Johnson accuraat is.

Het eindjaar 75 n. Chr. komt ook overeen met gebeurtenissen die het tijdperk afsloten. Deze gebeurtenissen omvatten de vernietiging van de tempel van Jeruzalem (70 n.Chr.) en de tempel van Alexandrië (73 n.Chr.). Deze twee gebeurtenissen maakten effectief een einde aan de Joodse offers en het Toratijdperk.

Gebaseerd op deze Qumran kalender, bevinden we ons momenteel in het jaar 5946 AM (Anno Mundi, "het jaar van de wereld"), minder dan vijf jaar verwijderd van het eerste jaar van het laatste jubeljaar van het Kerktijdperk.

Wanneer zal Jezus wederkomen?

Volgens de tijdlijn die Dr. Johnson heeft vastgesteld, zal het einde van dit tijdperk plaatsvinden in het jaar 2075. Omdat we zoveel tekenen zien dat het einde van het tijdperk al aan de gang is, lijkt die datum nog ver weg.

Maar bij het onderzoeken van voorbije tijdperken kunnen we zien dat er een overgang plaatsvindt van het ene tijdperk naar het volgende. Het einde van het Toratijdperk begon in het laatste jubeljaar van dat tijdperk, dat zou zijn begonnen in het jaar 26 na Christus. Velen geloven dat Jezus zijn bediening in dit jaar begon, hoewel andere schattingen het rond 29 AD plaatsen. Er zouden echter nog 50 jaar verstrijken voordat het einde van het tijdperk voltooid zou zijn met de verwoesting van de tempel en het feitelijke einde van de offers.

Kunnen we een soortgelijke overgang aan het einde van dit tijdperk verwachten, met Jezus' wederkomst aan het begin van het einde?

Overgang naar het Duizendjarig Rijk

Door de visioenen van Daniël en Johannes weten we dat er belangrijke wereldgebeurtenissen moeten plaatsvinden voordat Jezus Zijn koninkrijk volledig op aarde vestigt. Naast de gebeurtenissen van de zevenjarige opkomst van de antichrist, zal er tijd zijn voor het oordeel van de heiligen over de engelen (Dan. 7:9-10, Openb. 20:4, 1 Kor. 6:2-4), en de rechterstoel van Christus (2 Kor. 5:10, Rom. 14:10), wanneer Jezus de heiligen beloningen zal geven voor hun rechtvaardige daden (Matt. 16:27). Omdat de heiligen met Christus zullen regeren (Openb. 20,6), kan Jezus extra tijd nemen om zulke heiligen op officiële posten in zijn koninkrijk te zetten.

De paradigma's van de bijbelse profetie leveren het bewijs dat de afsluiting van dit tijdperk een nauwe afspiegeling zal zijn van de afsluiting van het laatste tijdperk. Mattheüs 24 en Lukas 21 geven verschillende tekenen die zich voordeden bij het einde van het Tora-tijdperk en de verwoesting van Jeruzalem. Toch geeft Openbaring 6, die minstens 20 jaar na de verwoesting van Jeruzalem werd geschreven, dezelfde tekenen voor wat nog moet komen aan het einde van het volgende tijdperk.

Wij zijn slechts vier jaar verwijderd van het begin van het laatste jubeljaar van dit tijdperk. Als het einde van dit tijdperk het einde van het vorige tijdperk nabootst, moeten we verwachten dat deze dingen zich binnen de komende tien jaar zullen voltrekken. Het einde van het tijdperk vindt echter pas over 54 jaar plaats, dus de gebeurtenissen in Openbaring zouden elk moment tot aan de laatste paar jaar kunnen plaatsvinden.

Helaas hebben wij geen specifieke tijdlijnprofetieën zoals die aan Daniël werden gegeven om de terugkeer van Jezus te lokaliseren. Maar Jezus gaf ons vele tekenen zodat wij zouden weten wanneer de tijd nadert.

We zullen het seizoen van Jezus' wederkomst kennen

In de gelijkenis van de vijgenboom in Matteüs 24 maakt Jezus duidelijk dat wij het seizoen van zijn komst zullen herkennen, maar het uur niet zullen kennen. Veel van deze tekenen lijken zich vandaag te manifesteren, wat erop wijst dat we ons al in het seizoen bevinden.

Tot Jezus wederkomt, moeten wij onze lampen vol olie houden en de wedloop met volharding lopen, wetende dat de eindstreep voor dit tijdperk nabij is.

Terwijl grote verdrukking op komst is, zal het volgende tijdperk werkelijk glorieus zijn als Jezus op de troon van David in Jeruzalem zit en de wereld regeert.

Bron: Dead Sea Scrolls Research Frames Timing of Jesus' Return