www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het probleem met profeten

Door Greg Laurer - september 2022

(verwarde Jezus)

Zoals velen van jullie wel zullen weten, zijn er vandaag de dag mensen die aanspraak maken op het ambt van profeet. Zij noemen zichzelf profeet (of profetes), en zij beweren rechtuit dat zij namens God spreken: Volgens hen zijn hun boodschappen rechtstreeks van Gods mond naar hun oren, en van hun mond naar jouw oren. Je ziet ze opduiken op sociale media, waar sommigen een aanzienlijke aanhang hebben verworven van geboeide luisteraars die ervan overtuigd zijn dat elk woord dat ze spreken druipt van profetische importantie.

Dit is natuurlijk niets nieuws. Dit is al een probleem sinds de dagen van het Oude Testament, en er is geen tekort aan Schriftteksten met betrekking tot het onderwerp van profeten en de gave van profetie. Hoewel ik naar enkele Schriftplaatsen zal verwijzen, is dit artikel geenszins een diepgaande verhandeling over het onderwerp profetie en profeten. Het is alleen bedoeld als een tamelijk eenvoudige manier om vast te stellen dat de hedendaagse zelfbenoemde profeten niet namens God spreken en niet de bijbelse gave van profetie bezitten.

En omdat er mensen zijn die mij na aan het hart liggen en die sommige van deze mensen volgen, weet ik nu al dat ik een paar mensen van streek zal maken en op een paar tenen zal trappen in dit proces. Dat is OK, het is een deel van mijn taakomschrijving.

Dus blijf erbij, ik ben in een van die stemmingen deze maand. Zoals ik in het verleden heb gedaan met bepaalde onderwerpen, heb ik geworsteld met de beslissing om namen te noemen. Uiteindelijk heb ik besloten het niet te doen, omdat ik vond dat er niets mee te winnen was. Mensen die naar sommige van deze mensen luisteren kennen sommige van die namen toch al, en degenen die dat niet doen zijn beter af als ze het niet weten. Bovendien geldt het meeste van wat ik ga zeggen in het algemeen voor een groep mensen die soortgelijke dingen zeggen, en het is dus niet nodig om wat zou kunnen worden opgevat als een persoonlijke aanval op wat vaak ronduit charmante mensen zijn.

Ronduit charmante mensen die toevallig niet namens God spreken.

Een rare passage

Als we het hebben over de vraag of er nu wel of niet echte bijbelse profeten onder ons zijn, en of de bijbelse gave van profetie nog steeds bestaat zoals in de eerste eeuw, dan kloppen we op de deur van een fundamenteel punt van de leer dat aantoonbaar meer strijd en verdeeldheid heeft veroorzaakt in de geschiedenis van de Kerk dan enig ander leerstellig punt dat ik kan noemen. Sommigen zouden zelfs kunnen zeggen dat het in dat opzicht de opname overtreft (hoewel ik het daar niet mee eens ben).

Je zou gemakkelijk een middelgrote bibliotheek kunnen vullen met wat er over dit leerstellige geschil is geschreven, en een van de belangrijkste passages uit de Schrift die routinematig aan beide zijden van het argument een rol speelt is de volgende:


De liefde faalt nooit. Maar waar er profetieën zijn, zullen ze worden weggedaan. Waar verschillende talen zijn, zullen zij ophouden te bestaan. En waar kennis is, zal die verdwijnen. Want wij weten ten dele en wij profeteren ten dele; maar wanneer datgene wat volkomen is [in veel vertalingen staat "het volmaakte"] zal zijn gekomen, dan zal datgene wat ten dele is, worden weggedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, ik voelde als een kind, ik dacht als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke weggedaan. Want nu zien wij nog in een spiegel, zwak, maar daarna van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ook ik ten volle gekend ben. Maar nu blijven geloof, hoop en liefde over - deze drie. De grootste van deze drie is de liefde.
(1 Korintiërs 13:8-13 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Bijbelcommentatoren die ik zeer respecteer en die om mij heen kunnen exegeteren, hebben deze passage op een groot aantal manieren geïnterpreteerd, met verschillende en uiteenlopende doelen voor ogen. Het is gebruikt om het idee te ondersteunen dat tongentaal en de andere wonderbaarlijke tekengaven allemaal zijn opgehouden. Het is gebruikt ter verdediging van het voortbestaan van deze gaven. Het is gebruikt om te beargumenteren dat, terwijl tongentaal is opgehouden, de wonderbaarlijke gaven van profetie en kennis zijn doorgegaan in het Kerktijdperk. "Het volmaakte" in vers 10 is uitgelegd als een verwijzing naar de voltooiing van de canon van het Nieuwe Testament, de opname, de wederkomst van Christus, de komst van de volmaakte staat na het Duizendjarig Rijk, en mogelijk nog een paar andere dingen.

En zo gaat het maar door, in een exegetische draaimolen die zelfs de meest toegewijde bijbelstudenten het hoofd op hol brengt.

Met andere woorden, het wordt vervelend.

Ontspan... ik ga je niet door dat alles slepen. Natuurlijk heb ik mijn eigen persoonlijke mening over 1 Korintiërs 13:8-13, maar ik heb nog steeds genoeg vragen over bepaalde details ervan om me ervan te weerhouden om te proberen het te gebruiken om iets anders van betekenis te bewijzen of te weerleggen.

Dus sla me alsjeblieft niet, maar de reden dat ik deze passage naar voren bracht is om je te laten weten dat ik van plan was om er aan voorbij te gaan. Ik weet dat veel mensen er al van uit gingen dat dit de eerste passage zou zijn waar ik overheen zou springen om koud water te gieten over de zelfbenoemde profeten van vandaag - maar er zijn nog steeds een paar verschillende invalshoeken voor een of twee van de details van deze passage die mij te veel zin hebben. Dus, ik laat het op de plank liggen voor nu. Ik ga ervan afzien om mijn persoonlijke interpretatie van deze passage te gebruiken om te beargumenteren dat de wonderbaarlijke tekengave van profetie die in de eerste eeuw werd gegeven is opgehouden en dat de profeten van vandaag dus niet namens God spreken, en de reden daarvoor is eenvoudig:

Gelukkig, dat hoeft niet.

En waarom is dat, vraagt u?

"Er is een veel duidelijker, effectievere manier
om de hedendaagse zelfbenoemde profeten te onttronen
dan te proberen de details te ontleden van deze
van deze ene passage uit de Schrift.

We hoeven niet uitsluitend te vertrouwen op één bepaalde interpretatie van één bepaald woord of zinsdeel in één bepaalde passage van Gods Woord om duidelijk de waarheid van de zaak te zien, namelijk dat de zogenaamde profeten van vandaag de dag niet de bijbelse gave van profetie bezitten en niet namens God spreken.

Natuurlijk, iedereen die 1 Korintiërs 13:8-13 met een exegetisch scalpel onder handen wil nemen heeft mijn zegen en beste wensen, maar de waarheid is dat het veel groter is dan dat. De waarheid is dat het hedendaagse "probleem met profeten" iedereen in het oog springt die ook maar een bescheiden poging heeft gedaan om het Woord der waarheid recht te verdelen en vervolgens heeft onderzocht wat veel van deze profeten zeggen.

Om eerlijk te zijn, voor mensen die Gods profetisch Woord redelijk goed kennen, zou het afrekenen met de hedendaagse zogenaamde profeten laaghangend fruit moeten zijn.

Begrijpt u het plaatje?

(Blauwdruk)

Gods Woord legt ons de blauwdruk van de eindtijdgebeurtenissen voor, en voorziet ons van alle details en informatie die God heeft verordend voor ons om te weten. Door de hele Bijbel heen, vooral in het boek Openbaring, wordt ons een aanzienlijke hoeveelheid informatie verteld over wat God gaat doen, hoe Hij het gaat doen, en waarom Hij het op die manier gaat doen - en dit geldt vooral voor de periode vol actie die de Opname en de Verdrukking omvat.

En ik wil er niet te veel nadruk op leggen, maar dat zou onze primaire focus moeten zijn - begrijpen wat God Zelf ons al heeft verteld in Zijn profetisch bevestigde Woord over wat Hij gaat doen en wat er gaat gebeuren, in plaats van afhankelijk te zijn van zelfbenoemde profeten om ons zulke dingen te vertellen.

Dus vergeef me dat ik bot ben, maar de trieste waarheid is dit:

De voornaamste reden waarom mensen naar de profeten van vandaag toegaan, is omdat zij niet weten wat God ons reeds heeft geopenbaard in Zijn geschreven Woord.

En ze weten het niet omdat ze niet onderwezen zijn. Persoonlijk ben ik geneigd mild te zijn voor gewone gelovigen die minimale vooruitgang hebben geboekt in het lezen en bestuderen van de Bijbel voor zichzelf, omdat (a) het moeilijk is, en (b) het niet helemaal hun schuld is. De echte schuld ligt bij duizenden predikanten die zijn afgestudeerd aan bijbelcolleges en seminaries die stilletjes zijn veranderd in broedplaatsen van Satan. Veel van deze instituten zijn verzwakte, verwaterde diplomamolens geworden die legioenen slecht voorbereide "predikanten" voortbrengen die geleerd hebben dat de Schrift niet onfeilbaar is, samen met zo'n smorgasbord van afwijkende opvattingen over wat de Bijbel leert, dat ze slecht toegerust zijn om het menu bij Wendy's juist te verdelen, laat staan het Woord van de waarheid.

Als gevolg daarvan heeft Satan met succes de prediking in een tragisch groot percentage van de kerken van vandaag verzwakt en verwaterd. In veel kerken is het 30 minuten PowerPoint onzin met toepassingen voor het leven, een fijne week, en tot woensdagavond bij de potluck. Dus, veel geluk met het vinden van een kerk bij u in de buurt die preekt over de Opname en de zevenjarige Verdrukking die daarop volgt. Sterker nog, veel geluk met het vinden van een kerk die Christus predikt en Hem gekruisigd voor de vergeving van zonde.

Of trouwens, een kerk waar het woord "zonde" zelfs maar genoemd wordt.

Natuurlijk zijn er hier en daar wat secundaire details met betrekking tot het eindtijdscenario waar Schriftuurlijk onderlegde individuen verschillend over kunnen denken, maar dat weerhoudt hen er niet van het eens te zijn over de grote lijnen van wat de Schrift duidelijk leert wat er in de eindtijd zal gebeuren. En de reden daarvoor is dwingend eenvoudig:

Het totaalbeeld van profetische gebeurtenissen, vooral in de eindtijd, hangt niet af van de subtiele nuances van één enkel woord of zinsdeel in één enkele passage. Dat beeld is zo robuust als alles wat er in Gods Woord te vinden is. Het stort niet in of valt niet uiteen door de genade van een twijfelachtige interpretatie van een enkel woord of zinsdeel in een enkele passage, tot grote ergernis van misleide individuen die het willen weggooien en vervangen door vleselijke, on-bijbelse sprookjes. Niet alleen is het grootste deel van de ondersteunende Schrift redelijk duidelijk en helder voor elk stukje van het plaatje, maar al deze elkaar ondersteunende stukjes passen perfect in elkaar tot een glorieuze vertoning van een soevereine God's genade en barmhartigheid voor de Zijnen en oordeel en vergelding voor Zijn vijanden. Met andere woorden:

Het is een beeld van de komst van
Gods koninkrijk en Zijn wil die
op aarde wordt gedaan zoals in de hemel.

Gaat er een belletje rinkelen? Zo niet, zie Mattheüs 6:9-13.

De lange en de korte

Gods totale profetische plan is groots en veelomvattend - het is zeer betrokken en werkt op vele onderling verweven niveaus. Daarom is het waarschijnlijk het beste om dit in fasen te doen: het lange en het korte ervan, om zo te zeggen. Laten we eerst het totaalbeeld bekijken - de algemene structuur waarin de eindtijdgebeurtenissen passen. Dit kan nuttig zijn, want als mensen de grotere aspecten van het algemene plan begrijpen, worstelen ze minder met de kleinere details omdat de dingen logischer zijn - de kleinere stukjes passen gemakkelijker in het profetische tapijt.

Laten we dus eerst enkele elementen van de algemene profetische structuur beschouwen, en daarna zullen we ons neervlijen en nader ingaan op enkele details van de periode die van belang is, namelijk de komende paar jaar - misschien de komende tien jaar of zo. Met andere woorden, de periode die al begonnen is en die de Opname, de Verdrukking en de Wederkomst van Christus op zijn hoogtepunt omvat.

Dus dit is het langste gedeelte - enkele van de grote lijnen van het profetische beeld. Het is niet allesomvattend, maar het zal helpen. En de Schriftverwijzingen in dit en het volgende gedeelte zijn ook niet uitputtend - maar ze zijn tenminste een beginpunt.

(Kruisiging)

Nadat de Joden de Messias verwierpen die God beloofd had hen te zenden (Deut. 18:15-19; Mich. 5:2; Jes. 7:14) en de boodschap van verlossing door geloof in Zijn volmaakte verzoeningswerk (Rom. 3:25), plaatste God het Joodse volk onder het oordeel (Luk. 19:41-44). Hij liet de Romeinen de tweede tempel van de Joden in 70 na Christus verwoesten (Matt. 24:1-2), en zorgde ervoor dat zij uit hun land werden verdreven en over de hele wereld werden verstrooid (Luc. 21:24). Maar in 1948 werd de natie Israël hervormd toen Zijn volk weer werd verzameld in hun bijbelse thuisland (Ezech. 36:1-15), zij het in ongeloof in hun Messias (Ezech. 36:20-24). Maar de dingen zullen veranderen door Gods tussenkomst om Israël te redden van een overweldigende aanval door een coalitie van naties onder leiding van Rusland (Ezech. 38-39). Israël zal zijn relatie met God herstellen en later zal een overblijfsel tot geloof in Christus komen tijdens de Verdrukking (Zach. 13:9).

Wij naderen momenteel het einde van het Kerktijdperk, of het Genadetijdperk, een periode die begon op de Pinksterdag 50 dagen na de opstanding (Handelingen 2:1-4) en gedurende welke God een lichaam samenstelt van mensen die de boodschap van het evangelie horen, reageren op de overtuiging van de Heilige Geest, en in geloof geloven in het volbrachte verzoeningswerk dat Christus namens ons volbracht heeft voor de vergeving van zonde. Niet alleen dat, maar wij geloven in geloof, zonder ook maar een greintje van het tastbare, fysieke bewijs te hebben gezien dat de Joden tweeduizend jaar geleden in overvloed voor zich hadden uitgestald, voordat zij hun Messias verwierpen en Hem lieten kruisigen (Johannes 20:29).

De volgende grote profetische gebeurtenis op de agenda is de Openbaring, die het Genadetijdperk zal beëindigen door de Kerk - de tempel van de Heilige Geest - van de aarde te verwijderen (1 Thess. 4:16-17; 1 Kor. 6:19) voorafgaand aan het begin van de zevenjarige Verdrukking (1 Thess. 5:9). De Heilige Geest zal niet werkelijk weggaan, zoals sommigen met een tegengestelde mening ten onrechte beweren, maar wanneer Hij Zijn tempel van de aarde terugtrekt bij de opname, zal dit effectief een einde maken aan Zijn huidige bediening van het bedwingen van Satans activiteit op de aarde (2 Thess. 2:7). Dit zal een tijd van ongeëvenaarde misleiding inluiden, compleet met leugenachtige tekenen en wonderen (2 Thess. 2:8-12).

De Verdrukking is de 70e en laatste "week" of periode van zeven jaar die aan Israël beloofd is in Daniël 9:24-27 (de 69e week eindigde toen Christus op Palmzondag Jeruzalem binnenkwam op de rug van een ezel en door menigten van gewone mensen als de Messias werd bejubeld), en zij zal officieel beginnen met de bevestiging van een verdrag tussen Israël en de omringende Moslim naties (Dan. 9:27a). Het doel ervan is (a) Israël te zuiveren en een overblijfsel van Joden voort te brengen die eindelijk hun ware Messias zullen omhelzen (Deut. 30:1-2), en (b) de naties van de wereld te oordelen die Zijn volk Israël hebben vervolgd en de genade en barmhartigheid hebben verworpen die Hij door Christus aan de wereld heeft betoond (Openb. 14:14-19). Gedurende de tweede helft van deze periode van zeven jaar zal de wereld onder de heerschappij staan van een door satan bezeten dictator, bekend als de Antichrist (Dan. 9:27b). Zijn religieuze handlanger, de valse profeet, zal de wereld dwingen de antichrist als God te aanbidden op straffe van de dood en zijn merkteken aan te nemen om deel te nemen aan het wereldwijde economische systeem dat zal worden ingevoerd (Openb. 13:15-17).

Op het hoogtepunt van de Verdrukking zal het Joodse overblijfsel met de rug tegen de muur staan en God aanroepen om hen te redden, en redden zal Hij hen (Hos. 5:15). Christus zal fysiek terugkeren naar de aarde, Israëls vijanden doden door het woord van Zijn mond, de Antichrist en de Valse Profeet in de poel van vuur werpen, Satan opsluiten in de afgrond, het gelovige Joodse overblijfsel verzamelen in Israël, en Zijn duizendjarig koninkrijk op aarde vestigen - het Duizendjarig Rijk (Matt. 24:29-31; Openb. 19-20). Dit zal beginnen met een oordeel over de overlevenden van de Verdrukking, aan wie toegang tot dit koninkrijk zal worden verleend of geweigerd, op grond van hun daden en getrouwe getuigenis (of het ontbreken daarvan) tijdens de Verdrukking (Matt. 25:31-46). En let wel, deze mensen maken geen deel uit van de Kerk, die met Christus zal terugkeren bij de wederkomst en die zal helpen bij het regeren over de niet-Joodse naties van de wereld tijdens het Duizendjarig Rijk (Openb. 5:10; 1 Kor. 6:2).

Na 1000 jaar van leven in vrede onder de heerschappij van Christus Zelf in een wereld die hersteld is in de toestand van vóór de vloek, zal Satan voor een korte tijd worden losgelaten en zal hij legioenen ongelovigen verzamelen uit alle naties van de wereld die tijdens het Duizendjarig Rijk zijn geboren, om een laatste opstand tegen God te beginnen. God zal deze opstand verpletteren, Satan voor eeuwig in de poel des vuurs werpen, en dan zullen alle onrechtvaardige doden van alle eeuwen worden opgewekt om voor God te staan bij het Grote Witte Troon Oordeel. Zij zullen geoordeeld worden door de rechtvaardige Rechter, schuldig bevonden worden aan zonde, en dan samen met Satan in de poel des vuurs geworpen worden, waar zij zich voor eeuwig bij de Antichrist en de Valse Profeet zullen voegen (Openb. 20).

Dan zal het nieuwe eeuwige huis van de Kerk, een enorm paleisachtig huis dat bekend staat als het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen en dicht bij de aarde blijven, en God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, zodat Israël voor altijd kan blijven genieten van haar beloofde aardse koninkrijk onder de heerschappij van de Messias (Openb. 21). Merk op dat sommige commentatoren geloven dat het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen op de aarde aan het begin van het Duizendjarige Rijk (wat ik prima vind).


Oef...OK, maar de meeste profeten van vandaag zijn niet zozeer gericht op het algemene kader, maar op wat er in de relatief nabije toekomst gaat gebeuren. Zij prikkelen hun toehoorders door te spreken alsof bepaalde aspecten van hun profetieën reeds achter de schermen in gang zijn gezet en hun vervulling elk moment op het wereldtoneel kan losbarsten.

Het volgende wat ik dus wil doen is onze focus aanscherpen en wat meer in detail treden over wat we kunnen verwachten dat er in de komende jaren zal gebeuren (of de Kerk er nu nog is of niet). Dit is in het kort, en merk op dat dit dingen zijn die keurig passen in het kader waar we al naar hebben gekeken: Het zijn geen vreemde eenden in de bijt, of dingen die er met brute kracht in moeten worden geperst. Dat is het punt: het past allemaal in één duidelijk, profetisch plaatje.


Een belangrijke aanwijzing dat we heel dicht bij de Opname en de Verdrukking zijn, is de vorming van een coalitie van naties onder leiding van Rusland samen met Iran en Turkije, die zich zullen verzamelen voor een plotselinge, overweldigende aanval op Israël (Ezech. 38-39). Het is niet moeilijk om de elementen hiervan op dit moment te zien samenkomen, en het zal worden gemotiveerd door een grote belangstelling voor Israëls enorme voorraden olie en aardgas die pas een paar jaar geleden werden ontdekt (Ezech. 38:10-13). De Opname moet bijna zeker voorafgaan aan deze aanval, omdat één van de fundamentele doelen van deze aanval is om Gods volk terug te brengen in een relatie met Hem, als voorbereiding om later hun Messias te ontmoeten. Het is duidelijk dat God Zijn actieve aandacht in de hele Schrift afzonderlijk richt op Israël en de Kerk.

()

De Verdrukking zal beginnen met de bevestiging van het verdrag van Daniël 9:27, dat Israël zal verdelen volgens de twee-staten oplossing en een tijdelijke valse vrede zal scheppen tussen Israël en haar Moslim vijanden. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook de weg vrijmaken voor Israël om de Derde Tempel te herbouwen, omdat Daniël 9:27 duidelijk maakt dat het offeren in de tempel halverwege de Verdrukking zal worden gestopt. En als het gestopt is, dan kunnen we logischerwijs concluderen dat het begonnen is. En als het begonnen is, dan kunnen we logischerwijs concluderen dat er een fysieke tempel is om in te beginnen, en de Joden zijn er zo klaar voor als maar mogelijk is om te beginnen met de bouw ervan.

De oordelen van de Verdrukking komen in drie ronden: de zegels, de bazuinen, en de schalen. De zegelgevechten worden geschetst in Openbaring 6, en schetsen een grimmig beeld van lijden, dood en vernietiging dat de mensheid ervan overtuigd heeft dat wat zij meemaken goddelijke toorn is (Openb. 6:16-17). De zegels komen in de eerste helft van de Verdrukking, en ook in de eerste helft zien we een enorme evangelisatiecampagne door de 144.000 Joodse apostelen zoals Paulus die God verzegelt en uitzendt om het evangelie te verkondigen aan de wereld na de Openbaring (Openb. 7:1-8). Legioenen heidenen worden gelovigen (ook wel beproevingsheiligen genoemd), en velen worden gedood door onthoofding (Openb. 7:9-17). In de tweede helft zal het gelovige overblijfsel van Israël door God beschermd worden in de woestijn, sommigen zeggen in Petra in Jordanië (Openb. 12:13-17). Ook vermengd met de zegels zijn ziekten en hongersnoden die miljoenen zullen doden. En recht voor zijn raap: Het is mijn persoonlijke mening dat de toenemende gruwelen van de mRNA-vaccins slechts het begin zijn van iets dat tot bloei zal komen als onderdeel van het vierde zegeloordeel (Openb. 6:7-8).

In Openbaring 2-3 geeft Jezus de apostel Johannes zeven boodschappen voor zeven werkelijke gemeenten die bestonden in wat nu Turkije is. Hoewel zij van toepassing waren op werkelijke, historische gemeenten in de eerste eeuw, vormen deze zeven boodschappen, in de volgorde waarin Jezus ze gaf, een samenvattende profetische schets van de geschiedenis van het gehele Kerktijdperk. De zesde van deze boodschappen was voor de vergadering te Filadelfia, en in Openbaring 3:8-13 wordt deze vergadering onverbloemd beloofd bewaard te worden "voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te beproeven hen, die op de aarde wonen". Dat is de Opname die voorafgaat aan de Verdrukking, en zij worden door Christus Zelf beloofd te worden weggenomen om hen te bewaren voor die tijd van oordeel.

Maar merk op dat Jezus in vers 8 zegt "gij hebt een weinig kracht." En het betekent precies wat het zegt. Merk op dat Jezus niet zegt: "Jullie zijn machtige strijders en overwinnaars die exploderen met de kracht om absoluut alles te overwinnen." Met andere woorden, de duidelijke suggestie is dat de Kerk zwakker zal worden naarmate we dichter bij de Opname en de daaropvolgende Verdrukking komen - niet sterker. Hoewel Satan en zijn demonen nog steeds in bedwang worden gehouden door de aanwezigheid van de tempel van de Heilige Geest op aarde in de vorm van de Kerk, verzwakt onze invloed en Satans krachten nemen toe, klaar om te exploderen op het moment dat de Gemeente - Satans laatste barricade - uit de weg wordt geruimd en God hem voor een korte tijd de overhand laat hebben. En een harde, eerlijke blik op de toestand van de Kerk vandaag is genoeg om te bevestigen wat de Schrift zegt.

Zodra de wegvoering plaatsvindt, zal Satan machtig en ongeremd zijn op een wijze waarvan de moderne mens nog nooit getuige is geweest. Hij weet dat zijn tijd kort is (Openb. 12:12), en daarom zal hij in overdrive gaan in zijn manipulatie van sleutelfiguren in de wereld om de wereldregering, het wereldwijde economische systeem en de wereldreligie in te luiden waar zijn man, de Antichrist, op zal staan en de controle over zal nemen (en het grondwerk voor alle drie wordt op dit moment snel gelegd).

Merk op dat God Satan zal toestaan zijn koninkrijk te hebben gedurende de laatste helft van de Verdrukking. Sterker nog, Hij gaat hem zelfs helpen door een sterke misleiding te zenden rond het midden van de Verdrukking om de Joden, die de waarheid van het evangelie verworpen hebben, misleid te laten worden in het aanvaarden van een niet-Joodse Antichrist als hun Messias (2 Thess. 2:8-12). Merk op dat niets wat Satan doet tijdens de Verdrukking een bewijs is van zijn macht - het is een bewijs van Gods volmaakte rechtvaardigheid en opperste autoriteit. Maar waarom zou God dat doen? Zie het zo: Door Satan zijn macht te laten behouden en het toppunt van zijn macht te laten bereiken, zal Gods uiteindelijke, eeuwige oordeel over hem des te uitnemender gerechtvaardigd zijn en zal een almachtige, soevereine God op gepaste wijze verheerlijkt worden.

(Guillotine)

Als we in de Verdrukking komen, zal het niet al te lang duren voordat de dictaten van de wereldreligie de doodstraf zullen omvatten voor iedereen die koppig in de greep blijft van de donkere, negatieve energie die samenhangt met archaïsche, achterhaalde geloofssystemen (d.w.z. het bijbelse Christendom) die zijn gedemoniseerd als een ernstige belemmering voor het spirituele ascensieproces van de mens, en die dus een existentiële bedreiging vormen voor de hele mensheid. Dus, als de Verdrukking begint, zullen nieuwe gelovigen spoedig gezochte misdadigers worden, die onthoofd zullen worden als zij gevangen worden genomen. En dat zal in groten getale gebeuren (Openb. 7:9-17).

Gedurende de tijd die rest tot de Opname, zullen gelovigen in Amerika verder worden geschilderd met een rechtse, anti-vax, MAGA-extremistische kwast, en zij zullen in toenemende mate worden gemarginaliseerd, vervolgd, en de schuld krijgen van de kwalen van de samenleving door liberaal links, met de volledige steun van de almachtige mainstream media - en dit wordt NU steeds erger (2 Tim. 3:12-13). Denk je dat dit plotseling zal stoppen en van koers zal veranderen? Echt waar? Waarom?

Wanneer de bazuin klinkt bij de Opname, zal die bazuin ook het doodssignaal zijn voor Amerika zoals wij dat kennen. En sneller dan je "alien disclosure" kunt zeggen, zal de wereld zich haasten om het koninkrijk van de Antichrist te vestigen met een nu verlamde en volgzame Verenigde Staten op sleeptouw.


OK, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik heb net mijn Tribometer opgespeld.

Mijn punt is dat er geen ruimte is in dit eindtijdscenario voor dingen die weer "normaal" worden. Het past niet. Ik zie geen plaats waar Amerika het schip redt en conservatieve stemmen weer de leiding krijgen om de schade te herstellen die is aangericht door links-liberaal en hun Cardboard Cutout in Chief. Er is niets in zicht om de dingen weer terug te brengen naar hoe ze een paar jaar geleden waren, met een sterke, patriottische president die bezig is Amerika weer groot te maken.

Toegegeven, er zijn misschien een paar kleine overwinningen zijn onderweg. De Republikeinen zullen waarschijnlijk het Huis in de midterms nemen. Meer vernietigend bewijs van de verkiezingsfraude in 2020 kan worden onthuld, wat Trump nog meer rechtvaardigt. Dr. Fauci, de belangrijkste vertegenwoordiger van Big Pharma, zal in het houtwerk kruipen. Maar over het geheel genomen zal het niet genoeg zijn om het tij te keren van de duisternis die snel de controle overneemt van deze gevallen wereld waarvan we op het punt staan te vertrekken, God zij dank.

Schriftuurlijk gesproken, lijkt het erop dat we het punt van geen terugkeer zijn gepasseerd. Er is geen enkele bijbelse reden om te verwachten dat de dingen zullen stoppen, omkeren, en teruggaan naar hoe ze waren. Integendeel. Het is duidelijk dat het tijd voor ons is om God te vertrouwen, Zijn Woord te geloven, en het op te nemen voor deen wapenronde.

Het gaat gebeuren. Het is aan het gebeuren. Eindtijd profetie wordt vervuld terwijl we spreken, en op dit punt is er geen houden meer aan.

Verheerlijk Zijn naam... en maak je klaar om op te stijgen!

Maar er is een probleem waar veel goede mensen vandaag de dag mee worstelen, en dat geldt ook voor velen in de kerk. En ik zal het gewoon rechtuit zeggen:

De dingen die ik net heb beschreven
zijn niet de dingen die ze willen horen.

Veel goede mensen willen vandaag horen dat de dingen beter zullen worden-dat de dingen terug zullen keren naar hoe ze waren BC (Before Coronavirus). Zij willen horen dat er geen gevaarlijke, ondoeltreffende vaccins meer nodig zullen zijn om hun baan te behouden en hun gezin te voeden. Zij willen horen dat leraren zullen worden gearresteerd - niet toegejuicht - omdat zij hun onschuldige jonge kinderen heimelijk blootstellen aan sexuele perversie. Zij willen horen dat de volgende verkiezingen gegarandeerd eerlijk zullen verlopen. Zij willen horen dat de fraude die de laatste verkiezingen heeft getekend aan het licht zal worden gebracht en dat de verantwoordelijken ter verantwoording zullen worden geroepen, in plaats van dat dit voortdurend wordt ontkend, afgewezen en genegeerd.

En ik weet dat veel goede mensen in de kandidatuur van Trump voor het presidentschap in 2024 een baken zien dat vanaf een heuvel schijnt en dat hen een sprankje hoop voor de toekomst geeft. Dat heb je goed - MAGAA: Make America Great Again. Waar het op neerkomt:

Ze willen dingen rechtgezet zien,
en ze willen het in godsnaam nu zien.

Enter de profeten van vandaag.

A ≠ B

De Babyloniërs namen de eerste groep Joodse elite gevangen in 606 voor Christus, een groep waartoe ook de jonge profeet Daniël en zijn drie vrienden Hananja, Misjaël en Azarja behoorden, waarschijnlijk beter bekend onder hun Babylonische namen Sadrach, Mesach en Abednego. Enkele jaren later, in 597 v. Chr., vielen de Babyloniërs Jeruzalem aan en namen koning Jojakim en een grotere groep Joden gevangen naar Babylonië. Zij namen ook een aantal heilige voorwerpen uit de tempel mee, en het behoeft geen betoog dat de Joden erg bedroefd waren over deze ontwikkelingen.

( )

De profeet Jeremia voorspelde dat de Babyloniërs Israël voor 70 jaar gevangen zouden nemen als een oordeel voor hun zonde (Jeremia 25:11), maar toen Nebukadnessar deze grotere groep ballingen meenam, begonnen de profetieën pas echt op te komen - sommige waar, andere vals. Eén zo'n vooraanstaande valse profeet was Hananja (niet Daniëls vriend), die voorspelde dat de ballingen binnen twee jaar zouden worden teruggebracht, samen met de gebruiksvoorwerpen uit de tempel.

Hananja en anderen zoals hij werden populaire, welgestelde profeten, en hun woorden brachten vluchtige troost en valse hoop aan een volk dat zeer ontsteld was over wat er gebeurde, vooral na de daaropvolgende val van Jeruzalem en hun volledige ballingschap naar Babylon in 586 v. Chr. Jeremia profeteerde het volk dat de gevangenschap de volle 70 jaar zou duren, zodat zij zich moesten vestigen en zich moesten voorbereiden om hun leven dienovereenkomstig te leiden. Hij vertelde hen dat zij onder Gods oordeel stonden en dat zij niet moesten luisteren naar de valse profeten die tegen hen logen, omdat hun leugens hen alleen maar meer pijn en lijden zouden brengen.

Het punt is dat Gods hand zich bewoog in het oordeel, en de valse profeten vertelden het volk slechts wat het wilde horen om zich beter te voelen - hun woorden gaven hun valse hoop en dienden om hen geliefd te maken bij het volk. Velen waren in de ban van wat deze valse profeten hun vertelden, en verachtten en bespotten Jeremia, de wenende profeet.

Jeremia verkondigde vrijmoedig de boodschap van de HEERE aan het volk, en later tijdens hun gevangenschap in Babylon profeteerde hij hun een boodschap van hoop, door hen te vertellen dat er een einde zou komen aan hun gevangenschap en dat de HEERE hen zou terugbrengen naar hun vaderland - wat Hij ook deed in 537 v.Chr., precies op het moment dat Jeremia hun had verteld dat Hij dat zou doen.

De reden waarom ik dit noem is om iets te onderstrepen dat waar is, altijd waar is geweest, en altijd waar zal zijn over valse profeten:

Valse profeten hebben een sterke neiging
om mensen te vertellen wat ze wanhopig
willen horen in tijden van problemen.

Zij verkondigen berichten van hoop en troost in tijden waarin hoop en troost moeilijk te verkrijgen zijn. Hun profetieën verspreiden gouden zonnestralen wanneer de donkere wolken komen aanrollen.

En het lijkt er niet toe te doen dat zo'n schaarste aan hoop en troost en al die donkere wolken aanwijzingen zijn dat God Zijn geopenbaarde wil en soevereine doeleinden uitvoert gedurende de periode in kwestie.

Verrassing...er is niets veranderd. Ik hoef geen van deze moderne profeten uitvoerig te citeren, want ik heb genoeg tijd besteed aan het bestuderen van wat zij zeggen om een aantal gemeenschappelijke punten duidelijk naar voren te zien komen. En ik (of iedereen die veel van dit materiaal leest) kan de strekking van de overgrote meerderheid van hun profetieën in twee regels samenvatten:

De slechteriken zullen vallen en falen.
De goeden zullen opstaan en zegevieren.

Ta-da... dat is de boodschap. En zulke dingen gebeuren nu, zijn bezig te gebeuren achter de schermen, of zullen zeer binnenkort gebeuren.

"Dus hou vol! Verlies de hoop niet! Het komt allemaal goed, want God gaat alles herstellen! God gaat alle schade ongedaan maken die aan ons land en aan de wereld is toegebracht! Wacht maar af... het is al aan het gebeuren! Kijk maar - al mijn profetieën worden bevestigd, geloof me!"

Eén ding dat de meeste van deze profetieën kenmerkt, is het feit dat ze bijna altijd niet te falsifiëren zijn. Met andere woorden, het zijn dingen waarvan niemand logischerwijs kan bewijzen dat ze absoluut onwaar zijn. Zij hebben de neiging om in algemeenheden te spreken die misschien wel een beetje zouden kunnen gebeuren of waar zouden kunnen zijn (uiteindelijk), maar het is moeilijk om ze vast te pinnen en te bewijzen dat ze niet gebeurd zijn of niet waar zijn. Als blijkt dat een van hun profetieën niet is uitgekomen, dan is die gewoon nog niet vervuld. Het is gemakkelijk om hun profetieën zo te masseren dat ze "bevestigd" worden, maar het is vaak onmogelijk om ze af te schieten en absoluut te weerleggen. Dat is het hele idee.

Aan de andere kant zijn bijbelse profetieën meestal falsifieerbaar: Of ze gebeurden precies zoals geschreven of ze gebeurden niet - en dat deden ze wel. En de profetieën over Jezus zijn net zo'n goed voorbeeld als ieder ander. Hier is een kort voorproefje:

- De Messias zal een afstammeling van koning David zijn (2 Sam. 7:12-16).

Hij was het of Hij was het niet... en Hij was het (Matt. 1:1-16; Lucas 3:23-38).

- De Messias zal geboren worden in Bethlehem (Mich. 5:2).

Hij was het of Hij was het niet... en Hij was het (Matt. 2:1).

- De Messias zal melaatsen reinigen, blinden zien, doven horen, lammen laten lopen, doden tot leven wekken, en het evangelie van het koninkrijk verkondigen aan de armen (Jes. 26:19; 29:18; 35:5-6; 61:1).

Of Hij deed het of Hij deed het niet... en Hij deed het (Matt. 8-9).

- De Messias zal gekruisigd worden (Ps. 22:16).

Hij was het of Hij was het niet... en Hij was het (Matt. 27:32-35).

- De Messias zal worden opgewekt (Ps. 16:10).

Hij was het of Hij was het niet... en Hij was het (Matt. 28:1-10).

Vermenigvuldigd met enkele honderden. Elke profetie aangaande de genealogie, geboorte, leven, bediening, wonderen, dood en opstanding van Christus was volkomen falsifieerbaar, maar toch werd elke laatste tot op de letter vervuld. Dat is typisch de aard van Bijbelprofetie. Waarom zou het anders zijn? God alleen kent alle gebeurtenissen voor alle tijden, en een van de doelen van profetie is om alle twijfel weg te nemen in de geest van de gevallen mens dat Zijn Woord de waarheid is.

Maar zoals we zagen in het voorbeeld van Jeremia en de Babyloniërs, toen profeten uit het Oude Testament profeteerden over verontrustende gebeurtenissen die het volk Israël zouden overkomen, waren dat natuurlijk dingen die het volk niet wilde horen - dingen die bedoeld waren om Zijn stijfkoppige volk ertoe te brengen zich te bekeren van hun zondige, opstandige wegen en tot Hem terug te keren. Met andere woorden:

Toen Gods profeten slechte dingen voor-
spelden slechte dingen aan Israël, was er
altijd een geldige reden voor.

Dit is de reden waarom de bijbelse profeten zo vaak dingen zeiden waar het volk niet graag naar luisterde. In de meeste gevallen vertelden zij hen wat God door hun dikke hoofden en dikkere harten probeerde te krijgen, en dat zij zich moesten bekeren en Hem moesten gehoorzamen. Toen Israël in gehoorzaamheid aan God en in overeenstemming met Zijn wetten leefde, was er niet zo'n dringende behoefte voor God om tot hen te spreken door middel van profeten - Hij had het te druk met hen te zegenen!

Wij hebben iets wat zij niet hadden: Het is belangrijk op te merken dat het in de dagen van het Oude Testament een grotere uitdaging was om echte profetie van valse profetie te onderscheiden, om de eenvoudige reden dat zij heel weinig van Gods geschreven Woord hadden om op af te gaan. Zij moesten meestal maar afwachten of de woorden van een profeet uitkwamen. Na verloop van tijd werden de woorden van de ware profeten echter het geschreven Woord van God. Als gevolg daarvan hebben wij vandaag het voordeel dat wij de beschikking hebben over de totaliteit van Gods boodschap aan de mens. Wij kunnen wat iemand zegt, toetsen aan het onfeilbare geschreven Woord van God, en zien of het daarmee in overeenstemming is of er op enigerlei wijze mee in strijd is.

Gods Woord vertelt ons dat
in de eindtijd, de dingen
erger zullen worden.
Verrassing! Dat is precies
wat we zien gebeuren.

Dus, als God vandaag de dag tot de Kerk zou spreken door middel van profeten, denk je dat Hij hen een hoop dingen zou laten spuien die tegen de draad van Zijn geschreven Woord ingaan en die alleen maar bedoeld zijn om ons een goed gevoel te geven, ons gevoel van wat goed en juist is te bevredigen, en onze gemoedsrust te herstellen - ongeacht Zijn verklaarde profetische plannen?

Denk eens na: God heeft ons al een vrij goed idee gegeven van wat Hij gaat doen in de eindtijd - we hebben een paar van de hoogtepunten in dit artikel aangestipt. En sommige van deze dingen zijn inderdaad verontrustend, omdat Satans invloed in de wereld toeneemt totdat hij uiteindelijk van zijn moment in de zon geniet voordat Gods donderend oordeel over hem en al zijn slechteriken valt.

Gods Woord vertelt ons dat in de eindtijd de dingen nog erger zullen worden. Verrassing! Dat is precies wat we zien gebeuren. Maar God heeft ons in Zijn Woord ook verteld dat Hij ons gaat verwijderen van de tijd en plaats van het oordeel en de verwoesting die op het punt staat te vallen op degenen die op de aarde wonen.

Het punt dat ik wil maken is dit:

De zekerste manier om te zien dat de profeten
van vandaag profeten niet namens God spreken
is wat zij zeggen te vergelijken met wat God
al tot ons gesproken heeft in Zijn Woord:

Gods Woord zegt A.
De profeten van vandaag zeggen B.

( )

En A ≠ B. Zaak gesloten. Maar zoals ik al zei: Om dit te zien, moet je weten wat God al heeft gezegd in Zijn Woord ... en daar zit de moeilijkheid.

Oh, en nu niet kijken, maar het argument over het al of niet bestaan van de Bijbelse gave van profetie is irrelevant voor het huidige gesprek. Waarom?

Omdat zelfs als het nog steeds bestaat,
deze "profeten" het zeker niet hebben.

Maar die-en-die profetie kwam uit! OK, luister heel goed naar me:

Kan het me niet schelen. Waarom? Omdat. Het. Er. niets toe doet.

Sommige mensen hebben het idee dat als een zelfbenoemde profeet een voorspelling doet en die komt uit, dat een automatisch bewijs is dat zij een ware profeet van God zijn... alsof die status alleen afhangt van hun scorekaart.

Maar zo eenvoudig is het niet. Als iemand vandaag de dag dingen voorspelt die ingaan tegen wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard (en dat is precies wat zelfbenoemde profeten vandaag de dag doen), dan weten we al dat ze niet namens God spreken en dus maakt het niet uit of iets wat ze zeggen uitkomt. Dat is het hele punt. In het algemeen profeteren ze ofwel iets dat waarschijnlijk toch al zou gebeuren, waarvan ze vrij zeker waren dat het zou komen door het nieuws te volgen, of hun fanclub masseert vage profetieën zodat het lijkt alsof ze "vervuld" zijn. En ik heb genoeg van dit soort dingen doorgeploeterd om er zeker van te zijn dat al het bovenstaande routinematig gebeurt.

Dus, niet om met het vingergeknipte vingertje te zwaaien of zo, maar er zijn goede mensen die minder tijd moeten besteden aan het luisteren naar zelfverklaarde profeten en meer tijd moeten besteden aan het luisteren naar de Auteur van de Schrift.

Wat moet je nog meer weten?

Wanneer we zien wat er vandaag in de wereld gebeurt, in plaats van naar zogenaamde profeten te gaan om ons gerust te stellen dat alles in orde komt en weer in orde wordt - dat de slechten zullen vallen en falen en de goeden zullen opstaan en zegevieren - zouden we God moeten loven en prijzen. We zouden moeten roepen "Hallelujah!" We zouden moeten roepen...

"Yeah!!! UW KONINKRIJK KOME!
Dat is waar ik het over heb!!"

De Opname is de sleutel: Ik zal er hier en nu niet op ingaan, maar ik voel me verplicht om op één verblindend duidelijke waarheid te wijzen. Een van de redenen waarom zoveel groepen in de Kerk vandaag de dag radicaal verschillende visies hebben over wat er in het verschiet ligt voor de wereld en voor de Kerk (visies die vaak prachtig overeenkomen met wat de zogenaamde profeten van vandaag de dag zeggen) is vanwege één belangrijk ding:

Een leerstellige dwaling met betrekking tot de pre-trib opname.

Satan heeft met succes de massale ondergroei van dwaling met betrekking tot de opname veroorzaakt, die de Kerk heeft ingehaald als kudzu langs een achterafweggetje in Alabama. In grote delen van de Kerk vandaag de dag, zijn de woorden "pre-trib opname" radioactief geworden. Maar begrijp dat zonder de pre-trib opname, veel van wat de Bijbel duidelijk leert over de eindtijd geen steek houdt, en dus moeten mensen creatief worden om de stukjes te laten passen - en dat is precies wat ze doen:

- Het is de Gemeente die verzameld wordt "na de verdrukking van die dagen" in Mattheüs 24:29-31.

- De Kerk heeft dan de plaats ingenomen van Israël, waarvan de wedergeboorte als natie een historische anomalie is die geen enkele Schriftuurlijke of profetische betekenis heeft.

- De verdrukkingsheiligen in Openbaring 7 zijn in werkelijkheid de Kerk.

- Het is de taak van de Kerk om uit te gaan en de wereld te bespuwen, zodat Christus op een mooie dag kan terugkeren om er over te heersen.

- De Kerk wordt bij de wederkomst weggevoerd, pakt haar gewaden, maakt een U-bocht, en komt met Christus terug op aarde.

(En vanaf daar gaat het alleen maar bergafwaarts.

Point blank: De pre-trib Opname is niet een klein detail waarmee we het "eens of oneens" kunnen zijn. Oh nee. Het is essentieel voor een goed begrip van het eindtijdscenario, en als het wordt verwijderd dan implodeert alles in een circus van Schriftuurlijke dwalingen en de meningen van mensen. Zij die het weggooien beroven de Gemeente van haar gezegende, zuiverende hoop - zij helpen de Kerk te verzwakken (zoals door Christus voorzegd in Openb. 3:8). Elke andere opvatting over de Openbaring heeft fatale gebreken die een grote herbedrading van de Schrift vereisen, die onveranderlijk uitmondt in een grote soort leerstellige dwaling: Vervangingstheologie, Heerschappijstheologie, Koninkrijk Nu theologie, Universalisme, en de lijst gaat maar door.

Vr. Hoe komt het dan dat zovelen in de Kerk het zo venijnig aanvallen?

A. Oh jee, wat een uitstekende vraag. OK, vraag jezelf het volgende af:

Na wat ik hierboven heb gezegd, is het wel of niet logisch voor u dat Satan zo hard en zo lang zou werken om een massa mensen te beïnvloeden om de pre-trib wegvoering te helpen veranderen in misschien wel de meest bespotte en verguisde doctrine in de geschiedenis van de Kerk - vooral in de moderne tijd, nu het nadert en dus het meest van belang is? Denk goed na.

Zoals we gezien hebben, zijn veel van de slechte dingen die we zien gebeuren onderdeel van Gods eindtijdplan, dus waarom zou Hij profeten sturen om dingen te zeggen om ons gerust te stellen dat Hij de dingen zal terugbrengen naar hoe ze waren om ons beter te laten voelen en te voldoen aan ons natuurlijke verlangen om de slechten gestraft te zien worden, de goeden te zien winnen en de dingen recht te zien zetten? (Let wel, de slechten zullen gestraft worden, de goeden zullen winnen, en de dingen zullen rechtgezet worden - alleen niet op de manier die deze profeten zich voorstellen). Maar daar ligt nog een aanwijzing:

Het meeste van wat de hedendaagse profeten ons
vertellen is enorm bevredigend voor ons vlees.

Het is bijna altijd precies wat onze natuurlijke mens wil horen - maar het is bijna nooit precies wat God ons al heeft geopenbaard in Zijn Woord.

Dus, aan het eind van de dag, komt mijn vraag aan mensen die erop staan te luisteren naar de "profeten" van vandaag, die steevast voorspellen wat de natuurlijke mens wil horen - dat de slechten zullen vallen en falen, en de goeden zullen opstaan en zegevieren - neer op het volgende:

God heeft ons al verteld in Zijn geschreven Woord wat
we kunnen verwachten te zien gebeuren in de eindtijd,
en dat de Kerk zal ontsnappen aan het ergste.

Deze dingen gebeuren nu, ze worden
erger, en de opnama komt opwindend dichtbij.

Het spijt me...maar wat moet je nog meer weten?

Citaten uit de Schrift: Alle Schriftteksten zijn afkomstig uit de World English Bible, tenzij geannoteerd als KJV (King James Version) of AKJV (American King James Version). Home | Commentaar | Artikelen | Bijbel Links | Over | Contact | Abonneren

Bron: A Little Strength