www.wimjongman.nl

(homepagina)


De profetie van de poorten van de hel

Door Terry James - 23 november 2022

Vaak zien we veel profetische waarheid over het hoofd als we Gods Woord lezen en bestuderen. De Bijbel is zonder grenzen in zijn rijke wijsheid beschikbaar om te worden ontgonnen. Het doel van de Schepper om Zijn Woord aan het menselijk ras te geven is om richting te geven aan een zo overvloedig mogelijk leven.

Jezus Christus is dat Woord. Het laatste boek van de Bijbel - Openbaring - is de onthulling van Jezus in al zijn macht, glorie en majesteit.

Profetie - het vertellen van de toekomst - vormt het hart van dat Woord. De beloften uit de heilige bladzijden garanderen eeuwig leven voor iedereen die ooit geboren zal worden en Gods genadevolle verlossing van de zonde door geloof in Christus' dood, begrafenis en opstanding oprecht aanvaardt.

Jezus Christus is de tweede Persoon van de Godheid, die door God de Vader wordt gezien als de kern waaromheen alle dingen zich verenigen:

"Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, zichtbare en onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen: En Hij is vóór alle dingen, en door Hem bestaan alle dingen" (Kolossenzen 1:16-17).

Nu dus vaststaat dat de Heer Jezus in alle dingen de overhand heeft, keren wij terug naar de openingsverklaring om eraan toe te voegen dat een waarheid die wij vaak over het hoofd zien, het meest direct betrekking heeft op de volgende profetie die in vervulling moet gaan: de Opname van de kerk.

Jezus sprak over het primaire onderwerp van dit commentaar - de poorten van de hel. Hoewel de discipelen tot wie Hij sprak werkelijk geen idee hadden waar Hij naar verwees, zijn de profetie en de details ervan sindsdien in vervulling gegaan - en zijn nu klaar voor vervulling.

"Hij zei tot hen: Maar wie zegt gij dat Ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Gezegend zijt gij, Simon Barjona; want vlees en bloed heeft het u niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. En Ik zeg ook tot u, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen" (Matteüs 16:15-18).

Zij begrepen het concept van "de gemeente" niet; op dat moment waren zij totaal onwetend over dat "bouwwerk" waarvan Jezus voorspelde dat het gebouwd zou worden. Maar het werd gebouwd, en het is nog steeds in aanbouw naarmate elke persoon die tot verlossing komt, wordt toegevoegd.

Het specifieke deel van deze profetie dat ik op een nieuwe manier wil bekijken, zit verpakt in de zinnen "mijn gemeente", "de poorten van de hel" en "zullen haar niet overwinnen".

Mijn studie van hoe God omgaat met mensen - ook met gelovigen - in verschillende bedelingen brengt mij tot de conclusie dat gelovigen in Christus een heel ander lot wacht. En ik heb het over een fysiek lot, niet over geestelijk/eeuwig lot.

In termen van eeuwig lot kunnen en zullen de poorten van de hel niet overwinnen tegenover een gelovige in Jezus Christus. Alle gelovigen van elke bedeling zullen voor eeuwig de gelukzaligheid en verrukking van de hemel genieten. Maar in termen van fysiek lot, zijn de gelovigen profetisch gepland om tot verschillende bestemmingen te komen.

Hier is iets waar we al eerder naar gekeken hebben, maar wat nog steeds niet het primaire punt is dat ik wil behandelen.

Jezus zei in Mattheüs 16, zoals we hierboven hebben gelezen, dat Hij zijn gemeente zal bouwen en dat de poorten van de hel er niet tegenop zullen kunnen. Dat is de bedeling geworden die wij het kerkelijk tijdperk noemen. Dit begon met Pinksteren, zoals opgetekend in Handelingen hoofdstuk 2, toen de Heilige Geest kwam om gelovigen in te wijden. (Ik weet dat er mensen zijn die geloven dat de gemeente begon aan de kust van Galilea toen Jezus zijn bediening begon).

Aan de andere kant gaf dezelfde Jezus, in zijn opgevaren vorm, de volgende profetie aan Johannes om in de Openbaring te schrijven.

"En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over alle geslachten, talen en naties" (Openbaring 13:7).

Het is dus duidelijk dat in fysieke zin Satan (zijn Antichrist) zal overwinnen - overwinnen tegen de heiligen (gelovigen in Christus). Maar de poorten van de hel, die verwijzen naar Satans kwade domein, zullen niet zegevieren over de gemeente. De duivel zal de bruid van Christus, de kerk, nooit fysiek of geestelijk volledig kunnen overwinnen of vernietigen.

Nu kom ik bij de nuance van het onderzoek die hopelijk duidelijk zal maken hoe belangrijk deze belofte aan de gemeente - alle gelovigen van het kerkelijk tijdperk - werkelijk is.

Mijn vriend Jonathan Cahn wijst in zijn meest recente boek, The Return of the Gods, op de geestelijk en zelfs fysiek waarneembare realiteit dat demonische portalen enigszins zijn geopend in deze duidelijk zichtbare tijden van krankzinnige, anti-god activiteit. We hebben veel van de bizarre manifestaties keer op keer onderzocht in deze columns, maar ik herhaal alleen dat het erop lijkt dat God bezig is opstandige mensen om te vormen tot een verdorven mentaliteit - tot een dement, omgekeerd denken, zoals Paulus profeteerde in Romeinen hoofdstuk 1.

Ik ben het eens met Jonathan. En ik geloof dat deze poorten overeenkomen met Jezus' verwijzing naar de poorten van de hel. Die poorten gaan met de dag verder open, lijkt het. De demonische volgelingen van die poorten, evenals de menselijke volgelingen die anti-God zijn, willen alle overblijfselen van de ware Christelijke gemeente van de planeet wissen.

Dat zal nooit gebeuren. De God die alles wat bestaat heeft geschapen heeft dat gezegd: "De poorten van de hel zullen haar niet overwinnen" - de gemeente die Jezus Christus nog steeds bouwt.

Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat de Beheerder (de Heilige Geest) zijn hand opheft tegen deze helse machten, alle gelovigen naar de Here Jezus zullen gaan als Hij zegt: "Kom hierheen!" (Openbaring 4:1).

De gemeente kan en zal niet op de planeet aarde zijn wanneer die poorten van de hel volledig geopend worden en de heiligen van het tijdperk van de Verdrukking (diegenen die na de Opname gered zijn) mogen overwinnen. Wij hebben Christus' Woord over die prachtige belofte.

Met alle goddeloosheid die in deze tijd de aarde overspoelt, staat het einde als een zondvloed voor de deur (Daniël 9:26). De poorten van de hel zullen spoedig volledig openzwaaien en de meest verschrikkelijke, dodelijkste tijd van de menselijke geschiedenis brengen, volgens de Heer (Mattheüs 24:21).

Maar u en ik, als we Christus kennen voor onze verlossing, hoeven ons geen seconde zorgen te maken of we die tijd wel zullen meemaken. Jezus heeft gezegd dat Hij ons buiten dat uur van verschrikking zal houden (Openbaring 3:10). Om er zeker van te zijn dat u deel uitmaakt van de kerk die zal worden weggenomen voordat die Verdrukkingstijd begint, moet u de door de Heilige Geest gegeven instructies van Paulus volgen.

"Indien gij met uw mond de Here Jezus belijdt en in uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid" (Romeinen 10:9-10).

Bron: Gates of Hell Prophecy « Terry James Prophecy Line