www.wimjongman.nl

(homepagina)


PAS OP, WERELDLEIDERS... GODS BLIK IS OP JULLIE GERICHT... HOOG TIJD !!!

6 februari 2022

In de blogpost van vorige week keken we naar de huidige situatie in de wereld en hoe de tafel is gedekt voor de opkomst van de Man der Zonde, de Antichrist. Deze week zullen we wat dieper ingaan op het dekken van de tafel door een blik te werpen op onze wereldleiders en welke rol zij zullen spelen in de opkomst van de Antichrist.

Het leiderschap van een natie is altijd een afspiegeling geweest van het volk dat zij leiden. We kunnen dat zeker zien in onze eigen westerse samenleving, waar de morele fundamenten van een Joods-Christelijke erfenis worden uitgehold door secularisme en moreel relativisme. De leiders buigen voor de heersende grillen van wat het volk wil, en dan vragen we ons af hoe we in hemelsnaam terecht zijn gekomen bij zulke wispelturige en ruggengraatloze leiders.

Als de rechtvaardigen bloeien, verheugt het volk zich; als de goddelozen heersen, kreunt het volk. Spreuken 29:2 NIV

Naarmate een samenleving verder in een neerwaartse spiraal raakt, wordt het voor slechte leiders en regels gemakkelijker om aan de macht te komen en de stabiliteit van een natie verder uit te hollen tot op het punt waarop een natie kan overgaan in een autoritaire, door tirannen geleide dictatuur. We kunnen terugkijken in de geschiedenis en de tirannen zien en de samenlevingen die zij regeerden.

Nimrod, de eerste tiran na de zondvloed, provoceerde het volk om in opstand te komen tegen God en probeerde een poort te maken om de barrière tussen hemel en aarde te doorbreken. We kunnen terugkijken op de vele koningen van Juda en Israël die "kwaad deden in de ogen van de Heer", net als het volk waarover zij regeerden. Het leidde uiteindelijk tot hun slavernij door toedoen van de Babyloniërs.

We kunnen een sprong voorwaarts maken naar de Romeinse keizers die tot de meest verdorven leiders ooit in de geschiedenis behoorden en die een rijk leidden dat geweld, seksuele verdorvenheid en hedonisme verheerlijkte. En tenslotte, een sprong voorwaarts van bijna 2000 jaar zag een bloeddorstige antisemitische heerser de macht nemen over een natie waar haat tegen iedereen van een ander ras of geloof was ingebakken en verinnerlijkt als openbaar beleid.

Moeten we dan verbaasd zijn dat we, nu de laatste van de Laatste Dagen nadert, zoveel onbekwame, dwaze, corrupte en goddeloze leiders aan het roer van onze naties zien staan? Deze leiders zijn slechts een afspiegeling van de samenleving die zij leiden; Naties die afdalen in goddeloosheid en verdorvenheid. De volgende stap voor deze en toekomstige leiders zal zijn om zich te verenigen en te proberen hun idee van een utopische samenleving op te bouwen, verstoken van God en alleen verantwoording verschuldigd aan zichzelf.

Waarom spannen de naties samen en smeden de volkeren tevergeefs samen? De koningen der aarde staan op en de heersers spannen samen tegen de HEER en tegen zijn gezalfde, zeggende: "Laten wij hun ketenen verbreken en hun ketenen afwerpen." Psalm 2:1-3 NIV

Deze nieuwe samenleving zal natuurlijk de vruchtbare bodem zijn voor de opkomst van de Antichrist en zijn Nieuwe Wereld Orde van dingen. In de tussentijd heeft God zijn ogen gericht op de huidige wereldleiders en tenzij zij onmiddellijk een ommekeer maken en hun eigen Damascus Weg Moment meemaken, staat het oordeel voor hen en de naties die zij regeren voor de deur.

Wee degenen die onrechtvaardige wetten maken, wee degenen die onderdrukkende decreten uitvaardigen, Jesaja 10:1 NIV

Zij die onrechtvaardigheid zaaien zullen rampspoed oogsten, en hun schrikbewind zal ten einde komen. Spreuken 22:8 NLT

Daarom, gij koningen, weest wijs; weest gewaarschuwd, gij heersers der aarde. Psalm 2:10 NIV

We leven in interessante tijden om het zacht uit te drukken, en de presidenten, premiers, gouverneurs en politici van de wereld zijn een verder teken dat we snel de grote en verschrikkelijke Dag des Heren naderen, (Verdrukking). Maar eerst de wederkomst van Jezus Christus voor Zijn gemeente, de bruid van Christus.

Zoals we altijd graag zeggen, blijf omhoog kijken. Uw verlossing is zeer nabij.

Voor de engelstalige verwijzingen van de "Huidige leiders - een weerspiegeling van een instortende samenleving", zie de onderstaande pagina.

Bron: Beware World Leaders....God's gaze is upon you.....BIG TIME!!