www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom is er een oorlog in de hemel in Openbaring?

Valerie Fentress - 31 oktober 2022

Praat met de meeste mensen over Openbaring, en je krijgt vreemde blikken. Brian Hedges van Christianity.com verwoordde dit het beste: "Openbaring is notoir moeilijk te begrijpen - zo vreemd zelfs, dat de meesten van ons het gewoon maar helemaal vermijden. En toch is het Gods woord voor de gemeente." Het boek Openbaring is een van die kleverige boeken van de Bijbel die moeilijk door te lezen zijn, omdat het moeilijk is te bepalen wat letterlijk en wat symbolisch is in de openbaringen aan de apostel Johannes.

Maar in de hoofdstukken staan veel waarschuwingen en bemoedigingen voor de gemeente en de tweede komst van Christus. Er is zelfs sprake van een "oorlog in de hemel".

Waar beschrijft Openbaring een oorlog in de hemel?

In Openbaring 12 schakelt de apostel Johannes over van spreken over de zeven bazuinen en beproevingen van de aarde naar een oorlog in de hemel. In Openbaring 12:7-10 begint de oorlog.

"Toen brak er oorlog uit in de hemel; Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar ze wonnen niet en er was geen plaats meer voor hen in de hemel. De grote draak, de oude slang, die de duivel wordt genoemd en Satan, die de hele wereld heeft misleid, werd op de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem neergeworpen."

Wat doet de draak in de oorlog in de hemel?

Het woord tannin of draak komt meerdere malen voor in het Oude Testament wanneer het verwijst naar een groot monster, hetzij in de zee of op het land (Exodus 7:9, 7:10, 7:12; 32:33; Psalmen 91:13). Het woord draak komt echter alleen voor in het boek Openbaringen in het Nieuwe Testament (12:3, 12:4, 12:7, 12:9, 12:16, 12:17). Elke verwijzing naar de draak in Openbaringen is wanneer iets wordt meegedeeld over de duivel en zijn daden.

Terwijl veel andere symbolen in Openbaring meerdere interpretaties hebben, wordt de draak in de oorlog in de hemel duidelijk omschreven in vers tien. "De grote draak, de oude slang, die de Duivel en Satan wordt genoemd."

In de oorlog in de hemel vecht de draak (Satan) tegen de aartsengel Michaël en zijn engelen. Er wordt niets gezegd over hoe lang deze strijd duurt, maar in vers 8 wordt duidelijk dat "de draak de strijd verloor, en hij en zijn engelen uit de hemel werden verdreven."

Zodra Satan uit de hemel is verdreven, richt hij zijn aandacht op het in Openbaring 12:5 genoemde kind, dat Jezus voorstelt. Maar het duurt niet lang of het kind (Jezus) wint van de draak (Satan). "Zij hebben over hem gezegevierd door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis..." (Openbaring 12:11).

Zodra de draak zich verslagen weet door legers van engelen en het kind, richt hij zijn aandacht op de vrouw. Maar wie vertegenwoordigt deze 'vrouw'? Hedges licht dit idee toe door te zeggen dat de vrouw "waarschijnlijk niet Maria is, maar Israël. Vers 2 heeft duidelijke echo's van Genesis 37, de passage over Jozefs droom waarin de twaalf sterren de twaalf zonen van Jakob voorstelden. Johannes lijkt deze vrouw te vereenzelvigen met Israël, Gods verbondsvolk." In The Constable Commentary zegt Dr. Thomas Constable dat, aangezien Satan niet langer de heiligen kan beschuldigen (Openbaring 12:11-12) of Christus kan schaden, Satans aandacht zich richt op het erfgoed van Jezus: het Joodse volk. Satans nieuwe aanval begint de Grote Verdrukking. De Grote Verdrukking (een periode van drieëneenhalf jaar waarin Gods toorn wordt vermenigvuldigd) moet niet worden verward met de zevenjarige verdrukking (aan het einde waarvan de antichrist zal worden geopenbaard).

Wat stelt de oorlog in de hemel voor?

()

Er zijn twee stromingen over wat de oorlog in de hemel in Openbaring 12 voorstelt.

De eerste is een keerpunt in de tijdlijn van de eindtijd. Satans pogingen om de heiligen voor God te belasteren en te beschuldigen zullen eindigen. Satan zal geen gehoor meer hebben in de hemel (Job 1:6, Openb. 12:10). Veel theologen, waaronder Charles Swindoll in zijn boek Insights on Revelation, suggereren dat deze oorlog het begin van de zevenjarige verdrukking voorstelt.

Na deze oorlog zit Satan dan in het eindspel, en daar is hij niet blij mee. Er wordt ons zelfs verteld hoe Satan zich voelt in Openbaring 12:12b: "Hij is vervuld van woede omdat hij weet dat zijn tijd kort is."

De tweede theorie over deze oorlog is dat de oorlog in de hemel een parallelle afspiegeling is van Satan die aan het begin der tijden uit de hemel werd geworpen. Annette Griffin suggereert dat de eerste vijf verzen van hoofdstuk 12 de oorspronkelijke val van Satan vereren, wat ons helpt de draak te identificeren als Satan en het toneel vormt voor de volgende verzen. Hoewel de val van Satan niet specifiek wordt beschreven in de Schrift, wordt er wel op gezinspeeld in Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:13-19. Zelfs Jezus zegt in Lucas 10:18, "Ik zag Satan als de bliksem uit de hemel vallen."

Het is in de Schrift niet duidelijk wanneer deze hemelse gebeurtenis plaatsvond. Maar God noemde alles goed aan het einde van de schepping in Genesis 1:31, en Job 38:4-7 deelt mee dat engelen vóór de aarde werden gemaakt. We moeten concluderen dat de uit de hemel geworpen Satan plaatsvond tussen de zesde scheppingsdag en de verzoeking van Adam en Eva. Deze interpretatie van de gebeurtenissen in Openbaring 12 was de basis voor het epische gedicht Paradise Lost van de 17e-eeuwse dichter John Milton. Miltons boek is door de eeuwen heen geciteerd en gebruikt in muziek, film en literatuur (C.S. Lewis schreef niet alleen A Preface to Paradise Lost maar citeert Paradise Lost ook in zijn boek The Great Divorce).

Wat kunnen we leren van de oorlog in de hemel?

Welke interpretatie we ook geven aan de oorlog in de hemel, we kunnen er iets belangrijks uit leren.

De oorlog in de hemel herinnert ons eraan dat "onze strijd niet is met vlees en bloed, maar met de overheden, met de machten, met de wereldbeheersers van deze huidige duisternis, met de boze geesten in de hemelen" (Efeziërs 6:12). De strijd om onze wereld is groter dan de beproevingen die ons omringen. Ik geloof dat het geen verrassing is dat we in een gebroken wereld leven met veel verwarring en pijn.

Maar deze oorlog in de hemel openbaart ook onze toekomstige hoop. In een interview zegt Brandon Crowe van de Wesleyan Universiteit dat "het hoopvolle deel van deze afbeelding is dat het kind de draak heeft overwonnen."

De vrouw is een voorstelling van Gods volk, Israël. In Openbaring 12 zie je dat de draak (Satan) achter de vrouw (Israël) aangaat, maar de oorlog is nog niet voorbij. De passage laat zien hoe God een plaats voor de vrouw voorbereidt terwijl zij vlucht. Hoewel een groot deel van het boek Openbaring spreekt over bazuinen, schalen, ziekte en vernietiging, is er een geschenk dat God ons geeft in dit apocalyptische boek.

Wat we moeten onthouden is dat God wint. De draak zal verslagen worden door alle onzekerheid en symbolen van Openbaring. "Halleluja, redding en heerlijkheid en macht behoren onze God toe, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen" (Openbaring 19:1-2).

Net zoals het Oude Testament spreekt over Gods verlossingsplan door de Messias, herinnert Openbaringen ons eraan dat God het plan heeft om deze gebroken wereld te redden en terug te brengen naar zijn perfecte plan vanaf het begin. Ik weet zeker dat zelfs Johannes verward was door wat hem werd getoond. Maar door het hele boek heen zijn er momenten van lofprijzing in de hemel door de heiligen, die ons herinneren aan Degene die het einde van het verhaal kent.

Valerie Fentress Salem Web Network Contributing WriterValerie Fentress is de auteur van An Easter Bunny's Tale en Beneath the Hood: een hervertelling verweven met bijbelse waarheid. Ze wil gelovigen, vooral kinderen, betrekken bij het wonder en de identiteit van wie God is en wie God hen heeft laten zijn.

Bron: Why is There War in Heaven in Revelation?