www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAAROM GOD DE NATIES OORDEELT

Chuck & Karen Cohen

Op Intercessors for Israel's 2013 International Prayer Conference in Jeruzalem deelde ik een boodschap genaamd "De oordelen van God" - met de nadruk op 'Zijn oordelen over naties vandaag'. God heeft Israël in het Oude Testament gebruikt als een voorbeeld van hoe Hij omgaat met nationale zonde, vooral wanneer een natie gebaseerd op Zijn wetten tegen Hem in opstand komt. De Bijbel zegt echter duidelijk dat Israëls wonderbaarlijke herstel in de eindtijd nog een andere factor in het spel brengt: in de laatste dagen oordeelt God over naties naar de houding en het handelen van hun leiders ten aanzien van Zijn belofte om Israël te herstellen. God heeft Zijn reputatie, Zijn naam, hierop gezet. Zijn hele verlossingsplan is er nu op gericht dat Israël in het land komt dat Hij hun beloofd heeft.

Als voorbidders staan wij in de kloof voor onze naties, smekend om genade vanwege zonden als abortus, seksuele perversies, geweld, corruptie, enz. Maar houden voorbidders zich bezig met het ene fundamentele probleem dat Gods steeds toenemende oordelen vandaag de dag met zich meebrengt? Bidden tegen ongerechtigheid is goed, maar in sommige gevallen brengen de verkeerde handelingen van een volk niet alleen Gods oordeel over een volk - ze zijn een teken dat God dat volk al aan het oordelen is! Die ene wortel is Israël. Het gaat hier niet om een paar bijbelverzen, maar letterlijk om tientallen. Tijdens het uitspreken van de boodschap had ik slechts tijd om een paar van die verzen te delen, maar vanwege de urgentie ervan bied ik veel van de relevante verzen hier aan.

Een bijbels begrip van hoe en waarom God oordeelt over naties is weggekaapt uit de kerk. De voorbidder die bereid is in de bres te staan voor Zijn volk en voor Gods koninkrijksdoeleinden heeft het misschien al bij het verkeerde eind. Laten we voortborduren op wat God zelf erover zegt.

De meeste voorbidders zijn bekend met de Schriften die laten zien hoe voorbede God beweegt tot genade te midden van zijn oordelen.

 • En ik zocht een man onder hen die de heg voor het land zou maken, en in de opening voor mijn aangezicht zou staan, opdat ik het niet zou verwoesten. Maar ik vond er geen.
  Ezechiël 22:30

 • Loop heen en weer door de straten van Jeruzalem, en zie nu, en weet, en zoek in haar open plaatsen, of gij een man kunt vinden, als er een is, die recht doet, die de waarheid zoekt; en Ik zal haar vergeven.
  Jeremia 5:1

 • Hij zei, dat Hij hen zou verdelgen, als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Hem in de bres had gestaan, om Zijn toorn af te wenden, opdat Hij hen niet zou verdelgen.
  Psalm 106:23

Gods geopenbaarde manier om volken te oordelen

Vaak zijn Gods oordelen als de weeën van een barende vrouw. De pijnen beginnen klein en ver uiteen - maar worden intenser, pijnlijker en dichter bij elkaar naarmate de tijd van de eigenlijke bevalling nadert.

Leviticus 26:18, 21, 23-24, 27-28 In deze verzen waarschuwt God Israël vier keer voor Zijn oordelen, elk een verzevenvoudiging van de vorige. Vergelijk dit met de zeven zegels, zeven bazuinen, zeven donderslagen en zeven schalen van Openbaring, die gelijk staan aan een viermaal zevenvoudig oordeel over de naties.

 • Want natie zal opstaan tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn op verschillende plaatsen, en er zullen hongersnoden en problemen zijn. Deze dingen zijn het begin van smarten.
  Markus 13:8

 • Maar over de tijden en de jaargetijden, broeders, hebt u geen behoefte dat ik u schrijf. Want gij weet zelf nauwkeurig, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: 'Vrede en veiligheid', dan komt een plotseling verderf over hen, als een barensweeënd kind. En zij zullen niet ontkomen.
  1 Tessalonicenzen 5:1-3

De resultaten van het oordeel zijn niet de oorzaak van het oordeel.

Het Lichaam van de Messias wordt minder effectief in de voorbede door de resultaten te verwarren met de oorzaak van het oordeel. Dit beperkt ons tot het mindere doel, het behandelen van de symptomen en niet het bieden van de genezing. Hier zijn enkele resultaten van Gods oordeel die we zouden kunnen verwarren met de oorzaak:

 • Romeinen 1:18-32 Paulus zegt dat één van de manieren waarop God oordeelt, het wegnemen van Zijn weerhoudende genade is, waardoor mensen zich overgeven aan wat ze werkelijk verlangen, waardoor de samenleving kan imploderen terwijl God Zijn bescherming wegneemt. Let vooral op vers 24 - Daarom heeft God hen ook overgegeven [overgeleverd] aan onreinheid door de begeerten van hun hart, om hun eigen lichaam onderling te onteren; vers 26a- Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle genegenheden; vers 28 - En omdat zij God niet in hun kennis wilden hebben, heeft God hen overgegeven aan een verdorven geest, om de dingen te doen die niet goed zijn;

 • Hosea 4:6 Opnieuw dreigt God Zichzelf uit de samenleving te verwijderen. Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis. Omdat u kennis hebt verworpen, zal Ik u ook verwerpen als priester van Mij. Omdat u de wet van uw God vergeten bent, zal Ik ook uw zonen vergeten, zelfs Ik.

 • 2 Tessalonicenzen 2:8-12 Hier zegt Paulus dat omdat mensen geen opofferende liefde [Gk. agape] voor de waarheid aanvaarden (zoals het daadwerkelijk besteden van tijd en energie aan het lezen van Zijn onbewerkte Woord), God bedrieglijke praktijken stuurt om hen leugens te laten geloven. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden ... wiens komst overeenkomt met de werking van Satan met alle macht, tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrog van ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben ontvangen, zodat zij gered zouden worden. En om die reden zal God hen sterke misleiding sturen [Gk. bedrieglijke activiteiten/handelingen/praktijken], opdat zij een leugen geloven, zodat allen die de waarheid niet geloven, maar zich verlustigen in ongerechtigheid, veroordeeld worden.

De toename van zonde in naties is vaak een gevolg van Gods oordeel - Zijn wegnemen van Zijn weerhoudende genade - maar de oorzaak is...?

Het is wat het altijd is geweest, door de geschiedenis heen, in de ene natie na de andere natie, rijk na rijk. God beschrijft de oorzaak als het niet geloven in wat Hij aan Zijn volk heeft beloofd, wat leidt tot naties die Hem in het oog raken door Israël te strippen (zie Zach. 2 hieronder). Zelfs een deel van het volk Israël kan zich hieraan schuldig maken! Ja, de moeder van alle ketterijen, de vervangingstheologie, stelt dat de Kerk Israël heeft vervangen als het volk van God, wat impliceert dat God zelf ofwel wispelturig is, vergeetachtig of de vader van de leugen. Wee, wee, wee die natie waarvan de kerk handelt vanuit dit geloof! De kerk in haar midden is de enige echte bescherming van elk volk tegen Gods rechtvaardige oordelen, want het is de kerk die samen staat in voorbede, biddend voor leiders, smekend om genade voor hun volk, en voor de vervulling van al Gods beloften aan Jakob

  >En Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt [belachelijk maakt; veracht; als verachtelijk beschouwt].
  Genesis 12:3a<
 • (vgl. 27:29; 30:27 Laban werd gezegend omwille van Jakob; 39:5 Potifar werd gezegend omwille van Jozef, Jakobs zoon).

 • Genesis 27:29 Via Izaäk verkondigt God deze zegening over Izaäks zoon Jakob: Laat mensen u dienen en volken zich voor u neerbuigen; wees heer over uw broeders... Vervloekt is een ieder die u vervloekt, en gezegend is hij die u zegent (Gen. 27:29). Ongeacht hoe Jakob de zegen van zijn vader verkreeg, en zonder Jakobs daden op enigerlei wijze goed te keuren, beloofde God deze zegen aan Jakob. Vergeet niet dat YHWH tegen Rebecca zei, terwijl zij nog zwanger was van Jakob en Ezau, dat de oudste de jongste zal dienen (Gen 25:23b). En zelfs nadat Izaäk zich realiseerde wat er gebeurde, bevestigde hij zelf dat dit Gods wil was (Gen 27:33; 28:1-4), en dit werd bevestigd door God zelf in Genesis 28:13-15.

 • Numeri 24:8-9 Bileam verklaart: God bracht hem uit Egypte. Hij heeft als het ware de kracht van een os. Hij zal de volken, zijn vijanden, opeten en hun beenderen breken en hen doorboren met zijn pijlen. Hij hurkte. Hij ging liggen als een leeuw, en als een grote leeuw. Wie zal hem opwekken? Gezegend is hij die u zegent, en vervloekt is hij die u vervloekt.

 • Jesaja 60:12 Want de natie en het koninkrijk die u niet dienen, zullen vergaan. Ja, die volken zullen volledig verloren gaan. In de context: na verstrooid te zijn onder de volken, wordt Israël door God hersteld. (noot: de Kerk wordt geprofeteerd om te helpen. Zie Jes. 60:6,9)

 • Joël 3:1-2 Ook hier is de profetische context Israëls herverzameling en eindtijdherstel. Dit is een van de meest relevante verzen met betrekking tot het huidige politieke proces van "twee staten, land voor vrede", waartoe een groot deel van de wereld Israël wil dwingen. Toch zijn deze verzen een duidelijk dreigement van God om alle naties die Zijn land verdelen te oordelen. Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal doen herleven [Joden die in de naties leven worden door God beschreven als levend in gevangenschap of ballingschap], zal Ik ook alle naties verzamelen, en zal hen doen neerdalen in het dal van Josafat ["YHWH heeft geoordeeld"], en zal hen daar pleiten [oordelen; vonnis uitspreken] voor Mijn volk en voor Mijn erfenis Israël, die zij onder de naties hebben verstrooid, en Mijn land hebben verdeeld [en/of geplunderd]. We hebben gezien hoe Israël zelf geoordeeld werd voor het verdelen van Gods land - door Gaza op te geven en gebieden af te staan aan de Palestijnse Autoriteit voor vrede. Israëls oordeel: terrorisme en raketten.

 • Zacharia 2:8 Waarschuwt Zijn volk om Babylon te ontvluchten, God beschrijft hoe Hij Zijn relatie met Israël 'ziet' met behulp van een zeer interessante metafoor. Sion, vlucht, gij die met de dochter van Babylon leeft. Want zo zegt YHWH der heerscharen: na heerlijkheid heeft Hij Mij gezonden naar de volken die u ontdaan [bedorven; geplunderd] hebben; want wie u aanraakt, raakt de appel [pupil] van Zijn oog. Bedenk dat wij de wereld zien door de pupil van ons oog. God ziet de wereld door Zijn uitverkoren filter, Zijn volk en Zijn land.

 • Zie, Ik zal Jeruzalem tot een beker van beven maken voor alle volken rondom, wanneer zij tegen Juda en Jeruzalem zullen komen. En te dien dage zal ik Jeruzalem maken tot een lastige steen voor alle volken. Allen die haar optillen zullen in stukken gehakt worden, en alle volken der aarde zullen tegen haar verzameld worden... En te dien dage zal Ik al de volken, die tegen Jeruzalem komen, willen vernietigen.
  Zacharia 12:2-3, 9

Met deze Bijbelse principes in gedachten

Hier zijn andere verzen die ik tijdens de conferentie niet kon delen. Uiteraard kan de Heilige Geest Schriftteksten in gedachten brengen voor voorbidders om te bidden, maar het helpt om als om te beginnen ze te kennen.

 • Numeri 23:19-20 Bileam zegt tot Balak, die hem inhuurde om Israël te vervloeken: God is geen mens dat Hij liegt, noch de zoon des mensen dat Hij zich bekeert. Heeft Hij het gezegd en zal Hij het niet doen? Heeft Hij gesproken en zal Hij het niet goed maken? Zie, ik heb bevel gekregen om te zegenen. Hij heeft gezegend, en ik kan het niet terugdraaien.

 • Jozua 23:3 Aan het einde van zijn leven zegt Jozua tegen de stammen van Israël: U hebt gezien wat YHWH, uw God, aan al die volken gedaan heeft vanwege u, want YHWH, uw God, is Hij die voor u gestreden heeft.

 • Psalmen 79:6-7 Op grond van Gods beloften vraagt Aspah aan God om enkele volken te oordelen op grond van hoe zij met Israël zijn omgegaan. Stort Uw toorn uit over de volken die U niet gekend hebben, en over de koninkrijken die Uw naam niet hebben aangeroepen. Want zij hebben Jakob opgegeten en zijn woonplaats verwoest.

 • Jesaja 41:10-14 God zegt tegen 'worm' Jakob: Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ontzet, want Ik ben uw God. Ik zal u versterken, Ik zal u helpen, Ik zal u ondersteunen met de rechterhand van Mijn gerechtigheid. Zie, allen die woedend [extreem boos] tegen u zijn, zullen worden beschaamd en verward [vernederd en verward]. Zij zullen als niets zijn, en zij die met u strijden zullen vergaan. Gij zult hen zoeken en niet vinden, ook hen die met u twisten. Zij die tegen u strijden, zullen als niets zijn... Want Ik, YHWH, uw God, zal uw rechterhand vasthouden en tot u zeggen: Vrees niet, Ik zal u helpen. Vrees niet, gij worm Jakob, gij mannen van Israël - Ik zal u helpen, zegt YHWH, uw Verlosser, de Heilige van Israël.

Jesaja 47:6 Gods oordeel over de 'maagdelijke dochter van Babylon' [vers 1] is een gevolg van hoe zij Israël hebben behandeld. Terwijl Israël aan hen was overgeleverd omwille van het oordeel, hield God toch Babylon verantwoordelijk voor hoe zij Israël zonder genade hebben behandeld. Ik was boos op Mijn volk, Ik heb Mijn erfenis verontreinigd en hen in uw hand gegeven. U hebt hun geen genade bewezen; u hebt uw juk zeer zwaar op de ouderen gelegd. (Jesaja 47:6) Veel van dit hoofdstuk wordt herhaald in het boek Openbaring - waar het eindoordeel over geestelijk Babylon plaatsvindt. Daarom is het bijbels om te zeggen dat het eindoordeel over het hele Babylonische systeem samenhangt met hoe de naties met Israël omgaan. En dit is wat de apostel Johannes, schrijver van Openbaring, gedacht moet hebben, omdat zijn referentiekader voor wat hij van de Heer Jesjoea ontving de Tenach was. Zie hieronder onder Jeremia 50 en 51 voor andere verzen hierover.

 • Jesaja 49:24-26 De context van deze verzen is de terugkeer van het Joodse volk naar het land (zie verzen 22-23). Op dat moment zegt God tegen Jakob/Israël: Zal de prooi van de machtige genomen worden, of de wettige gevangene [Hebr: de prooi van de verschrikkelijke, meedogenloze] verlost? Maar zo zegt YHWH: Zelfs de gevangenen van de machtigen zullen worden weggenomen, en de prooi van de angstigen zal ontkomen. Want Ik zal tegenstaan [strijden] met hem die met u strijdt [of, 'uw tegenstander is'], en Ik zal uw zonen redden. En ik zal hen die u onderdrukken [met geweld omgaan] met hun eigen vlees voeden; en zij zullen dronken worden van hun eigen bloed, als van zoete wijn; en alle vlees zal weten dat ik, YHWH, uw Redder en uw Verlosser ben, de machtige van Jakob. We hebben dit letterlijk zien gebeuren, want keer op keer verheugen moslims zich als hun zonen en dochters sterven terwijl ze proberen Joden te vermoorden. Merk ook op dat het uiteindelijke doel dat God heeft voor de verdediging van Israël datgene is wat in Ezechiël 36 wordt verkondigd - de heiliging van Zijn naam - dat alle volken zullen weten dat YHWH, de God van Israël, God is.

 • Jeremia 2:3 In dit vers voegen de meeste Engelse vertalingen een woord toe waardoor het lijkt alsof God het over de voorgeschiedenis heeft. Maar in het Hebreeuws staat: Israël - heiligheid voor YHWH! Het is een verklaring van een actueel feit. Het Hebreeuwse concept van 'heiligheid' betekent in feite gescheiden zijn. God heeft Israël gescheiden van alle andere volken om Zijn eigen bezit te zijn. Daarom blijft zij van Hem, zelfs als haar gedrag Hem niet bevalt. Hier is het vers zoals het in het Hebreeuws zou luiden: "Israël - heiligheid voor YHWH, en de eerste vruchten van Zijn opbrengst; allen die hem [Israël] verslinden zullen overtreden [schuldig zijn]; kwaad zal over hen komen, zegt YHWH."

 • Jeremia 30:11-17 Deze verzen tonen de absolute noodzaak om de Bijbel in zijn context te lezen. Eerst vraagt God aan Israël waarom zij klaagt over haar tuchtiging. Waarom huilt u over uw verdrukking? Uw verdriet is ongeneeslijk vanwege uw [ongerechtigheden en zonden]...Ik heb u deze dingen aangedaan (30:15). Dan verandert God zijn doel. Hij is als een ouder die de kinderen tuchtigt, maar wee iedere vreemdeling die het waagt die kinderen aan te raken! Daarom zullen allen die u verslinden verslonden worden, en al uw tegenstanders [vijanden; onderdrukkers], ieder van hen, zullen in gevangenschap gaan. Zij die u bederven, zullen een buit zijn, en allen die u plunderen zal Ik tot een prooi geven (30:16, zie ook vs. 17).

Jeremia 50 en 51 Herinnerend aan wat hierboven is gezegd over Jesaja 47:6 lees de volgende selectie van verzen uit deze twee hoofdstukken over Gods woede tegen Babylon en alles waar zij voor staat. Ook al had God Babylon opgeworpen om Zijn instrument te zijn voor het oordeel over Zijn eigenzinnige volk, de houding, de meedogenloosheid en het gebrek aan barmhartigheid van de Babyloniërs jegens hen die God in hun handen had gelegd - en ook het feit dat hun leiders hun goden eerden in plaats van Israëls God - hebben geleid tot Gods zware oordeelshand.

 • Jeremia 50:6-7 Mijn volk is verdwaalde schapen; hun herders hebben hen doen afdwalen... zij hebben hun rustplaats vergeten. Allen die hen gevonden hebben, hebben hen verslonden. Al hun vijanden zeiden: Wij beledigen niet, want zij hebben gezondigd tegen YHWH, de woonplaats der gerechtigheid, ja, YHWH, de hoop van hun vaderen. Is dit niet ook een beeld van de Kerk in de afgelopen 1800 jaar met het vervolgen van het Joodse volk, maar dit verontschuldigen door te zeggen dat dit geen zonde is omdat de Joden de Christus, de Messias, verworpen en gedood hebben?

 • Jeremia 50:8, 10-11 Vlucht uit het midden van Babylon, en ga uit het land van de Chaldeeën... Want zie, Ik roep en breng tegen Babylon een gezelschap van grote volken op uit een noordelijk land, en zij zullen zich tegen haar opstellen... Chaldea zal een prijs zijn; allen die haar plunderen zullen tevreden zijn, zegt YHWH. Omdat jullie blij waren, omdat jullie je verheugden, o vernietigers van Mijn erfenis... Dit klinkt heel erg als veel moslims vandaag de dag - vooral, maar geenszins uitsluitend, Palestijnse moslims - van wie velen zich verheugen wanneer terreuraanslagen op Israëlische burgers slagen.

 • Jeremia 50:14-15 Hier verklaart God dat Hij persoonlijk neemt hoe de naties Israël behandelen, en Zijn oordeel bestempelt als Zijn wraak! Stel u rondom op tegen Babylon; allen die de boog buigen, schiet op haar. Houd geen pijlen terug, want zij heeft gezondigd tegen YHWH. Schreeuw tegen haar rondom ... haar fundamenten zijn gevallen, haar muren zijn omvergeworpen, want het is de wraak van YHWH. Neem wraak op haar. Zoals zij gedaan heeft, doe haar aan. [Jesaja 34:8 "Want het is de dag van YHWH's wraak, het jaar om de twist tegen Sion te vergelden."]

 • Jeremia 51:24 En Ik zal aan Babylon, en aan al het volk van Chaldea, al hun kwaad vergelden, dat zij in Sion gedaan hebben in uw ogen, zegt YHWH. De verzen 19-23 lijken erop te wijzen dat God op enig moment in de toekomst, mogelijk in deze laatste dagen, de dienaren van de geest van Babel vergelden door Israël te gebruiken als Zijn oorlogsclub, en als Zijn oorlogswapens.

 • Het geweld dat mij en mijn vlees is aangedaan, zal op Babylon rusten, zal de bewoner van Sion zeggen; en mijn bloed zal op het volk van Chaldea rusten, zal Jeruzalem zeggen. Zo zegt YHWH dit: Zie, Ik zal uw zaak bepleiten en voor u wraak nemen; en Ik zal haar zee opdrogen en haar bronnen droog maken. En Babel zal een hoop worden, een tehuis voor jakhalzen, een verschrikking en een sisser, zonder inwoner.
  Jeremia 51:35-37

 • Zoals Babel de slaven van Israël heeft doen vallen, zo zullen bij Babel de slaven van heel de aarde vallen.
  Jeremia 51:49

 • Ezechiël 25-28 In deze hoofdstukken worden Ammon (25:2-7), Moab (25:8-11), Edom (25:12-14, cf. Obad. 1:10-16), de Filistijnen (25:15), Tyrus (26:2-3), en Sidon (28:21-24) allemaal specifiek geoordeeld vanwege wat zij Gods volk hebben aangedaan. God vat dit samen met een bemoedigende profetie (Ezech. 25:25-26), die de redding van Israël koppelt aan Zijn oordeel over Israëls vijanden: Zo zegt de Here YHWH: Wanneer Ik het huis van Israël verzameld heb uit de volken onder wie zij verstrooid zijn, en in hen geheiligd ben voor het oog van de volken, dan zullen zij wonen in hun land dat Ik aan Mijn knecht Jakob gegeven heb. En zij zullen er veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden aanleggen. Ja, zij zullen veilig wonen wanneer Ik oordelen heb uitgevoerd over allen die hen rondom verachten; en zij zullen weten dat Ik YHWH, hun God, ben.

 • Ezechiël 29:6-7 Tenslotte, in een waarschuwing aan al Israëls zogenaamde vrienden - zoals Amerika en de EU - wordt Egypte geoordeeld omdat zij Israëls onbetrouwbare bondgenoot was! Heel het volk van Egypte zal weten dat Ik YHWH ben, want zij zijn voor het huis van Israël een rietstengel geweest. Toen zij U bij de hand namen, brak U en scheurde al hun schouders af. En toen zij op U leunden, verbrijzelde U en deed al hun lendenen beven. Daarom zegt de Here YHWH: Zie, Ik zal een zwaard over u brengen en mens en dier van u afsnijden.

 • Zacharia 1:14b-15 Zoals reeds vermeld met betrekking tot Babylon, terwijl God soms naties gebruikt om Zijn oordeel over Israël uit te spreken, woedt Hij wanneer zij de zaken in eigen hand nemen en denken dat zij vrij spel hebben om Zijn volk te vernietigen. Zo zegt YHWH der heerscharen: Ik ben met grote jaloezie jaloers op Jeruzalem en op Sion. En met grote toorn ben Ik boos op de volken die op hun gemak zijn [hoogmoedig denken dat zij vrede en veiligheid hebben]; omdat Ik maar een beetje boos was, en zij hielpen ten kwade.

 • Ook andere verzen onthullen deze theologische waarheid dat God naties oordeelt op basis van hoe zij met Israël omgaan. Hier zijn nog een paar verwijzingen: Jesaja 17:12-14; 43:14;47:1-6; 54:14-17; 60:12; Jeremia 10:24-25; Joël 3:19; Zefanja 2:8-10.

Toch is er hoop!

Te midden van Gods huidige oordelen bent u de hoop van uw natie - u staat in de kloof, smeekt om Zijn genade en belijdt de zonde waarvoor uw natie wordt geoordeeld. Is die hoofdzonde in uw natie gelegen in het verzet tegen Gods beloofde herstel van zijn volk in zijn land omwille van zijn naam?

Immers, voor Messias Jesjoea terugkeert en Gods Koninkrijk op aarde vestigt, wordt een gered Israël geprofeteerd om Hem terug te verwelkomen in een Jeruzalem dat niet langer onder heerschappij van de heidenen staat (Matt. 23:37-39). Daarom is God zo ijverig om het herstel van Israël tot stand te zien komen. Het is ook een gevolg van een 2000 jaar oud gebed van het Lichaam van de Messias tot de Vader: Moge Uw Koninkrijk komen en Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Amen.

Bron: Why God Judges Nations - Intercessors for Israel