www.wimjongman.nl

(homepagina)


NU IS HET DE TIJD!!

11 april 2022 - door Jonathan Brentner

Als er ooit een tijd in de geschiedenis van de mensheid is geweest om uit te kijken naar de verschijning van Jezus, dan is het nu!

Ik heb Paulus' beschrijving van "gevaarlijke tijden" in 2 Timoteüs 3:1-5 talloze keren gelezen. Ik heb Bijbelstudies over deze passage geschreven, samen met vele blog posts. Maar mijn onderzoek van deze tekst in het verleden heeft me niet voldoende voorbereid op de goddeloosheid en het bedrog dat welig tiert in onze wereld van vandaag.

Vergeleken met wat ik ooit dacht, is de dag waarin we leven een gevaarlijke tijd op steroïden.

Zonder van een verwachting die stevig gefixeerd is op Jezus en Zijn spoedige verschijning, zou ik niet kunnen omgaan met alles wat ik zie. Mijn "gezegende hoop" om "de verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus" te zien, is mij nog nooit zo dierbaar geweest als nu (Titus 2:13). De verwachting van Jezus' verschijning is het anker van mijn ziel in deze chaotische tijden.

Laten we eerst eens kijken waarom we zo'n eeuwig perspectief nodig hebben, voordat we ons richten op de noodzaak om al onze hoop op Jezus te stellen.

VOEDSEL TEKORTEN

Al voor de oorlog in Oekraïne uitten veel boeren in de VS hun bezorgdheid over de snel stijgende kosten van kunstmest, waarbij sommigen zich afvroegen of ze dit jaar wel gewassen konden planten. Nu er geen einde lijkt te komen aan dit conflict, is de crisis voor de Amerikaanse boeren en voor de rest van de wereld nog veel groter geworden.

Oekraïne is wereldleider op het gebied van de export van gerst en velen noemen het land de "korenschuur van Europa" vanwege de export van tarwe. De blauw-gouden vlag van Oekraïne verbeeldt de blauwe lucht boven en de gouden tarweoogst onder.

Samen zijn Oekraïne en Rusland goed voor dertig procent van alle tarwe-export in de wereld.

Openbaring 6:1-8 beschrijft de eerste vier zegels die de Heer opent nadat we in de hemel zijn. Het derde paard van de apocalyps is zwart, wat symbool staat voor de dodelijke hongersnood die de wereld zal overspoelen tijdens het begin van de Verdrukking. In vers 6 lezen we over de kritieke tekorten van twee gewassen in het bijzonder:

"En ik hoorde wat een stem scheen te zijn in het midden van de vier levende wezens, zeggende: 'Een kwart tarwe voor een denarius, en drie kwart gerst voor een denarius, en schaadt de olie en de wijn niet!'"

Is het toeval dat de tekorten die in het bovenstaande vers worden genoemd, juist de gewassen zijn die Oekraïne naar andere landen exporteert, maar dat dit jaar niet zal kunnen doen? Ik denk het niet.

De voorspellingen van verwoestende voedseltekorten voor later in 2022 zijn veel te talrijk en gevarieerd voor ons om te negeren. In feite zijn ze op sommige plaatsen al begonnen.

In Peru zijn gewelddadige rellen uitgebroken vanwege de hoge prijzen en de toenemende voedseltekorten. In Duitsland zeggen de leiders van kruideniersketens dat de voedselprijzen binnenkort met dertig tot vijftig procent zullen stijgen. In Argentinië kunnen de hoge kosten en het beperkte aanbod van brandstof leiden tot een staking bij een van de grootste graantransporteurs van het land. Walgreens beperkt nu al de aankoop van babyvoeding in de VS wegens tekorten.

De kosten van onze boodschappen zullen in heel 2022 blijven stijgen en dat zal in veel landen ernstige problemen veroorzaken, vooral voor de armen en mensen met een vast inkomen.

MISLEIDING

In 2 Tessalonicenzen 2:11 schrijft de apostel Paulus over een toekomstige "sterke misleiding" die velen op een dwaalspoor zal brengen tijdens de verdrukking. Hoewel ik geloof dat deze profetie op een toekomstige vervulling wacht, zien we overal waar we kijken bewijzen van groot bedrog. Deze sterke misleiding heeft al vele mensen over de hele wereld getroffen, vooral in Amerika.

Veel te veel christenen geloven de leugens dat het leven weer normaal zal worden of dat de kerk zal opstaan en op de een of andere manier de aanval van het kwaad in onze wereld zal stoppen. Ja, er zijn gebieden van opwekking en ik prijs de Heer voor wat ik hoor.

Maar de Schrift vertelt ons dat de Luciferiaanse globalisten erin zullen slagen hun wereldregering op te zetten waarover de antichrist voor een korte tijd zal heersen voordat de Heer zowel hem als zijn koninkrijk vernietigt. De veelheid van samenkomende profetische tekenen vertellen ons dat we leven in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis zoals we die kennen.

De mainstream media houden de mensen in het duister over de ware agenda van de elite machthebbers in onze wereld. Via hun bondgenoten in de mainstream media voeden zij de mensen met een eindeloze reeks leugens die hen ervan weerhouden de realiteit te onderkennen van een wereld die op weg is naar de wereldregering die de Bijbel beschrijft als het beest in Openbaring 13.

Helaas herkennen veel "mainstream media" christenen de tekenen van het einde van het tijdperk niet, noch de gevaren die inherent zijn aan een wereld waarin de geest van de antichrist elke dag meer controle krijgt.

WERELDWIJD MONETAIR SYSTEEM

Bewijs voor de nabijheid van de Nieuwe Wereld Orde van de Verdrukkingsperiode kwam naar voren op de Wereld Regeringstop die eind maart 2022 werd gehouden.

Op deze top van wereldleiders zei Pippa Malmgren, een globalist en elitist, het volgende:

"We staan aan de vooravond van een dramatische verandering waarbij we op het punt staan, en ik zeg dit vrijmoedig, we staan op het punt om het traditionele systeem van geld en boekhouding los te laten en een nieuw systeem te introduceren. En het nieuwe; de nieuwe boekhouding is wat we blockchain noemen... Het betekent digitaal, het betekent dat we een bijna perfecte registratie hebben van elke transactie die in de economie plaatsvindt, wat ons veel meer duidelijkheid zal geven over wat er aan de hand is."[i]

Mevrouw Malmgren gelooft ook dat veel naties, waaronder de VS, nog dit jaar een gedigitaliseerd monetair systeem zullen hebben, niet over tien jaar, maar tegen het einde van 2022! Zodra dit gebeurt, zullen deze elite globalisten de elektronische valuta's van de verschillende naties samenvoegen tot één wereldwijde gedigitaliseerde valuta, wat de weg vrij zal maken voor de Marxistische Nieuwe Wereld Orde zoals de globalisten die voor ogen hebben!

Dit wereldwijde monetaire systeem zal de komende antichrist voorzien van een essentieel instrument, nodig om het kopen en verkopen van alle mensen te controleren. Voor het eerst sinds Johannes de woorden van Openbaring 13 schreef, bestaat de technologie voor het merkteken van het beest en binnenkort zal een cashloos systeem van uitwisseling de weg ernaartoe verder vrijmaken.

Ik geloof niet dat deze globalisten zullen toestaan dat de tussentijdse verkiezingen in Amerika de vooruitgang zullen verstoren die zij hebben gemaakt om de V.S. voor te bereiden om de Nieuwe Wereld Orde te accepteren. Ik weet niet hoe ze het zullen doen, alleen dat ze niet kunnen toestaan dat het hun plannen in de weg zal staan.

SLECHTHEID

In een recente blog post, berichtte ik over het grote aantal abortussen dat elk jaar in de wereld plaatsvindt. Kindermoord is ook een wijdverspreid kwaad dat maar al te gewoon is geworden in de V.S. Een wetsvoorstel in Californië zou kindermoord legaal maken tot een week na de geboorte.

De demonische praktijken van abortus en kindermoord alleen al bevestigen de profetische waarschuwing van Psalm 75:8, maar er is nog zoveel meer aan de hand met de sekshandel en de promotie van transgenderisme en de LBGTQ agenda voor kinderen op de lagere school. Het is geïnstitutionaliseerde kindermishandeling! Het is demonisch!

De wetgevende macht van Florida moest een wet aannemen om leraren te verbieden de LBGTQ levensstijl te promoten bij kinderen van de kleuterschool tot de derde klas. Een kleuteronderwijzer klaagde omdat de wet betekende dat hij niet langer zijn homoseksuele levensstijl aan zijn klas mocht promoten. Hoe ziek is dat?

Disney gaf openlijk toe dat zij niet alleen de LBGTQ agenda promoten bij jonge kinderen, maar dat zij ook van plan zijn het klaarstomen van kinderen voor dergelijke zaken te vergroten.

Al deze dingen zouden tientallen jaren geleden gekwalificeerd zijn voor de Twilight Zone! Nu zijn ze mainstream! Hoe dicht moeten we in Amerika bij Gods oordeel zijn?

NU IS DE TIJD

Voor hen die niet in Christus geloven, is het nu de tijd om naar Jezus te kijken als uw Verlosser, Degene die de straf voor uw zonden droeg aan het kruis. Johannes 3:16 zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Enkele uren voor Zijn offerdood zei Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes in 1 Johannes 5:11-12: "En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet." Jezus kennen als je Verlosser staat gelijk aan eeuwig leven.

Als je doorgaat met het afwijzen van Christus' aanbod van vergeving en eeuwig leven, zul je waarschijnlijk een afschuwelijke toekomst tegemoet gaan tijdens de snel naderende periode van Verdrukking. En los van Christus, zult u een nog erger lot in de hel ondergaan.

Wacht alstublieft niet langer; roep nu Jezus' naam aan! Romeinen 10:13 zegt: "Want iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden."

Voor degenen onder ons die veilig in de armen van onze liefdevolle Heiland liggen, is het nu de tijd om te erkennen dat we in de zeer nabije toekomst bij Jezus in het paradijs kunnen zijn. Nu is het de tijd om onze dromen en aspiraties losjes in onze handen te houden en het leven te bekijken met een perspectief dat eeuwige werkelijkheden belangrijker vindt dan de tijdelijke dingen van dit leven (Romeinen 8:18).

Nu is de tijd gekomen dat wij allen onze ogen op Jezus richten. Hij alleen is onze hoop in een wereld die op vernietiging afstevent. Alle andere hoop zal op teleurstelling uitlopen; alleen een reikhalzend uitzien naar Jezus' spoedige verschijning zal ons door de traumatische tijden heen helpen die ons te wachten staan voordat Jezus verschijnt om ons mee naar huis te nemen.

Filippenzen 3:20-21 zegt dit over onze op handen zijnde verwachting van de gebeurtenis die wij vandaag de dag de "Opname" noemen.

Maar ons burgerschap is in de hemel, en van daaruit wachten wij op een Verlosser, de Here Jezus Christus, die ons nederige lichaam zal veranderen om gelijk te worden aan zijn heerlijke lichaam, door de kracht die Hem zelfs in staat stelt alle dingen aan Zich te onderwerpen.

Ons vreugdevolle, opwindende en eeuwige avontuur begint met Jezus en Zijn op handen zijnde verschijning.

Jonathan C. Brentner

[i] Leo Hohmann, BOMBSHELL VIDEO: Econoom op Wereldregeringstop zegt dat nieuwe financiële wereldorde op het punt staat in dramatische nieuwe richting te verschuiven, 31 maart 2022, op: https://leohohmann.com/2022/03/31/bombshell-video-economist-at-world-government-summit-says-new-financial-world-order-about-to-shift-in-dramatic-new-direction/

Bron: Now is the Time!! — Jonathan Brentner