www.wimjongman.nl

(homepagina)


Noem het de 'Eindtijd Waarheid': God heeft geen favorieten

Exclusief: Joseph Farah begint wekelijkse serie over de staat van wetteloosheid waarin we ons bevinden

Door Joseph Farad - 27 juni 2022

Doen deze zinnen een belletje rinkelen?

De Eindtijd
De Grote Verdrukking
De dag des Heren
De wetteloze
Het Beest

Heb je je daarover zorgen gemaakt? Dat zou je waarschijnlijk ook moeten doen.

Want ze beginnen sommigen van ons eraan te doen denken dat God boodschappen, of waarschuwingen, stuurde over de climax van de geschiedenis zoals wij die kennen - een krachtmeting met de tegenstander, Satan, de duivel, en degenen die ofwel met hem heulen ofwel geen acht slaan op Zijn geboden.

Is er ooit een meer wetteloze tijd geweest dan nu? Wel, toen de zondvloed kwam was het waarschijnlijk erger. Maar deze tijden zijn vergeleken met de dagen van Noach, toen slechts één rechtvaardige familie de zondvloed overleefde.

TRENDING: Gaining the world and losing your soul

De wereld raast vandaag. Mensen verkiezen duisternis boven licht. De tegenstander en zijn "kinderen" staan op het punt om de hel op aarde te ervaren.

Mag ik eerlijk tot u spreken? Ik heb er een roeping van gemaakt om over dit onderwerp te praten, erover te schrijven en erover te mijmeren, al meer dan 45 jaar. Ik heb boeken geschreven, films gemaakt, nieuwsbrieven geschreven en er vaak lezingen over gehouden. Maar het is nog nooit zo echt voor me geweest als nu. Vanaf vandaag, en zo lang als nodig wekelijks, voel ik de Geest zwaar op mij wegen om deze kwestie nu aan te pakken.

Bedenk hoeveel wetteloosheid er heerst in elke hoek van de wereld. Van Baltimore tot Chicago tot L.A. tot Portland en Seattle, geweld regeert onze steden. Hetzelfde gebeurt in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, en er is een nieuwe oorlog gaande in Oekraïne met Rusland dat oorlogszuchtig optreedt - mogelijk met de Derde Wereldoorlog als gevolg.

Hoe zou u de planeet karakteriseren? Eén woord beschrijft het het beste - WETTELOOSHEID! Iedereen is in oorlog met elkaar. Het leven wordt met de minuut moeilijker.

De mensen van de wereld hebben hun God, hun Schepper, niet lief en gehoorzamen hem niet. Dat gegeven is alomtegenwoordig in de Schriften.

Paulus profeteerde hierover in de eerste eeuw, zo'n 2000 jaar geleden, in 2 Tessalonicenzen 2:1-12:

"Wij bidden u, broeders, door de komst van onze Here Jezus Christus en door ons samenkomen tot Hem, dat gij niet aan het wankelen wordt gebracht of verontrust zijt, noch door geest, noch door woord, noch door brief, alsof van ons, omdat de dag van Christus nabij is. Want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een zondeval komt, en die mens der zonde geopenbaard wordt, de zoon des verderfs, die zich verheft boven al wat God heet of aanbeden wordt, zodat hij als God zit in de tempel Gods, zich vertonende dat hij God is. Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u was? En nu weet gij, wat Hem weerhoudt, opdat Hij op Zijn tijd geopenbaard worde. Want het geheimenis der ongerechtigheid werkt reeds; alleen hij, die nu weerhoudt, zal weethouden, totdat hij uit de weg geruimd zal zijn. En dan zal de goddeloze geopenbaard worden, die de Here zal verteren met de geest van Zijn mond, en zal vernietigen met de helderheid van Zijn komst: Ook hij, wiens komst is naar de werking des satans met alle kracht en tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet ontvangen hebben, opdat zij behouden zouden worden. En daarom zal God hun een sterke misleiding zenden, opdat zij een leugen geloven; opdat zij allen verdoemd worden, die de waarheid niet geloven, maar een welgevallen hebben aan de ongerechtigheid."

Het komt er eindelijk van. De dam staat op het punt te breken. God heeft genoeg gezien.

Er zijn een aantal dingen die je moet leren. De Bijbel is altijd gegaan over Zijn volk, Zijn verbondsvolk - de Hebreeën, de Joden en degenen die geënt zijn op dezelfde beloften. Dit is de ene blijvende waarheid, het gemeenschappelijke weefsel, de boodschap van de hele Schrift. Dat is de gemeenschappelijke noemer van zowel de Hebreeuwse Schrift als de Griekse. Er is niets veranderd!

In de komende weken zullen we kijken naar de zeer duidelijke aanwijzingen over hoe gelovigen moeten handelen.

We zullen kijken naar ALLE tekenen van de tijd - ze samenvoegen, er wijs uit worden en actie voorstellen.

Het belangrijkste wat je moet doen is berouw tonen, je afkeren van zonde, Gods uitdrukkelijke bevelen opvolgen om jezelf te beschermen.

Dat is het.

Keer je naar het licht, weg van de duisternis.

Wees in gebed. Wees bewust. Volg alle geboden van God - allemaal.

Bron: Call it the 'End Times Truth': God doesn't play favorites