www.wimjongman.nl

(homepagina)


NIEMAND KAN GODS BEDOELINGEN VOOR ONS DWARSBOMEN

Door Janathan Brenner - 8 juli 2022

()

Misschien wel het meest bemoedigende vers in het eerste boek van de Bijbel is Genesis 50:20:

Wat u betreft, u hebt kwaad tegen mij bedoeld, maar God heeft het ten goede bedoeld, om te bewerkstelligen dat vele mensen in leven zouden blijven, zoals nu het geval is.

Het woord voor "bedoeld" in beide gevallen in dit vers komt van een Hebreeuws woord dat een planningsproces veronderstelt, een berekening met een doel erachter.

Er was kwade opzet van de kant van Jozefs broers toen zij hem als slaaf verkochten. Maar tegelijkertijd orkestreerde God de keten van gebeurtenissen zo dat Jozef precies op de juiste plaats zou zijn om vele levens te redden, waaronder die in zijn eigen familie.

Gods soevereiniteit heeft opwindende implicaties voor onze levens nu en voor onze rollen in Jezus' koninkrijk nadat Hij voor ons gekomen is!

Zie je, wat Jozef zich zo lang geleden realiseerde is het volgende: Het kwaad zal nooit Gods goddelijke bedoelingen voor ons dwarsbomen, nooit. Hij is soeverein over de zaken van de mensheid, zelfs wanneer slechte mensen schijnbaar tegen Zijn wil handelen.

We zien dit in het verhaal van onze verlossing.

DE DOOD VAN JEZUS AAN HET KRUIS

Merk op hoe God de gebeurtenissen rond de kruisiging van Jezus regelde. Pontius Pilatus, Judas, en de Joodse religieuze leiders van die tijd volgden allen de ingevingen van Satan en zijn volgelingen in hun verschillende rollen die leidden tot Jezus' dood. Zij dachten dat zij hun eigen plannen uitvoerden, maar uiteindelijk volbrachten zij het ontwerp van de Heer voor de eeuwen om een volk voor Zichzelf te verlossen.

Handelingen 4:27-28 spreekt over Gods voorbeschikking, zelfs van hen die Jezus aan het kruis brachten:

"...want waarlijk, in deze stad waren verzameld tegen uw heilige dienstknecht Jezus, die u gezalfd hebt, zowel Herodes als Pontius Pilatus, tezamen met de heidenen en de volken van Israël, om te doen wat uw hand en uw plan hadden voorbestemd om plaats te vinden."

Satan dacht dat hij een grote overwinning had behaald, maar in werkelijkheid bezegelde de kruisiging zijn verdoemenis en bewerkte voor altijd onze vergeving.

Paulus vat het zo samen in 1 Korintiërs 2:7-8:

Maar wij delen een geheime en verborgen wijsheid Gods mee, die God vóór de eeuwen verordend heeft tot onze heerlijkheid. Geen van de heersers van deze tijd heeft dit begrepen, want als ze dat hadden gedaan, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet hebben gekruisigd.

We moeten het hier niet bij laten. De woorden van Genesis 50:20 hebben ook betrekking op de gevaarlijke tijden waarin wij leven.

DE DUIZENDJARIGE HEERSCHAPPIJ VAN CHRISTUS OVER DE VOLKEREN DER AARDE

Vandaag de dag zien we hoe Satan bezig is de wereld voor te bereiden op de komst van zijn man, de antichrist. De globalisten zijn ver gevorderd in hun plannen om een Nieuwe Wereld Orde te implementeren. Om zeker te blijven van hun uiteindelijke succes, hebben zij onlangs aangekondigd dat zij hun tijdschema voor de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, wat een marxistische wereldregering is, zullen versnellen.

Het grote kwaad dat wij in onze dagen zien, brengt de plannen van Satan voor de wereldregering, die zowel in Daniël als in het boek Openbaring het beest wordt genoemd, snel dichterbij.

Deze elitaire machthebbers kunnen echter Gods oude plan niet dwarsbomen om de volken aan Jezus ten erfdeel te geven (Psalm 2:6-9). In feite brengen zij zelf de voorwaarden tot stand die zullen leiden tot de duizendjarige heerschappij van de Heer op de troon van David.

"Hoe doen zij dat dan?" zou je kunnen vragen.

Ten eerste zal de Heer hen gebruiken om verschillende van Zijn oordelen in de periode van Verdrukking tot stand te brengen. In Openbaring 6 laat Jezus de dodelijke zegeloordelen los die resulteren in de dood van eenvierde van de wereldbevolking door hongersnoden, hyper-inflatie en oorlogen. Wij zijn reeds getuige van de elite machthebbers die deze dingen opzetten, die na de Opname zullen resulteren in een groot verlies van mensenlevens. De oordelen die in het boek Openbaring worden beschreven zijn noodzakelijk om de wereld voor te bereiden op Jezus' koninkrijk.

Ten tweede zal het de antichrist zijn die de realisatie voor het Joodse volk vergemakkelijkt dat Jezus hun ware Messias is. We lezen over deze toekomstige bekering van het Joodse volk in Zacharia 12:10:

"En Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten een geest van genade en smeken om barmhartigheid, zodat zij, wanneer zij naar Mij kijken, naar Hem die zij doorstoken hebben, over Hem zullen rouwen, zoals men rouwt om een enig kind, en bitterlijk over Hem zullen wenen, zoals men weent om een eerstgeborene."

In tegenstelling tot de dodelijke bedoeling van de mens der wetteloosheid, zal het Joodse volk Christus erkennen als hun Verlosser tegen het einde van de periode van Verdrukking.

De globalisten van onze dagen zijn met hun daden uit op kwaad en dood; maar God leidt de wereld naar een glorieuze climax, de terugkeer van Jezus als een veroverende held en de vestiging van Zijn heerschappij over de naties.

En wij zullen met Jezus zijn wanneer Hij terugkeert en met Hem heersen in Zijn glorierijke koninkrijk. Hoe geweldig is dat!?

DE DOOD VAN DE DOOD

Er is een andere tijd waarin het vanuit een menselijk gezichtspunt zou kunnen lijken dat Satan als een onafhankelijke speler aan het werk is en zelfs aan het winnen is. Maar dat is niet het geval.

De Bijbel vertelt ons dat tegen het einde van Jezus' duizendjarige heerschappij, God Satan uit zijn gevangenschap zal bevrijden. We lezen hierover in Openbaring 20:7-9:

"En wanneer de duizend jaren geëindigd zullen zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten en hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die aan de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de strijd; hun aantal is als het zand der zee. En zij rukten op over de brede vlakte van de aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad, maar vuur daalde neer uit de hemel en verteerde hen".

Voor een korte tijd zal het lijken alsof het kwaad de overhand heeft als mensen in opstand komen tegen de Heer, maar uiteindelijk zal het oordeel neerdalen op hen die ervoor kiezen Satan te volgen.

Wat wil de Heer bereiken met deze laatste rebellie van de mensheid?

Ten eerste is het een laatste test voor mensen die leven onder de perfecte omstandigheden in het Millennium met een perfecte Heerser, Jezus. Het zal de goddeloosheid van het onherboren hart aantonen, ondanks het leven in een ongerepte omgeving onder een rechtvaardige Koning.

Ten tweede betekent het het einde van het nut van God voor Satan. Wanneer de duivel deze laatste taak voor de Heer volbrengt, ondergaat hij zijn blijvende oordeel. Openbaring 20:10 vertelt ons:

"En de duivel, die hen bedrogen had, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet waren, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in eeuwigheid."

Ten derde leidt het tot de dood van de dood zelf (Openbaring 20:11-15). De laatste mensen die de fysieke dood op aarde zullen ervaren, zullen degenen zijn die in opstand komen tegen de heerschappij van Jezus over de wereld.

Satan ontwierp zijn rebellie om Jezus' heerschappij te beëindigen. God echter plande het om Satan en de dood voor altijd te vernietigen en uiteindelijk de eeuwige staat in te voeren met een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en het glorieuze Nieuwe Jeruzalem.

Openbaring 21:4 beschrijft het leven in de glorieuze eeuwige staat nadat de dood voor altijd is overwonnen:

"Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan."

HET EEUWIGE DOEL ACHTER ONS LIJDEN

Ik weet dat jullie allemaal preken hebben gehoord die wijzen op de voordelen van ons lijden voor dit leven, maar laten we verder gaan dan dat.

Jozefs leven illustreert het eeuwige aspect van de beproevingen die wij allen doorstaan.

In mijn boek, De triomf van de verlosten, schreef ik het volgende over de parallellen tussen het leven van Jozef en onze nog toekomstige rollen in Jezus' koninkrijk:

Wat als iemand Jozef, terwijl hij geketend van nek tot voeten door een hete woestijn sjokte, had verteld dat hij op een dag naast de Farao van Egypte zou regeren? Zou hij die persoon niet voor gek hebben verklaard? Maar aan het eind van het verhaal zien we dat dit Gods bedoeling was achter de vele kwellingen die Jozef meemaakte. Hij herrees uit de slavernij en jaren in de gevangenis om de op één na machtigste man ter wereld te worden in die tijd.

De Heer gebruikte Jozefs verraad door zijn broers, zijn tijd in het huishouden van Potifar en zijn gevangenschap als oefenterrein voor wat Hij voor hem gepland had. Jozef leerde wijs rentmeesterschap als het hoofd van Potifar's huishouding en de waarde van trouw toen Potifar's vrouw hem verleidde en hem vervolgens vals beschuldigde. In de gevangenis vertrouwde Jozef op Gods voortdurende aanwezigheid toen hij dromen uitlegde voor de bakker en de schenker en wachtte op wat een mensenleven moet hebben geleken of zijn situatie zou verbeteren.

De Heer verweefde al deze ervaringen om Jozef te plaatsen en voor te bereiden op het moment dat hij naast Farao over heel Egypte zou regeren.

Zie je de parallel voor ons? Net als Jozef zullen wij op een dag zien hoe de doelen van de Heer in al onze ervaringen en lijden in elkaar passen voor Zijn unieke plannen voor ons in Zijn koninkrijk gedurende de tijd dat wij met Hem zullen regeren.[i]

Is het een wonder waarom Satan de toekomstige duizendjarige heerschappij van Jezus over de aarde haat en alles doet wat hij kan om elke vermelding ervan in de kerken van vandaag te verpletteren? Het is namelijk in deze tijd dat we het volledige resultaat zullen zien van al onze aardse ervaringen als de Heer ze samenvoegt in de rollen die Hij voor ons heeft in Zijn glorieuze koninkrijk.

Het probleem met de populaire "je beste leven nu" prediking in zo veel bijbelgelovige kerken is dat veel heiligen nooit het einde van hun lijden zien. En zelfs bij hen die Gods herstel op een zinvolle manier ervaren, blijven de littekens van hun verleden. En, iedereen ervaart de vele beproevingen van het ouder worden naarmate de tijd vordert.

Wat wij aan deze kant van de eeuwigheid zien, is slechts één aspect van Jozefs opmerkelijke geloofsbelijdenis in Genesis 50:20. De Heer is eeuwige plannen voor ons aan het uitwerken en niemand, maar dan ook niemand, kan daarin tussenbeide komen.

Niemand kan Gods eeuwige plannen voor ons dwarsbomen, zelfs wijzelf niet. Geen enkel kwaad dat ons in dit leven wordt aangedaan kan Zijn koninkrijksplannen voor ons in de eeuwigheid veranderen; wij zullen op een dag met Christus regeren op precies de manier die Hij altijd al van plan was.

Ik geloof dat onze toekomstige plaats in Jezus koninkrijk een glorieuze culminatie zal zijn van al onze talenten, gaven, ervaringen en kwellingen uit dit leven.

Maranatha!

[i] Jonathan C. Brentner, The Triumph of the Redeemed (Crane, MO: Defender, 2021), p 221.

Bron: No One Can Thwart God’s Purposes for Us — Jonathan Brentner