www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nationalisme, goed en slecht

Nadenken over de bereidheid van mensen om te vechten voor hun eigen zaak.

16 maart 2022 - door Bruce Thornton

()

Bruce Thornton is een Shillman Journalist medewerker bij het David Horowitz Freedom Center.

De afgelopen twee weken zijn we geïnspireerd geraakt door het dappere verzet van de Oekraïense bevolking tegen het brute geweld van de Russische indringers. Overbemand en onderbewapend, zijn de Oekraïners doorgegaan met vechten tegen de overweldigende kansen, zelfs als de indringers hun verzet beantwoorden met wreedheden zoals het bombarderen van een kraamkliniek in Mariupol.

De paradox is dat beide partijen in deze oorlog deels worden gemotiveerd door nationalistische loyaliteiten die door de transnationale "nieuwe wereldorde" zijn uitgeroepen tot op zijn best als merkwaardig bijgeloof en volksgebruiken, en op zijn slechtst tot intolerante verkondigers van vreemdelingenhaat en gewelddadige agressie. Wat de Russisch-Oekraïense oorlog laat zien is dat patriottisch nationalisme, zoals vrijwel alles wat wij mensen doen, goed of slecht kan zijn, afhankelijk van de bedoelingen en doeleinden die ermee gediend worden.

De verzwakking van het nationalisme weerspiegelt de globalistische ideologie die zich in de afgelopen twee eeuwen langzaam heeft ontwikkeld. Het weerspiegelt twee ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de moderniteit: het secularisme en de wereldomspannende technologieën die de wereldhandel hebben uitgebreid. Voor het grootste deel van de mensheid is het geloof een van de fundamenten van de nationale identiteit geweest, net als taal, geschiedenis, cultuur, gewoonten en mores. Maar vooral in het Westen is het geloof gereduceerd tot een particuliere voorkeur die uit het publieke domein is verbannen, in plaats van deel uit te maken van de collectieve uitdrukking van nationale identiteit. Het is geen toeval dat in de loop der tijd de neergang van het patriottisme gelijke tred heeft gehouden met de neergang van het geloof.

De andere ontwikkeling was de nieuwe 19e-eeuwse technologie, zoals de spoorwegen, de telegraaf en de stoomboot, waardoor een wereldeconomie ontstond. De internationale handel bracht de volkeren van de wereld dichter bij elkaar en bond hen door handel, waardoor een wereldeconomie ontstond die ongelijksoortige nationale culturen samenbracht. De geleidelijke groei van de wereldhandel en zijn bestuurlijke elite suggereerden dat internationale samenwerking en gelijksoortige belangen efficiënter en heilzamer waren dan de nulsom van nationale verschillen die vaak, zoals religie, gewelddadige conflicten aanwakkerden. Evenzo zouden transnationale organisaties, convenanten en verdragen geweld tot een duurder en minder effectief middel maken om conflicterende nationale belangen te beslechten dan internationale diplomatie.

Vooral na de opkomst van het fascisme en nazisme in de 20e eeuw - die eerder werden toegeschreven aan nationalistische loyaliteiten dan aan de kwaadaardige nieuwe ideologieën die ze uitbuitten - raakte het nationalisme uit de gratie, vooral bij de globale elites en supranationale instellingen van de "op regels gebaseerde internationale orde". Het nationalisme werd een kwaadaardig spook uit het verleden dat door de verlichte wereldelites werd geminacht.

Maar deze aanklacht tegen nationalisme gaat voorbij aan het feit dat de meeste volkeren van de wereld het grootste deel van hun leven niet in een ingebeelde "wereldgemeenschap" wonen en doorbrengen, maar op een bepaalde plaats met bepaalde talen en culturen die hun een eigen identiteit geven.

Bovendien wordt voorbijgegaan aan de cruciale rol van de natie-staat als fundament van modern consensueel bestuur en politieke vrijheid. De natiestaat stelt grote groepen mensen in staat een solidariteit te creëren die hen bindt en hun een gemeenschappelijke bestemming geeft. Zonder gedeelde identiteit en waarden, deze genegenheid voor hun eigen manier van leven en voor degenen die dat met hen delen, blijven mensen verstoken van wortels en versplinterd in niche-identiteiten, die nu alleen nog verbonden zijn door consumentisme, populaire cultuur en voorbijgaande rages en modes.

Ten slotte is een dergelijke op de Balkan gebaseerde samenleving kwetsbaar voor haar meer samenhangende rivalen en vijanden die wel geloven in iets dat het waard is om voor te vechten, te doden en te sterven. Zoals de filosoof Alain Finkielkraut schrijft: "Het is onmenselijk om de mens te definiëren door bloed en bodem, maar niet minder onmenselijk om hem door het leven te laten strompelen terwijl de aardse fundamenten van zijn bestaan onder hem vandaan zijn gehaald." Die "fundamenten" zijn wat mensen bereid maakt om hun leven voor hen te riskeren. Per slot van rekening zal niemand sterven voor de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Wereldbank. Maar zoals de Oekraïners vandaag zullen zij vechten en sterven voor hun vaderland, de cultuur en de gebruiken die hen maken tot wat en wie zij zijn.

De huidige crisis in Oekraïne illustreert deze paradox van het nationalisme. Al tientallen jaren hekelt Vladimir Poetin de verminking van het Russische volk die volgde op de ineenstorting van de Sovjet-Unie. In zijn versie van de geschiedenis was Oekraïne en zijn hoofdstad Kiev, het hart van het Russische volk en het grondgebied van de oude Rus meer dan 1000 jaar geleden en dus de scheppers van de Russische volkeren die eenzelfde taal en godsdienst deelden. Maar Oekraïne werd met geweld van Rusland gescheiden, eerst door de bolsjewieken, daarna door de "geopolitieke catastrofe", zoals Poetin het noemde, van de ontbinding van de Sovjet-Unie, die van Oekraïne een afzonderlijke soevereine natie maakte.

Maar voor Poetin, zoals hij in 2021 schreef, zijn Rusland en Oekraïne "de delen van in wezen dezelfde historische en geestelijke ruimte." Het verlies van die eenheid is bovendien het "resultaat van doelbewuste pogingen van die krachten die altijd hebben getracht onze eenheid te ondermijnen. De formule die zij toepassen is al sinds mensenheugenis bekend - verdeel en heers. Er is hier niets nieuws. Vandaar de pogingen om de 'nationale kwestie' te bespelen en verdeeldheid te zaaien onder de mensen, met als overkoepelend doel verdeeldheid te zaaien en vervolgens de delen van één volk tegen elkaar op te zetten".

Het Westen, met name de VS, is het instrument geweest van deze verdeling van het Russische volk. Bewijsstuk nr. 1 is volgens Poetin de opname in de NAVO van de Baltische staten, Polen en andere landen van het voormalige Warschaupact, waardoor Westerse militairen naar de grensgebieden van Rusland worden gebracht. Het plan om Oekraïne bij de NAVO te betrekken, dat nu is ingetrokken om Poetin te sussen, maakt deze belediging nog erger, omdat Oekraïne een nakomeling is van het oorspronkelijke Moeder Rusland, het vaderland dat verbannen is van zijn nationale broer, net als Litouwen in Poetins ogen.

Westerse critici hebben de spot gedreven met Poetins geschiedenis, niet alleen als onjuist, maar ook als een voorwendsel voor zijn agressie tegen Oekraïne, die wordt gevoerd om zijn eigen macht uit te breiden en toegang te krijgen tot de natuurlijke hulpbronnen van Oekraïne. Maar dat is bezijden de kwestie. We mogen niet vergeten dat mensen bedreven zijn in het oprecht hebben van tegenstrijdige motieven op hetzelfde moment. Toen Cortez met een paar soldaten een piramide in Tenochtitlan besteeg en zijn leven riskeerde door de afgodsbeelden omver te werpen en de met bloed besmeurde altaren te reinigen, was zijn overtuiging om afgoderij te bestrijden in dienst van zijn christendom even oprecht als zijn hebzucht naar goud intens was.

Wij weten niet of Poetin werkelijk gelooft in zijn geschiedenis en de daarin vervatte rechtvaardigingen voor zijn agressie, maar ongeveer de helft van het Russische volk steunt zijn daarop gebaseerde beleid. Hoe dan ook, of het nu waar is of niet, oprecht of slechts een voorwendsel, we moeten het serieus nemen, want het is een actiemiddel dat mensen doodt en hun huizen en steden verwoest, en dat de economische belangen en de nationale veiligheid van het Westen in gevaar brengt.

Tot zover het destructieve nationalisme. De moedige reactie van de Oekraïners illustreert echt nationalisme. Zij vechten en sterven omdat Oekraïne hun vaderland is, de plaats van hun geschiedenis, cultuur, taal, kunst, geloof, zeden, feestdagen - alles wat hen tot een bijzonder volk maakt dat zich van andere volkeren onderscheidt. Dat is waar het bij patriottisme om gaat: toewijding aan het eigen volk en de manier van leven die kenmerkend is voor hun natie.

Tenslotte is het lange denigreren van het soort patriottisme en nationale loyaliteiten dat wij in Oekraïne toejuichen gevaarlijk, want het verzwakt de bereidheid van mensen om voor hun eigen volk te vechten. Uit een recente opiniepeiling onder Amerikanen, waarin werd gevraagd of ook zij zouden blijven en vechten als een vijand zou binnenvallen, bleek dat 55% zei dat te zullen doen, wat daalde tot 45% van de mannen tussen 18 en 34 jaar. Maar wanneer rekening wordt gehouden met de partijgebondenheid, zegt 60% van de Republikeinen dat te zullen doen, vergeleken met 40% van de Democraten die dat niet zouden doen. Dit zijn verontrustende tekenen, die erop wijzen dat, althans hypothetisch, grote aantallen mensen hun land en de vrijheden die zij genieten niet waarderen.

Maar zonder een gemeenschappelijk besef van onze identiteit als burgers die fundamentele politieke idealen delen zoals onvervreemdbare rechten, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en gelijkheid van allen voor de wet, lopen we het risico deze te verliezen. Zoals historicus Michael Burleigh vraagt,

Kan een natie overleven zonder een consensus over waarden die speciale belangen overstijgen en waarover niet onderhandeld kan worden in de zin van "Hier staan we"? Kan een natiestaat overleven die niet meer is dan een juridisch en politiek omhulsel, of een "marktstaat" voor discrete etnische of religieuze gemeenschappen die weinig anders delen dan dezelfde gemeenschappelijke waarden en dezelfde munt? Kan een samenleving overleven die niet het voorwerp is van verbintenissen ten aanzien van haar kernwaarden of van aandacht voor de fundamentele identiteiten van al haar leden?

Het antwoord is: "Nee." De opdeling van onze burgers in identiteiten die bepaald worden door oppervlakkige fysieke kenmerken, en door een gecultiveerd en versterkt gevoel van grief gebaseerd op lang vervlogen historische vergrijpen, maakt dit antwoord waarschijnlijker. Ook het antinationalisme van de supranationale wereldelite biedt geen enkele reden waarom we van ons land zouden moeten houden en ervoor zouden moeten vechten. Als je ziet hoe veel van onze nationale instellingen, zoals bedrijven, fabrikanten, sport en amusement, gretig door de knieën gaan voor communistisch China - onze zelfbenoemde mondiale rivaal die publiekelijk aankondigt ons te willen vervangen - voor grotere winsten en marktaandelen, dan krijg je het gevoel dat loyaliteit aan ons land niet zo belangrijk is als het onderste uit de kan halen.

Ik hoop dat ik ongelijk heb en dat op het moment van de waarheid meer van ons bereid zullen zijn om op te staan en te vechten zoals de Oekraïners dat vandaag doen. Maar er zijn niet veel tekenen, anders dan gejuich voor verafgelegen Oekraïners, dat zo'n uitkomst waarschijnlijk is.

Bron: Nationalism Good and Bad | Frontpagemag