www.wimjongman.nl

(homepagina)


De alomtegenwoordige QR Code: Zou dit de technologie van het merk kunnen worden?

Gary - 21 maart 2022

()

Een recente opmerking van een voorstanders van alleen de KJV [King James Vertaling] heeft mij ertoe aangezet om enkele van mijn post-COVID veronderstellingen over welke vorm het Merkteken van het Beest zich zal aannemen tijdens de Verdrukking, te heroverwegen, maar misschien niet helemaal op de manier die zij bedoeld hadden. De opmerking die zij maakten heeft betrekking op één enkel woord - één voorzetsel dat tweemaal wordt gebruikt in Openbaring 13:16:

En Hij maakt, dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en gebonden, een merkteken ontvangen in hun rechterhand of in hun voorhoofd .... (KJV)

Hun argument ging ongeveer als volgt (nadruk en tussen haakjes van mij): Gates en andere Nieuwe Wereld Orde types werken aan gedwongen vaccins en microchips - dingen die in het lichaam gaan - en de KJV zegt dat het merkteken in de hand of in het voorhoofd zal zijn. [En, in dezelfde trant als andere KJV-argumenten:] Alle andere vertalingen zeggen "op", dus alle andere vertalingen zijn vals.

Toen ik me herinnerde dat de LSV in beide gevallen "op" heeft, moest ik dubbelchecken om te zien of hun argument enige waarde had. Het is waar dat de meeste vertalingen "op" hebben, hoewel de KJV niet uniek is met "in"; een paar andere vertalingen, zoals de Douay-Rheims en oudere Engelse vertalingen zoals de Geneefse, hebben ook "in", waarschijnlijk meer te wijten aan het semantische bereik van "in" in vroegmodern Engels (15e tot 17e eeuw) dan aan een onuitgesproken overtuiging van de vertalers dat het teken "in" de hand of het voorhoofd zou zitten.

Hoe dan ook, wat is de tekstueel dan de meest nauwkeurige vertaling? Het Griekse woord in kwestie is ἐπὶ, wat letterlijk "op" betekent. Het kan "op" betekenen in de zin van op of boven iets zijn, of het kan contact insinueren, zoals wanneer iemand zou kunnen zeggen "we komen op onze bestemming aan". In deze tweede situatie vervangen vertalers vaak het Engelse woord "to." "In", "into" en "inside" zijn woorden die vrij vreemd zijn aan het gebruik van het Griekse ἐπὶ. Johannes demonstreert dit punt in dit hoofdstuk van Openbaring, waar we hem het normaal gebruikte woord voor "in" zien gebruiken, het Griekse ἐν, wanneer hij iets beschrijft binnenin iets anders, maar ἐπὶ wanneer hij iets beschrijft dat bovenop of boven iets staat. De KJV heeft het hier goed:

En allen, die op de aarde wonen, zullen Hem aanbidden, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. (Openb. 13:8, KJV)

Toevallig klinkt Grieks epi als het Engelse upon en Grieks en als het Engelse in. Hier is niets diepzinnigs aan, maar als je de Griekse tekst leest, maakt het je gemakkelijk de betekenis van de woorden te onderscheiden.

De KJV zit er hier waarschijnlijk een beetje naast met "in" in Openbaring 13:16, maar hoe zit het met andere verzen die dingen op of in handen beschrijven? Welke Griekse woorden worden in die andere gevallen gebruikt? Nou, we hoeven niet ver te zoeken. We hoeven zelfs niet in een ander boek van de Bijbel te kijken. In Openbaring hoofdstuk 1 lezen we:

. . en hebbende zeven sterren in Zijn rechterhand, en uit Zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard, en Zijn aangezicht als de zon blinkend in haar kracht. (Openb. 1:16, LSV)

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor "in" is niet minder dan ἐν. Voorwerpen kunnen in de hand zijn (Matt 3:12; Openb 1:16; 14:14; 17:4) of op de hand (Matt 4:6; Openb 13:16; 14:9; 20:4). Het Grieks maakt onderscheid tussen de twee, en Openbaring 13:16 zegt "op". Voor alle duidelijkheid: als het merkteken van het Beest uiteindelijk iets is dat in iemands hand of voorhoofd wordt gespoten, zal ik daarover niet met God redetwisten. Misschien koos God het Griekse woord voor "op" omdat Hij in Zijn vooruitziende blik en soevereiniteit begreep dat het merkteken op de inwendige structuren van het lichaam zou rusten, maar niettemin, "op" is wat Hij koos, en daarom neig ik naar de conclusie dat het merkteken iets op de hand of het voorhoofd is. Iets zichtbaars. Iets identificeerbaar voor anderen.

De alomtegenwoordige QR-code: de tweedimensionale evolutie van de eendimensionale streepjescode. QR-codes werden voor het eerst onthuld in 1994 en kenden een geleidelijke toename in gebruik gedurende de volgende twee decennia, een snelle toename in hun derde decennium, en in de post-COVID wereld zijn ze in wezen universeel geworden, in sommige opzichten zelfs universeler dan de streepjescode. QR-codes worden nu gebruikt voor betalingen, verpakkingen en inventaris, restaurantmenu's, online-authenticatie en, meer recentelijk, wereldwijde certificatie en verificatie van vaccins. Kortom, QR-codes raken nu vrijwel elk facet van de wereldeconomie; niet alleen de controle en stroom van goederen zoals het geval was met barcodes, maar ook de controle en stroom van mensen zelf. We zijn nog niet eens in de Verdrukking en tientallen miljoenen mensen kunnen al niet meer kopen, verkopen of reizen zonder QR-codes.

()

Terwijl ik aan het kauwen was op hun mogelijk gebruik als het Merkteken van het Beest, kwam ik met vier vragen die ons kunnen helpen beslissen of ze inderdaad een uitstekende kandidaat zijn:

1. Kunnen QR codes genoeg gegevens bevatten en genoeg unieke combinaties vormen om elk individu op aarde te identificeren, volgen en controleren?

In de eerste decennia na de popularisering van de klassieke 1D-barcode in de jaren '70 vermoedden veel profetie-wachters hun mogelijke betrokkenheid bij de komende Merk. En het is logisch waarom: hun primaire gebruik was voor transacties en inventaris - de controle van kopen en verkopen. En ze konden heel wat gegevens opslaan op een klein, zichtbaar oppervlak.

Ik heb er al eerder op gewezen dat het geen toeval is dat in de jaren '1940 en '50 een aantal belangrijke profetische voorlopers gelijktijdig plaatsvonden: de oprichting van een primordiale wereldregering in de vorm van de Verenigde Naties (1948), de oprichting van de Wereldbank en verschillende andere internationale instellingen (1944, enz.), de ontwikkeling van de atoombom (1945), de eerste computer (1945), de eerste geïntegreerde schakeling (1958), en, het belangrijkst, de heroprichting van de natiestaat Israël (1948). De wedergeboorte van Israël vond niet plaats in een vacuüm. Zij ging gepaard met een aantal andere belangrijke technologische en geopolitieke keerpunten die duidelijk de weg bereiden voor de uiteindelijke vervulling van de eindtijdgebeurtenissen. In het midden van deze twee cruciale decennia werd de streepjescode, een soort voorloper van het merkteken, uitgevonden - in 1948, het jaar van Israëls wedergeboorte om precies te zijn. Hoewel de uitvinding pas in de jaren 1970 ingang zou vinden, bracht zij uiteindelijk een revolutie teweeg in het kopen en verkopen van goederen over de hele wereld.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat QR-codes technisch gezien een soort streepjescode zijn, maar dan vlak (2D) in plaats van lineair (1D). Terwijl de langste 1D-barcodes 100 geïnterpreteerde tekens aan gegevens kunnen bevatten, kunnen QR-codes tot 4.296 alfanumerieke tekens of 7.089 numerieke tekens bevatten.

Om dat in perspectief te plaatsen, de langste 1D barcode standaard, indien alfanumeriek, zou theoretisch kunnen worden gebruikt om meer unieke barcode combinaties te produceren dan er sterren in het universum zijn, maar de 2D QR code standaard zou kunnen worden gebruikt om meer unieke QR code combinaties te produceren dan er sterren in triljoenen en triljoenen universums zijn. De populaire Universally Unique Identifier (UUID of GUID) bevat 32 hexadecimale cijfers, die kunnen worden gebruikt om 3,4 x 10^38 unieke combinaties te maken. Er zijn naar schatting slechts 10^24 sterren in het bekende heelal. Alfanumerieke streepjescodes met een lengte van 100 karakters zouden een nog groter aantal unieke combinaties kunnen opleveren dan GUID's. De gemeenschappelijke QR code standaard zou gebruikt kunnen worden om een virtueel ongelimiteerd aantal unieke codes te produceren op een virtueel ongelimiteerd aantal aarden in een virtueel ongelimiteerd aantal universums. Het punt is dit: QR-codes kunnen gemakkelijk de uitdaging aan om elke man, vrouw en kind op de planeet uniek te identificeren, compleet met gedetailleerde informatie over hen. En wanneer gekoppeld aan databases die gegevens kunnen opslaan die toegankelijk zijn wanneer de QR code van een persoon wordt gescand, kunnen de machtigen het zijn die alle informatie krijgen die ze nodig hebben.

2. Zijn QR codes leesbaar als ze getatoeëerd zijn of op een andere manier op de menselijke huid zijn afgedrukt?

Het antwoord is een volmondig (en griezelig) "ja." QR codes kunnen van vrijwel elk oppervlak worden gelezen, zolang de QR code is geformatteerd volgens de gemeenschappelijke normen die lezers gebruiken. In een aantal nieuwsberichten is zelfs al aandacht besteed aan mensen die zichzelf tatoeëren met QR-codes, waaronder een influencer die een QR-code gekoppeld aan haar website op haar voorhoofd liet tatoeëren en een Italiaanse man die zijn COVID-vaccinatiepas QR-code op zijn arm liet tatoeëren.

Naarmate ik het antwoord op deze vraag heb bestudeerd, is het me ook duidelijker geworden dat van alle markeringskandidaten die er zijn, de QR-codes het meest waarschijnlijke lijken te zijn, om de eenvoudige reden dat ze het meest betrouwbaar en gemakkelijk te lezen zouden zijn. RFID- of NFC-chips, bijvoorbeeld, zijn digitaal, moeten worden geïnjecteerd en hebben een zeer beperkte foutcorrectiecapaciteit. QR-codes, RFID-chips en NFC-chips kunnen allemaal een vergelijkbare hoeveelheid gegevens opslaan (enkele kilobytes), maar aangezien zij passief en elektronisch zijn, kunnen RFID- en NFC-chips alleen worden gelezen als zij zich in de onmiddellijke nabijheid van een lezer bevinden en zijn zij vatbaar voor dezelfde soort defecten als andere elektronica. QR-codes kunnen worden uitgerekt, bekrast, geschaafd of zelfs bijna doormidden worden gesneden en toch nog worden gelezen dankzij een geavanceerde foutcorrectie. Ze kunnen vanuit bijna elke hoek worden gelezen, zelfs ondersteboven. Ze kunnen zelfs in verschillende kleuren worden afgedrukt (ze hoeven niet wit en zwart te zijn). Alleen door spiegeling of omkering kan een QR-code door de meeste lezers niet worden gelezen. Het punt is dat ze griezelig ideaal zijn voor de menselijke huid. Gedurende vele jaren kan tatoeage-inkt vlekken maken en zich verspreiden, maar de foutcorrectie compenseert dit grotendeels - zeker voor de korte paar jaar van de Verdrukking.

In tegenstelling tot RFID- of NFC-chips, of de meer recente quantum-dot tatoeages, kunnen QR-codes door beveiligingscamera's met hoge definitie worden gelezen door nieuwsgierige autoriteiten. Ze hebben ook een langere levensduur. Quantum-dot tatoeages, bijvoorbeeld, zijn misschien maar een paar jaar leesbaar; ze worden echter vrij oppervlakkig in de huid geplaatst, dus in tegenstelling tot chips, maar net als QR-codes, zouden quantum-dot tatoeages ook kunnen worden beschouwd als "op" de hand of het voorhoofd in plaats van "in".

3. Zal de infrastructuur aanwezig zijn tijdens de Verdrukking voor hun gebruik als het merkteken?

Tatoeëren is de meest primitieve methode van markeren van de huid die de mens kent. Het kan gedaan worden in elk land, in vrijwel elke stad. Het vereist niets geavanceerds. Er is zelfs geen elektriciteit voor nodig als je enkele primitieve methodes gebruikt. Veel van de technologische dingen waarover we vandaag de dag speculeren met betrekking tot de Verdrukking, houden niet volledig rekening met een wereld die verwoest is door de Opname en jaren van oorlog en cataclysme. De wereld zal uit elkaar vallen, niet ordelijker worden. We zien een samenkomst van alle dystopische gebeurtenissen op het wereldtoneel, maar we zien niet alles wat er zal zijn, maar eerder alles wat zou kunnen zijn als Jezus niet ingrijpt. Jezus zal tussenbeide komen. Hij zal de dagen inkorten.

De mensheid probeert de spreekwoordelijke toren van Babel te herbouwen, maar net als de eerste toren zal deze niet voltooid worden. Ik denk niet dat we Musk naar Mars zullen zien gaan, of elke man, vrouw en kind aangesloten op cyberspace via de neurale kant. Ik denk niet dat we iedereen gevangen zullen zien zitten in de Metaverse. We gaan precies zien wat de Bijbel voorspelt. Hoewel al deze dingen slechts een handvol jaren verwijderd zijn, zal de opname een grote tegenslag zijn voor de plannen van de vijand. Een tegenslag van 3,5 jaar om precies te zijn. Maar hij zal het ook aangrijpen als zijn kans om verwoesting aan te richten. Met het grootste deel van de oppositie weg, zal hij in staat zijn om te consolideren en opnieuw op te bouwen, om eindelijk zijn wereldwijde Merkteken te implementeren. Het feit dat we op dit moment zoveel dystopische ontwikkelingen zien, laat zien hoeveel dichter we bij het echte werk zijn: de Verdrukking.

Maar ondanks de verdwijning van tientallen, of zelfs honderden miljoenen, en de zich ontvouwende cataclysmen na de Verdrukking, zijn de QR-codes en codelezers al zo alomtegenwoordig dat we gerust kunnen zeggen dat dit het enige systeem is dat al in gebruik is en grotendeels in gebruik zal blijven gedurende een groot deel van de Verdrukking. Vrijwel elke moderne mobiele telefoon heeft een QR code lezer, en vanaf dit jaar bezit bijna 84 procent van de mensen op aarde nu een smartphone (bron).

4. Welk verband, als er al een verband is, hebben QR codes met het mysterieuze getal van het beest (666)?

Volgens Openbaring 13:17 moet het merkteken in verband staan met ofwel de naam van het beest ofwel het getal van zijn naam. Het getal is 666.

Alle QR codes, ongeacht de grootte of versie, hebben een aantal standaard kenmerken. Het meest elementaire kenmerk zijn de zwarte en witte blokken. De opstelling van deze blokken is hoe gegevens uniek worden opgeslagen en gelezen, en ook hoe foutcorrectie delen van een QR code kan "herstellen" die zijn beschadigd of verwijderd. Een ander basiskenmerk zijn de drie positiemarkeringen die zich op elk van de drie hoeken van de code bevinden. Het zijn deze die elke QR code op de planeet verbinden met het getal 666.

()

Lineair gelezen vanuit elke richting, bevat elke positiemarker precies zes banden: als een van de twee markers links staat, ofwel zwart, wit, zwart, wit, zwart, wit (indien gelezen van links naar rechts of van boven naar beneden), of wit, zwart, wit, zwart, wit, zwart (indien gelezen van rechts naar links of van beneden naar boven). Of omgekeerd als de marker van rechtsboven wordt gelezen. Deze drievoudige zesvoudige band is te vinden op elke QR code op de hele planeet, behalve op de kleinere Micro QR codes. De afbeelding hieronder, van End Times Truth, laat zien wat ik bedoel:

()

QR codes zijn ook op een aantal andere manieren verbonden met "6" en "666":

1. Elke positiemarkering bestaat uit 64 blokken, dus 64, 64, 64.
2. Elke positiemarker bevat 33 donkere blokjes, dus (3+3), (3+3), (3+3)
3. Elke positiemarker bevat 6+6 donkere randen, dus 6x6 donkere randen voor alle drie de positiemarkers
4. Evenzo bevat elke positiemarkeerder 6+6 lichte randen, dus 6x6 lichte randen voor alle drie de positiemarkeerders
5. De timingpatronen bevinden zich altijd op de zesde rij
6. Er zijn zes belangrijke onderdelen van een QR-code: de positiemarkeringen, timingpatronen, versie-informatie, formaatinformatie, uitlijningspatroon, en codeergebiedKortom, ik ben er niet absoluut van overtuigd dat de QR-code het merkteken zal worden, maar het lijkt een uitstekende kandidaat (of misschien zal een zeer vergelijkbaar 2D-barcodesysteem worden gebruikt). Het is de enige kandidaat die hier bij ons is, op dit moment, en die zo goed als geïmplementeerd kan worden. De infrastructuur en de alomtegenwoordigheid zijn reeds aanwezig. Het kan zelfs worden gebruikt om extra informatie op te slaan (zoals bijvoorbeeld de "naam" van het beest). Het is betrouwbaar, ongevoelig voor problemen die RFID-chips, NFC-chips of quantum-dot tatoeages kunnen veroorzaken, en het is zelfs traceerbaar via bewakingssystemen. Uiteindelijk was het niet de quantum-stip tatoeage van Gates die de Wereldgezondheidsorganisatie en andere autoriteiten en regeringen gebruikten als controlemechanisme tijdens de pandemie, maar de universeel aanvaarde QR-code. Ik denk dat de machthebbers dit hebben uitgeprobeerd.

En als we één ding geleerd hebben van de tactieken van de vijand tijdens deze pandemie, dan is het wel dat de kracht van sociale druk en "trouw" monumentaal krachtig kan zijn als controlemechanisme. Uiteindelijk werden geen onzichtbare quantum-dot tatoeages gebruikt, maar zichtbare maskers en QR-codes - dingen die gemakkelijk door anderen kunnen worden gezien, waardoor collectieve sociale druk en cohesie mogelijk worden en non-conformisten onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd. Het merkteken zal immers een teken van trouw aan het beest zijn.

Bron: The Ubiquitous QR Code: Could This Be the Technology of the Mark? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates