www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KONING VAN GOD - ZOALS GEOPENBAARD IN DE PSALMEN

Door Jonathan Brentner - 19 juli 2022

()

De Psalmen bieden veel bemoediging voor gelovigen en doen dat al vele eeuwen. Ze bieden troost voor een verscheidenheid aan moeilijke situaties en bieden perspectief om ons te helpen om te gaan met verontrustende emoties.

Veel heiligen erkennen de profetische waarde van de Psalmen. Psalm 22 bijvoorbeeld geeft levendige details over de kruisiging van Jezus, vele eeuwen voordat die vorm van executie zelfs maar bestond. Wie anders dan God zou zulke bijzonderheden bijna duizend jaar van tevoren hebben kunnen onthullen?

Toen ik de Psalmen de afgelopen jaren verschillende keren doorlas, merkte ik opnieuw hun profetische waarde op. Veel ervan zien uit naar Jezus' terugkeer naar de aarde en Zijn heerschappij over de volkeren der aarde.

De apostel Johannes schreef over deze tijd in Openbaring 20:1-10, waar hij de duur van dit tussenkoninkrijk vóór de eeuwige staat aangeeft. Wij noemen deze tijd het Millennium omdat Johannes ons specifiek vertelt dat het duizend jaar zal duren.

Een veelheid van verzen in het Oude Testament spreekt over deze toekomstige heerschappij van Koning Jezus. Voor deze post zal ik echter de nadruk leggen op wat de Psalmen ons vertellen over Gods Koning.

GOD DE VADER GEEFT DE KONINKRIJKEN VAN DEZE WERELD AAN ZIJN ZOON

Ik houd van Psalm 2 omdat deze de weg wijst voor alle andere Messiaanse profetieën in de Psalmen. Hier leren we dat het de Vader is die de naties van de aarde aan Zijn Zoon geeft als Zijn erfenis.

In Psalm 2:7-8 lezen we het volgende:

De Here zei tot mij: Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik u verwekt. Vraag naar Mij, en Ik zal de volken tot uw erfdeel maken, en de einden der aarde tot uw bezit."

Daniël 7:13-14 geeft extra context aan deze verzen. Daar benadert "iemand als de zoon des mensen" de "Oude van Dagen" die hem een rijk geeft "zodat alle volken, naties en talen hem dienen." Vergelijkbaar met wat we lezen in Psalm 2, de Vader geeft de Zoon heerschappij over de koninkrijken van de wereld.

Psalm 2:9 beschrijft Jezus' toekomstige heerschappij op een manier die de interpretatie ervan als Zijn hoofdschap over de kerk of de eeuwige staat uitsluit:

U zult hen breken met een ijzeren staf en hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Jezus regeert zeer zeker niet op zo'n manier over Zijn bruid. En zo'n heerschappij kan alleen gelden voor een tijd waarin zonde en dood nog bestaan, wat de eeuwige staat uitsluit.

Ik schreef het volgende in mijn boek De triomf van de verlosten:

De aanwezigheid van rebellie en hard oordeel tijdens deze regering van Jezus, zoals we zien in Psalm 2, onderscheidt het ook van de eeuwige staat waar zonde en dood niet meer zullen bestaan (Openbaring 21:4). Geen andere tijd past bij de omstandigheden van Jezus' heerschappij zoals beschreven in Psalm 2; het moet het Duizendjarig Rijk zijn waar de Schrift aangeeft dat zonde en rebellie er zullen voorkomen (Zacharia 14:16-19; Openbaring 20:7-10). Alleen de duizendjarige regering van Jezus stemt overeen met de voorwaarden die in Psalm 2 worden beschreven.[i]

Psalm 2 opent de deur naar glorierijke profetieën door de Psalmen heen, die vertellen over Jezus' triomfantelijke wederkomst en de lofwaardige heerlijkheden van zijn duizendjarige heerschappij over de volken.

JEZUS ZAL EEN EINDE MAKEN AAN OORLOGVOERING

Als ik op mijn tocht door de Psalmen bij Psalm 46 aankom, stop ik en lees ik hem verschillende keren. In deze chaotische tijden stelt het mij gerust vanwege Gods soevereiniteit en toekomstige heerschappij over de naties.

In een context die spreekt over de komende periode van de Verdrukking, zoals beschreven in het boek Openbaring, vertelt Psalm 46 ons dat Jezus een einde zal maken aan alle oorlogsvoering in de wereld wanneer Hij terugkeert. Het zal niet gebeuren voor die tijd. Sterker nog, het kan niet.

Hij doet oorlogen ophouden tot aan het einde der aarde;

Hij breekt de boog en verbrijzelt de speer;

Hij verbrandt de wagens met vuur. (Vers 9)

Wat betekent dit alles voor ons?

Het is een oproep om veilig te rusten in Gods soevereiniteit over de hele geschiedenis, wetende dat Jezus op een dag zal heersen over alle landen en volkeren van de aarde. Tot die tijd zal het geweld in onze wereld ongecontroleerd doorgaan.

Ik houd van vers 10 van deze Psalm; ik citeer het vaak voor mezelf wanneer de huidige gebeurtenissen mijn ziel verontrusten.

Wees stil en weet dat ik God ben.

Ik zal hoog verheven worden onder de naties,

Ik zal verhoogd worden op de aarde!

We kunnen onze harten tot rust brengen in de wetenschap dat de Heer in de toekomst de laatste twee regels van Psalm 46:10 in vervulling zal doen gaan. (Let wel: dit vers vindt zijn vervulling niet in de bedieningen, maar alleen in de komende duizendjarige heerschappij van Jezus over de volken van de aarde).

Krijgt u daarmee geen zin van om van vreugde op te springen en de Heer "lof toe te zingen"? Dat is precies de strekking van Psalm 47, waarin de psalmist zich verheugt over het vooruitzicht dat de Heer zal heersen "over de gehele aarde".

Psalmen 47-48 zijn ook Messiaanse Psalmen die vertellen over de vreugde en lofprijzing die op aarde zullen losbarsten als Gods Koning, Jezus, eenmaal duizend jaar vanuit Sion over de volken van de aarde zal heersen.

Geeft dit ons niet een nieuw perspectief op de huidige gebeurtenissen?

JEZUS ZAL RECHT SPREKEN BIJ ZIJN TERUGKEER OP AARDE

Psalm 94, een andere Messiaanse profetie over Gods Koning, begint met een smeekbede aan God om de goddelozen te oordelen:

O HEER, God van wraak,

O God van wraak, schijn voort!

Sta op, o rechter over de aarde;

Vergeld aan de hoogmoedigen wat zij verdienen! (1-2)

Samen met Psalm 37 is dit mijn favoriete Psalm wanneer ik woede in mij voel opkomen vanwege de goddeloosheid, het bedrog en de wijdverbreide corruptie in onze wereld. Het stelt me gerust dat God alles ziet wat er gebeurt en dat Zijn dag van afrekening heel dichtbij is.

Verzen 20-23 van Psalm 94 beschrijven hoe de Heer zal reageren op de ongebreidelde goddeloosheid van onze dagen:

Kunnen goddeloze heersers met U verenigd zijn,

zij die onrechtvaardigheid in wetten vastleggen?

Zij spannen samen tegen het leven van de rechtvaardigen

en veroordelen onschuldig bloed tot de dood.

Maar de HEERE is mijn bolwerk geworden,

en mijn God, de rots mijner toevlucht.

Hij zal hun ongerechtigheid over hen wederbrengen

en hen uitroeien om hun goddeloosheid;

De HEERE, onze God, zal hen uitroeien.

Er komt een grote dag van gerechtigheid voor hen die door hun statuten (en uitvoeringsbesluiten) "onschuldig bloed ter dood veroordelen". Hoewel de toepassing breder is dan abortus, past het o zo goed bij Biden's poging om de recente uitspraak over abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof teniet te doen.

Gods Koning "zal in gerechtigheid heersen" (Jesaja 32:1). Om dat te laten gebeuren, moet Hij eerst de aarde reinigen van alle boosaardigheid, geweld, bedrog en corruptie die vandaag de dag zo welig tiert.

De globalisten van deze tijd smeden tevergeefs samenzweringen, want wanneer Jezus terugkeert naar de aarde, "zal Hij hen uitroeien."

DE HEERSCHAPPIJ VAN JEZUS ZAL DE AARDE VERBLIJDEN EN AANBIDDEN

Wanneer ik door het Psalter lees, kijk ik altijd uit naar het moment dat ik bij Psalm 95-100 kom. Daar vangen we een verdere glimp op van de blijdschap en lofprijzing die over de hele aarde zullen weerklinken bij Jezus' wederkomst en tijdens Zijn daaropvolgende heerschappij over de aarde.

Laat niemand je vertellen dat deze hoofdstukken spreken over een geestelijke heerschappij. De Psalmist profeteert duidelijk over Gods Koning die op een dag zal terugkeren en over de volken van de aarde zal heersen. De taal spreekt over een fysiek koninkrijk met een zichtbare Heerser.

Lees alstublieft Psalm 95-100 in zijn geheel. De woorden van Psalm 96:9-10 vatten deze passage samen:

Aanbid de HEER in de luister van heiligheid;

Sidder voor hem, de hele aarde!

Zeg onder de volken: "De Heer regeert!

Ja, de wereld staat vast, zij zal nooit bewogen worden;

Hij zal de volkeren met rechtvaardigheid oordelen."

Koningen fungeerden in oude tijden als het hoogste gerechtshof van het land. Dus, wanneer de Psalmist zegt dat Gods Koning "de volken rechtvaardig zal oordelen", verwijst hij naar wat Jezus zal doen in Zijn rol als Koning van de aarde. In Zijn koninklijke hoedanigheid, gezeten op de troon van David, zal Jezus optreden als de opperste rechter.

JEZUS ZAL REGEREN VANUIT ZION

De Psalmen laten duidelijk zien dat Gods Koning vanuit Sion, een andere naam voor Jeruzalem, zal heersen over de volkeren van de wereld.

Psalm 99:2 zegt:

De Heer is groot in Sion;

Hij is verheven boven alle volken.

Psalm 48:1-3 laat geen twijfel bestaan over de plaats waar Gods Koning, Jezus, zal heersen over de koninkrijken van deze wereld.

Groot is de HEER en zeer te prijzen

in de stad van onze God!

Zijn heilige berg, prachtig van hoogte,

is de vreugde van de hele aarde,

De berg Sion, in het verre noorden,

de stad van de grote Koning.

Binnen haar burchten

heeft God zich bekend gemaakt als een vesting.

Wij weten uit het boek Zacharia dat wanneer Jezus komt, Hij belangrijke veranderingen zal aanbrengen in de geografie van Jeruzalem (14:4-8). Tijdens Jezus' heerschappij op aarde zal de Heer de stad versieren met veel toegevoegde pracht. (De berg Sion is een geografische locatie binnen Jeruzalem.)

Gods Koning zal zeker de wereld regeren vanuit een glorieus hersteld Israël en Jeruzalem zal niet alleen haar hoofdstad zijn, maar ook die van de hele wereld.

WE LEVEN IN GEVAARLIJKE, MAAR OPWINDENDE TIJDEN

De dag waarin wij leven brengt veel opwinding met zich mee, maar ook toenemend gevaar en vele gevaren.

Als wij oude profetieën op hun plaats zien vallen, herinnert dit ons eraan dat de wereld op weg is naar de tijd dat God Zijn Koning op de troon van David plaatst, vanwaar Hij zal heersen over de volkeren van de wereld.

We kunnen er absoluut zeker van zijn dat op een dag Gods Koning, de Heer Jezus, zal heersen over de naties van de aarde, precies zoals God de Vader ons allen belooft door de Psalmen heen.

In Jesaja 46:9-11 vinden we deze geruststellende woorden over Gods soevereiniteit in deze zaak:

Ik ben God, en er is niemand zoals Ik,

verklarend het einde van het begin

en van oude tijden af de dingen die nog niet gedaan zijn,

zeggende: "Mijn raad zal standhouden,

en ik zal mijn doel volbrengen.

roepend een roofvogel uit het oosten,

de man van mijn raad uit een ver land.

Ik heb gesproken, en ik zal het volbrengen;

Ik heb voorgenomen, en ik zal het doen.

Dit is wat God graag doet. In Schriften die lang geleden geschreven zijn, vertelt Hij ons wat er gaat gebeuren als Hij de wereld voorbereidt op Jezus' koninkrijk. Er is nog nooit zo'n tijd geweest als vandaag, waarin we zien dat God de wereld beweegt in de richting van de periode van Verdrukking, die ertoe zal leiden dat God Zijn Koning op de troon van David zal plaatsen.

Ja, we leven in gevaarlijke tijden die bedreigender zijn dan ik me ooit had kunnen voorstellen dat ze zouden zijn in de aanloop naar de Opname.

Het goede nieuws is dat Jezus spoedig voor ons zal komen. Hij is Gods Koning die alle profetieën zal vervullen die hierboven zijn opgesomd uit de Psalmen en meer dan duizend andere verzen in het Oude en Nieuwe Testament die spreken over wat Hij op het punt staat te doen om de wereld te zuiveren van het kwaad, voorafgaand aan de vestiging van Zijn glorieuze koninkrijk met het hoofdkwartier in Sion.

Mijn boek, De triomf van de verlosten - een eeuwig perspectief dat onze angsten in gevaarlijke tijden tot rust brengt, is verkrijgbaar op Amazon. Waarom geloven wij dat Jezus voor de zeven jaar durende Verdrukking naar Zijn kerk komt? In mijn boek leg ik uit waarom we dit geloven en waarom het belangrijk is.

[i] Jonathan C. Brentner, The Triumph of the Redeemed (Crane, MO, Defender, 2021), pp 93-94.

Bron: God’s King – As Revealed in the Psalms — Jonathan Brentner