www.wimjongman.nl

(homepagina)


We worden klaargestoomd voor de antichrist

Door Joyce Swingle - 30 augustus 2022

Gebeden voor de 7 kerken van Openbaring en voor ons

Heer, bereid ons door Uw Heilige Geest voor om de verleidingen van het antichristelijke heidendom te weerstaan. Dank U voor Uw Woord dat ons op het smalle pad houdt.

Analyse. Veel IFA voorbidders herkennen anti-christelijke daden - en zelfs anti-christelijke personen - in elk tijdperk en onder de naties. Mao Zedong, Jozef Stalin en Adolf Hitler vermoordden miljoenen van Gods volk in hun streven naar hun eigen exclusieve aanspraken op soevereiniteit.

Wanneer de meeste christenen aan de antichrist denken, denken zij aan een individu - vanwege het beest uit de zee dat wordt afgebeeld in Openbaring 13 of de man der wetteloosheid die wordt beschreven in 2 Tessalonicenzen 2:3-4. Deze figuur gebruikt satanische macht en charisma om wereldwijd bijna totale politieke, regerings-, maatschappelijke en economische macht te verwerven. Hij zal zichzelf en de satanische krachten die hem macht geven zelfs tot aanbidding dwingen. Een valse profeet die het officiële verhaal vormgeeft en afdwingt, zal de antichrist bijstaan.

Ik ben het ermee eens dat de Antichrist, zoals hij in Openbaring 13 wordt besproken, in de eindtijd zal opstaan, hoewel ik me vroeger afvroeg hoe één persoon of entiteit de hele wereld zou kunnen onderwerpen.

Dat vraag ik me nu niet meer af.

Regeringen sluiten tegenwoordig hele naties af op grond van de uitspraken van mondiale gezondheidsinstanties. Allerlei media hebben angst aangewakkerd en afwijkende meningen de kop ingedrukt, en zelfs gewoonlijk onafhankelijke mensen de mond gesnoerd. Als ik zie hoe snel en grondig een virus de wereld heeft veroverd, zie ik nu hoe een enkele leider of een consortium van leiders met een gezamenlijk satanisch doel inderdaad de macht zou kunnen krijgen die met de bijbelse antichrist wordt geassocieerd.

Wereldwijde verzorging

De wereldwijde reactie op de Covid-19 crisis diende volgens mij als een "wereldwijde voorbereiding" op de komst van de Antichrist. Gezien de reactie van de kerk heb ik me afgevraagd of wij - het volk van Jezus - wel klaar zijn voor het echte werk.

Hoeveel van ons hebben een doek over ons gezicht getrokken wanneer dat werd opgedragen? Hoeveel van ons hebben zich met tegenzin onderworpen aan onzekere medische behandelingen om een baan te behouden? Hoeveel van ons sloten zich op in onze huizen, in de hoop dat iemand anders zich met de zieken en lijdenden zou bezighouden?

Nog erger, hoevelen van ons lieten de buik van het beest toe in onze gezamenlijke erediensten - door in te stemmen met overheidsbemoeienis? "De dagen van afzondering zijn niet genereus geweest," zei de Heer mij rechtstreeks in maart 2022. "En inderdaad, er is veel kwaad gedaan ... vanwege de demonische 'lockdowns'."

Ik wil niet veroordelen; ik was iemand die sommige van de hierboven genoemde dingen deed. Gezien het gemak waarmee ik toegaf aan de beperkingen in verband met deze medische noodsituatie, hoe zal het mij vergaan onder grotere vervolgingen? En als de antichrist echt opkomt? Als Christus terugkeert, zal Hij mij dan trouw vinden?

Geestelijke paraatheid

De brieven die Christus in Openbaring aan de zeven gemeenten gebood te sturen, geven geestelijke aanwijzingen. De apostel Johannes, die de visioenen in het boek ontving, leidde deze gemeenten in Klein-Azië. Hun context en geestelijke omstandigheden leveren belangrijke principes en gebeden op voor onze strijdvaardigheid.

De meeste van Johannes' kerken zaten klem tussen de gevestigde godsdienst van het jodendom en de machtige heidens Grieks-Romeinse regering en cultuur. De Romeinen dwongen een keizerlijke cultus van aanbidding af. Veroverde volkeren werden gedwongen offers te brengen aan de keizer en zijn beeld.

Vanwege het exclusieve karakter van de verering van de Heer waren de Joden vrijgesteld van de officiële verering van de keizer. In plaats daarvan mochten zij offers brengen voor de gezondheid van de keizer.

Aanvankelijk was Rome onwetend over het verschil tussen jodendom en christendom. Maar toen Joodse leiders de opkomende kerken en hun geloof begonnen aan te klagen, kwamen de christenen in gevaar.

Voor dit artikel heb ik mij gebaseerd op verschillende bronnen voor mijn studie, waaronder The Beast and the Lamb van Derek Prince en de filmserie The 7 Churches of Revelation (www.7Churches.com).

Efeze

Christus prees de gemeente te Efeze voor goede daden, hard werken, volharding, vasthouden aan de waarheid en afwijzing van de valse leer. Die kerk leek goed te functioneren in een cultuur die gedomineerd werd door de verering van Artemis, een vruchtbaarheidsgodin.

Maar helaas hadden haar mensen de vitaliteit van hun relatie met de Heer verloren. Jezus spoort hen aan om met hun oorspronkelijke passie naar Hem terug te keren. Ze moesten zich bekeren, om niet helemaal af te glijden.

Heer, het spijt ons dat wij U als vanzelfsprekend beschouwen en onze eerste liefde hebben verwaarloosd. Vergeef ons en breng ons terug naar de passie en de volledige relatie die we met U hadden toen we voor het eerst geloofden. In Jezus' naam.

Smyrna

Jezus geeft een bemoedigend woord aan Smyrna. Aanzienlijke vervolgingen verarmen de gelovigen daar, en Jezus moedigt de kerk - waar Polykarpus diende - aan om trouw te blijven tot het punt van martelaarschap.

Wanneer Christus verwijst naar de synagoge van Satan, heeft Hij het niet over het Joodse volk als geheel. Hij heeft het over die Joodse mensen die de christenen "verraden" aan de overheid.

Heer, help ons om U trouw te blijven, ook als alles tegenzit, zelfs tot de dood erop volgt. In Jezus' naam.

Pergamum

Pergamum was een centrum voor keizerlijke aanbidding en hekserij, daarom verwijst Christus ernaar als de plaats van Satans troon. Geleerden geloven dat Antipas, die in de brief bij naam wordt genoemd, levend werd verbrand in de buik van een koperen stier die voor hekserij werd gebruikt. Naast zijn weigering de keizer te aanbidden, kan Antipas het doelwit zijn geweest omdat zijn gebeden veel demonen uit de regio verdreven.

Christus prijst die kerk voor haar trouw, maar roept haar leden niettemin op zich te bekeren voor het omarmen van valse leerstellingen die sommigen misleidden tot seksuele immoraliteit, afgoderij en gnostiek.

Heer, laat ons zien waar wij goddeloze praktijken, gedachten en gedragingen onderhouden. Vergeef en verander ons. Wij verklaren dat "hekserij niet zal gedijen over een vrij geboren volk!" In Jezus' naam.

Thyatira

Terwijl Hij de gemeente van Thyatira prijst om haar liefde, trouw, dienstbaarheid en volharding, berispt Christus streng degenen die valse leerstellingen van "Jezebel" onderhouden.

Deze historische koningin en vrouw van Israëls koning Achab is een van de kwaadaardigste figuren in het Oude Testament. Zij vermoordde de meeste profeten van de Heer en vestigde de Baälverering en hekserij in het land. Christus roept bewust haar kwaad op door haar naam toe te passen op degene die velen in Thyatira misleidde.

De valse profetes van deze kerk onderwees aanpassing aan de cultuur en leidde velen tot afgoderij en seksuele immoraliteit. Christus had haar gewaarschuwd, maar zij weigerde zich te bekeren, zodat Hij haar en haar volgelingen nu zou oordelen.

Heer, laat ons zien waar wij valse leer, immoreel gedrag en goddeloze culturele aanpassing binnen onze kerken hebben getolereerd. Veroordeel, vergeef en verander ons. Wij willen niet behoren tot degenen die misleid, op een dwaalspoor gebracht en vernietigd worden. In Jezus' naam.

Sardes

Christus slaat alarm in Sardis en roept deze kerk op zich te bekeren van de geestelijke dood. Zonder duidelijke vervolging lijkt de kerk toch traag als gevolg van de rijkdom en luxe die de stad geniet.

Die stad had een geschiedenis van lethargie. De koning van Sardis dacht dat de stad onoverwinnelijk was vanwege de vesting acropolis. Maar de legende vertelt dat Perzië de verdediging heeft doorbroken door te kijken waar een soldaat uit een geheime ingang was gekropen om de helm te halen die van zijn hoofd was gevallen. Christus waarschuwt deze kerk voor een soortgelijk gebrek aan waakzaamheid.

Heer, wek ons op, maak ons wakker. Wij bekeren ons van zelfgenoegzaamheid en doodsheid. Vergeef en verander ons. Help ons te versterken wat op het punt staat te sterven in onze relatie met U. In Jezus' naam.

Philadelphia

Philadelphia ligt in een aardbevingsgevoelig deel van Azië en is op verschillende momenten in zijn geschiedenis met de grond gelijk gemaakt. Tot op de dag van vandaag ervaart de regio regelmatig bevingen. Daarentegen is de standvastigheid van deze kleine kerk opmerkelijk.

Joodse leiders hekelden de kerkleden en de overheid vervolgde hen. Als gevolg daarvan behoorden zij niet tot de stadsvaders wier namen op tempelzuilen mochten worden gegraveerd. Met het oog op dat ostracisme is de belofte van Christus om hen tot pilaren - met Gods naam erop - te maken in de tempel van de Heer bijzonder aangrijpend.

Heer, help ons trouw te blijven en stevig op de rots te staan wanneer de wereld om ons heen beeft. Wij willen pilaren zijn in Uw tempel, met Uw naam erop gegraveerd.

Laodicea

Laodicea was een dichtbevolkt bank-, medisch en textielcentrum. Het draaide ook om vermaak, met twee grote amfitheaters met een zonligging die het mogelijk maakte ze voortdurend te gebruiken.

Bij gebrek aan een bron in de buurt was Laodicea afhankelijk van het koele water van de bergsneeuw en de rivieren in het zuiden. Dit water vermengde zich met water dat via aquaducten werd aangevoerd vanuit de thermale bronnen van Hierapolis en Pamukkale in het noorden. Het resulterende water was lauw. Veel mensen reageerden op het mineraalgehalte van dat water met braken.

Tegen deze achtergrond waarschuwt Christus de kerk van Laodicea voor haar geestelijke hoogmoed die voortkomt uit rijkdom, gemak en zelfgenoegzaamheid.

Heer, vergeef ons onze arrogantie en zelfgenoegzaamheid. Verander ons, reinig ons van onrein water, vul ons in plaats daarvan met het frisse, koele water van de Heilige Geest. In Jezus' naam.

Heer, dank U dat U ons deze brieven geeft als een waarschuwing, als een aanmoediging, en als richting voor geestelijke voorbereiding. Vestig ons stevig in de relatie met U door Jezus Christus en in de waarheid als een bescherming tegen misleiding. Veroordeel en vergeef ons van compromissen, goddeloosheid, zelfgenoegzaamheid en arrogantie. Vul ons met de Heilige Geest en verander ons, zodat we trouw en onbedrogen blijven tijdens de vervolging en de dagen van de Antichrist. In Jezus' naam.

Helpt dit u om effectiever te bidden voor de Kerk van vandaag? Deel het met je vrienden!

Auteur Joyce Swingle is voorbidster en schrijft voor Intercessors for America. Haar man, drama-evangelist Rich, voert vaak een eenmansspel op over De Openbaring. Samen met Rich deelt Joyce het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld door middel van theater en spreken in het openbaar. Joyce heeft ook op het witte doek opgetreden. Voordat ze fulltime in de bediening ging, werkte ze voor ongeveer 20 grote tijdschriften en nu werkt ze in de pastorale bediening en christelijke counseling. De Swingles wonen in New York City.

Bron: < a href = " https://ifapray.org/blog/were-being-groomed-for-the-antichrist/ " target= '_blank' > We worden klaargestoomd voor de Antichrist - Voorbidders voor Amerika