www.wimjongman.nl

(homepagina)


Klaar of niet, het komt

Door Nathele Graham op July 10, 2022

()

Ik heb de laatste tijd veel artikelen gezien met titels waarin de vraag wordt gesteld: "Ben je er klaar voor?" Dat is een heel goede vraag, maar waar ben je klaar voor? Hoe bereid je je voor op iets waar je geen weet van hebt? De beste manier om je op iets voor te bereiden is om het te bestuderen en erover te leren. Als de vraag gaat over de Opname en de Grote Verdrukking, bestudeer dan de Schrift. Gods woord bevat veel informatie over deze beide gebeurtenissen, en de Schrift zal je een goed idee geven waar we ons bevinden in Gods tijdschema.

Laten we een beetje spreken over elk van deze gebeurtenissen. Er is zoveel informatie in de Schrift dat ik slechts wat licht kan spreken over elk van hen. De Opname wordt ook wel "De Zalige Hoop" genoemd en treft alleen bepaalde mensen over de hele wereld. Het zal stil, snel en onverwachts gebeuren. Je kunt een gesprek hebben met een vriend of familielid, en plotseling zullen ze verdwijnen.

[Opmerking vertaler: Wie de serie Ragnarok volgt zal inmiddels weten dat als de bazuin klinkt dit geen stille aangelegenheid zal zijn.]

"Zie, ik verklaar u een geheimenis: Wij zullen niet allen slapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ogenblik, in het twinkelen van een oog, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want het vergankelijke zal onvergankelijkheid en het sterfelijke onsterfelijkheid aandoen" (1 Korintiërs 15:51-53).

De apostel Paulus was degene aan wie het voorrecht was gegeven de wegvoering bekend te maken. Hoewel er in het Oude Testament ook op wordt gezinspeeld, werd het nooit openlijk verklaard. De eerste hint wordt gezien in Henoch. In een tijd dat de wereld zeer slecht was, gevallen engelen paarden met menselijke vrouwen, en goddeloosheid overal was, hield Henoch zich afzijdig van de activiteiten van de wereld.

"En Henoch leefde vijfenzestig jaar, en hij gewon Methusalem; en Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem gewonnen had, driehonderd jaren, en hij gewon zonen en dochteren; en al de dagen van Henoch waren driehonderd vijfenzestig jaren; en Henoch wandelde met God; en hij was niet, want God nam hem" (Genesis 5:21-24).

De schrijver van Hebreeën spreekt ook over Henoch. "Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had; want vóór zijn wegneming had hij dit getuigenis, dat hij God behaagde" (Hebreeën 11:5).

Henoch stierf niet, maar werd door God naar de hemel gebracht. Gods oordeel was op komst, en God nam hem mee vóór het oordeel van de zondvloed van Noach. Henoch wordt beschreven als een man die wandelde met God, en dat is de enige manier om klaar te zijn voor de Opname en Gods toorn te missen die wordt uitgestort tijdens de Verdrukkingsperiode. Geef je leven over aan God. Heb berouw over de zonde in je leven, en vraag Jezus om je te vergeven.

Gods toorn komt eraan, maar christenen kunnen er zeker van zijn dat we die niet zullen meemaken. Toen Paulus schreef aan de Christenen in Thessalonica, prees hij hen voor het zich afkeren van hun heidense wegen.

"Want zij hebben zelf van ons geleerd, hoe wij tot u zijn ingegaan, en hoe gij u van de afgoden tot God hebt gewend, om de levende en ware God te dienen en te wachten op zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost heeft van de toekomende toorn" (1 Tessalonicenzen 1:9-10).

Zij die ervoor gekozen hebben om het gratis geschenk van redding door Jezus af te wijzen, zullen op aarde achtergelaten worden om Gods toorn te aanschouwen. De apostel Johannes kreeg een blik in de toekomst en schreef wat hij zag op in het boek Openbaring. Jezus dicteerde zeven brieven aan verschillende gemeentes, en deze brieven beschrijven de geschiedenis van het kerktijdperk op voorhand. Toen de laatste brief geschreven was, maakte Johannes de wegvoering mee.

"En de eerste stem, die ik hoorde, was als van een bazuin, die met mij sprak en zeide: Kom hierheen, en ik zal u tonen de dingen, die hierna moeten zijn. En terstond was ik in de geest; en ziet, een troon was in den hemel gezet, en een zat op den troon" (Openbaring 4:1-2).

Johannes vertegenwoordigt Christenen die worden Opgenomen wanneer het Kerktijdperk voorbij is, maar voordat Gods toorn komt. Er zijn vele passages in de Schrift die deze laatste zeven jaren beschrijven, waaronder de hoofdstukken 9 tot en met 12 van Daniël, en Openbaring die begint in hoofdstuk 6. Het begint wanneer het eerste zegel wordt verbroken en de boze ruiters van de apocalyps hun dodelijke tocht beginnen. De Verdrukking is een periode van zeven jaar die de hele wereld zal treffen. Satan zal worden losgelaten, en het pure kwaad zal alles doordringen. Een volledig slechte man zal aan de macht komen; hij zal worden gecontroleerd door Satan.

"Want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een zondeval komt, en die mens der zonde geopenbaard wordt, de zoon des verderfs, die zich verheft boven al wat God genaamd of vereerd wordt, zodat hij als God zit in de tempel Gods, zich vertonende, dat hij God is" (2 Tessalonicenzen 2:3-4).

Er zal een één-wereld economisch systeem komen (houd het Wereld Economisch Forum in de gaten) en een één-wereld religie. De boze wereldleider zal eisen dat iedereen zijn merkteken aanneemt.

"En hij deed allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en dienstknechten een merkteken ontvangen in hun rechterhand of in hun voorhoofd; en niemand kon kopen of verkopen, dan wie het merkteken had, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam" (Openbaring 13:16-17).

Als je zijn merkteken aanneemt, zul je je ziel verbeuren. Je hebt dan je eigen lot bezegeld. Gods oordelen zullen ergens na de Openbaring beginnen; wij leven vandaag niet in de Verdrukking. We komen dicht bij de oordelen, maar op het moment dat ik dit schrijf, zijn de oordelen nog niet begonnen.

Wanneer je kijkt naar de tekenen van de tijd, houd dan Israël in de gaten; God heeft hen niet vergeten, en zij zijn niet vervangen. Zij zijn klaar om de derde tempel te bouwen, die de tempel zal zijn waarin de gruwel der verwoesting (beschreven door Daniël en door Jezus) zal staan.

"Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover Daniël, de profeet, gesproken heeft, in het heilige zult zien staan, (wie leest, die verstaat het), laat hen, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen" (Mattheüs 24:15-16).

Profetie bestuderen zal u verlichten, maar bereidt het u ook voor? In sommige opzichten, ja. Wacht niet te lang met het aanvaarden van de verlossing door Christus. Veel tekenen van de Verdrukking vallen vandaag op hun plaats, wat ons vertelt dat onze tijd op aarde erg kort is. Het lijkt erop dat de hele wereld gericht is op het verdelen van Israël, en God zal dat niet toestaan. De gevechten in de buurt van Damascus doen denken aan de profetie in Jesaja 17, waarin staat dat Damascus een ruïneuze puinhoop zal worden. Iran staat op het punt een kernbom te maken, wat op vele niveaus een slecht idee is. De Joodse Tempel is klaar om gebouwd te worden, en dat is een belangrijk teken. Aardbevingen nemen toe en doen zich voor op ongewone plaatsen. De gekte van de covisten is een voorloper van de pestilentie van die tijd en het merkteken van het beest, en het creëren van paniek die leidt tot overheidscontrole. De goddeloosheid die over de hele wereld te zien is, evenals het morele verval, zijn tekenen.

Hoe kunnen we ons voorbereiden op de totale chaos van de Grote Verdrukking? We kunnen voorraden aanleggen van voedsel, medische voorraden en water, maar is dat genoeg? Het is beter om Jezus te aanvaarden en het helemaal te missen door te worden opgenomen in de Opname.

Wanneer u de profetische gebeurtenissen volgt, houd dan in gedachten dat Satan gedijt op chaos en leugens; de waarheid wordt gevonden in de Schrift, niet op CNN. Satan plaatst struikelblokken op uw weg om u te weerhouden de Schrift te bestuderen. Hij wil dat angst en verwarring je verblinden voor Gods waarheid.

Er gebeuren veel dingen op wereldniveau die aangeven dat er iets groots staat te gebeuren. Mensen "voelen het in de lucht," en de Schrift vertelt ons naar welke tekenen we moeten zoeken (Mattheüs hoofdstuk 24 is een goede plaats om te beginnen). Zorg ervoor dat je de volgorde van de gebeurtenissen en het verschil erin begrijpt. De Opname zal eerst plaatsvinden en zal Christenen naar de Hemel brengen, dan zal ergens later de Verdrukking beginnen, en dat is wanneer Gods toorn zal worden uitgestort. De wederkomst zal plaatsvinden aan het einde van de zevenjarige Verdrukking. Als we het einde naderen, zullen de gebeurtenissen van de profetie lijken te versnellen en sneller te gebeuren. Leef niet in angst, maar bestudeer Gods woord, en je zult vrede hebben in de wetenschap dat God niet verrast wordt door deze gebeurtenissen en Zijn schepping liefheeft.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).

Geloof in Jezus is onze enige hoop. De profetieën in Daniël waarschuwen de wereld in het algemeen, maar Israël in het bijzonder, voor zeer onrustige tijden. Het einde der tijden is nabij, en de tekenen doen zich snel voor. De enige manier om er klaar voor te zijn is Jezus Christus te aanvaarden als uw Heer en Redder. Op die manier zul je worden opgenomen in de opname in plaats van op aarde te blijven om de verschrikkingen van de Verdrukking te ondergaan. God heeft ons gewaarschuwd, maar de keuze om Zijn waarschuwing in acht te nemen is aan een ieder afzonderlijk. De waarheid is, dat als je treuzelt, je kunt sterven voordat je Christus aanneemt. Alleen geloof in Jezus zal je verzekeren dat je de eeuwigheid in de Hemel met Hem zult doorbrengen. Denk niet dat het verwerpen van Christus en het doorbrengen van de eeuwigheid in de hel een groot feest en veel plezier zal zijn. God beschrijft het heel anders. Een eeuwigheid in de duisternis in de poel van vuur die eeuwig brandt, zal geen feest zijn.

"En een ieder, die niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs" (Openbaring 20:15).

Het is een keuze die gemaakt moet worden voordat je deze wereld verlaat. Het goede nieuws is, dat als je nu je leven aan Christus hebt gegeven, je niet op aarde zult zijn voor dat laatste oordeel. God waarschuwt altijd en wil niet dat iemand de dagen van Zijn toorn of de eeuwigheid gescheiden van Hem onder ogen moet zien. Wend je nu tot Hem, vandaag, voordat het te laat is. Wat houdt je tegen om Christus te vragen je te vergeven en je te redden van de verdoemenis? Alleen jij kunt de keuze voor jezelf maken. Kijk in je leven. Is er iets waar je aan vasthoudt dat een eeuwigheid in de hel waard is? Geef je leven nu aan Christus, en wanneer de Opname gebeurt, zul je iemand zijn die verdwijnt en de eeuwigheid en vrede met God binnengaat. Klaar of niet, het komt eraan.

Neem nu uw beslissing en zoek een bijbelgetrouwe gemeente die op Christus is gericht. Ga om met medechristenen en getuig tegen mensen die nog niet tot geloof in Christus zijn gekomen. God wil dat u vrede vindt, maar Satan wil dat u zich door angst laat verblinden voor de waarheid van God.

"Wij hebben ook een zekerder woord der profetie; gij doet er goed aan daarop acht te geven, als op een licht, dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de dagster opgaat in uw harten; dit ten eerste wetende, dat geen profetie der Schrift van een eigen uitlegging is. Want de profetie is in oude tijden niet voortgekomen uit de wil van een mens; maar heilige mannen Gods hebben gesproken, als zij bewogen werden door de Heilige Geest" (2 Petrus 1:19-21).

Bijbelse profetie wordt tegenwoordig door veel voorgangers erg verwaarloosd. Laat dat uw studie niet belemmeren. Misschien kunt u uw voorganger wel het een en ander leren!

Als je de Schrift bestudeert, vooral de eindtijd, onthoud dan dat veel verzen spreken over de Opname, en andere verzen spreken over de tweede komst van Christus. Dit zijn twee afzonderlijke gebeurtenissen. De Opname zal ten minste 7 jaar voor de wederkomst van Christus plaatsvinden. Als je op een dag merkt dat veel mensen vermist zijn, dan is dat de Opname. Je zult waarschijnlijk veel verhalen horen over buitenaardse ontvoering of "moeder aarde" die zichzelf zuivert van mensen die niet voor haar zorgen zoals ze zouden moeten. Dat zijn leugens. De waarheid is zeer ernstig, en je moet nu aandacht besteden aan die waarheid.

Gods oordeel komt eraan. Enorme hagelstenen zullen de aarde verpletteren, water zal ondrinkbaar zijn, demonische activiteit zal overal te zien zijn, en uw leven zal waardeloos zijn. Satan, in de gedaante van de Anti-Christ, zal de heerser over deze wereld worden en eisen dat iedereen zijn merkteken aanneemt. Als u weigert het te nemen, kunt u niet kopen of verkopen. Maar als je het wel neemt, zul je niet kunnen ontsnappen aan het laatste oordeel en zul je voor eeuwig in de poel van vuur doorbrengen. Er zullen in deze tijd enkele zeer dappere mensen tot verlossing komen, maar wanneer de vijand hen te pakken krijgt, zullen zij onthoofd worden. De verdrukking van die dag zal ondraaglijk zijn. Klaar of niet, het komt eraan.

Ben jij er klaar voor? Hebt u de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus voor uw verlossing aanvaard? Neem nu uw beslissing. Klaar of niet, hier komt het.

God zegene u allen,

Nathele Graham

Bron: Ready Or Not, Here It Comes :: By Nathele Graham - Rapture Ready