www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een nieuwe wereld op komst

Door Hal Lindsey - 11 december 2022

()

Te midden van onze waanzinnige voorbereidingen voor Kerstmis is het maar al te gemakkelijk om ... Kerstmis te verliezen. Daarom lijkt het ons goed om af en toe stil te staan bij verschillende aspecten van het kerstwonder. Een van die aspecten is dat het nog steeds gebeurt. We zitten nu midden in het kerstwonder. En vanaf hier lijkt de glorieuze climax van het verhaal heel dichtbij.

De profeten van het Oude Testament spraken over de Messias alsof Hij twee verschillende mensen zou zijn. Jesaja 53:4-6 (NKJV) is een geweldig voorbeeld van profetieën waarin de Messias wordt afgebeeld die lijdt voor onze zonden. "Hij is veracht en verworpen door de mensen, een Man van smarten en bekend met smarten". Zeker, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen; toch achtten wij Hem getroffen, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij werd verwond om onze overtredingen, Hij werd gekneusd om onze ongerechtigheden; De straf voor onze vrede was op Hem, en door Zijn striemen zijn wij genezen. Wij zijn allen als schapen afgedwaald; een ieder heeft zich naar zijn eigen weg gekeerd; en de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem gelegd."

Door dezelfde profeet, Jesaja, gaf God ons in hoofdstuk 9, verzen 6 en 7, wat een tegenovergesteld beeld lijkt. "Want ons is een Kind geboren, ons is een Zoon gegeven; en de regering zal op zijn schouders rusten. En zijn naam zal luiden: Wonderbaar, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de toename van zijn regering en vrede zal geen einde komen."

Hoe kon dezelfde Persoon sterven voor onze zonden en toch voor altijd over de wereld regeren? Achteraf gezien is het antwoord duidelijk. Hij zou opstaan uit de dood. We weten uit de geschiedenis dat God Jezus deed herrijzen. Honderden getuigen zagen en hoorden de opgestane Christus. Jezus vertelde ons dat het eeuwige plan van God inhield dat Hij voor onze zonden zou sterven, uit de dood zou opstaan, naar de hemel zou opstijgen en op het juiste moment zou terugkeren. In Mattheüs 26:64 zei Jezus: "Hierna zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Macht, en komen op de wolken van de hemel."

Met Kerstmis vieren we de eerste komst van de Heer, maar we moeten tegelijkertijd zijn tweede komst vieren. Het is nog niet gebeurd, maar een van de grote boodschappen van Kerstmis is dat God zijn beloften nakomt. Hij hield zijn beloften in het verleden, en we kunnen er zeker van zijn dat Hij ze ook in de toekomst zal houden. In Johannes 14:3 beloofde Jezus: "Ik kom terug."

Nadat Jezus ten hemel was gevaren, verschenen engelen aan zijn discipelen. Zij zeiden: "Deze zelfde Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal zo komen als u Hem de hemel in zag gaan." (Handelingen 1:11)

Deze zelfde Jezus zal terugkeren! En wanneer Hij terugkeert, zal alles veranderen.

In de jaren zeventig schreef ik een boek met de titel Er komt een nieuwe wereld. Het is een vers-voor-verzen studie van het boek Openbaring. We kijken soms met vrees naar dat boek in de Bijbel, omdat het "apocalyptische" profetieën bevat. Maar zoals u uit de titel van mijn boek kunt opmaken, is Openbaring ook vervuld van hoop en blijde verwachting. Jezus komt terug, en Hij zal alle dingen nieuw maken.

'There's A New World Coming' is lang geleden geschreven, maar omdat het een studie van de Schrift is, wordt het nooit afgezaagd. Het is nog net zo vers als op de eerste dag dat het gedrukt werd. En ik zou nalatig zijn als ik u er niet aan herinnerde dat een hulpmiddel om Openbaring te begrijpen een levensveranderend kerstgeschenk is. Het is ook beschikbaar als luisterboek op 9 CD's of als 4MB download.

God zegene ieder van u tijdens dit heerlijke seizoen!

Bron: Hal Lindsey