www.wimjongman.nl

(homepagina)


ISRAËLS TOEKOMSTIG HERSTEL BEVESTIGT ONZE HOOP ALS NIEUWTESTAMENTISCHE HEILIGEN

24 oktober 2022 - door Jonathan Brentner

()

"Israëls toekomst garandeert onze redding."

Met deze woorden begon Amir Tsarfati zijn preek een paar jaar geleden in Calvary Chapel Church in Kaneohe, Hawaii, de kerk van JD Farag. Toen ik naar zijn boodschap luisterde en nadacht over zijn opzienbarende bewering, realiseerde ik me dat zijn bewering volkomen juist was.

In mijn boek The Triumph of the Redeemed schreef ik het volgende:

"Overweeg dit: Als God zijn verbonden kan verbreken met zulke oudtestamentische geloofskampioenen als Abraham, Izaäk, Jakob en David, wat zegt dat dan over zijn beloften met betrekking tot onze verlossing? Als God kan terugkomen op Zijn onvoorwaardelijke beloften aan Israël, die Hij vele malen heeft herhaald in de geschriften van de profeten en in de Psalmen, wat zegt dat dan over onze veiligheid?"[i].

Zoals ik in mijn vorige bijdrage heb aangetoond, berusten zowel Israëls toekomst als onze veiligheid als nieuwtestamentische heiligen op Gods beloften en karakter. Zij die geloven dat God Israël geestelijk heeft vervangen door de kerk (de essentie van vervangingstheologie), hollen ook onze hoop in Jezus' spoedige wederkomst voor zijn gemeente uit, omdat onze verwachting ook berust op de waarachtigheid van Gods Woord en zijn eigenschappen.

Daarom begin ik mijn verdediging van de pre-Tribulation Opname altijd met bijbels bewijs betreffende het toekomstige herstel door de Heer van een koninkrijk voor Israël. Het is de eerste stap in het bevestigen van onze glorieuze hoop op de verschijning van Jezus.

We weten dat God op een dag een koninkrijk zal herstellen aan Israël omdat:

1. DE VADER ZIJN BELOFTE AAN ZIJN ZOON NIET KAN BREKEN.

In Psalm 2:7-8 lezen we deze belofte van de Vader aan de Zoon,

"De Heer zei tegen mij: 'Jij bent mijn Zoon, vandaag heb ik je verwekt. Vraag van mij, en ik zal de volken tot uw erfenis maken, en de uiteinden van de aarde tot uw bezit.'"

De belofte van de Vader aan de Zoon in deze verzen verifieert dat er een heerschappij van Jezus op aarde zal zijn in een tijd waarin zonde mogelijk is, zoals blijkt uit de noodzaak voor de Heer om strenge tucht uit te oefenen tijdens zijn heerschappij.

De context maakt duidelijk dat het gaat om een fysieke heerschappij over de volkeren van de wereld, waarin Jezus met een "ijzeren staf" zwaait en de volkeren "in stukken slaat als een pottenbakkersvat" (Psalm 2:9-10).

Psalm 2 kan geestelijk niet van toepassing zijn op het kerkelijk tijdperk, omdat Jezus nooit op een dergelijke manier met gelovigen omgaat. Evenmin kan het de heerschappij van Jezus in de eeuwige staat weergeven, aangezien de zonde aanwezig is.

De enige mogelijke vervulling voor de woorden van Psalm 2 is de toekomstige duizendjarige heerschappij van Christus, die wij het millennium noemen vanwege de herhaalde verwijzing naar duizend jaar in Openbaring 20:1-10.

2. EEN TOEKOMSTIG HERSTELD ISRAËL HANDHAAFT DE INTEGRITEIT VAN DE SCHRIFT

Men kan de realiteit van een hersteld koninkrijk voor Israël niet ontkennen en tegelijkertijd de profetische woorden van de Schrift interpreteren zoals de auteurs ze bedoelden op het moment dat ze ze schreven.

Zacharia profeteerde over een tijd na Jezus' kruisiging wanneer een groot aantal Israëlieten zich zou bekeren en Jezus zou erkennen als hun Messias. Gebruikmakend van verwijzingen in de context die op niemand anders van toepassing kunnen zijn, voorzag de profeet een tijd waarin de nakomelingen van Jakob Degene "die zij doorstoken hebben" zouden herkennen als hun ware Messias en zouden wenen als teken van hun spijt en berouw (Zacharia 12:10-13:1).

Zacharia 14:9 toont later de Heer als "koning over de hele aarde". Dit gebeurt in Jeruzalem in een tijd waarin opstand op aarde mogelijk blijft (zie vs. 16-19). De profeet heeft het niet over een geestelijke heerschappij, en men kan deze woorden ook niet toepassen op de eeuwige staat, aangezien er in de context opnieuw de mogelijkheid van ongehoorzaamheid en zonde bestaat. De woorden moeten verwijzen naar Jezus' heerschappij over de volken vanuit Jeruzalem.

Als de Schrift het ene kan betekenen toen ze geschreven werd en op een later tijdstip een heel andere betekenis kan hebben, dan kunnen wij haar niet meer vertrouwen. Daarom moeten we het achteraf aanpassen van Gods beloften aan Israël om ze geestelijk van toepassing te maken op de kerk afwijzen.

3. DE CONSISTENTIE VAN DE BIJBELSE INTERPRETATIE

Toen Dr. David Reagan, bijbelgeleerde en oprichter van het Lamb and Lion Ministry, verscheen in de radioshow van Jan Markell, legde hij uit hoe hij tot geloof kwam in een toekomstig herstel van de natie Israël. Het gebeurde toen hij merkte hoe Jezus letterlijk alle profetieën in het boek Zacharia vervulde die betrekking hadden op Zijn eerste komst. Dat bracht Dr. Reagan tot de conclusie dat er een letterlijke vervulling moest zijn voor de onvervulde profetieën over Israël en Jezus' toekomstige heerschappij.

De consistentie van Bijbeluitleg vereist dat we een letterlijke interpretatie toepassen op teksten die spreken over een toekomstig herstel van Israël.

Jesaja 9:6-7 laat zien hoe consistente interpretatie de duizendjarige heerschappij van Christus noodzakelijk maakt. Degenen die een toekomst voor Israël ontkennen zijn het erover eens dat Jezus deze passage vervulde toen Hij als baby in Bethlehem ter wereld kwam. Zij schakelen echter over op een veel andere wijze van interpretatie en beschouwen de woorden in deze hechte tekst over Christus' toekomstige heerschappij vanaf de "troon van David" plotseling als louter symbolisch.

Als dat het geval is, waarom zou de engel Gabriël deze woorden uit deze passage dan herhalen wanneer hij de geboorte van de Heiland aan Maria aankondigt (Lucas 1:32-33)? Waarom zou hij Maria vertellen dat Jezus "voor altijd over het huis van Jacob zal regeren" als de passage in Jesaja symbolisch is in plaats van letterlijk? Deze woorden hebben betrekking op een fysiek koninkrijk, en dat is de enige mogelijke manier waarop Maria de woorden van Gabriël destijds had kunnen begrijpen.

4. DE ZON SCHIJNT BUITEN MIJN KANTOORRAAM

Voor het geval je denkt dat ik gek ben dat ik dit opneem als argument voor Israëls toekomstige herstel, wil ik je verwijzen naar Jeremia 31:35-40.

Zij die de dwaalleer onderschrijven dat God Israël heeft vervangen door de kerk, vertellen ons dat de nakomelingen van Jakob niet langer bestaan als een levensvatbare natie in Gods ogen. De Heer zelf vernietigt deze leer in Jeremia 31:35-36:

Zo zegt de Heer,

die de zon overdag tot licht geeft

en de vaste orde van de maan en de sterren voor het licht bij nacht,

die de zee opwekt zodat haar golven bulderen-

de Heer der heerscharen is zijn naam:

"Als deze vaste orde afwijkt

voor mijn aangezicht, spreekt de Heer,

dan zal het nageslacht van Israël ophouden

voor altijd ophouden een natie voor mij te zijn."

Volgens de woorden van de Heer vertelt het voortbestaan van zon, maan en sterren ons dat Israël in zijn ogen een natie blijft. Alsof Hij anticipeerde op degenen die een verkeerde geestelijke interpretatie van deze woorden zouden zoeken, voegde God een fysieke beschrijving toe van plaatsen in en rond Jeruzalem, waarin staat dat na het toekomstige herstel van de stad "zij voor eeuwig niet meer zal worden opgeraapt of omvergeworpen" (Jeremia 31:38-40).

Dus ja, de zon die vandaag buiten mijn raam schijnt, bevestigt het voortbestaan van Israël als natie, omdat de Heer ons dat als een van de tekenen daarvan heeft gegeven.

5. ONTKENNEN WAT DE BIJBEL ZEGT OVER HET HERSTEL VAN ISRAËL OPENT DE DEUR NAAR KETTERIJ

De geschiedenis toont aan dat vervangingstheologie na verloop van tijd leidt tot een verdere uitholling van de bijbelse waarheid, waardoor de deur wordt opengezet voor verdere leerstellige dwaling. Wanneer men bijbelteksten achteraf aanpast om de fysieke profetieën van een koninkrijk geestelijk van toepassing te laten zijn op de kerk in plaats van fysiek op Israël, tast dat altijd de integriteit van Gods Woord aan. Zo'n leer leidt altijd, altijd tot ketterij na verloop van tijd!

De gebeurtenissen van januari 2020 laten zien hoe zo'n ontkenning van een koninkrijk voor Israël leidt tot verdere erosie van de Bijbelse waarheid. Het was toen dat kerken in Schotland en Engeland, lang ondergedompeld in vervangingstheologie, Franklin Graham afwezen om te spreken vanwege zijn opvattingen over de LGBTQ-agenda. Bryan Kerr, een predikant van de Church of Scotland in Lanark zei dit: "Franklin Graham is niet de stem van het christendom."

Vervangingstheologie, amillennialisme, opent na verloop van tijd altijd de deur naar ketterij. Zonder mankeren.

De apostel Paulus stelde duidelijk dat "God Israël niet heeft verworpen" (Romeinen 11:1-2). De aanhangers van de vervangingstheologie vertellen ons dat de Heer Israël heeft verworpen. Ziet u aan dit ene voorbeeld hoe deze dwaalleer het vertrouwen in de woorden van de Schrift uitholt en later tot ketterij leidt?

6. GOD ZEGT DAT ZIJN VERBOND VAN HET LAND MET ISRAËL EEUWIGDUREND IS

Duidelijker dan in Kronieken 16:14-16 en Psalm 105:8-11 had God het niet kunnen maken. In deze teksten verklaart de Heer dat Zijn verbond van het land met Abraham, Izaäk en de nakomelingen van Jakob voor altijd van kracht blijft. Waarom zou God zeggen dat het "een eeuwig verbond" is, als het niet zijn bedoeling is dat wij het "als een eeuwig verbond" opvatten?

Als de Heer zegt dat iets "eeuwigdurend" is, dan is het dat ook! Het gaat niet zomaar weg door slecht gedrag of bereikt vervulling op een andere mysterieuze manier. De belofte van het Land voor de nakomelingen van Jakob blijft vandaag van kracht.

7. DE ZEVENTIGSTE WEEK VAN DANIËL 9:24-27 BLIJFT ONVERVULD TOT OP DE DAG VAN VANDAAG

In een eerdere bijdrage, De Bijbelse Noodzaak van een Derde Joodse Tempel, volg ik de draad van de profetieën van Daniël 9:27 door het Nieuwe Testament heen, waaruit blijkt dat Daniëls profetie over de ontheiliging door de antichrist van een toekomstige Joodse tempel onvervuld blijft. Ga naar dit bericht voor een grondig argument waarom de zeventigste week van Daniël, die uitsluitend voor Israël geldt, onvervuld blijft.

Aangezien de heiligschennis van de Joodse tempel door de antichrist tijdens deze laatste jarenweek onvervuld blijft, wacht ook de hele zeventigste week van Daniël 9:24-27 op een toekomstige vervulling. De volledige reikwijdte van Gods doelen voor de keuze van Israël is nog niet voltooid.

Er moet een tijd komen dat Gods aandacht terugkeert naar de nakomelingen van Jakob. Dit alleen al maakt het onmogelijk te beweren dat God Israël heeft vervangen door de kerk.

8. HET ANTWOORD VAN JEZUS OP DE VRAAG VAN DE DISCIPELEN VERIFIEERT GODS VOORNEMEN OM ISRAËL TE HERSTELLEN

In Handelingen 1:6 stelden de discipelen vlak voor zijn hemelvaart de volgende vraag aan Jezus: "Heer, zult u nu het koninkrijk aan Israël herstellen?

De Heiland antwoordde op hun vraag met deze woorden: "Het is niet aan u om tijden of seizoenen te kennen die de Vader op eigen gezag heeft vastgesteld." (Handelingen 1:7)

Merk op dat Jezus de premisse van hun vraag dat Hij een koninkrijk zou herstellen in Israël niet tegensprak, bespotte of weerlegde. In plaats daarvan zei Hij eenvoudigweg tegen zijn discipelen dat zij het tijdstip van dit herstel niet konden weten, omdat alleen de Vader dit "op eigen gezag" had vastgesteld.

In het Oude Testament beloofde de Heer herhaaldelijk om "het fortuin" van Israël te herstellen. De discipelen hadden een stevige Bijbelse basis voor hun vraag over het toekomstige herstel van Israël, die Jezus niet weerlegde of tegensprak.

9. ISRAËLS WONDERBAARLIJKE HERRIJZENIS ALS NATIE IS EEN NOODZAKELIJKE EERSTE STAP IN DE VERVULLING VAN DE EINDTIJDPROFETIE.

Naast de bovenstaande redenen erkennen wij Gods hand aan het werk in de wonderbaarlijke opkomst van Israël als natie in 1948 en in Gods bovennatuurlijke verdediging en behoud van de natie sinds die tijd.

Misschien is de meest tragische fout van hen die de vervangingstheologie propageren wel dat zij blind blijven voor de tekenen des tijds en niet geloven dat wij in de laatste dagen leven. Zij zien niet in dat het opnieuw verschijnen van Israël als natie een noodzakelijke eerste stap was in de vervulling van de bijbelse profetie over de eindtijd.

Net zoals de Heer Zijn verbonden met en beloften aan Israël houdt, zal Hij ook Zijn Woord aan ons houden en ons op een dag opvangen om Hem in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4:13-18). Reken erop!

In mijn volgende bijdrage zal ik solide bijbels bewijs leveren voor het feit dat Jezus voor het begin van de zevenjarige Verdrukking zal komen voor Zijn gemeente.

Mijn boek, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous Times, is verkrijgbaar op Amazon. Daarin geef ik veel meer details over de absolute bijbelse noodzaak van een hersteld Israël en de weerlegging van de valse leer van de vervangingstheologie.


[i] Jonathan C. Brentner, The Triumph of the Redeemed (Crane, MO: Defender Publishing, 2021), p. 43.

Bron: Israel’s Future Restoration Validates Our Hope as New Testament Saints — Jonathan Brentner