www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 3: DE WARE HELD SLUIT DE AFGROND EN HERWINT DE HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

()

Hoofdstuk 20: Jezus herovert het land van de slangendraak (Hermon)

Daar in het land Bashan - land van de slangendraak, land van Og en de dode en vergoddelijkte koning, land van de Rephaïm, de verblijfplaats van de doden - maakte Jezus duidelijk dat Hij, de Gezalfde van Israël, gekomen was om te winnen. Hij zou de mensheid bevrijden uit de strikken van de ultieme slang-draak (Openb. 12:9). Hij verklaarde Zijn overwinning aan de voet van de berg van de slang-draak toen Hij zei dat de poorten van de Hades (Koninkrijk der duisternis) niet zullen zegevieren.

Hij verklaarde toen: "Ik zeg u de waarheid, er staan hier sommigen die de dood niet zullen ervaren voordat zij het koninkrijk Gods met kracht zullen zien komen" (Marcus 9:1 NET). En slechts "zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en leidde hen alleen een hoge berg op" (Marcus 9:2), om Zijn eis te stellen op de top van de berg Hermon,411 wat betekent "gewijd aan vernietiging". Ook bekend als de berg Bashan (batios), het is de plaats waar de wachters naar beneden kwamen en zichzelf terechtstelden: "Volgens het bevel van de grote stierengod Batios, gaan zij die een eed zweren op deze plaats weg." Het was op die berg dat:

Hij werd voor hen getransfigureerd, en zijn kleren werden stralend wit, meer dan welke wasser ter wereld ze ook zou kunnen bleken. Toen verscheen Elia voor hen, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus (Marcus 9:2-4 NET).

Op de berg die het team van Satan als de hunne opeiste, toonde Jezus hun dat het koninkrijk van God met macht gekomen was.

Petrus zei tegen Jezus: "Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tabernakels maken [σκηνας skenas] - één voor U, één voor Mozes en één voor Elia." (Toen overschaduwde een wolk hen, en een stem kwam uit de wolk,

"Dit is mijn enige geliefde Zoon. Luister naar hem!" Plotseling, toen zij omzagen, zagen zij niemand meer bij hen, behalve Jezus. Toen zij van de berg afkwamen, gaf hij hun bevel aan niemand te vertellen wat zij gezien hadden, totdat de Zoon des mensen uit de dood was opgestaan. Zij hielden deze verklaring voor zichzelf en bespraken wat deze opstanding uit de doden betekende (Marcus 9:5-10).

Het moet geweldig geweest zijn om Hem te zien transfigureren en de stem van de Vader te horen, maar waarom was deze gebeurtenis zo belangrijk? Waarom ging Jezus op een geheime excursie naar die berg? Waarom moest Hij zich in het bijzijn van Petrus, Jacobus en Johannes transfigureren? Wilde Hij hen alleen maar bemoedigen door hen getuige te laten zijn van Zijn heerlijkheid, of zou er een andere reden kunnen zijn? Koning David geeft belangrijke aanwijzingen in Psalm 68:

BERG BASHAN IN PSALM 68

Een berg van God is de berg van Bashan; een berg van vele toppen is de berg van Bashan. Waarom kijkt gij met afgunst, o bergen met vele toppen, naar de berg, die God heeft begeerd tot zijn verblijfplaats? Zeker zal de HEERE daar voor eeuwig wonen. De wagens Gods zijn met myriaden, duizenden op duizenden; de Here is onder hen als bij de Sinaï, in heiligheid. Gij zijt opgevaren in den hoge, Gij hebt uw gevangenen gevangen genomen; Gij hebt gaven ontvangen onder de mensen, ook onder de opstandigen, opdat de HERE God daar zou wonen (Ps 68:15-18 NASB).412

Er zijn in feite drie pieken op de top van de Hermon, wat Easton's Bible Dictionary ertoe bracht te suggereren: "Het is zeer waarschijnlijk dat één van de drie toppen het toneel was van de verheerlijking." 413 Het kan heel goed de reden zijn dat Petrus voorstelde om drie tabernakels te bouwen - één op elke top.

Petrus vermeldt de ervaring later in zijn tweede zendbrief en legt uit hoe de "stem van God de Vader tot Hem kwam vanuit de voortreffelijke Heerlijkheid: 'Deze is mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb'" (2 Petr. 1:17). Petrus impliceert dat zij op Hermon waren (wat betekent: toegewijd, apart gezet voor vernietiging) wanneer hij zegt: "Wij hoorden deze stem, die uit de hemel kwam, toen wij met Hem op de heilige berg waren" (2 Petr. 1:18).

De top van Hermon is ook bezaaid met heidense tempels, en misschien heeft Petrus dit landschap overwogen en gedacht dat het passend zou zijn voor hun team om daar ook tabernakels (woonplaatsen) te hebben. De precieze reden zullen we misschien nooit weten. De Psalmist lijkt de spot te drijven met Bashan, de berg met vele toppen, omdat hij jaloers is op Gods berg. Het is niet duidelijk in de tekst of Sion wordt aangeduid als Gods berg, of dat dit een stilzwijgende herinnering is aan het feit dat uiteindelijk ook Bashan aan God toebehoort.

De aanwezigheid van de machtige profeten, Mozes en Elia, bij de gedaanteverandering diende als een herinnering aan de machten van de duisternis dat God van plan was zijn beloften aan zijn dienaren na te komen. De drie apostelen keken toe hoe Jezus straalde in Zijn heerlijkheid, toen Mozes en Elia verschenen, en Gods stem vanuit de hemel bulderde en Hem "Zoon" noemde. Mozes was natuurlijk degene die Gods volk naar de rand van het Beloofde Land bracht. Toen zij het volk van Bashan zagen: de slangendraken, de Nephilim - Rephaïm verdorven mensen - verloren zij hun geloof in God en trokken zich terug, om veertig jaar lang door de wildernis te zwerven. In zekere zin droeg het slangendrakenvolk ertoe bij dat Mozes zelf het Beloofde Land niet mocht binnengaan.

Bovendien werd Elia gedwongen om om te gaan met de corrupte koning en koningin van het Noordelijke Koninkrijk, Achab en Jezebel, die gevangen waren in de greep van Batios / Baäl (Melqart / Ninurta) en Ashtoreth (Ishtar), die manifestaties zijn van de slangen-draak. Elia, die ironisch genoeg "onruststoker van Israël" werd genoemd, gaat de confrontatie aan met dit machtsechtpaar en ontmaskert hen als degenen die Israël zo zwaar hebben geteisterd. Elia zet een openbare test op van de machten met als resultaat dat Yehovah / God triomfeert over de Baäl / Ashteroth, enz.

Jezus transfiguratie op de top van Hermon was ook een vervulling van een belofte die Hij eerder had gedaan in Psalm 68, dat Hij gevangenen uit Bashan zou terugbrengen. Als we in gedachten houden dat Bashan niet zomaar een plaats is, maar de slangendraak, dan ontdekken we een geheel nieuw perspectief. Charlesworth herinnert ons eraan:

M. Dahood, die wijselijk het Ugaritisch gebruikt om licht te schijnen op duistere passages in het Psalter, ziet dat Bashan in Ps 68:23[22] verwijst naar een draak-slang of serpent ... De vertalers van de NEB hebben er ook voor gekozen om een verwijzing naar een slang in Ps 68:23[22] naar voren te halen: "van de draak". Het is duidelijk dat Bashan in de oudheid niet alleen een berg betekende, maar ook een mythologische drakenslang. De betekenis "draak-slang" is wat bedoeld werd in Psalm 68:23[22] (nadruk mijnerzijds). 414

Wij herinneren ons ook hoe Satan, op de top van de Tempel, Jezus uitdaagde om zich naar beneden te werpen met gebruikmaking van Psalm 91:11-12, maar hij stopte vóór het volgende vers: "U zult de leeuw en de cobra (peten - giftige slang) vertrappen, de jonge leeuw en de slang zult u onder de voet vertrappen (Ps 91:13). Jezus zou de peten [פתן] vertrappen, een schepsel dat taalkundig nauw verwant is met de Bašmu slang-draak. (Zie afbeelding 63, hiernaast). DDDB merkt de spanning op tussen de berg Sinaï, waar God neerdaalde na de Exodus, en de berg Bashan, waar de "goden" of gevallen engelen neerdaalden, volgens Henoch en de Hermon inscriptie.

In Ps. 68:16 ... is Bashan een har 'elohim, dezelfde uitdrukking die in de Bijbel gebruikt wordt om Yahweh's verblijfplaats aan te duiden ... Volgens dezelfde Ps 68:9,19 heeft Jahweh Zijn oorspronkelijke verblijfplaats in de Sinaï ... De berg Bashan staat eerder tegenover de Sinaï.415

Koning David profeteerde dus dat God bezit zou nemen "van deze goddelijke berg als Zijn eigen oude verblijfplaats," en daarmee de "goddelijke bewoners van Bashan zou verdrijven die volgens de Ugaritische traditie de mlkm/melakim (rpum/Rephaim) zijn."416 Met name de beschrijving van Bashan in Psalm 68 heeft "het syntagma har/ harim gabnunnim, dat meestal wordt opgevat als een metafoor voor 'hoge bergen' ... en de tauromorfische verschijning van Baäl en andere godheden in Kanaan."417 De tauromorfische verschijning van Baäl is precies wat we op de Hermon-inscriptie hebben ontcijferd: "Volgens het bevel van de grote stierengod, Batios."

( )

Figuur 63 Mušḥuššu H. Frankfort, Cilinderzegels, tekst-fig. 33 (=ANEP #511) (Gudea; Girsu [Tello]).

DE TRANSFIGURATIE: OORLOGSVOERING OP HET VERKEERDE BEEN?

Wanneer een land een kernmacht wordt, laat het een van zijn wapens ontploffen om de wereld te tonen dat de natie is aangekomen en zich niet laat provoceren. Jezus' transfiguratie was een belangrijke krachtmeting. We mogen het belang van Jezus' machtsvertoon niet missen.

Maanden voor de invasie op het strand van Normandië maakten de geallieerden opblaasbare tanks en stationeerden die op plaatsen in Groot-Brittannië om de spionerende nazi's de indruk te geven dat de landing verder noordwaarts in Calais zou plaatsvinden. Hun valse machtsvertoon werkte, en de nazi's werden op D-Day verrast. Ondanks de hindernissen konden de geallieerden voet aan de grond krijgen in Europa, wat leidde tot de uiteindelijke nederlaag van het kwaadaardige nazi-regime.

Jezus' transfiguratie was een belangrijke demonstratie van Zijn wapentuig. Het was een epische, intergalactische krachttoer. De transfiguratie kan een afleidingsmanoeuvre zijn geweest, zoals de nep tanks in Engeland. Per slot van rekening vond er geen echte strijd plaats; we zagen dat Jezus werd getransfigureerd en met Mozes en Elia praatte, en daarna sprak de Vader. Ongetwijfeld was het indrukwekkend en betekenisvol, maar vanuit een strategisch oorlogsperspectief, was het een non-gebeurtenis. Of misschien is dat hoe God wilde dat het leek!

Dit is wat we weten: Bashan was precies de berg waar de zonen van God neerdaalden volgens het bevel van de grote stierengod Batios... dat wil zeggen, volgens Satans bevel zoals gevonden op de Hermon / Bashan Inscriptie. Satan wist van Gods bedoelingen met Bashan, zoals blijkt uit Psalm 68: dat God het opeiste als Zijn eigen verblijfplaats (vs 16); dat Gods strijdwagens zich in de miljoenen bevonden, dat God onder hen zou zijn (vs 17); dat Bashan de plaats zou zijn waar God/Messias zou zijn "opgevaren in de hoogte" en de "gevangenen gevangen zou hebben genomen" (Ps 68:18) - wat Paulus in Efeziërs 4:8-10 natuurlijk achteraf aanhaalt.

Kijken we naar Psalm 68:20-22, dan leren we meer aanwijzingen:

Onze God is de God der zaligheid, en als GOD behoort de Heer te ontkomen aan de dood. God zal zeker de kop van zijn vijanden verbrijzelen, de harige kroon van hem die voortgaat in zijn schuldige daden. De Heer zei: "Ik zal hen terugbrengen uit Bashan. Ik zal hen terugbrengen uit de diepten der zee" (Ps 68:20-22).

Satan, die geleerd is in de Schriften, zou geweten hebben dat God mensen zou redden van de dood, het hoofd van Zijn vijanden zou verbrijzelen, en zou terugkeren (of terugbrengen). DDDB merkt op hoe het bij Bashan zal zijn dat de God van Israël Zijn wederkomst zal maken.

Bashan, de goddelijke berg, is tegelijkertijd de 'infernale' sfeer van waaruit de God van Israël belooft zijn getrouwe terugkeer te maken (v 23). Dit samenvallen van de 'hemelse' en 'helse' niveaus is in overeenstemming met de Kanaänitische mythologie die hier de verblijfplaats van haar vergoddelijkte dode koningen situeert, de mlk(m)/rpu(m) die in 'Štrt- hdr'y wonen. Opnieuw verduidelijkt het parallellisme de kwestie, door het helse karakter van Bashan duidelijk te maken. (Nadruk mijnerzijds.)418

God zal deze dingen doen op de berg die bekend stond als de helse verblijfplaats van de vergoddelijkte dode koningen en waar de engelen neerdaalden om tegen God te strijden. Gods trouwe terugkeer zal niets minder zijn dan een vertoon van kracht en een regelrechte oorlogsverklaring! Net zoals de nazi's dachten dat de geallieerden tanks aan het verzamelen waren voor een invasie in het noorden van Frankrijk, zo heeft Satan de activiteiten van Jezus op de berg Hermon waarschijnlijk opgevat als een pauze om diep adem te halen voor de strijd. Immers, zichtbaar aanwezig waren Mozes, degene die Og, de koning van de slangendraken, versloeg en Elia, degene die de vierhonderd priesters van Melqart (Satans alias in Ezechiël 28) versloeg. Satan zou zich terdege bewust zijn geweest van Gods kracht, zoals blijkt uit Psalm 68, en uit het verhaal van Elisa (de leerling van Elia, wiens knecht het Syrische leger vreesde, maar vastberaden werd toen hij zag dat God myriaden en duizenden en duizenden strijdwagens had):

En toen de knecht van de man Gods vroeg opstond en uitging, was er een leger, dat de stad omsingelde met paarden en wagens. En zijn dienaar zei tot hem: Helaas, mijn meester! Wat zullen wij doen?" En hij antwoordde: "Vrees niet, want zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn." En Elisa bad, en zei: "HEERE, ik bid, open zijn ogen, opdat hij zien moge." Toen opende de HEERE de ogen van de jongeman, en hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa (2 Kon 6:15-17) (Nadruk mijnerzijds).

Satan heeft zeer zeker vele teksten in zijn fotografisch geheugen opgeslagen die hem te binnen hadden kunnen schieten. Bijvoorbeeld Jesaja's ongelooflijke visioen van Gods vuur en Zijn wagens:

Want zie, de HEERE zal komen met vuur en met Zijn wagens, als een wervelwind, om Zijn toorn te vertonen met woede, en Zijn berisping met vlammen van vuur. Want door vuur en door Zijn zwaard zal de HERE alle vlees oordelen; en de verslagenen des HEREN zullen velen zijn (Jes. 66:15-16).

Ook Jesaja 2 zou in gedachten kunnen zijn gekomen, omdat het verwijst naar de naderende strijd van God die ertoe leidt dat de mensen hun afgoden wegwerpen die werden gebruikt om Satan en zijn volgelingen te aanbidden.

Te dien dage zal een mens zijn afgoden van zilver en zijn afgoden van goud, die hij gemaakt heeft, ieder voor zich om te aanbidden, wegwerpen voor de mollen en de vleermuizen, om te gaan in de spleten van de rotsen, en in de kloven van de woeste rotsen, voor de schrik des HEREN en de heerlijkheid van Zijn majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde krachtig te doen schudden (Jesaja 2:20-21).

De strijd van Gog van Magog zou in Satans gedachten kunnen zijn opgekomen, want hij begrijpt de Soemerische betekenis van de naam, Gog, en hij weet dat de strijd op hem gericht is.

"Ik zal een zwaard oproepen tegen Gog over al Mijn bergen," zegt de Here GOD. "Het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. "En Ik zal hem ten oordeel brengen met pestilentie en bloedvergieten; Ik zal op hem, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn, regen doen neerdalen van overstromende regen, grote hagelstenen, vuur en zwavel" (Ezech 38:21-22).

Jeremia's profetie tegen de arrogante usurpator, zou zijn geest hebben kunnen overspoelen:

Maar de HERE is de ware God, Hij is de levende God en de eeuwige Koning. Bij Zijn toorn zal de aarde beven, en de volken zullen Zijn verontwaardiging niet kunnen verdragen. Zo zult gij tot hen zeggen: "De goden, die de hemelen en de aarde niet gemaakt hebben, zullen van de aarde en van onder deze hemelen vergaan" (Jer 10:10-11).

En natuurlijk had God in de hof van Eden beloofd dat de Messias zijn hoofd zou vermorzelen. De tekst in Psalm 68 zegt: "Zeker, God zal de kop van zijn vijanden verbrijzelen" (Ps 68:21). Satan kan tot de conclusie zijn gekomen dat dit het was! Dit was het grote moment, de krachtmeting waarvoor hij millennia lang plannen had gemaakt. God was de troepen en strijdwagens aan het verzamelen; God had Zijn kampioen, Jezus, die Zijn glorieuze kleding had aangetrokken en Zijn goddelijke voorrecht had getoond om Zich te bedekken "met licht als met een kleed" (Ps 104:2). Mattheüs zegt dat Jezus' gezicht "straalde als de zon, en zijn kleren werden zo wit als het licht" (Matt 17:2). Jezus trekt Zijn harnas van heerlijkheid aan, zoals voorspeld in Jesaja 63:

Wie is Deze, Die uit Edom komt, Met geverfde klederen uit Bozrah, Deze, Die heerlijk is in Zijn kleding [ה ָ֣דוּר ִב ְלבוּ ִ֔שׁוֹ], Reizend in de grootheid van Zijn kracht? - "Ik die in gerechtigheid spreek, machtig om te redden." Waarom is Uw kleding rood, en Uw klederen als iemand die in de wijnpers treedt? "Ik heb de wijnpers alleen betreden, en van de volken was er niemand bij Mij. Want Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, en vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn klederen, en Ik heb al Mijn gewaden bevlekt. Want de dag der wraak is in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten is gekomen (Jes. 63:1-4).

Satan kan gedacht hebben dat dit God's grote zet was om hem schaakmat te zetten. Alle tekenen wezen erop dat de strijd hevig zou zijn, een strijd zoals geen andere:

Al het heir des hemels zal worden ontbonden, en de hemelen zullen worden opgerold als een boekrol; al hun heir zal vallen als het blad dat van de wijnstok valt, en als fruit dat van een vijgenboom valt. "Want Mijn zwaard zal baden in de hemel; het zal op Edom nederdalen, en op het volk Mijns vloeks, ten oordeel (Jes. 34:4-5).

Wij weten uit het boek Openbaring dat zo'n strijd in de hemelse gewesten tussen Satan en zijn strijdkrachten en Gods leger reëel is en komt.

En er brak oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen streden met de draak; en de draak en zijn engelen streden, maar zij hadden niet de overhand, en er werd voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel. Toen werd de grote draak uitgeworpen, de slang van weleer, die duivel en satan genoemd wordt, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen (Openb. 12:7-9).

Wij weten ook dat het mogelijk was dat een dergelijke strijd in die tijd zou hebben plaatsgevonden, vanwege Jezus' eigen verklaring in de hof van Gethsemane:

Maar Jezus zei tot hem: Leg uw zwaard op zijn plaats, want allen, die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard omkomen. "Of denkt gij, dat Ik nu niet tot Mijn Vader kan bidden, en dat Hij Mij meer dan twaalf legioenen engelen zal geven? (Matt. 26:52-53).

Jezus openbaarde dat ruwweg zestigduizend engelen klaarstonden om Hem het bevel tot de aanval te geven! Zijn verklaring onthult dat Gods eigen engelen waarschijnlijk de details van Jezus' missie niet begrepen, zoals Petrus uitlegde:

Van deze verlossing hebben de profeten onderzoek gedaan en zorgvuldig gezocht ... (1 Petr. 1:10). Aan hen is geopenbaard, dat zij niet aan zichzelf, maar aan ons de dingen bedienden, die u nu zijn meegedeeld door hen, die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is - dingen, die de engelen begeren te onderzoeken. (1 Petr. 1:12) (Nadruk van mij).

Engelen zijn ongelooflijk slim, maar ze zijn niet alwetend, noch hebben ze kennis van de toekomst, anders dan wat God openbaart. Daarom waren zij enthousiast om te leren hoe Gods plan zou worden vervuld. De implicatie is dat zij niet wisten wat Jezus zou gaan doen, maar zij stonden klaar om te doen wat hun aanvoerder hen opdroeg te doen.

Hieruit kunnen we concluderen dat Satan de verheerlijking zag als de enscenering van de komende strijd: Hij realiseerde zich dat zijn koninkrijk in groot gevaar was. Als de opperste leider van dit koninkrijk, ondernam hij onmiddellijk actie om stand te houden en zijn bezittingen te beschermen. Als onze theorie juist is, dan heeft de afleiding gewerkt: Jezus' verheerlijking op die plaats, de thuisbasis van de draak, zette Satan aan tot actie zodat hij niet zonder slag of stoot ten onder zou gaan.

Natuurlijk, Satan begrijpt oorlogvoering. Het is mogelijk dat hij Sun Tzu inspireerde in zijn boek "De kunst van de oorlog", waarin stond: "De opperste kunst van oorlog is de vijand te onderwerpen zonder te vechten." Dus Satans redenering moet zo zijn geweest: Gods kampioen zou niet in staat zijn de Dag des Heren in te luiden, te strijden om de heerschappij over de aarde, en zijn kop te vermorzelen als Hij dood was. Als hij Gods kampioen kon uitschakelen voordat de strijd zelfs maar begon, dan zou hij de strijd geheel kunnen afwenden, of op zijn minst het speelveld gelijk kunnen maken.

Dergelijke conclusies lijken gerechtvaardigd op grond van het feit dat Satan persoonlijk betrokken was bij het verraad van Jezus door ervoor te zorgen dat het precies volgens plan gebeurde: Hij plantte eerst het zaad: "De duivel had het reeds in het hart van Judas Iskariot, Simons zoon, gelegd om Hem te verraden" (Johannes 13:2). Daarna nam hij de controle over van Judas, zijn vat:

Toen kwam Satan in Judas, genaamd Iskariot, die onder de twaalf geteld was. En hij ging op weg en overlegde met de overpriesters en de aanvoerders, hoe hij Hem aan hen zou kunnen verraden. En zij waren verheugd, en kwamen overeen hem geld te geven. Zo beloofde hij en zocht gelegenheid om Hem aan hen te verraden in afwezigheid van de schare (Lukas 22:3-6) (Nadruk van mij).

Satan ging Judas binnen om er zeker van te zijn dat de klus goed werd geklaard. Immers, dit werk, het in de val lokken en executeren van de Beloofde, moet goed gedaan worden om Degene te stoppen die de oorlog verklaarde bij Bashan - Degene van wie geprofeteerd was dat Hij op zijn kop zou stampen.

Tijdens het Pesachfeest (Laatste Avondmaal), was Jezus zich bewust van Satans aanwezigheid en verklaarde dat Judas Hem zou verraden. "Nadat Hij het brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot" (Johannes 13:26). "Nu, na het stuk brood, kwam Satan in hem. Toen zei Jezus tegen hem: 'Wat je moet doen, doe het snel'" (Johannes 13:27) (Nadruk van mij).

Jezus noemde Judas' kwade bedoelingen en gaf hem het brood, en nadat Judas ervan gegeten had, nam Satan bezit van hem. Waren Jezus' woorden, "Doe het snel" gericht aan Judas of aan Satan, of aan beiden? Judas droeg zeker de schuld van zijn daden, maar het was duidelijk Satan die de touwtjes in handen had. Het was bijna alsof Jezus Satan uitdaagde om het te doen, en hem aanspoorde: "Ga ervoor!" Satan nam Jezus' uitdaging aan, want kort daarop, in de tuin van Gethsemane, bevrijdde Satan zich. Via zijn agent Judas liep Satan naar Jezus toe en kuste hem, in wat de roem is ingegaan als de grootste demonstratie van verraad.

En terwijl Hij nog sprak, zie, een schare; en hij, die Judas genoemd werd, een van de twaalven, ging hen voor en naderde tot Jezus om Hem te kussen. Maar Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij den Zoon des mensen met een kus? (Lucas 22:47-48).

Voetnoten:

411 "Deze berg wordt Baäl-Hermon genoemd, Richt. 3:3; 1 Kr 5:23, mogelijk omdat Baäl daar vereerd werd. (Het is meer dan waarschijnlijk dat een deel van Hermon het toneel was van de transfiguratie, aangezien het dicht bij Caesarea Philippi ligt, waar Christus vlak voor die gebeurtenis was...)" Smith's Bijbelwoordenboek: Hermon.
412 Charlesworth merkt op: "Er wordt geen hulp geboden door het bestuderen van de oude vertalingen van Psalm 68. De vertaler van de Septuagint in Ps 68[67]:23[22] was in de war. Na ongeveer de zevende eeuw CE, in latere minuskels, wordt de tekst weergegeven met een hoofdletter "van" en een getranslitereerde Bashan, (εκ βασαν). De tekst is oud, omdat hij de Vulgaat heeft beïnvloed: "Dixit Dominus: 'Ex Basan convertam, /convertam in profundum maris; ..." De vertaler van de passage in de Peshitta heeft מבשן weergegeven met het interessante dmn byt sn., "die (zijn) van het huis der tanden," of beter idiomatisch "die (zijn) van de rand van een steile rots." De Peshitta tekst is waarschijnlijk het resultaat van het gissen van een Syrische schrijver naar de betekenis van het Hebreeuws. Die vertaling geeft een zinvolle weergave van Ps 68[67 in de LXX, maar 68 in de Peshitta]. Een heldere, zelfs zinvolle, weergave moet echter niet verward worden met een nauwkeurige vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuws." Charlesworth, J.H., Revealing The Genius Of Biblical Authors: Symbology, Archaeology, And Theology. Pg. 136
413 Easton, M.G., ed. (1897), Geïllustreerd Bijbelwoordenboek... (ook bekend als Easton's Bible Dictionary) (3e ed.), London: T. Nelson & Sons: Hermon.
414 Charlesworth, J.H., Revealing The Genius Of Biblical Authors: Symbology, Archaeology, And Theology. Pg. 137
415 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162
416 Ibid.
417 Ibid.
418 Ibid.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout