www.wimjongman.nl

(homepagina)


VAL NIET VOOR DE ILLUSIE VAN VREDE IN ONZE TIJD

16 december 2022 - door Jonathan Brentner

Ik kan me niet voorstellen in een tijd te leven waarin de misleiding groter is dan nu, maar de Bijbel zegt dat juist z'on tijd zal bestaan in de tijd van de antichrist.

Zij die de woorden van de Schrift verwerpen, worden een gemakkelijke prooi voor de listen van de duivel; zij geloven dat veel dingen niet waar zijn. Wij zien de woorden van 2 Timotheüs 2:13 als nooit tevoren in praktijk gebracht; daar zegt Paulus dat "slechte mensen en bedriegers van kwaad tot erger zullen gaan, bedriegend en misleidend".

Helaas is de leugen dat "alles goed is" vele kerken binnengedrongen, zelfs die welke beweren bijbelgetrouw te zijn. Ondanks de vele tekenen die ons vertellen dat de toorn van de Dag des Heren zo dichtbij is, is een meerderheid van de christenen zich er niet van bewust dat zij in de laatste dagen leven.

Als ik over 2022 nadenk, bedroeft mij de illusie van vrede die de hoop van vele heiligen is geworden. Deze misleiding is ontstaan door valse leer over de eindtijd, waardoor zij de tekenen van de snel naderende Verdrukkingsperiode niet herkennen.

STANDPUNTEN DIE DE VISIE VAN DE HEILIGEN VERTROEBELEN

Laten we beginnen met het bekijken van enkele van de verschillende leringen betreffende de eindtijd die gelovigen een valse illusie van vrede in onze tijd geven.

1. DE 'REBRANDING' VAN HET PRE-MILLENNIALISME

De afgelopen jaren ben ik me bewust geworden van verschillende kerken die een soort pre-millennialisme aanhangen dat ver afwijkt van wat bijbelgelovigen in de twintigste eeuw onderwezen. Terwijl de Bijbel het herstel van een glorieus koninkrijk aan Israël leert, ontkent de bijgewerkte versie van vandaag dit, terwijl men toch blijft geloven in de toekomstige heerschappij van Jezus, die al dan niet een letterlijk geloof in de woorden Openbaring 20:1-10 inhoudt. Meestal niet.

In kerken die het pre-millennialisme herkauwen, zul je geen preken horen die de tekenen van de tijd waarin wij leven weerspiegelen. In plaats daarvan ontkennen de boodschappen vaak de realiteit van de spoedige verschijning van Jezus en de realiteit van de zevenjarige Verdrukking.

Het nieuwe pre-millennialisme bevat misschien een "rol" voor Israël, maar het is niet de heerschappij van Jezus over de naties, gezeten op de "troon van David" in Jeruzalem, die Gods Woord belooft aan de nakomelingen van Jakob in passages als Jeremia 33:23-26, Zacharia 14:9-21, Jesaja 9:6-7, en Lucas 1:30-33.

2. VERVANGINGSTHEOLOGIE

Veel kerken hangen de meer traditionele vorm van a-millennialisme aan, de vervangingstheologie, die leert dat er geen duizendjarige heerschappij van Jezus is omdat de kerk Israël heeft vervangen en dus al haar fysieke beloften heeft geërfd, zij het in geestelijke zin. Vergelijkbaar met de vernieuwde vorm van premillennialisme zien zij de kerk als Gods fysieke koninkrijk en beschouwen zij het boek Openbaring als iets heel anders dan een boek van profetie, wat het beweert te zijn (Openbaring 22:6-10).

De vervangingstheologie ligt aan de basis van alle andere dwalende standpunten over de eindtijd. Als men het kerkelijk tijdperk combineert met de koninkrijksbeloften van God aan Israël, leidt dat altijd tot verdere dwaalleer.

3. KONINKRIJKSTHEOLOGIE

De vervangingstheologie benadrukt dat de kerk nu Gods koninkrijk is. Zij die de 'dominion'theologie aanhangen, of wat velen de nieuw-apostolische reformatie (NAR) noemen, gaan nog een stap verder.

De aanhangers van de NAR leren dat, aangezien de kerk Gods koninkrijk is, zij uiteindelijk al het kwaad in de wereld zal verslaan en de vreedzame omstandigheden van het Millennium zal inluiden voordat Jezus naar de aarde terugkeert.

Zij baseren zich op een "nieuwe openbaring" aan de kerk. Wat zij onderwijzen is echter in tegenspraak met wat de Bijbel openbaart over de nederlaag van de Heer van de goddeloosheid tijdens de zevenjarige Verdrukking en Jezus' glorieuze terugkeer naar de aarde vóór het Millennium.

4. PRETERISME

Velen van hen die de voorgaande standpunten aanhangen, beweren dat de woorden van Jezus in Mattheüs 24:4-28 al gebeurd zijn; ze zijn verleden tijd. Het preterisme breidt deze foutieve interpretatie uit door te onderwijzen dat Jezus' reeds in 70 na Christus naar de aarde is teruggekeerd, zoals Hij in Mattheüs 24:29-31 heeft beloofd. In plaats van het grootste deel van Mattheüs 24:4-31 als reeds vervuld te beschouwen, beschouwen preteristen de hele passage op deze manier.

Ik neem deze flagrante valse leer op om te laten zien hoe het niet onderscheiden van de kerk en Gods beloften aangaande zijn toekomstig koninkrijk op aarde, het Millennium, leidt tot veel dwaalleer die leidt tot ontkenning van de "gezegende hoop" van het Evangelie (Titus 2:11-14) en soms zelfs tot ondermijning van het Evangelie zelf.

"VREDE, VREDE; ALS ER GEEN VREDE IS"

In Jeremia 6:14 vermeldt de profeet de klacht van de Heer over de geestelijke leiders van het volk in Juda. Hij schrijft dat zij "de wond van mijn volk licht hebben genezen door te zeggen: 'Vrede, vrede', terwijl er geen vrede is." De zin is die van het aanbrengen van een oppervlakkige zalf die niet alleen de pijn van het volk niet aanpakt, maar ook een vals gevoel van veiligheid bevordert ondanks de dreiging van Nebukadnezar en de Babyloniërs.

Ik geloof dat de woorden van deze passage van toepassing zijn op kerkleiders en schrijvers die doctrines propageren die de ogen van de heiligen sluiten voor de gevaren van de satanische globalisten. Zij verkondigen niet "vrede, vrede" zoals de valse profeten in het oude Juda, maar door hun stilzwijgen waarschuwen zij degenen die zij leiden niet voor de grote gevaren die in onze tijd bestaan. Zij herhalen de fouten van de valse profeten en priesters uit Jeremia's tijd.

Ik weet dat de meerderheid van degenen die mijn berichten lezen zich volledig bewust zijn van alle tekenen die ons vertellen dat de zevenjarige Verdrukking zo dichtbij is, wat betekent dat de Opname elk moment kan plaatsvinden (hoe eerder hoe beter).

Ik ga echter opnieuw naar deze plaats van waarschuwing vanwege mijn verdriet voor gelovigen die nooit horen over de blijde hoop op Jezus' spoedige verschijning.

Daardoor herkennen veel christenen niet het grote kwaad dat schuilgaat achter het masker van goede bedoelingen van de globalisten en de meeste regeringsleiders. Onder de vele welwillend klinkende woorden schuilt de geest van de antichrist die mensen meeneemt op wegen die leiden naar wetteloosheid, chaos, vernietiging en een zekere dood.

De heersende boodschap van vrede in onze tijd weerhoudt hen ervan achter de sluier van misleiding de werking van onze vreselijke vijand te zien. Zij zien niet in dat het koninkrijk van de antichrist overal ter wereld op grote schaal wordt voorbereid.

DE WEG DER WIJSHEID

Ik houd van het contrast tussen de weg der wijsheid en die der dwaasheid in Spreuken 9. Ik zeg niet dat dit hoofdstuk rechtstreeks betrekking heeft op de eindtijd, dat doet het niet. Maar ik geloof wel dat we het kunnen toepassen.

In het boek Spreuken openbaart de wijsheid de persoon van Christus. Wij vertrouwen op de woorden van wijsheid omdat ze van Hem komen (2:6), rechtvaardig zijn (8:8-9), en ons zegen en "leven" brengen (8:34-35).

In Spreuken 9:13-18 zit de "vrouw der zotheid" voor een onopvallend huis "gestolen water" en "brood" aan te bieden. Haar verleidelijke manieren spreken velen aan, maar uiteindelijk leiden haar wegen tot de dood.

Vergelijk dat met wat Wijsheid aanbiedt (9:1-5). Haar prachtige huis heeft "zeven pilaren" en zij biedt zoveel meer dan een schrale maaltijd. Wie haar uitnodiging aanneemt, doet zich tegoed aan vlees van een vers geslacht dier en wijn. Zij biedt "inzicht" of "begrip", wat een groter onderscheidingsvermogen betekent in alles wat betrekking heeft op de wijsheid van Gods Woord.

Ik geloof dat we het fabelachtige feest dat de Wijsheid, alias Jezus, aanbiedt, kunnen toepassen op onze hoop op de eeuwigheid die begint met de Opname en de ontvangst van onze onsterfelijke en onvergankelijke lichamen. In 1 Korintiërs 15:51-58 zegt de apostel Paulus dat niet alle gelovigen zullen sterven, maar dat velen in leven zullen zijn bij de verschijning van Jezus. Daarna zal onze ervaring in de eeuwigheid het geluk van onze mooiste dag hier beneden ver overtreffen.

Anderzijds hebben leringen die de kerk zien als Gods fysieke koninkrijk een grote aantrekkingskracht. Veel christenen willen niet horen dat de opname hun gekoesterde aspiraties zou kunnen onderbreken. Misschien is dat de reden waarom zovelen naar kerken trekken die hen verzekeren dat "alles goed gaat" en elke suggestie vermijden dat de verschijning van de Heer hun toekomstplannen plotseling zou kunnen onderbreken.

Maar in werkelijkheid nemen zij genoegen met een karige maaltijd die niet voldoet. De "volledige preteristen" geloven dat we al in de eeuwige staat zijn. Veel van de andere standpunten postuleren een voortgezet bestaan op deze aarde zonder de heerlijkheden van het nieuwe Jeruzalem of een nieuwe aarde. Er wordt zelden gesproken over de heerlijke, onsterfelijke lichamen die de Heer ons bij de Opname zal geven.

De weg van de wijsheid die in de Spreuken wordt geopenbaard, leidt tot een geloof in wat de woorden van de Schrift ons vertellen over onze naderende hoop en onze heerschappij met Jezus wanneer Hij de wereld regeert vanuit een heerlijk hersteld Israël. Dat is geen brood en water, maar een fabelachtig feest waarvan we voor altijd zullen genieten.

Als u Hem nog niet kent als uw Verlosser, klik dan hier voor hoe u zeker kunt weten dat u eeuwig leven bezit.

De Verdrukkingsperiode staat voor de deur en dat betekent dat Zijn verschijning om ons mee naar huis te nemen zo dichtbij is. Het is nu de tijd om ervoor te zorgen dat u bij de Heiland hoort. Wacht niet langer!

Bron: Don't Fall for the Illusion of Peace in Our Time — Jonathan Brentner