www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hallelujah!

22 oktober 2022 - door Daymond Duck

( )

Bovenzaal

Pesach naderde, en Jezus was op weg naar Jeruzalem, waar Hij zou sterven aan het kruis (Matt. 26:17-19; 26-30).

Hij stopte net buiten de stad bij een klein stadje genaamd Bethanië.

Een van zijn discipelen vroeg: "Waar wilt U dat wij voor U het Pascha bereiden?"

Petrus zond Jacobus en Johannes naar het huis van een zekere man in Jeruzalem, en zij bereidden het Pesachmaal (Matth. 26:18).

Het werd avond, en Jezus kwam aan met de discipelen.

Degene genaamd Judas Iskariot vertrok, en terwijl het Pesachmaal bezig was, stelde Jezus het Avondmaal in.

Zij beëindigden de Pesachmaaltijd en het Avondmaal, zongen een lofzang en gingen naar de Olijfberg en de Hof van Gethsemane.

Het is een zegen te weten dat Jezus zingend en verheugd de zaal verliet, niet klagend, huilend of bang omdat Hij op weg was naar het kruis.

Het was de Joodse gewoonte om het Hallel (Psalm 113-118) en het Grote Hallel (Psalm 136) te zingen na afloop van het Pesachmaal, dus de meeste geleerden geloven dat Jezus en Zijn discipelen deze Psalmen zongen op de avond van het Laatste Avondmaal.

Het woord "Hallel" is het eerste deel van het woord "Hallelujah," en betekent lofprijzing.

"Jah" is een afkorting van Jahweh (Jehovah of God).

Halleluja of Alleluja betekent "prijs de Heer" of "prijs God".

Hier zijn enkele geselecteerde verzen uit Ps. 118 met mijn commentaar.

"Laat hen nu die de HERE vrezen, zeggen dat zijn barmhartigheid in eeuwigheid duurt" (vs. 4).

  • Laten zij die God respecteren zeggen dat zijn barmhartigheid nooit eindigt.

"Ik riep de Heer aan in benauwdheid; de Heer antwoordde mij" (vers 5).

  • Jezus zweette grote druppels bloed in Getsemané, Hij bad, en God zond engelen om Hem te versterken.

"De HEER staat aan mijn zijde, ik vrees niet, wat kan een mens mij doen?

  • Met God aan onze zijde kunnen we niet verslagen worden.

"Alle volken hebben mij omsingeld, maar in de naam van de HEERE zal ik hen vernietigen" (vers 10).

  • De dagen van hen die God verwerpen zijn geteld.

"De HEERE is mijn kracht en lied, en is mijn heil geworden" (vers 14).

  • Ik zing over God, de bron van mijn kracht en redding.

"Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de HEER verkondigen" (vs. 17).

  • Ik zal niet blijvend sterven, maar weer leven en verkondigen wat God heeft gedaan.

"De HEERE heeft mij pijnlijk gekastijd, maar Hij heeft mij niet overgegeven aan de dood" (vs. 18).

  • God heeft mij naar het kruis gestuurd, maar het kruis zal niet het einde van mij zijn.

"De steen, die de bouwlieden geweigerd hebben, is de hoeksteen geworden" (vers 22).

  • God zond Zijn Zoon om de hoofdsteen te zijn in een geestelijk huis, maar de Joden verwierpen Hem, dus is Hij de hoofdsteen geworden in een ander geestelijk huis, de Kerk genaamd.

"Dit doet de HEERE; het is wonderbaarlijk in onze ogen" (vs. 23).

  • De dood van Jezus was het wonderbaarlijke werk van God.

Halleluja!

Hier zijn enkele verhalen die onlangs het nieuws haalden.

Een, Op 13 oktober 2022 liet Yitzchak Weiss, de directeur van een muziekschool in Israël, 600 Joodse mannen van de stam Levi (afstammelingen van Aaron, de priester die in de tijd van het Oude Testament in de Tempel diende) samenkomen op de trappen naar de Tempelberg om muziek te oefenen voor een Tempeldienst.

De groep oefende een medley uit het Hallel (Psalm 113-118), en het evenement werd mede gesponsord door de stad Jeruzalem.

Levieten stopten met zingen toen de Tempel werd verwoest in 70 na Christus, maar Weiss wil dat Levieten weer gaan zingen en klaar staan om te zingen, als ze worden opgeroepen tijdens diensten in de herbouwde Tempel.

Het is twijfelachtig of zij de volle betekenis van het zingen van het Hallel beseffen, maar God kan er iets goeds uit halen.

Jezus is het enige permanente offer voor de zonde, maar hoe sneller de Joden de Tempel herbouwen en de erediensten hervatten, hoe sneller hun verblinding zal ophouden, en hoe sneller heel Israël zal worden gered.

Twee, betreffende het dwingen van mensen om een Merkteken te nemen om te kopen en te verkopen: in 2021 nam Florida een wet aan die cruisemaatschappijen verbood om passagiers te verplichten zich te laten vaccineren om op een cruise te gaan.

De Norwegian Cruise Line Holdings klaagde dit aan, en een Amerikaanse districtsrechter oordeelde dat de wet van Florida ongrondwettelijk was.

Florida ging in beroep tegen de uitspraak van de U.S. District Judge, en op 6 oktober 2022 heeft het 11th U.S. Circuit Court of Appeals de uitspraak teruggedraaid.

De hoofdrechter van het 11e U.S. Circuit Court of Appeals schreef: "Zonder dit statuut lopen niet-gevaccineerde Floridianen het risico te worden afgewezen van de bedrijven die hun leven mogelijk maken - kruidenierswinkels, restaurants, fitness sportscholen, kledingwinkels, kapperszaken en kapsalons, en zelfs apotheken."

In mijn woorden, de rechter zei dat als deze wet er niet was, bedrijven zouden kunnen weigeren om mensen te laten kopen en verkopen, en dat is ongrondwettelijke discriminatie.

Drie, betreffende de Tien Koningen (de verdeling van de wereld in tien groepen van naties voordat de Antichrist verschijnt): op 14 oktober 2022 plaatste de Independent Sentinel een artikel waarin stond: "George Soros, Hillary Clinton en John Podesta hebben allemaal gesuggereerd dat we ons moeten verenigen in een Noord-Amerikaanse Unie. ... Een Noord-Amerikaanse Unie brengt ons snel naar een één-wereld regering onder VN-bestuur."

Volgens het artikel, "meldde Matt Gaetz [een congreslid uit Florida] dat Staatssecretaris Antony Blinken opriep tot een Noord-Amerikaanse Unie zoals de EU die vrije doorgang zou toestaan over de grenzen met het tirannieke Canada en het narco-terroristische Mexico."

Ook op 14 oktober 2022 interviewde Fox News presentator Tucker Carlson (in Tucker Carlson Tonight) Gaetz hierover, en Gaetz zei dat hij Blinken hierover schreef, maar Blinken reageerde niet.

Op 17 oktober 2022 zei een artikel van The New American, "omdat Blinken spreekt voor de Biden administratie, is het eerlijk om aan te nemen dat dit nu onofficieel federaal beleid is."

Ik heb lang gezegd dat de VN de EU tot patroon heeft gemaakt voor Tien groepen of regio's van naties die de Tien Koningen zullen voortbrengen.

Volgens het artikel in The New American zei Carlson: "Dus de Europese Unie heeft niet echt goed uitgepakt voor Europa, en we zullen de details deze winter weten als de mensen bevriezen. Dus natuurlijk wil de regering Biden iets creëren wat daar sterk op lijkt in Noord-Amerika: een EU [Europese Unie] achtige regering."

Het doel van groepen of regio's met een EU-type regering is dat het gemakkelijker zal zijn om ze samen te voegen tot een één-wereld regering als ze allemaal dezelfde structuur hebben.

Vier, met betrekking tot de Slag om Gog en Magog: op 17 oktober 2022 schreef Dmitry Medvedev, vice-voorzitter van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie (#2 positie in Rusland), op Telegram: "Het lijkt erop dat Israël wapens zal leveren aan het regime in Kiev. Een zeer roekeloze zet. Het zal alle diplomatieke betrekkingen tussen onze landen vernietigen."

Vijf, betreffende de nood van de naties met verbijstering (Lucas 21:25): op 16 okt. 2022 marcheerden ongeveer 140.000 mensen in Parijs, Frankrijk, om te protesteren tegen de stijgende prijzen en het EU-beleid dat deze veroorzaakte.

Op 3 september 2022 marcheerden meer dan 100.000 mensen in Praag, Tsjechië, om te protesteren tegen de sancties tegen Rusland en de hoge energieprijzen.

Wereldleiders verwachten in de toekomst meer grote protesten over de verslechterende levensomstandigheden (inflatie, voedsel- en energietekorten, enz.).

Zes, betreffende de wereldregering: op 16 okt. 2022 werd gemeld dat paus Franciscus vindt dat de VN hervormd moet worden en dat de wereld volgens hem een nieuw economisch systeem nodig heeft.

Volgens de Bijbel zal de VN worden hervormd en onder het leiderschap van Tien Koningen worden gebracht, en er zal een nieuw mondiaal economisch systeem komen dat de valse profeet en de antichrist zullen gebruiken om het merkteken van het Beest in te stellen.

Paus Franciscus is ofwel een van de meest Bijbels ongeletterde pausen ooit, ofwel een van de meest kwaadaardige.

Hij steunt regelmatig beleid dat de antichrist en de valse profeet van Satan ondersteunen.

Zeven, betreffende een afvalligheid of een verlaten van het geloof in de Kerk: op 15 oktober 2022 werd aangekondigd dat paus Franciscus een niet-katholieke, pro-abortus, pro-globalist, zelfverklaarde atheïst heeft benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven (een groep die de katholieke leer over medische kwesties bevordert).

Paus Franciscus heeft al eerder pro-abortus, pro-homo, pro-globalisten benoemd op andere posities in de Rooms-Katholieke Kerk.

Acht, betreffende Biden's verzwakking van Amerika en Build Back Better doel: op 18 oktober 2022 bracht de Heritage Foundation haar "2023 Index of U.S. Military Strength" uit, waarin zij het Amerikaanse leger als zwak beoordeelden.

Volgens het Heritage Foundation rapport, "is het vermogen van het leger om zijn primaire missie te vervullen in gevaar."

Onze opperbevelhebber laat ons leger zich richten op klimaatverandering, homorechten, veel van onze troepen zijn vrouwen die niet zo sterk zijn als mannen en veel ziek worden, recruiters kunnen hun doelen niet halen, enz.

Amerika verliest respect over de hele wereld.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Hallelujah! :: By Daymond Duck - Rapture Ready