www.wimjongman.nl

(homepagina)


Habakuk 612 vC, en Habakkuk 5 mei 2022

Hoe blij de moderne Habakkuk ook is, we zien de Babyloniërs van vandaag, de kwaadaardige zogenaamde Palestijnen, opnieuw ons beste volk vermoorden.

Howard Rotberg - 19 mei 2022

De profeet Habakuk leefde in de tijd van Menashe (Manasse), koning van Judea. In deze periode besloot G-d dat de Tempel verwoest zou worden en dat het Joodse volk verbannen zou worden. De profeet Habakuk leefde ten tijde van de ballingschap van koning Jechonia, elf jaar vóór de verwoesting van het Eerste Beth Hamikdosh in het jaar 3328.

In het Boek Habakuk lezen wij over de reactie van Habakuk op het Joodse lijden dat hij voorzag.

Verschillende profeten reageerden op verschillende manieren op visioenen van een onheilspellende toekomst voor hun volk. Habakuk (soms gespeld als Chavakuk) was een van degenen die het aanvankelijk niet konden aanzien. Het eerste hoofdstuk van zijn boek is een diep protest, een pijnlijke vraag hoe het mogelijk is dat de goeden lijden en de slechten bloeien.

Onze wijzen vertellen ons dat Habakuk één van degenen was die de Almachtige op een open en onbeperkte manier uitdaagde.

Dat de Heer een G-d van gerechtigheid is, was reeds een vaste overtuiging van Abraham, de vader van het Joodse volk. Zo protesteert Abraham bij de aanstaande vernietiging van Sodom: is het in overeenstemming met de gerechtigheid om zonder onderscheid rechtvaardigen en goddelozen te vernietigen? (Gen. 18:23) Wanneer G-d bij de opstand van Korach dreigt de hele gemeente uit te roeien, komt Mozes tussenbeide: Zal één man zondigen en Gij zijt vertoornd over de gehele gemeente? (Num. 16:22). Jeremia is ernstig verontrust over een fundamenteel dogma van Gods rechtvaardigheid. Hij vraagt zich af: waarom slagen de goddelozen? Job stelt de hele structuur van de theodicee ter discussie. In het echte leven lijkt er geen oorzakelijk verband te bestaan tussen de daden van de mens en beloning of straf.

Habakuk brengt twee of mogelijk drie klachten naar voren, waarbij hij andere facetten van Gods morele heerschappij in twijfel trekt. Hoe lang, Heer, zal ik roepen en U niet horen? Zal ik tot U roepen 'geweld' en U redt niet? (1:1). Hij is verontrust door G-ds stilzwijgen in het aangezicht van ongebreideld geweld en kwaad. Met deze verontwaardiging tegen G-ds morele heerschappij over de wereld, gaat Habakuk een dialoog aan met de Heer. Deze schijnbare onverschilligheid van de Heer stelt de fundamentele theodicee ter discussie, aangezien het oordeel misvormd naar voren komt (1:4). Het antwoord van G-d komt als een schok voor Habakuk. Hij heeft een middel bereid, de Chaldeeën (ook bekend als de Babyloniërs), om de goddelozen te straffen. De Chaldeeën zullen over de aarde trekken als gieren die zich haasten om de goddelozen in Juda te verslinden, maar Habakuk vraagt zich af of het rechtvaardig is om een kwaadaardiger volk te sturen om een minder kwaadaardig volk te verslaan.

In het Boek Habakuk benadrukt G-d dat in de natuurlijke wereld de Babyloniërs te zijner tijd zullen vallen. Habakuk begrijpt het belangrijke principe: de rechtvaardigen zullen leven door hun geloof [emunah] (Makkot 24a,b) Het is de interpretatie van de term emunah die de splitsing tussen het Jodendom en het Christendom heeft veroorzaakt. In de Joodse interpretatie staat emunah voor standvastigheid en trouw aan God en de mitzvot. Het was Paulus die zei dat redding kon komen voor hen wier geloof niet gebaseerd was op het naleven van mitzvot.

In mijn eigen werk, vooral in mijn roman 'De tweede catastrofe', worstelt de hoofdpersoon, zoon van een overlevende van de Shoah, met het geloof in G-d nadat zes miljoen onschuldige Joden zijn vermoord, onder wie ongeveer een miljoen kinderen. De roman speelt zich af tijdens de Tweede Intifada, wanneer opnieuw onschuldige Joden worden vermoord, ditmaal door Arabische terroristen.

Zoals Shimon Bakon heeft geschreven (Habakuk: From Perplexity to Faith), "De profetieën van Habakuk, vervat in slechts drie hoofdstukken, zijn belangrijk in geen verhouding tot hun omvang. Habakuk staat in de lijn van Abraham, Mozes, Job en Jeremia die vragen stelden over Gods rechtvaardige en morele heerschappij over het heelal. Hij is verontrust over het feit dat God niet ingrijpt en een eind maakt aan de flagrante zonden van Israël. Hij is ook verontrust over het feit dat God een boosaardig land heeft aangesteld als Zijn staf van toorn om de zonden van Israël recht te zetten.

"Habakuk is diep geschokt door de boodschap van een wereldtribunaal, de "Dag der Benauwdheid", want die zal Israël onvermijdelijk grote ontberingen brengen: En ik beef waar ik sta, dat ik de dag der benauwdheid moet afwachten (3:16). Maar uiteindelijk worden de diepe zorgen van Habakuk weggenomen: Doch ik zal mij verblijden in de Heere, ik zal mij verheffen in de God mijns heils (3:18). Habakuk is er zeker van dat Hij in zijn toorn aan ontferming zal denken (3:2)."

Let vooral op de conclusie van Habakuk dat hij zich zal "verblijden in de Heer" en zich zal "verheffen in de G-d van mijn heil."

En zo brengt onze emunah samen met het naleven van de mitzvot ons verheffing.

En toch lijden wij Joden weer. Op de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, 5 mei 2022, vermoordde een terrorist, gewapend met een bijl en een geweer, op brute wijze drie mannen in Elad. De drie mannen waren de vaders van in totaal 16 kinderen. Opnieuw is er een Palestijns-Arabische intifada tegen de Joden.

En deze gruwelijke misdaad vond plaats ongeveer een maand voor Sjawoe-ot, de tijd van de herdenking van het geven van de Tora door G-d aan het Joodse volk.

En op de tweede dag van Sjawoe-ot lezen wij in de Diaspora als de Haftorah, een deel van het Boek Habakuk. (Sjawoe-ot is één dag in het Land Israël en twee dagen in de Diaspora).

En een van de vermoorden, allen religieuze Joden, heette Jonathan Habakuk (vaak vertaald als Yonatan Chabakuk). Vader van vier dochters en een zoon, was hij de eerste die door de terroristen werd vermoord. Chabakuk, 44 jaar oud, was aan het wandelen met zijn zes jaar oude zoon. Hij werkte als automonteur in een garage in Elad.

Zoals Vinnews rapporteerde, "Yonatan was bij iedereen bekend als 'Yonatan Achinu' omwille van zijn vriendelijke houding - hij begroette iedereen met 'Broeder, hoe kan ik je helpen?'. Yonatan liet een vrouw en vijf kinderen achter, van wie er één bij hem was op het moment van de aanval en hem zag vechten met de terroristen tot hij viel.

"Iedereen in Elad kende Yonatan," zeiden de bewoners. "Hij was een van de echt gelukkige Breslav chasidim, die iedereen met vreugde begroette." Yonatan kwam de auto's van de mensen repareren, waar ze ook kapot waren gegaan.

Yonatan's vrouw publiceerde een betraande post op haar Facebook-pagina: "Mijn hart weigert te geloven dat ik alleen gelaten ben met 5 weeskinderen. Mijn hart brandt van woede nadat mijn jonge kind zijn vader in zijn laatste minuten heeft gezien. Mijn man vocht met grote moed en redde vele levens toen hij vele minuten met hen vocht. Moge G-d je bloed wreken, mijn lieve, geliefde man. We zullen je heel erg missen!"

Wat een triest toeval dat op Israël Onafhankelijkheidsdag, een maand voor het lezen van een deel van het Boek Habakuk op Sjavoeot, een andere Habakkuk, iemand die bekend stond om zijn vreugde en verhevenheid, van deze wereld werd weggenomen.

Het bovenstaande is een Facebook posting van Uri Gobey die een video laat zien van de vreugde van deze bijzondere man.

Deze prachtige ziel in het witte t-shirt was Yehonatan Chavakuk, (Habakkuk) zijnde 1 van de 3 Joden die die donderdagavond in Elad werden vermoord. Kijk hoe vol vreugde hij in het leven stond, samen met de mensen met wie hij omging.

Yehonatan stierf als een held. Op het moment dat de 2 terroristen Joden in het park begonnen aan te vallen, was hij de eerste die hen met blote handen te lijf ging om het leven van zijn zoon te verdedigen die bij hem was, en het leven van anderen in de buurt. Hij vocht dapper terwijl hij met een bijl werd gehakt en gaf veel mensen een kans om in veiligheid te vluchten. Hij volbracht de mitswa van de Tora: "Sta niet werkeloos bij het bloed van uw medemens". Niet velen hebben de moed om deze mitswa te vervullen, maar hij deed het zonder aarzelen.

"Hij was een man die alleen wist wat goed was," vertelde zijn zwager Meir Illuz aan Netwerk B. "In de moeilijkste privé-momenten was hij niet boos - alles werd geaccepteerd. Zijn boodschap was: "Alle Joden zijn broeders."

"Zijn enige zoon Joseph was bij hem in de moord, en ook hij is een grote held. Hij liet papa's hand los, en rende naar de bewakers. Hij vertelde hen: 'Mijn vader is dood, er zijn terroristen hier,' en riep meteen een andere beveiliger. Yosef is pas 6 jaar oud. "

Iluz bracht hulde aan Jonathan: "Hij stond op met een glimlach, en zorgde er 's morgens voor dat de meisjes ook glimlachend opstonden. Jonathan heeft heldhaftig gehandeld, vechtend tegen twee terroristen. Hij zei altijd dat dat was wat hij zou doen. "

Limor, de weduwe van Yonatan de 14e, zei in een interview met Gali Tzahal: "Mijn zoon zag het hele incident, hij zei dat Pa had kunnen weglopen - maar besloot te blijven. Hij zei altijd dat als hij in zo'n situatie was, hij niet met zijn ogen zou zien.

"Hij glimlachte naar iedereen. Zie alleen de mens en zijn ziel, zie geen sector. Als er Arabische afgezanten bij ons kwamen, hij wilde ze ontvangen, zei 'broeder' tegen ze, gaf een knuffel. "Een keer bracht hij zelfs een vrijgelaten gevangene thuis en zei dat er voor hem gezorgd moest worden."

Ongeacht de vreugde en verhevenheid van de moderne Habakkuk, zien we de moderne Babyloniërs, de kwaadaardige zogenaamde Palestijnen, opnieuw onze beste mensen onrechtvaardig doden. En daarom zeggen wij tegen de familie en vrienden van dit slachtoffer en de andere slachtoffers: "Hamakom y'nachem etchem b'toch sh'ar availai tziyon ee yerushalayim." Moge God u troosten temidden van alle rouwenden van Sion en Jeruzalem.

De terroristische moord op Habakkuk van Elad was slechts een maand voordat wij de profeet Habakuk lazen. Met een tijdsverschil van meer dan 2600 jaar, zijn dit twee mannen die een vreugdevolle omhelzing van G-d en de geboden van het Jodendom beleefden, ondanks het feit dat zij geconfronteerd werden met het kwaad.

Het lijkt erop dat in elke generatie het Kwaad tegen de Joden opstaat.

En er is nog een interessant feit over de twee Habakkuk's die een vreugdevol Jodendom omhelzen: van de naam Habakkuk wordt gezegd dat het "omhelzen" betekent.

Howard Rotbergis de auteur van vier boeken, waaronder: De Tweede Catastrofe: Een roman over een boek en zijn auteur; Tolerisme: The Ideology Revealed; en The Ideological Path to Submission... and what we can do about it.

Bron: Habakkuk 612 BCE and Habakkuk May 5, 2022 | Israel National News - Arutz Sheva