www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Gog Magog oorlog staat dichter dan ooit voor de deur van Israël!

Door Richard Honorof - 21 juli 2022

()

Israël staat nu voor twee grote uitdagingen die komen van de twee machtigste natiegroepen in de wereld die lijnrecht tegenover elkaar staan, elke groep strijdend om de wereldheerschappij.

Wat staat er te gebeuren in Israël met Iran dat een race voert om 90% uraniumverrijking te krijgen voor hun kernbom, om in staat te zijn Israël te vernietigen en ook om de controle te krijgen over het hele Midden-Oosten. De Israëlische regering en het Israëlische leger weten dat zij Iran nu moeten stoppen door de Iraanse kerncentrales zo snel mogelijk te vernietigen. Dit was door God geprofeteerd in Jeremia 49:35,: "Zo zegt de HEER der heerscharen: 'Zie, Ik zal de boog (de kernmacht) van Elam (gelegen in Iran) breken, de voorste van hun macht. 49:36 Tegen Elam zal Ik de vier winden brengen uit de vier windstreken des hemels, en hen verstrooien naar al die winden; er zal geen volk zijn, waarheen de verstotenen van Elam niet zullen gaan. 49:37 Want Ik zal Elam doen verbijsteren voor hun vijanden en voor degenen, die hun leven zoeken. Ik zal rampspoed over hen brengen, Mijn felle toorn, zegt de HEERE; en Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, totdat Ik hen verteerd heb. 49:38 Ik zal Mijn troon in Elam zetten, en Ik zal van daar de koning en de vorsten verderven,' zegt de HEERE. 49:39 'Maar het zal geschieden in het laatste der dagen: Ik zal de gevangenen van Elam terugbrengen,' zegt de HEERE."

Ook wat er gebeurde vorige week met het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden met de waarnemend premier van Israël Yair Lapid en de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas, en de kroonprins van Saoedi-Arabië Mohammed bin Salman Al Saud? Biden, die de agenda's van de globalisten vertegenwoordigt, ging door met het promoten van zijn tweestatenplan om Jeruzalem en Israël te verdelen, om een Palestijnse staat te creëren, met haar hoofdkwartier hier in Jeruzalem. De Israëlische vlag werd in Oost-Jeruzalem van zijn limousine gehaald, waarmee hij minachting toonde voor wat Trump tot stand bracht door Jeruzalem uit te roepen tot de Eeuwige hoofdstad van Israël.

Heeft president Biden succes gehad? De Saoedi's zeggen nu: "Geen vrede met Israël vóór de tweestatenoplossing!" De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir gaf toe dat het normaliseren van de betrekkingen met Israël een optie is voor de toekomst, maar bleef erbij dat Israël en de Palestijnen eerst een akkoord zouden moeten afronden voor een tweestatenoplossing. Ook de Arabische natie van de VAE heeft nu haar bedenkingen over haar steun aan Israël.

De tweestatenoplossing was nooit Gods bijbelse plan voor Israël.

Wat ik geloof dat er volgens de Schrift op Israël afkomt, is juist het tegenovergestelde. God wil dat de Israëlische orthodoxe Joden de berg Sion krijgen en hun huis kunnen oprichten op de Tempelberg. Maar de Arabische Moslims hebben de controle over dat gebied. Dus voor de orthodoxe Joden is het nu niet mogelijk om daar hun huis te bouwen. Als Biden op enigerlei wijze in zijn bezoek zou slagen met zijn globalistische agenda's, dan zou dat nog moeilijker worden, omdat de Arabische moslims dan meer politieke macht in Israël zouden hebben gekregen.

Biden kwam in feite naar Jeruzalem om God en het Joodse volk te vervloeken, en ook om het land Israël te verdelen, land dat God herhaaldelijk door Verbond in Zijn Woord aan Zijn Joodse volk heeft gegeven.

Gods Woord zegt in Genesis 12:1-3 dat God hen zal vervloeken die Israël vervloeken. Ook Jeruzalem is de oogappel van God ... Zacharia 2:8 Want zo zegt de Here der heerscharen: " ... wie u (Jeruzalem) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan."

Als Biden op enigerlei wijze succesvol was, zal God dan ingrijpen uit Zijn grote Liefde en Barmhartigheid? En op welke Schriftuurlijke basis?

Allereerst, het land Israël behoort God toe. Leviticus 25:23 "Het land (Israël) zal niet blijvend verkocht worden, want het land is van Mij, want gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij."

En ook het gebied van de Tempelberg in Jeruzalem behoort toe aan koning Jeshua, als Zijn erfdeel via de vader van Zijn moeder Mirjam ... zijnde de directe afstammeling van koning David. Want koning David had de Tempelberg gekocht van Ornan de Jebusiet voor 600 sjekels goud. Lees deze twee verschillende Schriftgedeelten:

1 Kronieken 21:25 Zo gaf David aan Ornan zeshonderd sikkelen goud aan gewicht voor die plaats. 21:26 En David bouwde aldaar een altaar voor de HEERE, en offerde brandoffers en vredeoffers, en riep de HEERE aan; en Hij antwoordde hem van de hemel door vuur op het altaar van het brandoffer. 21:27 Alzo gebood de HEERE de engel, en hij stak zijn zwaard weer in zijn schede. 21:28 Toen David zag, dat de HEERE hem verhoord had op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, offerde hij aldaar.

2 Samuël 24:24 Toen zei de koning (David) tegen Araunah: "Nee, maar ik zal het zeker van u kopen voor een prijs; ik zal de HEERE, mijn God, geen brandoffers brengen met datgene wat mij niets kost." Alzo kocht David de dorsvloer en de ossen voor vijftig sikkelen zilver. 24:25 En David bouwde daar een altaar voor de HEERE, en offerde brandoffers en vredeoffers. Zo verhoorde de HEERE de gebeden voor het land, en de plaag werd van Israël weggenomen.

Ook had God dat gebied (op de berg Moria) beloofd aan Zijn Joodse volk, in Genesis 22:17: "Zegenend zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigend zal Ik uw nakomelingen vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand, dat op de zeekust is; en uw nakomelingen zullen de poort van hun vijanden bezitten." Deze zegen werd tot Abram uitgesproken door de Engel des HEREN, juist nadat Abram God gehoorzaamd had en bereid was geweest zijn zoon Izaäk op te offeren op de berg Moria. Dat gebied zou later de Tempelberg worden.

Ook is er geen enkele plaats in de Schriften van het Oude Testament of de Tora die ik ken waar we Jeruzalem als verdeeld kunnen vinden, behalve vlak voor Yeshua's terugkeer, in Zacharia 14:2. Maar in Daniël 11:29, met de anti-Christus, en in Joël 3:2, zegt de Schrift wel dat het land Israël verdeeld was. En daarvoor zullen vele volken en naties door God geoordeeld worden in het Dal van Josafat, het Dal der Beslissing. Dit zal plaatsvinden in het Kidron-dal in Jeruzalem na de terugkeer van Jesjoea.

Ook veel Schriftplaatsen zeggen juist het tegenovergestelde, dat Jeruzalem niet verdeeld zal worden. Ik zal nu veel van die Schriftplaatsen citeren:

Jesaja 33:20-22 Kijk naar Sion, de Stad van onze vastgestelde feesten; uw ogen zullen Jeruzalem zien als een rustige woonplaats, een Tent (Ohel) die niet zal worden afgebroken; niet één van zijn staken zal ooit worden weggenomen, noch zal één van zijn koorden worden gebroken. Maar daar zal de majesteitelijke HEERE voor ons zijn ... (Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Hij zal ons redden);

"Jeruzalem, de Stad die Ik voor Mijzelf heb uitgekozen, om Mijn Naam daar te verstigen." 1 Koningen 11 36b

En in barmhartigheid zal de Troon gevestigd worden. En men zal daarop zitten in waarheid, in de tent van David, oordelend, en het oordeel zoekend, en de gerechtigheid verhaastend. Jesaja 16:5

Ik geloof dat Jeshua regeert vanaf Zijn Troon in de hemelen boven de berg Sion, binnen de herstelde wereldomvattende Tent (ohel) van David, waarvan het middelpunt zich bevindt in de Ben Hinnom Vallei, in Jeruzalem, op de zuid-westelijke zijde van de berg Sion.

" ... Ik heb Mijn Koning gesteld op Sion, Mijn Heilige Berg." Psalm 2:6

Jesaja 37:35 " 'Want Ik zal deze Stad (Jeruzalem) verdedigen, om haar te redden om Mijnentwil, en om Mijn knecht Davids wil.' "

Psalm 102:13,16 Gij zult opstaan en U over Sion ontfermen, want de tijd om haar gunstig te stemmen, ja, de vastgestelde tijd is gekomen! Want de HERE zal Sion opbouwen, Hij zal verschijnen in Zijn heerlijkheid!

Jesaja 60:13,14,15 "...Ik zal de plaats van Mijn voeten glorierijk maken!" En zij zullen u noemen, (Jeruzalem) de Stad des HEREN, het Sion van de Heilige Israëls. In plaats dat u verlaten en gehaat wordt... zal Ik u maken tot een Eeuwige Heerlijkheid, een Vreugde voor vele geslachten."

Psalm 132:8,13,14 Sta op, HEERE, naar Uw rustplaats ...

Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats. Dit is Mijn rustplaats voor altijd! Hier zal Ik wonen, want Ik heb het begeerd.

... (Yeshua) de HEERE der heerscharen zal heersen op de berg Sion, en in Jeruzalem, en voor het aangezicht van Zijn oudsten in heerlijkheid. Jesaja 24:23

Jesaja 25:10 Want op deze Berg (Sion) zal de Hand des HEREN rusten ...

Psalm 68:16 Dit is de berg waarop God wil wonen; ja, de HEERE zal er eeuwig op wonen!

In die tijd zal Jeruzalem 'de troon van de HEERE' genoemd worden, en alle volken zullen tot haar verzameld worden, tot de naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Jeremia 3:17

Jeremia 31:23 Zo zegt de HEER der heerscharen, de God van Israël: 'De HEER zegent u, o Huis van gerechtigheid en berg van heiligheid!' "

Ezechiël 20:40 "Want op Mijn Heilige Berg (Sion), op de berghoogte van Israël," zegt de HERE God, "daar zal heel het huis van Israël, allen in het land, Mij dienen;"

Ezechiël 37:28 De volken zullen ook weten, dat Ik, de HEERE, Israël heilig, wanneer Mijn Heiligdom voor eeuwig in hun midden is."

Ezechiël 43:7 En Hij zei tegen mij: "Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van de voetzolen van Mijn voeten, (de berg Sion) waar Ik voor altijd zal wonen in het midden van de kinderen van Israël!"

" ... en de naam van de Stad (Jeruzalem) zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR!" Ezechiël 48:35

"De HEERE zal over hen heersen op de berg Sion, van nu aan, ja tot in eeuwigheid." Micha 4:8

Zacharia 8:3 "Jeruzalem zal genoemd worden de Stad der Waarheid, de Berg van de HEERE der heerscharen, de Heilige Berg!"

"... zo zal de HEERE der heerscharen neerdalen om te strijden voor de berg Sion en voor zijn heuvel... zo zal de HEERE der heerscharen Jeruzalem verdedigen. Verdedigend zal Hij het ook verlossen; voorbijgaand zal Hij het bewaren, zegt de HEERE, Wiens vuur in Sion is, en Wiens oven in Jeruzalem is. Jesaja 31:4, 5, 9

Ezechiël 37:26 "Bovendien zal Ik met hen een Verbond des Vredes sluiten, en het zal met hen een Eeuwig Verbond zijn; Ik zal hen oprichten en vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn Heiligdom in hun midden stellen tot in eeuwigheid."

Jeshua zal deze Jeruzalem Eindtijd Tempel van God bouwen:

Zacharia 6:11-13 "Neem het zilver en goud, maak er uitgebreide (konings)kronen van en zet ze op het hoofd van Yehoshua, de zoon van Jeho-zadok, de hogepriester. Spreek dan tot hem en zeg: Zo zegt de HEER der heerscharen: "Zie, de Man wiens naam de Spruit (Tzemach) is! Van zijn plaats zal Hij zich vertakken, en Hij zal de tempel des HEREN bouwen! Ja, Hij zal de Tempel des HEREN bouwen! Hij zal de Heerlijkheid dragen, en Hij zal zitten en heersen op Zijn Troon; zo zal Hij een Priester zijn op Zijn Troon, en de raad des vredes zal tussen hen beiden zijn."

Koning Priester Jeshua is Tzemach, de Spruit! En Hij zal degene zijn die deze Tempel van de HEERE in Jeruzalem zal bouwen!

Dus wat geloof ik dat er nu staat te gebeuren in Israël?

Dat een verrassingsoorlog met Iran op het punt staat te beginnen, die snel Rusland vanuit het hoge noorden in deze Oorlog zal brengen, vanwege vele oorlogsverbondspacten tussen Rusland en Iran. Deze Oorlog zal ook plotseling tegen Israël plaatsvinden. Het zal alles drastisch doen veranderen hier in Israël, en in het Midden-Oosten, en ook in de hele wereld.

Deze Oorlog zal aan alle Joodse en Arabische volken die in Israël wonen laten zien dat de God van Israël Levend en Hier is, en in totale controle om deze twee bevolkingsgroepen vanuit de Hemel te redden, tegen alle verwachtingen in, in deze verrassingsoorlog. Want vanuit de hemel zal God alle demonische goden van de Islam over Israël vernietigen. Alle Moslims in het Midden-Oosten zullen getuige zijn van deze Overwinning door de God van Israël over de Islam, zodat massa's Moslims de Islam zullen verlaten voor Jezus en het Christendom.

God zal ook de Israëlische Orthodoxe religieuze Joden aan het einde van deze oorlog in staat stellen om de berg Zion en het hele gebied van de Tempelberg terug te nemen. Israël veroverde dit gebied oorspronkelijk aan het eind van de Zesdaagse Oorlog in juni 1967, en gaf het daarna terug aan de Islam.

Na deze Overwinning van God zal 's werelds Grootste Eindtijd Opwekking en Oogst van zielen spoedig beginnen vanuit de ben Hinnom in Jeruzalem, en een paar jaar duren, uitgaande naar de naties.

Ook 'de mens der zonde' zal dan verschijnen als de nieuwe 'Vredestichter'.

De Gog Magog oorlog staat nu meer dan ooit voor Israëls deur!

Ezechiël 38:2 "Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog, van het land Magog, de vorst van Ros, Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem, 38:3 en zeg: Zo zegt de Here GOD: "Zie, Ik ben tegen u, o Gog, de vorst van Ros, Meshech en Tubal. 38:4 Ik zal u omkeren, haken in uw kaken steken, en u uitleiden, met uw ganse leger, paarden en ruiters, allen voortreffelijk gekleed, een grote schare met gespen en schilden, allen zwaarden hanterend. 38:5 Perzië (Iran), Ethiopië en Libië zijn bij hen, allen met schild en helm; 38:6 Gomer en al zijn troepen; het huis van Togarma uit het verre noorden en al zijn troepen, velen zijn bij u."

Wat zijn deze mogelijke haken in de kaken van Gog?

Israël zal zeer binnenkort gedwongen worden om de Iraanse nucleaire faciliteiten uit te schakelen. Vanwege de vele oorlogsverbonden tussen Rusland en Iran, zal Rusland dan gedwongen worden tot deze oorlog met Israël. We zien dit door God geprofeteerd in Jeremia 49:35.

In Ezechiël 38:5 zien we Iran juist als voetsoldaten komen. Als Iran al enige nucleaire macht had, zouden ze die tegen Israël hebben gebruikt. Ik geloof dat dit één van de grote haken in de kaken van Gog is.

Jesaja 17:1 zegt dat Damascus een puinhoop zal worden. Zou dat een nucleaire explosie kunnen zijn, waarbij het Israëlische leger gedwongen zal worden om een Iraans konvooi aan te vallen en uit te schakelen, waarbij per ongeluk nucleaire wapens uit Iran zullen exploderen?

Israëls grote aardgasreserves die onlangs voor de kust van Israël in de Middellandse Zee zijn gevonden, worden nu aan veel Europese naties verkocht; voorheen waren deze naties afhankelijk van Rusland om in hun aardgasbehoeften te voorzien. Dat moet Rusland woedend maken.

Eén van de dingen waar ik God meer over heb gevraagd is om beter te begrijpen wie deze groep naties zijn in Ezechiël 38:13, die zwijgend toekijken terwijl Gog en zijn bondgenoten tegen Israël ten strijde trekken.

Ezechiël 38:13 "Scheba, Dedan, de kooplieden van Tarsis, en al hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Zijt gij gekomen om buit te maken? Hebt gij uw leger verzameld om buit te maken, om zilver en goud mee te nemen, om vee en goederen mee te nemen, om grote plunderingen te plegen?"

Historisch gezien zijn Scheba en Dedan gebieden in Saoedi-Arabië. De jonge leeuwen kunnen de Globalistische naties voorstellen van Europa, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, enz....

Het is als deze groep in Ezechiël 38:13, sprekend tot Gog (Rusland), de machtigste nucleaire macht-natie op aarde, en ook tot degenen met hem, Iran, Turkije, etc... die op het punt staan Israël aan te vallen, geen verlangen hebben om Israël te helpen. Deze groep kijkt alleen maar toe, terwijl Gog en de andere naties met hem optrekken tegen Israël, en de God van Israël.

Ook de Arabische naties in het Midden-Oosten hebben geen liefde voor Israël. Maar omdat zij wilden dat Israël de Iraanse nucleaire installaties vernietigde, sloten sommigen zich bij Israël aan. Maar wanneer Israël de Iraanse nucleaire faciliteiten uitschakelt, dan zullen Saoedi-Arabië en deze andere Arabische naties in het Midden-Oosten onmiddellijk Israël niet langer nodig hebben als hun bondgenoot.

De God van Israël zal Israël de verrassende Overwinning geven in deze oorlog door vanuit de hemel al die naties en volken die tegen Israël zijn opgekomen totaal te vernietigen ... God zal geen enkele natie toestaan Israël te helpen in deze oorlog, die Hij alleen soeverein wint!

Geen natie krijgt de eer als God voor Israël strijdt! (Jes. 42:8)

Ezechiël 38:18 "En het zal tezelfdertijd geschieden, wanneer Gog tegen het land Israël komt," zegt de Here GOD, "dat Mijn toorn zich in Mijn aangezicht zal vertonen. 38:19 Want in Mijn Jaloezie en in het vuur van Mijn toorn heb Ik gesproken: "Te dien dage zal er een grote aardbeving zijn in het land Israël, 38:20 zodat de vissen der zee, de vogels des hemels, het gedierte des velds, al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, en alle mensen, die op het aangezicht der aarde zijn, zullen beven bij Mijn tegenwoordigheid. De bergen zullen nedergeworpen worden, de steile plaatsen zullen vallen, en elke muur zal ter aarde vallen. 38:21 Ik zal een zwaard oproepen tegen Gog over al Mijn bergen, zegt de Here GOD."

"Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. 38:22 En Ik zal hem tot het oordeel brengen met pestilentie en bloedvergieten; Ik zal op hem, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn, regen regenen van overstromende regen, grote hagelstenen, vuur en zwavel."

Ezechiël 39:3 "Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan, en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 39:4 Gij zult vallen op de bergen Israëls, gij en al uw troepen en de volken, die met u zijn; Ik zal u geven aan roofvogels van allerlei soort en aan het gedierte des velds om verslonden te worden. 39:5 Gij zult op het open veld vallen, want Ik heb gesproken, zegt de Here GOD.

Maar de God van Israël zal ook een zeer Sterke Waarschuwing zenden aan alle volken van de aarde zowel tijdens als aan het einde van deze Oorlog. Luister maar naar Gods sterke Woorden van Waarschuwing aan de naties:

Ezechiël 38:16 "Gij zult tegen Mijn volk Israël opkomen als een wolk, om het land te bedekken. Het zal zijn in het laatste der dagen, dat Ik u tegen Mijn land zal brengen, opdat de volken Mij zullen kennen, wanneer Ik in u, o Gog, voor hun ogen geheiligd ben."

Ezechiël 38:23 "Zo zal Ik Mijzelf groot maken en Mijzelf heiligen, en Ik zal bekend worden in de ogen van vele volken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben!"

Ezechiël 39:6 "En Ik zal vuur zenden op Magog en op hen die in veiligheid wonen in de kustlanden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben!" Welke zijn die volken in de kustlanden?

Ezechiël 39:7 "Zo zal Ik Mijn heilige Naam bekend maken in het midden van Mijn volk Israël, en Ik zal niet meer toelaten dat zij Mijn heilige Naam ontheiligen. Dan zullen de volken weten dat Ik de HEER ben, de Heilige in Israël."

Ezechiël 39:21 "Ik zal Mijn heerlijkheid onder de volken stellen; alle volken zullen Mijn oordeel zien, dat Ik uitgevoerd heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb."

Ezechiël 39:22 "Zo zal het huis Israëls weten, dat Ik de HEERE, hun God, ben van die dag af."

Ezechiël 39:25 "Daarom zegt de Here GOD: "Nu zal Ik de gevangenen van Jakob terugbrengen en Mij over het gehele huis Israëls ontfermen;" (Dat betekent dat dit de tijd zal zijn dat de jagers tegen de Joden zullen worden losgelaten, die voor hun leven uit de diaspora zullen moeten vluchten om naar Israël te komen ... Lees Jeremia 16:16)

Ezechiël 39:29 "'En Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, want Ik zal Mijn Geest over het huis van Israël hebben uitgestort,' zegt de Here GOD.'" [De komende Grote Wereld Opwekking!]

Ezechiël 39:9 "Dan zullen zij, die in de steden van Israël wonen, uitgaan en de wapens in brand steken, zowel de schilden als de gespen, de bogen en de pijlen en de speren; en zij zullen er zeven jaar lang vuur mee stoken. 39:10 Zij zullen geen hout van het veld nemen, noch uit de bossen kappen, omdat zij met de wapens vuur zullen maken; en zij zullen plunderen die hen plunderen," zegt de Here GOD.

Na de oorlog zullen er zeven jaren zijn van het verbranden van wapens als brandstof. In Jesaja 17:4 staat dat Israël mager zal worden. Deze magerheid zal in die tijd ook over de hele aarde aan de gang zijn.

Wanneer geloof ik dat de Gog Magog oorlog zal beginnen?

Ik geloof dat deze oorlog zal beginnen voordat de Herfstfeesten van Israël beginnen in 2022! Ik geloof dat het in de komende 2 maanden zal gebeuren.

Deze herfst begint een nieuwe zevenjarige Shemitah-cyclus in Israël.

Als de Gog Magog Oorlog vóór deze herfst plaatsvindt, dan zal deze komende nieuwe zevenjarige Shemitah-cyclus ook Daniël's 70e Week zijn, de laatste Week, de laatste zeven jaar voor deze planeet voordat onze Heer Yeshua terugkeert.

Het Goede Nieuws is dat de eerste 2 jaar of meer van deze zevenjarige Shemitah-cyclus de jaren zullen zijn van 's werelds grote Eindtijd Opwekking en Oogst van zielen in Jeruzalem en in Israël, en ook over de hele aarde.

Ik heb vele redenen waarom ik nu geloof dat deze herfst Daniël's 70e Week begint, de laatste zeven jaren voor onze planeet.

En mijn redenen om dit te geloven zijn waarschijnlijk net zo belangrijk als alles wat ik zojuist heb geschreven en met jullie heb gedeeld tot op dit punt:

Yeshua vertelde ons in Mattheüs 24:32-35 en in Lucas 21:29-33 dat de generatie die de vijgenboom (Israël) ziet bloeien, dat die generatie niet zal voorbijgaan totdat alle dingen vervuld zijn.

Mattheüs 24:32 "Leer nu deze gelijkenis van de vijgenboom (Israël): Wanneer zijn tak reeds teer is geworden en bladeren voortbrengt, weet gij, dat de zomer nabij is. 24:33 Zo weet ook gij, wanneer gij al deze dingen ziet, dat het nabij is, voor de deur! 24:34 Voorzeker, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen plaats hebben. 24:35 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan."

Lucas 21:29 Toen sprak Hij tot hen een gelijkenis: "Kijk naar de vijgenboom (Israël), en al de bomen. 21:30 Wanneer zij reeds ontluiken, ziet gij en weet gij zelf, dat de zomer nu nabij is. 21:31 Zo weet ook gij, wanneer gij deze dingen ziet geschieden, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 21:32 Voorzeker, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat alle dingen plaats hebben. 21:33 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan".

Israël is nu al 74 jaar een natie.

In Psalm 90:10 wordt ons verteld dat het aantal jaren in een generatie 70 of 80 jaar is. Psalm 90:10 De dagen van ons leven zijn 70 jaren; en als zij krachtig zijn, zijn zij tachtig jaren. 80 jaar Israël als natie zal over nog eens 6 jaar voorbij zijn, in 2028.

Ten derde, deze twee wereldmachten die strijden om wie de wereld zal beheersen. De Globalisten, waartoe bijna alle regeringen van de naties van de wereld nu behoren. En de kleinere groep van vijf of meer naties, met Rusland als leidende natie, samen met Iran, Turkije, Noord-Korea, en Communistisch China. Rusland heeft bijna net zoveel kernkoppen (6.255) als alle andere Globalistische naties bij elkaar.

De snelheid waarmee deze twee groepen nu de controle over de wereld proberen te verkrijgen, laat duidelijk zien dat de tijd echt opraakt voordat onze Heer Jeshua moet terugkeren om Zijn volk te redden dat nog op aarde zal leven. (Lees Jeshua's woorden in Mattheüs 24:22)

Hier komt het op neer ... We zijn nu in de echte Eindtijd. Daniël's 70e Week, de laatste 7 jaar voor onze planeet voordat Jeshua terugkeert, moet beginnen aan het begin van een nieuwe 7-jarige Shemitah-cyclus. Deze herfst begint de volgende 7 jarige Shemitah-cyclus. Als deze herfst niet het begin is van Daniël's 70e Week, dan zullen we nog 7 jaar moeten wachten om te zien of Daniël's 70e Week dan begint, in 2229. Met de snelheid waarmee de Globalisten zich nu bewegen, kan ik niet geloven dat de laatste 7 jaar voor onze planeet pas over 7 jaar begint.

Vergeet ook niet dat aan het einde van de Gog Magog oorlog er zeven jaar zullen zijn van het verbranden van wapens als brandstof. (Ezechiël 39:9) Is dat de laatste zeven jaar voor deze planeet?

Dit alles gezegd hebbende, wanneer begint Daniël's 70e week, of de laatste 7 jaar voor onze planeet? Ik persoonlijk geloof dat het deze herfst zal beginnen, in 2022. Als de Gog Magog oorlog komt vóór deze herfst, dan zullen we het allemaal zeker weten...

Bron: The Gog Magog War is closer than ever to Israel’s Door! » Kehila News Israel