www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE PRACHTIGE GLORIE DIE ONS IN DE EEUWIGHEID WACHT.

Door Jonathan Brentner - 17 oktober 2022

()

Het is een woord dat we vaak horen, maar wat betekent "glorie/heerlijkheid" eigenlijk?

Een populair aanbiddingslied bevat de zin "toon ons uw heerlijkheid", maar kan dat verzoek een eeuwige klank hebben?

Woordenboeken geven verschillende facetten van de betekenis van het woord "glorie". Ik heb het opgezocht in het Merriam-Webster online woordenboek en ontdekte deze betekenisnuances:

  • "grote schoonheid en pracht: MAGNIFIEK"
  • "iets gemarkeerd door schoonheid of schittering"
  • "de pracht en zaligheid van de hemel"[i].

In Johannes 17:24 sprak Jezus deze woorden in Zijn gebed namens ons:

"Vader, ik verlang dat ook zij, die u mij gegeven hebt, bij mij mogen zijn waar ik ben, om mijn heerlijkheid te zien die u mij gegeven hebt omdat u mij voor de grondlegging der wereld hebt liefgehad."

Is het niet verbazingwekkend dat Jezus verlangt naar de dag waarop Hij ons zijn eeuwige heerlijkheid kan tonen? Waarom zou Hij anders zo bidden enkele uren voor zijn kruisiging?

Laten we eens wat dieper kijken naar de implicaties van Jezus' verzoek voor ons.

HET KAN ALLEEN GEBEUREN ALS WE MET JEZUS IN DE HEMEL ZIJN

Wij gebruiken het woord "glorie" om te verwijzen naar aspecten van onze wandel met de Heer. Wij verheerlijken Hem door Zijn naam te verheerlijken door lofzangen en aanbidding. Wanneer wij Jezus alle eer geven voor wat Hij in of door ons tot stand brengt, noemen wij dat terecht Hem de eer geven.

We zien een voorproefje van Gods hemelse glorie in prachtige zonsondergangen, de grootsheid van besneeuwde bergtoppen en door de schoonheid en het wonder van de natuur in al haar verschillende vormen. Vorige week wandelden mijn vrouw Ruth en ik in een staatspark in Wisconsin, waar de bladeren net van kleur begonnen te veranderen; het was adembenemend mooi. Gods schepping weerspiegelt Zijn schoonheid, grootsheid en pracht, en voor wie goed oplet, verheerlijkt de natuur haar Schepper.

Aan de andere kant zullen we de heerlijkheid waarover Jezus sprak in Johannes 17:24 pas zien als we met Hem in de hemel zijn. Alle prachtige taferelen in de natuur zijn slechts een voorproefje van de schoonheid die Christus ons wil laten zien als we eenmaal fysiek bij Hem zijn. De volle pracht, praal en macht van onze Heiland kunnen we nu nog niet zien zonder ons verheerlijkte lichaam, dat we zullen ontvangen wanneer Jezus verschijnt om ons mee naar huis te nemen (1 Korintiërs 15:51-55).

Ik ben altijd verbaasd over de reactie van Johannes op het zien van Jezus, zoals opgetekend in Openbaring 1:17. Hoewel de apostel drieënhalf jaar met de Heiland had doorgebracht, een glimp van Zijn eeuwige heerlijkheid had opgevangen toen Hij met Mozes en Elia verscheen, en na Zijn opstanding weken met Hem had doorgebracht, viel hij toch "als dood aan Zijn voeten" toen Hij misschien maar een deel van Zijn heerlijkheid aan de oude apostel openbaarde.

Het boek Openbaring gaat over Jezus' heerlijkheid. Daarom bevat het laatste hoofdstuk een ernstige waarschuwing voor allen die met de woorden ervan knoeien door middel van allegorie of de profetieën ervan in de verleden tijd plaatsen (Openbaring 22:18-19). Dit was het onderwerp van een recent bericht, Rommel niet met het Boek Openbaring.

HET HEEFT BETREKKING OP DE BELOFTE VAN JOHANNES 14:2-3

Jezus' gebedsverzoek in Johannes 17:24 brengt ons terug naar Zijn belofte in 14:2-3.

"In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. Als het niet zo was, zou Ik u gezegd hebben dat Ik ga om voor u een plaats te bereiden? En als Ik heenga en voor u een plaats bereid, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijt waar Ik ben."

Jezus zegt dat wanneer Hij voor ons komt, wij zullen zijn "waar" Hij momenteel verblijft. In Johannes 17:24 bidt de Heer dat de gelovigen "bij Mij mogen zijn waar Ik ben..." Jezus bidt dus voor de dag waarop Hij de belofte vervult die Hij in Johannes 14:2-3 aan zijn discipelen en ons gaf, namelijk dat Hij ons meeneemt naar de plaats waar Hij nu verblijft in het "Vaderhuis".

Daar zullen we Jezus' grote schittering, pracht en praal zien, die we pas op die dag ten volle kunnen aanschouwen.

Dit is de gebeurtenis die wij de "Opname van de kerk" noemen. Wij moeten onze onsterfelijke lichamen ontvangen en naar de hemel gaan om de volledige vertoning van Jezus' goddelijke glorie te zien. Op een dag, misschien binnenkort, zal Jezus ons ophalen om Hem in de lucht te ontmoeten en zullen we voor altijd bij Hem zijn.

Denk in het licht van deze verzen uit het Evangelie van Johannes eens goed na over de woorden van Paulus in Kolossenzen 3:4:

"Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult u ook met hem verschijnen in heerlijkheid."

Glorie is zeker geen plaats op aarde. Wanneer Jezus "verschijnt", "verschijnen" wij met hem in de hemel daarboven, aka "heerlijkheid". We gaan naar de plaats waar onze Verlosser momenteel verblijft. Nogmaals, dit is de Opname. Kolossenzen 3:4 brengt ons ook terug naar het gebed van Jezus in Johannes 17:24.

Als Jezus na de Verdrukking terugkeert naar de aarde, blijft Hij op de aarde. Als Hij voor ons komt, gaan wij op om getuige te zijn van de pracht en praal van Zijn schoonheid en grootsheid.

WIJ ZULLEN DELEN IN CHRISTUS' HEERLIJKHEID

De Bijbel vertelt ons niet alleen dat we getuige zullen zijn van Christus' heerlijkheid, maar er is een zin waarin we er ook in zullen delen. In Romeinen 8:16-17 staan deze verbazingwekkende woorden:

"De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn, en indien kinderen, dan erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, mits wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden."

Opnieuw schrijft Paulus in Romeinen 8:30

"En wie hij voorbestemd heeft, heeft hij ook geroepen, en wie hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd, en wie hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt."

Ooit zullen wij "met" Jezus verheerlijkt worden, wat een direct en onontkoombaar gevolg is van onze rechtvaardiging die plaatsvindt op het moment van onze verlossing.

Wat zou dat voor ons kunnen betekenen?

Ten eerste leert de Bijbel dat wij onsterfelijke en onvergankelijke lichamen zullen ontvangen (1 Korintiërs 15:50-54). Dit gebeurt bij de Opname van de kerk, wanneer zowel de doden in Christus als de levende heiligen onsterfelijke en onvergankelijke lichamen ontvangen. Dat is wanneer Jezus "ons nederig lichaam zal veranderen in een lichaam gelijk aan zijn heerlijk lichaam" (Filippenzen 3:20-21).

Dit aspect van onze hoop is geweldig.

Ten tweede belooft het Nieuwe Testament een erfenis voor allen die Christus toebehoren (1 Petrus 1:3-5; Efeziërs 1:11-14).

Volgens Jezus kunnen we deze schat die ons wacht in zekere zin aanvullen (Matteüs 6:19-21). Maar wat betreft de basiserfenis die ons allen wacht, zegt Petrus dat deze "onvergankelijk en onveranderlijk is, voor u bewaard in de hemel" (1 Petrus 1:4).

Als gelovigen is het onmogelijk de glorieuze erfenis die ons wacht te verliezen.

De Bijbel geeft er niet veel details over, maar uit wat er staat kunnen we opmaken dat het enorm waardevol is, fysiek van aard, eeuwig, en een reden tot vreugde, zelfs temidden van zware beproevingen (1 Petrus 1:5).

Ik geloof dat onze veilige "erfenis" de plaats omvat die Jezus voor ons bereidt in het Nieuwe Jeruzalem en alle fysieke schatten die daarbij horen. Als het mij heilig lijkt om dit zo te zeggen, bedenk dan dat Jezus zelf zei dat het mogelijk was om "voor uzelf schatten in de hemel te verzamelen" (Matteüs 6:20).

Ten derde weten we dat we met Christus zullen regeren tijdens het millennium en daarna voor eeuwig. Misschien is dit ook een deel van onze heerlijke erfenis. Dit is iets wat we inderdaad zullen koesteren: geen mondaine banen meer, maar een geweldige rol in het dienen van Jezus, precies zoals Hij ons geschapen heeft.

DE GLORIE DIE ONS TE WACHTEN STAAT MAAKT HET WACHTEN DRAAGLIJKER

Het is meer dan een beetje moeilijk wachten op de wederkomst van de Heer. Hoge wachttijden komen en gaan, en wij blijven op aarde terwijl goddeloosheid en wetteloosheid veel verder groeien dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Ik geloof dat een focus op de voor ons liggende heerlijkheid het wachten beter beheersbaar kan maken.

Maar ik weet ook dat de Opname voor sommigen lijkt op een plotselinge, ongewenste en enge verandering van adres.

Er zijn veel factoren die deze angsten en gedachten kunnen verlichten.

  1. Houd altijd in gedachten dat de Opname een Bruidegom is die zijn geliefde bruid komt halen.
  2. Met de Opname begint een glorieus avontuur dat onze beste en grootste ervaringen in dit leven verre zal overtreffen.
  3. Het alternatief voor de Opname is om de slechtste periode in de menselijke geschiedenis door te maken en hoogstwaarschijnlijk een gewelddadige dood te sterven.
  4. Bij de Opname ruilen we ons ouder wordende en pijnlijke lichaam in voor een glorieus lichaam zoals dat van onze Verlosser. De Heer ruilt een leven dat we niet kunnen behouden voor een eeuwige erfenis die we nooit kunnen verliezen.

We weten dat de apostel Paulus veel leed toen hij het evangelie predikte in het hele Romeinse Rijk. Hij beschrijft zijn ontberingen in 2 Korintiërs 11:24-28 (en we weten dat er nog veel meer volgden nadat hij deze lijst schreef).

Ondanks alles wat hij doorstond, schreef hij dit in Romeinen 8:18:

"Want ik reken dat het lijden van deze tijd niet waardig is vergeleken te worden met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden." (KJV)

Dit is de heerlijkheid die Jezus ons als Zijn bruid wil laten zien, en op een dag zeer binnenkort zal Hij dat doen.

De volgende keer dat ik de woorden "toon ons uw heerlijkheid" zing, zal het een gebed zijn dat Jezus verschijnt en mij meeneemt naar de hemel, waar ik de volle omvang van zijn prachtige schoonheid en pracht zal zien.


[i] https://www.merriam-webster.com/dictionary/glory

Bron: The Magnificent Glory That Awaits Us in Eternity — Jonathan Brentner