www.wimjongman.nl

(homepagina)


Deze generatie opnieuw bekeken

Scott Savell - 17 november 2022

()

"Leer nu de gelijkenis van de vijgenboom: wanneer zijn tak al zacht is geworden en zijn bladeren uitsteekt, weet u dat de zomer nabij is; zo erkent ook u, wanneer u al deze dingen ziet, dat Hij nabij is, vlak bij de deur. Ik zeg jullie: deze generatie zal niet voorbijgaan voordat al deze dingen hebben plaatsgevonden. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan" (Matteüs 24:32-35).

De gelijkenis van de vijgenboom, die voorkomt in wat bekend staat als de Eindtijd-rede, is misschien wel een van de meest uitdagende passages uit de Schrift voor bijbelstudenten. De uitdaging komt voort uit het feit dat Jezus een bepaalde periode lijkt te voorspellen waarin wij Zijn glorieuze en zichtbare terugkeer naar de aarde kunnen verwachten. In het licht van de huidige gebeurtenissen en het feit dat het moderne Israël al meer dan 74 jaar bestaat, heb ik deze fascinerende profetie onlangs opnieuw bekeken. U kunt mijn eerdere overpeinzingen over deze profetie hier lezen.

De gelijkenis van de vijgenboom - Het argument gaat ongeveer als volgt: De vijgenboom stelt de natie Israël voor. De tak die zacht wordt en zijn bladeren laat groeien, verwijst naar de wedergeboorte van de natie in 1948. Daarom zal de generatie die geboren is rond de tijd van Israëls terugkeer naar het land in leven zijn bij de wederkomst van Christus. Klinkt als een legitieme interpretatie, maar is dit de juiste interpretatie van deze specifieke Schriftpassage?

Velen concluderen dat deze traditionele interpretatie onmogelijk correct kan zijn gezien Jezus' woorden in vers 36: "Maar van die dag en dat uur weet niemand." Hij zei hetzelfde in Handelingen 1:7: "Het is niet aan u om de tijden of tijdperken te kennen die de Vader op eigen gezag heeft vastgesteld." Paulus herhaalde dit in zijn eerste brief aan de gelovigen in Thessalonië: "Wat nu de tijden en de tijdperken betreft, broeders, u hebt er geen behoefte aan dat u iets geschreven wordt" (1 Thess. 5:1).

Als u mijn overpeinzingen al langer volgt, weet u dat ik geloof dat de Bijbel zegt wat hij bedoelt en bedoelt wat hij zegt. Met andere woorden, God heeft geen spraakgebrek. De vuistregel die ik hanteer is: als de gewone zin van de tekst zinvol is, zoek dan geen andere zin, anders krijg je onzin. Ik volg deze regel in elke preek die ik houd, elke bijbelstudie die ik geef en elk artikel dat ik schrijf. Met dat in gedachten, hoe moeten we deze moeilijke tekst benaderen?

Hank Hanegraaf, radio's zogenaamde "Bijbelbeantwoorder" en schrijver van The Apocalypse Code (die ik niet aanbeveel), gelooft dat heel Matteüs 24 verwijst naar gebeurtenissen rond de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Daarom is zijn conclusie dat "deze generatie" van Matteüs 24:34 verwijst naar de generatie die leefde op het moment dat Jezus deze profetie gaf. Aangezien Jezus deze profetie gaf rond 32 na Christus of zo, waren er nog mensen in leven toen de Romeinen Jeruzalem belegerden en de Tempel verwoestten.

Het volstaat te zeggen dat Hank zich schuldig maakt aan het zoeken naar "andere zin" in deze passage, waardoor hij eindigt met onzin. Hij is een gedeeltelijke Preterist die grondig in de war is over zaken van eschatologie. Hij gelooft dat alle profetieën behalve de wederkomst en de opstanding al vervuld zijn. Om aan te tonen hoe volkomen belachelijk deze interpretatie is, moet men bedenken dat de wereldwijde prediking van het koninkrijk, de verdrukkingsperiode, de terugkeer van de Heer in zichtbare heerlijkheid en de herverzameling van de uitverkorenen van Israël nog niet hebben plaatsgevonden.

Een andere oplossing voor deze moeilijke passage wordt geboden door wijlen dominee Bob DeWaay. Hij gelooft dat deze profetie in het Nieuwe Testament in kleinerende zin wordt gebruikt en daarom kwalitatief is en geen tijdslimiet stelt. Hij ziet de kwestie van "deze generatie" in de zin van de Joodse hardheid voor het evangelie en hun afwijzing van Jezus als Messias door de volgende generaties. Hij gebruikt passages als Matt. 12:41-45, Lucas 9:40-45, en Handelingen 2:40 om zijn interpretatie te ondersteunen. Zijn argument is goed doordacht en kan heel goed juist zijn.

Ik geef toe dat het mogelijk is dat de vijgenboom hier verwijst naar Israëls wedergeboorte. Ik geloof echter dat Jezus deze gelijkenis gebruikte om te zeggen dat wanneer het volk Israël alle tekenen van de eindtijd ziet die Hij beschreef, zij zullen weten dat Zijn terugkeer werkelijk nabij is. Merk op dat ik zei: "Het volk Israël." Ik geloof dat de Eindtijd-rede, hoewel die in drie evangeliën staat, bedoeld is voor Israël (of het Joodse volk), en niet voor de Kerk.

De vijgenboom behoort tot de laatste die in de lente zijn bladeren krijgt. Dus als hij begint uit te lopen, weet je dat de zomer echt nabij is. Daarom, als het volk Israël al deze tekenen ziet, weten ze dat hun verlossing nabij is. Lucas brengt dit punt duidelijk naar voren: "Maar wanneer deze dingen beginnen plaats te vinden, richt u dan op en hef uw hoofden op, want uw verlossing is nabij" (Lucas 21:28).

Een andere interpretatie - die mij beter bevalt dan de mijne en die heel goed de juiste zou kunnen zijn - stelt dat Matteüs 24:34 zegt dat de generatie die geboren is wanneer de tekenen van de eindtijd beginnen, nog in leven zal zijn wanneer alle tekenen vervuld zijn en Jezus zichtbaar terugkeert naar deze planeet. Deze interpretatie sluit perfect aan bij mijn huidige standpunt dat wij, met uitzondering van Israëls terugkeer naar het Land, vandaag geen tekenen zien, maar eerder profetische tendensen die wijzen op toekomstige tekenen die tijdens Daniëls 70e week in vervulling zullen gaan.

Volgens Psalm 90:10 is een bijbelse levensduur 70 tot 80 jaar. Veel geleerden zijn het erover eens dat het eerste teken van de eindtijd de wedergeboorte van Israël in 1948 was. Daarom kan de generatie die rond 1948 geboren is, verwachten dat alles tijdens hun leven in vervulling gaat. Als deze interpretatie juist is, moeten we in gedachten houden dat Israël nog maar 74 jaar bestaat als natie. Als een bijbelse levensduur 70 tot 80 jaar is, wat zegt dit dan over de laatheid van het uur?

Wat zegt dit over de laatheid van het uur? Israël is een natie sinds 14 mei 1948, waarbij Jesaja 66:7-9 en Ezechiël 36-37 soeverein in vervulling zijn gegaan. Sinds die tijd zijn de naties die het oude Romeinse Rijk vormden, weer bij elkaar gekomen in wat bekend staat als de Europese en Mediterrane Unie - een belangrijke eindtijdprofetie. Rusland is voor het eerst in de geschiedenis militaire en economische allianties aangegaan met de naties die in Ezechiël 38-39 worden beschreven. Jeruzalem is een zware steen geworden voor alle volkeren van de wereld, precies zoals Zacharia in Zach. 12:3 voorspelde.

Maar misschien is het sleutelstuk voor het begrijpen van het late uur te vinden in Daniël 9:26-27. Hier spreekt de profeet Daniël over een pseudovrede die op komst is in het Midden-Oosten, tussen Israël en haar vijanden. De Bijbel geeft ons alle reden om aan te nemen dat deze vrede zal worden gesloten door een Europeaan - een afstammeling van het volk dat Jeruzalem in 70 na Christus verwoestte - de Romeinen. Daniël voorspelt dat dit zogenaamde vredesakkoord aan het Israëlische volk zal worden opgedrongen. Dit is verbazingwekkend gezien de voortdurende wens van de wereldleiders om een soort vrede in het Midden-Oosten tot stand te brengen.

Hoewel het onmogelijk en dwaas is om te proberen de profetie zo te interpreteren dat elke krantenkop erin past, is het niet onmogelijk om te zien dat er dingen gebeuren in onze wereld, het Midden-Oosten en Israël in het bijzonder, die de weg bereiden voor wat de Bijbel beschrijft als de laatste daad van de geschiedenis - de 70e week van Daniël en de terugkeer van Christus. Gezien de richting waarin de dingen lijken te gaan, zou het mij niet in het minst verbazen dat er in de nabije toekomst gesproken wordt over het opdelen van de wereld in tien gebieden. De Bijbel zwijgt daar niet over en lijkt aan te geven dat de zogenaamde antichrist in de nadagen uit tien koningen zal voortkomen. Daarmee heb ik een laatste vraag: Bent u klaar om de Heer in de lucht te ontmoeten? Zo niet, dan raakt uw tijd snel op!

Bron: This Generation Revisited