www.wimjongman.nl

(homepagina)


"De meeste 'Experts' zijn 'Gekocht' - en zeggen gewoon wat ze betaald krijgen om te zeggen"

Dr. Vernon Coleman - 9 juni 2022

Het is beangstigend gemakkelijk om een 'expert' te worden. Toen ik in de 20 was en net gekwalificeerd, werd ik regelmatig omschreven als een 'wereldberoemd expert' of een 'toonaangevend expert' wanneer ik in de media werd geciteerd.

Ik gaf tenminste altijd mijn mening op basis van de feiten die beschikbaar waren - ik ben nooit betaald of anderszins omgekocht om een mening of een bepaald standpunt te verkondigen.

Er schuilt een zekere ironie in het feit dat ik, nu ik veel ouder ben, en naar ik hoop wijzer en beter geïnformeerd te zijn, nooit meer word uitgenodigd om mijn mening te geven in televisie- of radioprogramma's of voor de pers.

De reguliere media geven er de voorkeur aan dat hun deskundigen zich houden aan de officiële en geaccepteerde lijn over welk onderwerp dan ook dat ter discussie staat.

Wat kijkers, luisteraars en lezers niet weten is dat veel zogenaamde deskundigen zijn gekocht en betaald, en wanneer zij hun mond opendoen, zeggen zij alleen maar wat hun werkgevers hen hebben verteld te zeggen.

De geneesmiddelenindustrie heeft een leger van artsen die alles zullen zeggen wat er van hen wordt verlangd - in ruil voor een grote cheque, een vakantie in het buitenland of een nieuw televisietoestel. Speciale bureaus bieden deze zogenaamde deskundigen aan bij mediaconcerns die op zoek zijn naar iemand die een ogenschijnlijk deskundige mening kan geven.

Televisiereporters, radiopresentatoren en krantenjournalisten vinden het prettig dat deze deskundigen gratis werken omdat zij door hun sponsors worden betaald. De "deskundigen" staan bekend als "huur een citaat-deskundigen".

Laten we niet de kluts kwijtraken... Uw regering en Big Tech proberen actief de informatie waarover The Exposé bericht te censureren om hun eigen behoeften te dienen.

Armoede en dood

Terwijl de wereld in armoede afglijdt, is het van vitaal belang te onthouden dat armoede en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In Afrika en Azië sterven honderden miljoenen mensen omdat recente gebeurtenissen - met name de sancties tegen Rusland - hen te arm hebben gemaakt om voedsel te kopen.

In het Verenigd Koninkrijk hadden alle mensen die in de loop der jaren in een deel van de Theems zijn verdronken één ding gemeen: zij hadden geen cent. Armoede is een belangrijke oorzaak van geestelijke en lichamelijke ziekten. En een belangrijke oorzaak van overlijden.

Als mensen armer worden, sterven er meer van hen. Velen verhongeren gewoon. Nog veel meer mensen eten goedkoop, vet en slecht voedsel - als ze zich al voedsel kunnen veroorloven. Ze kunnen het zich niet veroorloven zich warm te houden bij koud weer. Ze staan massaal onder stress.

Regeringen en centrale banken over de hele wereld weten dit allemaal. De samenzweerders die werken aan de Grote Reset weten dit. Dus, bedenk dat de samenzweerders van plan zijn om de wereldbevolking terug te brengen van 7,5 miljard naar 500 miljoen.

En stel uzelf dan de volgende vraag: zijn alle mensen die de centrale banken en regeringen over de hele wereld leiden ongelooflijk dom en incompetent of maken ze de mensen opzettelijk arm, zodat er meer van hen zullen sterven.

Eenvoudige vraag.

Maar u weet het antwoord net zo goed als ik.

Magnetrons - een bedreiging voor uw gezondheid?

Het is niet alleen de slechte kwaliteit van het voedsel dat we kopen dat ons ziek maakt - het beschadigt ons immuunsysteem en maakt ons kwetsbaar voor infecties en kanker. De manier waarop we ons voedsel bereiden kan ook een dramatisch effect hebben op onze gezondheid. Overkoken van voedsel kan bijvoorbeeld de vitamine-inhoud vernietigen.

En denk eens aan de magnetron.

Er zijn miljoenen microgolfovens in gebruik over de hele wereld. In tegenstelling tot traditionele ovens maken zij gebruik van kortegolf elektromagnetische straling om voedsel op te warmen. Maar hoewel microgolfovens op grote schaal worden verkocht en gebruikt en in miljoenen keukens het voedsel dat mensen eten opwarmen (en beïnvloeden), lijken noch de regeringen noch de fabrikanten erop gebrand te zijn informatie te verstrekken of te publiceren waaruit blijkt hoe veilig deze producten precies zijn.

In mijn boek Food for Thought (voor het eerst gepubliceerd in 1994) stelde ik specifieke vragen over microgolfovens.

De eerste vragen waren: Zijn de golven die voor het koken worden gebruikt schadelijk voor de mens?' en 'Als er microgolven uit de oven ontsnappen, zijn die dan schadelijk voor uw gezondheid?' De andere vraag, mogelijk nog verontrustender, was nog eenvoudiger: "Heeft het gebruik van een microgolfoven een schadelijke invloed op het voedsel dat u at? Ik ontdekte dat, hoewel de fabrikanten niet veel onderzoekswerk leken te hebben verricht, er toch een behoorlijke hoeveelheid onderzoek beschikbaar was.

In 1998 werd in The Journal of Natural Science een zeer belangrijk artikel gepubliceerd over de effecten van microgolven op de mens. Het artikel is geschreven door William Kopp, die van 1977 tot 1979 werkte in het Atlantis Rising Educational Center in Portland, Oregon en die, terwijl hij daar werkte, vroege documenten verzamelde over wat er toen bekend was over de schadelijke effecten van microgolfovens op de mens.

Door dit artikel te schrijven ergerde Kopp een machtige lobby. Volgens het Journal of Natural Science veranderde hij vervolgens zijn naam en verdween. Dit klinkt misschien dramatisch, maar ik heb een andere onderzoeker ontmoet die de gevaren van microgolfovens heeft onderzocht en die is bedreigd, en wiens pogingen om de waarheid over microgolfovens bekend te maken, zijn beantwoord met rechtszaken en andere pogingen om hem het zwijgen op te leggen.

Kopp meldde dat microgolfovens oorspronkelijk door de nazi's waren ontwikkeld voor een gebruik door mobiele ondersteuningsoperaties tijdens de geplande invasie van de Sovjet-Unie. Het doel was het logistieke probleem van het vinden van brandstoffen voor het koken op te lossen en de kooktijden te verkorten. Het eerste Duitse onderzoek werd in 1942-3 uitgevoerd door de Duitsers aan de Humboldt-Universitat zu Berlin.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, schreef Kopp, ontdekten de geallieerden het medisch onderzoek dat betrekking had op microgolfovens. Experimentele microgolfapparatuur werd zowel naar het Amerikaanse Ministerie van Oorlog als naar de Sovjet-Unie overgebracht voor onderzoek. In de Sovjet Unie werd onderzoek gedaan aan het Instituut voor Radio Technologie te Kinsk en het Instituut voor Radio Technologie te Rajasthan.

Het was in de Sovjet-Unie dat het meeste onderzoek werd gedaan en gepubliceerd. En het was de Sovjet Unie, rapporteerde Kopp, die ontdekte dat een mens niet eens microgolfvoedselstoffen hoefde in te nemen om gevaar te lopen, omdat zelfs blootstelling aan het energieveld zelf al voldoende was om ernstige bijwerkingen te veroorzaken.

Kopp wees erop dat Sovjet-wetenschappers zo verontrust waren over de gevaren van microgolfovens dat de Sovjet-Unie in 1976 een staatswet uitvaardigde die het gebruik van microgolftoestellen verbood.

Hier volgt een lijst van enkele van de schadelijke effecten die in de jaren zeventig door de Sovjet-wetenschappers werden genoemd en die werden waargenomen bij blootstelling van de mens aan microgolven

 • Een destabilisatie in de productie van hormonen en de handhaving van de hormoonbalans bij zowel mannen als vrouwen.
 • Verstoring van de hersengolven in de alfa-, theta- en deltagolfpatronen.
 • Een afbraak van het menselijke 'levensenergieveld'.
 • Degeneratie en destabilisatie van de interne celmembraaneigenschappen.
 • Een degeneratie en afbraak van elektrische zenuwimpulsen in de kleine hersenen.
 • Een cumulatief verlies op lange termijn van vitale energieën bij mensen, dieren en planten die zich binnen een straal van 500 meter van de operationele apparatuur bevonden.
 • Langdurige resteffecten in het zenuwstelsel en het lymfesysteem.
 • Negatieve psychologische effecten (veroorzaakt als gevolg van de veranderingen in de hersengolfpatronen), waaronder geheugenverlies, concentratieverlies, veranderingen in het intellect en de emotionele reacties en slaapstoornissen.

Recenter verkregen bewijsmateriaal lijkt te bevestigen dat het gevaar van microgolfovens niet beperkt blijft tot wat er gebeurt met het voedsel dat erin wordt gekookt.

Ondanks de beschermende schilden waarmee zij zijn uitgerust, zenden microgolfovens extra laagfrequente elektromagnetische velden uit die hoog genoeg kunnen zijn om lymfeklierkanker bij kinderen te veroorzaken.

En wanneer witte bloedcellen worden blootgesteld aan het soort elektromagnetische velden dat door microgolfovens wordt uitgezonden, kan hun vermogen om ziekten te bestrijden drastisch worden verminderd.

Reeds in het begin van de jaren negentig bestonden er meer dan 7.000 wetenschappelijke publicaties over de door kortegolfzenders veroorzaakte gezondheidsschade. De schade aan cellen en celmembranen door elektromagnetische velden is al jaren bekend bij wetenschappers. (Hoewel de elektriciteits- en telecommunicatie-industrie uiteraard het vroege voorbeeld van de tabaksindustrie hebben gevolgd en hebben ontkend dat hun produkten kanker of enig ander ernstig gezondheidsprobleem zouden kunnen veroorzaken).

De wetenschappers die voedsel onderzochten dat in microgolfovens was gekookt, stuitten op een aantal ernstige problemen. Hier volgt een samenvatting, opgesomd in het artikel van William Kopp in het Journal of Natural Science, van enkele van de ernstige veranderingen die zijn vastgesteld:

 • Bij een statistisch hoog percentage personen veroorzaakte met de magnetron verhit voedsel kankergezwellen in maag en darmen, alsmede een geleidelijke afbraak van de functie van het spijsverterings- en uitscheidingsstelsel.
 • Wanneer vlees voldoende werd verhit om te worden gegeten, ontstond een kankerverwekkende stof.
 • In melk en graankorrels ontstonden kankerverwekkende stoffen.
 • Het eten van voedsel dat met microgolven was verhit, leidde tot een hoger percentage kankercellen in het bloed.
 • Magnetronemissies veroorzaakten ernstige veranderingen in bevroren vruchten wanneer deze in een microgolfoven werden ontdooid.
 • Er vonden veranderingen plaats in rauwe, gekookte of bevroren groenten wanneer deze gedurende "extreem korte" perioden aan microgolven werden blootgesteld.
 • Als gevolg van chemische veranderingen die hadden plaatsgevonden in voedsel dat was verwarmd in een magnetron, functioneerde het menselijke lymfesysteem slecht, met als gevolg dat het menselijk lichaam zich niet afdoende beschermde tegen bepaalde vormen van kankergezwel.

Bovendien hebben wetenschappers vastgesteld dat verhitting in de magnetron ook leidt tot "een aanzienlijke vermindering van de voedingswaarde van alle onderzochte levensmiddelen".

Naast andere ernstige problemen stelden zij vast dat de beschikbaarheid van vitamine B-complex, vitamine C, vitamine E en essentiële mineralen daalde in levensmiddelen die in een microgolfoven waren verhit.

Het tijdschrift voor natuurwetenschappen (Journal of Natural Science) van september 1998 bevatte nog meer bewijzen die de aandacht vestigden op de mogelijke gevaren van microgolfovens.

In 1990 stelden onderzoekers in Berlijn vast dat alle geteste microgolfovens microgolven uitstraalden terwijl zij in werking waren.

 • Wat microgolven betreft, is het gevoeligste deel van het lichaam de ooglens. Wie een microgolfoven bedient (vooral op ooghoogte) die lekt, kan blind worden.
 • Studies met broccoli en wortelen hebben aangetoond dat celstructuren in de microgolfoven worden vernietigd. (In conventionele ovens blijven de celwanden intact).
 • Koken in een microgolfoven creëert vrije radicalen - waarvan bekend is dat ze kanker kunnen veroorzaken.
 • Voedsel dat in een microgolfoven wordt gekookt, kan ongelijkmatig worden gekookt - waardoor mogelijk "koude plekken" in het voedsel achterblijven. Dit kan leiden tot de mogelijke ontwikkeling van een listeria- of salmonella-infectie.
 • Watermonsters werden verhit, zowel op conventionele wijze als in een microgolfoven. De watermonsters werden vervolgens gebruikt om graan te helpen ontkiemen. Graan kiemde niet wanneer het in contact kwam met water dat in een microgolfoven was verwarmd.
 • Eind jaren tachtig werd gemeld dat er sprake was van een verhoogde incidentie van misvormingen bij kinderen van moeders die waren blootgesteld aan microgolfovens.
 • In 1991 zou een patiënt in Oklahoma zijn overleden aan anafylaxie nadat hij een bloedtransfusie had gekregen met bloed dat in een microgolfoven was verwarmd. Er wordt beweerd dat de microgolfstraling het bloed had veranderd en daardoor de dood van de patiënt had veroorzaakt.
 • Wetenschappers hebben ontdekt dat het microgolfen van menselijke moedermelk bij hoge temperaturen een duidelijke vermindering teweegbracht van de activiteit van alle geteste anti-infectiefactoren die van nature in moedermelk aanwezig zijn. De groei van E.coli was 18 maal die welke werd waargenomen in normale menselijke moedermelk.
 • In 1989 heeft de Zwitserse bioloog Dr. Hans Hertel, samen met een andere onderzoeker, een studie verricht naar de effecten van voedsel dat in de magnetron was gekookt, waaruit bleek dat voedsel dat in de magnetron was gekookt, aanzienlijke veranderingen in het bloed veroorzaakte. De auteurs stelden vast dat deze veranderingen wezen op het begin van een pathologisch proces (b.v. het begin van kanker). Naderhand distantieerde de tweede onderzoeker, die met Dr. Hertel had samengewerkt, zich van de resultaten en van zijn eerdere interpretatie van de resultaten. In een privé-brief aan Dr. Hertel gaf de tweede onderzoeker toe dat hij bang was voor "consequenties" en dat de veiligheid van zijn gezin voor hem belangrijker was dan al het andere.

In het oktober/novembernummer 1998 van het tijdschrift Nexus werd gemeld dat een natuurkundige een onderzoek had gepresenteerd waaruit bleek dat het menselijk lichaam zijn eigen lage intensiteit straling genereert en uitzendt.

De natuurkundige beweerde dat het metabolisme van het menselijk lichaam zijn eigen elektromagnetische veld genereert. De zwakke lichtemissies die door het lichaam worden geproduceerd, zijn een uiterlijk teken van een ordelijk, functionerend metabolisme. Dit onderzoek doet een nieuwe reeks vragen rijzen over het effect dat externe bronnen van microgolfstraling kunnen hebben op levende weefsels.

In de jaren negentig leek het mij volkomen duidelijk dat microgolfovens verboden moesten worden. En zo'n verbod zou alleen mogen worden opgeheven als de fabrikanten bereid zouden zijn onderzoek te doen waaruit zou blijken dat de oorspronkelijke onderzoeksresultaten niet juist waren of dat er manieren zijn om de problemen tegen te gaan.

Maar ook toen al was de fabricage en verkoop van microgolfovens big business en deze handige artikelen zijn vaste waarden geworden in kantines, restaurants, hotels en huizen over de hele wereld.

In The Journal of Natural Science wijst Dr. Hertel erop dat: "...onderzoek naar de biologische effecten van elektromagnetische velden op het leven, vooral in verband met technische microgolven, met succes wordt onderdrukt. Dergelijke onderzoeksprojecten zijn dus alleen mogelijk op particuliere basis, terwijl de bevoegde autoriteiten alles in het werk stellen om de bevindingen voor het publiek verborgen te houden door ze te ontkennen, belachelijk te maken of af te doen als niet-wetenschappelijk".

Ik geloof dat Dr. Hertel volkomen gelijk had.

Mainstream kranten, tijdschriften, televisie en radio hebben de dreiging van microgolfovens consequent genegeerd of ontkend. Politici hebben geweigerd te vragen om deze apparaten naar behoren te testen. Mijn ervaring is dat pogingen om ruchtbaarheid te geven aan de mogelijke gevaren (en aan het feit dat de industrie die microgolfovens maakt en verkoopt nooit voldoende tests heeft uitgevoerd om de effecten op de menselijke gezondheid te onderzoeken) meer leidden tot bezorgdheid over de gezondheid van de microgolfovenindustrie dan over de gezondheid en veiligheid van de consument.

Reeds in januari 1990 waarschuwde ik in een krantenartikel dat elk jaar duizenden mensen zouden kunnen sterven aan de gevolgen van in microgolfovens gekookt voedsel. Ik wees erop dat het nog vele jaren kon duren voordat de schade van microgolfovens volledig kon worden beoordeeld en voegde eraan toe dat ik ontsteld was over het feit dat fabrikanten de microgolfovens niet volledig hadden getest.

In het Verenigd Koninkrijk zond de BBC een programma uit waarin deze waarschuwing werd aangevallen en mij de schuld werd gegeven van een "paniekzaaierij" over het opwarmen van melk in microgolfovens. Mijn aanbod om in het programma te verschijnen om de kwestie te bespreken en mijn standpunt te verdedigen werd afgewezen.

Mijn klacht over het BBC-programma "Eten en drinken" werd bevestigd door de Broadcasting Complaints Commission, die het BBC-programma als oneerlijk bestempelde.

Tegenwoordig lijken de risico's van microgolfovens goed te zijn weggemoffeld.
Er zijn heel wat geruststellingen. Maar helaas niet veel onderzoek.

De enigen die voor dergelijk onderzoek zouden betalen, zijn de fabrikanten van microgolfovens.
En waarom zouden zij betalen voor onderzoek dat op zijn zachtst gezegd gênant zou kunnen zijn?

Dr. Vernon Coleman's boeken "Vlees veroorzaakt kanker en meer stof tot nadenken", Covid-19: The Greatest Hoax in History, en Medical Heretics zijn verkrijgbaar als paperback en als eBook op Amazon.

Bron: Dr Vernon Coleman: “Most ‘Experts’ are ‘Bought’ – and simply say what they’re paid to say” – The Expose