www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wakker, kijkend, en klaar om te gaan: De finish nadert

Gary - 28 september 2022

()

Ik bid om te wandelen in de spanning die de gemeente in het algemeen schijnbaar nooit heeft kunnen lopen: weten maar het niet weten. Er moet een middenweg zijn waarbij we echt uitkijken naar de dag met eerlijke speculaties, maar nooit tegelijkertijd al onze eieren in één mandje of één theorie leggen. Eerlijkheid, nederigheid en geloof zijn hierbij de sleutel. Eerlijkheid in de zin dat we trouw blijven aan de Schrift, zelfs als Gods woord ons in een richting leidt die we niet hadden verwacht. Eerlijk, ook als onze speculaties verkeerd zijn. Nederig omdat we onze gedachten en theorieën eerst aan de Schrift en daarna aan elkaar voorleggen. Niemand staat boven de Schrift en niemand staat boven correctie van trouwe broeders en zusters. Tenslotte geloof in de beloften van Christus. We zullen nooit opgeven, ons nooit overgeven. We zijn bijna bij de finish. Zo zeker als de HEER leeft, zal Jezus zijn beloften aan ons nakomen.

Jezus zei "niemand heeft het geweten", maar draaide zich daarna onmiddellijk om en zei dat aan het einde van het tijdperk de goddeloze dienaar de dag en het uur niet zal kennen (Matt 24,48-51). Jezus zei ook om te "waken" opdat u de dag of het uur niet zou overvallen (Openb. 3:3). Evenzo gebiedt Hij zijn discipelen vaak te "waken", "gereed te staan" en zelfs de tekenen der tijden te beoordelen (Mt 16,2-3; Lc 19,42).

Er is een echte spanning in de Schrift over dit onderwerp, die door extremen niet kan worden gevangen. Het ene uiterste is: "niemand kan het ooit weten, dus stop met je er zorgen over te maken". Met andere woorden: "kijken" wordt beschouwd als niets anders dan een allegorie en de studie van profetie wordt gezien als een dwaalspoor.

Het andere uiterste is: "Jezus komt zeker op 12 november." Dit soort uitspraken, vaak voorafgegaan door een privé-claim van goddelijke openbaring, zijn altijd fout geweest, maar ik kan me voorstellen dat iemand uiteindelijk de dag toevallig zal raden.

Wat volgens mij veel concreter is, is wat we vlak voor onze ogen zien gebeuren. Dit is de generatie. Het is de enige generatie in de geschiedenis waar:

1. Israël weer een natie werd

()


2. Jeruzalem terugkeerde naar de Joden

()


3. Het Hebreeuws is teruggegeven aan het Joodse volk

()


4. Alles is voorbereid voor de Derde Tempel - inclusief de priesters!

()


5. De merkteken-van-het-beest-technologie en de sociale acceptatie zijn getest en klaar.

()


6. Wereldwijde instellingen en proto-mondiale regering zijn klaar - één wereldregering is in aantocht.

()


7. Alle etnos/naties zijn eindelijk bereikt met het Evangelie.

()


8. Technologie-explosie (lucht- en ruimtevaart, auto's, kernwapens, wolkenkrabbers, computers, telefoons, internet, apparaten - vrijwel elk technologisch wonder en modern gemak is een product van deze generatie).

()


9. Het bereiken van de 6000 jaar na de schepping / 2.000 jaar na Jezus' hemelvaart, parallel aan de zes dagen arbeid vóór de sabbatrust.

()


10. Het herstel van letterlijke exegese en bijbehorende systematisering van de eschatologie na een allegorisch hiaat van ongeveer 1500 jaar (ik kijk naar jou, Augustinus), net op tijd voor de feitelijke vervulling van deze wereldschokkende gebeurtenissen; zoals Isaac Newton zo goed zei:

Over de tijden van het einde zal een groep mensen opstaan die hun aandacht zullen richten op de profetieën, en aandringen op hun letterlijke interpretatie, te midden van veel rumoer en tegenstand.

()


11. De komst van afschuwelijke wetteloosheid in overeenstemming met de profetieën van Jezus en Paulus (Lc 17:26-37; 1 Tim 4:1-3; 2 Tim 3:1-9; 2 Thess. 2:5-12); de wereld is altijd zondig geweest, maar deze laatste generatie heeft het meest verachtelijke van het verachtelijke omarmd en nieuwe soorten kwaad uitgevonden; en vergeleken met het grootste deel van de geschiedenis, waar de meesten werden onderdrukt als knechten en boeren, hebben de ontketende miljarden van de 20e en 21e eeuw hun vrijheid alleen gebruikt voor het najagen van plezier en zelfverheerlijking, en komen zij steeds dichter bij het stelen van de Boom des Levens en het herbouwen van de spreekwoordelijke Toren van Babel.

()


12. Het afvallige christendom is gearriveerd - hele kerkgenootschappen en tientallen miljoenen christenen [alleen in naam] hebben ofwel de groeiende hoerenreligie van universalisme, gedragsbevestiging en hedonisme omarmd, ofwel het evangelie afgewezen - legalisme en politiek nationalisme omarmd; de wetteloze omhelst de hoer en de legalisten lijken het beest te omhelzen dat haar zal verslinden.

()


En zo verder, en verder en en verder... Er is geen tekort aan tekenen die precies deze generatie aanwijzen waarin u zich bevindt.

De kerk zou meer dan ooit tevoren in vuur en vlam moeten staan - volledig wakker, waakzaam, het evangelie delend en klaar om te gaan, maar in plaats daarvan is de kerk grotendeels in slaap, passief, ruzie makend met zichzelf en onwetend. Dit is precies zoals voorspeld.
Hierna is het pure speculatie:

Het Bazuinenfeest heeft bij velen altijd hoog in het vaandel gestaan, vooral vanwege drie belangrijke bazuin-toespelingen op de Opname (1 Thess. 4:16-17; 1 Kor. 15:51-53; en Openb. 4:1-4).

Het "feest van de bazuinen" is echter slechts een informele/traditionele term. De Bijbel noemt het eigenlijk de Dag van het Roepen/Blazen en de Herdenking van het Roepen/Blazen. Technisch gezien wordt op elk feest, en in de oudheid op elke bijeenkomst van het volk, op bazuinen geblazen.

Mensen noemen het laatste geblaas van Rosj Hasjana vaak de "laatste bazuin" in een poging het te verbinden met de uitspraak van Paulus "bij de laatste bazuin", maar de laatste bazuin van het Bazuinenfeest wordt niet de laatste bazuin genoemd. Het wordt de "Grote [Bazuin] Blaas" genoemd -Tekiah Gedolah. "Gedolah' betekent niet 'laatste', maar 'grote' - het is de 'Grote Bazuin', niet de 'Laatste Bazuin'.

En zoals ik mezelf er de afgelopen jaren steeds aan heb herinnerd, is Rosj Hasjana niet het laatste festival op de bijbelse (lente tot lente) of Hebreeuwse (herfst tot herfst) kalenders. Het laatste grote feest op de Lente tot Lente kalender is eigenlijk Loofhutten met de afsluitende Achtste Dag (Sjemini Atzeret). Het laatste grote feest op de Rabbijnse herfstkalender is Pinksteren.

Ik geloof zelf dat Paulus' uitspraak dat de opstanding en de opname van de Gemeente zullen plaatsvinden bij de "laatste bazuin" meer moet worden begrepen als een "eschatologische bazuin" of "afsluitende bazuin". Het is de laatste handeling van het kerkelijk tijdperk - de bazuinroep van God die de hele gemeente thuisbrengt.

Maar als hier een extra feestlaag aan toegevoegd zou kunnen worden, dan zou ik voorstellen dat Shemini Atzeret, Purim en Pinksteren beter passen in het "laatste bazuin" paradigma. Shemini Atzeret en Pinksteren om bovengenoemde redenen. Purim omdat het letterlijk het laatste feest van het bijbelse jaar is (ook al is het een klein feest).

Wat wil ik hiermee zeggen? Bij het herlezen van het verslag over de bijeenkomst van Israël na de trits (Matt. 24:29-31) ging er een licht bij me op: de meeste vertalingen hebben "luide bazuin", maar het is letterlijk "groot" (megales, van megas - hetzelfde woord in Openb. 12:1). In de LSV staat bijvoorbeeld "en Hij zal zijn boodschappers uitsturen met een groot bazuingeschal...".

Het Hebreeuws zou gemakkelijk Tekiah Gedolah of Shofar ha'Gadol kunnen zijn - het traditionele grote trompetgeschal van Rosh Hashanah. Met andere woorden, wat als het een belangrijke fout is die sommigen hebben gemaakt met het koppelen van Rosj Hasjana aan de "laatste bazuin" van Paulus is, terwijl het in plaats daarvan gekoppeld zou moeten worden aan de "grote bazuin" van Matteüs 24:29-31? De profetische achtergrond voor Matteüs 24:29-31 kan worden gevonden in Deuteronomium 30:1-10 en Jesaja 27. En raad eens wat? Jesaja 27:13 verkondigt dat de grote bazuin (lit. "grote sjofar") het signaal zal zijn voor de samenkomst van de uitverkoren Israëlieten op het moment dat de antichrist wordt gedood en Satan wordt verbannen (vgl. Jes. 27:1 met Openb. 19:15, 19-21; 20:1-3).

Dus, zoals ik de afgelopen jaren heb overwogen: wat als Jezus de herfstfeesten aaneengesloten vervult, net zoals Hij de lentefeesten deed? In een tijdsbestek van ongeveer 53 dagen vervulde Hij alle vier de lentefeesten. Evenzo waren de oorspronkelijke Exodusvervullingen van de zeven feesten opeenvolgend, in hetzelfde jaar (Nisan tot Nisan).

Shemini Atzeret 2022 tot het Bazuinenfeest in 2029 is precies 2520 dagen. De Grote Verdrukking duurt expliciet 1260 dagen, niet 1290, 1335, enz. De extra dagen kunnen op een andere manier met elkaar in overeenstemming worden gebracht (misschien zijn het gebeurtenissen die plaatsvinden na de terugkeer van Christus, zoals het Schapen en Bokken Oordeel en de inwijding van de Duizendjarige Tempel).

Dus stel dat de laatste 1260 dagen eindigen op Rosj Hasjana in 2029 en Jezus het Bazuinenfeest vervult met zijn Tekiah Gedolah ("Grote Bazuin") volgens Mattheüs 24:31.

Dan de Grote Verzoendag - Jezus' gewaden gedoopt in bloed en de druiven der gramschap. De verzoening was al betaald aan het kruis. Dit is de verzoening voor hen die het kruis hebben verworpen. Ze worden geplet. Wees geen druif.

Tabernakels/Loofhutten: Jezus vestigt zijn Koninkrijk, tabernakelend/wonend, bij de mensen op aarde. Loofhutten is het feest dat elk jaar wordt gevierd tijdens het Duizendjarig Rijk (Zach. 14).

Deze data zijn slechts stof tot nadenken, en laten zien hoe een mogelijke volgorde zou kunnen zijn, zodat alle herfstfeesten achtereenvolgens zouden worden vervuld bij Christus' wederkomst. Nogmaals, pure speculatie. Ik weet de dag niet, maar ik ben opgewonden, klaar en me bewust van wat er om me heen gebeurt. Ik zie de dag naderen, en veel sneller dan in het verleden (Hebr. 10:25).

M - A - R - A - N - A - T - H - A

BENT U KLAAR VOOR WAT KOMEN GAAT? Geloof in Jezus en wat Hij voor u heeft volbracht, dit is het enige dat u zal redden van wat komen gaat. Draagt u nog steeds uw zonden, of hebt u geaccepteerd dat Hij stierf voor uw zonden en opstond? Vandaag is de dag van verlossing. Er wordt u geen morgen beloofd. Ga in de Ark, want de zondvloed komt eraan.

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat u een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om u te redden.

Bron: Awake, Watching, and Ready To Go: Nearing the Finish Line - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates