www.wimjongman.nl

(homepagina)


Regering-Biden financiert anti-Israël lesprogramma's, haatberichten

door Bassam Tawil - 20 juli 2022

  • Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler gaat, dankzij de regering-Biden, nu opnieuw rechtstreeks naar een internationaal agentschap dat haatboodschappen tegen Israël promoot en haar bestaansrecht ontkent.

  • De bewering dat de diensten van de UNRWA bijdragen tot het behoud van de regionale stabiliteit is niet alleen onjuist, maar helaas ook belachelijk.

  • Integendeel, de meeste vluchtelingenkampen zijn inmiddels broeinesten geworden van extremistische en terroristische groeperingen en individuen, met name op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook, Libanon en Syrië.

  • Een studie die eerder begin juli werd gepubliceerd.... stelde vast dat kinderen die naar UNRWA-scholen gaan, worden blootgesteld aan schoolboeken die verwijzingen bevatten naar geweld, martelaarschap, openlijk antisemitisme, jihad (heilige oorlog), afwijzing van de mogelijkheid van vrede met Israël, en het volledig weglaten van elke historische Joodse aanwezigheid in de regio.

  • "We hebben materiaal gevonden dat niet voldoet aan de internationale normen en aanzet tot geweld, jihad en martelaarschap, antisemitisme, haat en intolerantie ....". - IMPACT-se studie, juli 2022.

  • In plaats van de UNRWA onder druk te zetten om haar beleid te veranderen en de anti-Israël ophitsing in haar scholen te stoppen, heeft de regering Biden besloten om de organisatie te belonen voor het aanmoedigen van haat, geweld, martelaarschap en het delegitimiseren en demoniseren van Israël en Joden.

  • Kortom, de regering Biden heeft zojuist een boodschap gestuurd naar de Palestijnen en alle Israël-haters dat zij hun inspanningen steunen en hun droom deelt om Israël uit te roeien.

  • Degenen die schoolboeken financieren waarin terroristen worden verheerlijkt en waarin Israëls bestaansrecht wordt ontkend, zijn medeplichtig aan de wereldwijde jihad tegen Israël.

( )

Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler gaat nu, dankzij de regering-Biden, opnieuw rechtstreeks naar de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA), een organisatie die haatboodschappen tegen Israël propageert en haar bestaansrecht ontkent. Afgebeeld: Een beeld uit de documentaire film "Camp Jihad," met een zomerkamp in Gaza gesponsord en gefinancierd door de UNWRA.

De regering-Biden heeft besloten om de financiële hulp aan de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) te hervatten, ook al blijven de schoolboeken van deze organisatie aanzetten tot geweld aansporen en wissen ze het bestaan van Israël van hun kaarten. Dit betekent dat het geld van de Amerikaanse belastingbetaler, dankzij de regering-Biden, nu opnieuw rechtstreeks naar een internationale organisatie gaat die haatzaaiende boodschappen tegen Israël verspreidt en het bestaansrecht van Israël ontkent.

De hervatting van de financiële hulp aan de UNRWA zal ook helpen om het probleem van de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen in stand te houden.

In plaats van de "vluchtelingen" te helpen verder te gaan met hun leven en te zoeken naar een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen, zal de UNRWA hen blijven aanmoedigen om in vluchtelingenkampen te blijven door hen diverse diensten aan te bieden, waaronder onderwijs en gezondheidszorg. Waarom zou een Palestijn een vluchtelingenkamp willen verlaten als hij of zij gratis onderwijs en gezondheidszorg krijgt?

De laatste aankondiging van de Amerikaanse regering werd gedaan tijdens het recente bezoek van president Joe Biden aan Israël en de Westelijke Jordaanoever. "De Verenigde Staten zijn van mening dat Palestijnse vluchtelingen het verdienen om in waardigheid te leven, dat in hun basisbehoeften wordt voorzien en dat zij hoop hebben voor de toekomst," aldus het Witte Huis in een verklaring.

"President Biden zal een extra 201 miljoen dollar aankondigen voor de VN-organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen om door te gaan met het leveren van essentiële diensten aan Palestijnse vluchtelingen op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië....

"Deze geleverde diensten dragen rechtstreeks bij tot het behoud van de regionale stabiliteit, wat in het belang is van de Verenigde Staten, onze bondgenoten en onze partners. Deze bijdrage verstevigt de status van de Verenigde Staten als grootste donor van UNRWA. Deze nieuwe middelen brengen de totale steun van de Verenigde Staten aan de UNRWA tijdens de regering-Biden op meer dan 618 miljoen dollar."

De bewering dat de diensten van de UNRWA bijdragen tot het behoud van de regionale stabiliteit is niet alleen onjuist, maar, helaas, belachelijk.

In de afgelopen zeven decennia heeft de UNRWA de vluchtelingenkampen voorzien van allerlei diensten, waaronder voedsel, medicijnen, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Deze hulp heeft zeker niet bijgedragen tot het verminderen van de spanningen of het voorkomen van geweld in de vluchtelingenkampen in het bijzonder of in de regio in het algemeen.

Integendeel, de meeste vluchtelingenkampen zijn sindsdien broeinesten geworden van extremistische en terroristische groeperingen en individuen, vooral op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook, Libanon en Syrië. De vluchtelingenkampen in deze gebieden hebben talloze terroristen voortgebracht die verantwoordelijk waren voor het doden van duizenden Israëli's en Arabieren. De kampen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook speelden een belangrijke rol in de twee gewelddadige opstanden tegen Israël die in 1987 en 2000 uitbraken. Ook de kampen in Libanon en Syrië hebben een belangrijke rol gespeeld in de burgeroorlogen die er uitbraken in het midden van de jaren 70 (Libanon) en het begin van 2011 (Syrië).

Het geweld en de spanningen in deze vluchtelingenkampen vonden plaats terwijl zij werden beheerd door de UNRWA, die de bewoners daar voorzag van "vitale diensten". Deze diensten weerhielden de terroristen er niet van aanslagen te plegen tegen Israël en Arabieren in Libanon en Syrië.

Erger nog, het feit dat de UNRWA al deze diensten aan de bewoners van de kampen levert, ontslaat hen effectief van verantwoordelijkheid: zij hoeven niet te gaan werken om te betalen voor het onderwijs, de gezondheidszorg en het voedsel dat zij gratis van de UNRWA ontvangen. Een terrorist die een aanslag wil plegen, hoeft zich geen zorgen te maken over het welzijn en de toekomst van zijn gezin, omdat het UNRWA er altijd is om in alle dagelijkse behoeften te voorzien.

Deze welzijnscocon betekent natuurlijk niet dat alle vluchtelingenkampen betrokken zijn bij terrorisme en geweld. Toch kan men gerust stellen dat veel van deze kampen de terroristen omhelzen, aanmoedigen en voortbrengen.

Neem bijvoorbeeld de noordelijke Westelijke Jordaanoever, waar het vluchtelingenkamp Jenin wordt beheerd door de UNRWA.

In de afgelopen decennia is dit kamp uitgegroeid tot het belangrijkste centrum op de Westelijke Jordaanoever voor terroristen die tot verschillende groeperingen behoren. Hiertoe behoren Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Al-Aqsa Martelaren Brigades - de gewapende vleugel van de regerende Fatah factie onder leiding van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Hoewel de UNRWA het vluchtelingenkamp Jenin controleert, zijn haar vertegenwoordigers er niet in geslaagd ook maar één terreuraanslag vanuit dit kamp te voorkomen.

De UNRWA heeft uiteraard geen mandaat om op te treden tegen terroristen, en beschikt evenmin over de krachten of de middelen om dat te doen.

Dit betekent echter niet dat de organisatie niets zou kunnen doen om de spanningen te helpen verminderen en terrorisme en geweld te ontmoedigen. Het zou bijvoorbeeld kunnen werken aan het bevorderen van vrede en coëxistentie tussen Israël en de Palestijnen. Zij zou verdraagzaamheid en vrede kunnen bevorderen in de scholen die zij beheert in de vluchtelingenkampen. Doet de UNRWA een van deze dingen?

Uit een studie die begin juli werd gepubliceerd door het Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se) bleek dat kinderen die naar UNRWA-scholen gaan, worden blootgesteld aan schoolboeken met verwijzingen naar geweld, martelaarschap, openlijk antisemitisme, jihad (heilige oorlog), afwijzing van de mogelijkheid van vrede met Israël, en het volledig weglaten van elke historische Joodse aanwezigheid in de regio.

"Ondanks de relatief kleine hoeveelheid beschikbaar materiaal, vonden we materiaal dat niet voldoet aan de internationale normen en geweld, jihad en martelaarschap, antisemitisme, haat en intolerantie aanmoedigt, met openlijk gepolitiseerd taalgebruik dat zowel de waarden van de VN als het neutraliteitsbeleid van UNRWA schendt...

"Door UNRWA geproduceerd materiaal bevat teksten die het voeren van oorlog verheerlijken en het opofferen van je leven en bloed om het moederland te bevrijden, dat wordt beschreven als het geheel van Mandatory Palestine [het huidige Israël]. Dergelijke voorbeelden omvatten grammaticaoefeningen die gebruik maken van de zinnen waarin gesproken wordt over "Jihadstrijders," het opofferen van bloed, en de bevrijding van Palestina van de bezetter, waarbij openlijk geweld wordt gesuggereerd aan studenten... en passages waarin Palestijnse militanten worden verheerlijkt wier dolken "landden in de nek van de soldaten van de [Israëlische] vijand"... Een ander voorbeeld gebruikt een gedicht om leerlingen te leren dat sterven als martelaar een 'hobby' is en dat vrede sluiten ongewenst is en een teken van zwakte."

In de studie wordt geconcludeerd dat in het door de UNRWA geproduceerde materiaal het bestaan van Israël consequent wordt genegeerd en de leerlingen de opdracht krijgen steden en plaatsen in Israël als Palestijns te bestempelen. Bovendien impliceren de oefeningen in sociale studies dat Israël een koloniale entiteit is die door het Europese kolonialisme in het leven werd geroepen om de Arabische wereld te verdelen. Israël wordt uitsluitend op een negatieve manier beschreven als een land met kwade bedoelingen ten opzichte van de Palestijnen. Het wordt beschuldigd van het opzettelijk en kwaadwillig mishandelen van Palestijnse gevangenen (terroristen) en hun families en van pogingen om het Palestijnse erfgoed en de Palestijnse identiteit uit te wissen. In sommige gevallen worden Israëli's ervan beschuldigd Jeruzalem en de Aqsa Moskee te hebben ontheiligd.

In plaats van de UNRWA onder druk te zetten om haar beleid te wijzigen en een einde te maken aan de anti-Israël ophitsing in haar scholen, heeft de regering-Biden besloten de organisatie te belonen voor het aanmoedigen van haat, geweld, martelaarschap en het delegitimiseren en demoniseren van Israël en de Joden. In plaats van druk uit te oefenen op de UNRWA om de vluchtelingen te helpen uit de armoede en ellende van de kampen te komen, verlengt de regering-Biden, door de financiële hulp aan het agentschap te hervatten, in feite het "lijden" van de Palestijnen in de kampen.

Het geld dat de regering-Biden aan de UNRWA geeft, is bedoeld om de status van de kampen te handhaven en ervoor te zorgen dat de Palestijnen die er wonen, blijven waar ze zijn. Door de UNRWA te steunen, zegt de regering-Biden tegen de vluchtelingen dat zij geduldig in de kampen moeten blijven omdat zij op een dag naar Israël zullen verhuizen als onderdeel van het zogenaamde recht op terugkeer.

Het "recht op terugkeer" zou betekenen dat Israël dan wordt overspoeld met miljoenen Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen als eerste stap naar de vernietiging van het land en te worden vervangen door een door Iran gesteunde islamistische staat die wordt geleid door Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.

Kortom, de regering-Biden heeft zojuist een boodschap gestuurd aan de Palestijnen en alle Israël-haters dat zij hun inspanningen steunen en hun droom deelt om Israël uit te roeien. Zij die schoolboeken financieren die terroristen verheerlijken en Israëls bestaansrecht ontkennen, zijn medeplichtig aan de wereldwijde jihad tegen Israël.

Bassam Tawil is een Arabische moslim in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Administration Funds Anti-Israel Curricula, Hate Messages :: Gatestone Institute