www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het einde van het kerktijdperk

Door Dave Hubley - 8 april 2022

(Er is een speciale boodschap aan het einde van dit artikel voor degenen die Jezus niet in hun leven hebben en op zoek zijn naar vrede en een manier om de hedendaagse waanzin en verwarring beter te begrijpen)

Een paar gedachten over het einde van het programma van de Ware Gemeente op aarde in de menselijke geschiedenis.

Het boek Openbaring gaat, zo geloof ik, over het eindpunt van het plan van God voor de mensheid voorafgaand aan de uitvoering van Gods plan in glorieuze eeuwigheid (en zelfs enkele openbaringen van Gods plan in het Eeuwige Koninkrijk voor al diegenen die Hem liefhebben [Hfdst.22:1-5]).

Het is ook de volledige openbaring van Jezus Christus in al Zijn Heerlijkheid en de voltooiing in de uitvoering van het Woord van God, evenals om Zijn volk Israël door het louterende vuur heen te brengen en Zijn beloften aan hen te voltooien.

'O Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen, die tot u gezonden zijn, met stenen maakt; hoe vaak zou ik uw kinderen bij elkaar hebben verzameld, zoals een kip haar kroost onder haar vleugels verzamelt, en gij niet! Zie, uw huis is u verlaten: en voorwaar, Ik zeg u: Gij zult Mij niet zien, tot de tijd gekomen zult worden, zalig zult Zijn, Die komt in de naam des Heeren" (Lucas 13:34-35). Deze belofte wordt ook herhaald in Mattheüs 23:37-39.

Israël verwierp hun Messias ten tijde van Zijn openbaring aan hen. Dat zullen ze deze keer niet doen.

Israël zal uitroepen: "Baruch Haba B'shem Adonai", en dan zal de Heer der Heerlijkheid terugkeren.

Hoewel ik van mening ben dat de bovenstaande beschrijvingen noodzakelijk zijn om de volledige reikwijdte van het boek Openbaring over te brengen, in een zeer beknopte versie, heeft dit commentaar alleen betrekking op de eerste vier hoofdstukken en mijn visie op het doel van die hoofdstukken als ze betrekking hebben op de ware gemeente.

Jezus' eerste komst was duidelijk een openbaring van Hem toen het Lam van God kwam om redding te bieden aan allen die bereid zijn en zich van hun zonden zouden bekeren en Hem als hun Heer en Verlosser zouden aannemen.

De tweede komst beschreven in het boek Openbaring (19:11-16) onthult Zijn voltooide Heerlijkheid als de Leeuw van Juda, gekomen om het laatste oordeel uit te voeren over een opstandige en ongelovige wereld.

En we gaan verder

Het boek Openbaring begint met de introductie van Johannes op het eiland Patmos en een beschrijving van de Heer Jezus als Hij arriveert om de profetieën te leveren die het Woord van God voltooien (Hfdst. 1).

Na de introductie van Jezus in Patmos gaat Openbaring over tot het verwoorden van de brieven die Johannes moet schrijven aan "de zeven gemeenten" in de provincie Klein-Azië" (hoofdstukken 2 en 3).

Ze worden vermeld als: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ze zijn geconcentreerd in een relatief klein geografisch gebied in vergelijking met het totale gebied dat de nieuwtestamentische activiteiten omvatten.

Als we Paulus' brieven aan de verschillende kerken tijdens zijn bediening onderzoeken, vinden we er ook zeven. Ik denk echter dat we veilig kunnen zeggen dat tegen de tijd (rond AD 95) dat Johannes de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring hoofdstukken 2 en 3 schreef, er waarschijnlijk enkele honderden gemeentes waren, gezien het feit dat thuis-gemeentes duidelijk op tal van plaatsen bestonden en door talloze discipelen werden gesticht. Ik denk dat we er ook heel zeker van kunnen zijn dat de apostelen behoorlijk druk bezig waren met het uitvoeren van het gebod van Jezus om discipelen van alle naties te maken en het Evangelie naar de "uiteinden van de aarde" te verspreiden. Ze wisten zonder twijfel wie Hij was (en nog steeds is) nadat Hij uit de dood tot leven was opgestaan.

Een beetje zoals samengestelde rente, zou het rimpeleffect van kerkplanting de vrucht van kerkgroei hebben opgeleverd, aangedreven door de Heilige Geest.

Nu naar de kern van dit artikel:

Dus, wat zegt dit over de brieven aan de kerken die Jezus dicteerde dat ze beperkt waren tot zeven?

Zoals we weten, heeft het getal Zeven betekenis als het getal van Voltooiing of Heelheid.

 • God rustte op de zevende dag.
 • Jezus sprak zeven uitspraken van het kruis (de belangrijkste is: "het is volbracht").
 • "Hoe vaak moeten we vergeven?" vroeg Petrus aan de Heer. "Zeventig maal Zeven" was Zijn antwoord. Deze woordkeuze van Jezus is opmerkelijk omdat Hij dat het aantal keren waarschijnlijk niet specifiek bedoelde, maar dat Hij bedoelde een boodschap in een boodschap te brengen.

Er zijn vele, vele voorbeelden van de consequente herhalingen van het getal Zeven in de Schriften. Zoveel dat het niet gemist kan worden. Dit zijn slechts drie voorbeelden.

Het getal Zeven wordt zo duidelijk geassocieerd met onze Soevereine God dat ik het hierboven met een hoofdletter heb geschreven.

Ik geloof dat de beschrijvingen van de zeven gemeenten in deze brieven dienen om ons drie boodschappen over te brengen.

 • De beschreven soorten gemeenten bestonden al ten tijde van het schrijven van deze brieven.
 • Dit soort gemeentes hebben bestaan in de loop van de geschiedenis van de kerk.
 • Hoe ze door de Heer werden bekeken en hoe hij vijf van hen mogelijkheden tot bekering zou bieden; en geen veroordeling voor de kerk van Smyrna en Filadelfia; de redenen in de tekst zijn duidelijk.

Hier wordt, denk ik, de plotselinge overgang in beeld en inhoud tussen hoofdstuk 2 en 3 naar hoofdstuk 4, en het doel ervan, duidelijk gemaakt.

Jezus verklaart dat de bedeling van het Tijdperk van Genade voltooid is en dat de Ware Gemeente van de aarde wordt verwijderd in de Opname vóór de Verdrukking.

Ik zeg Ware Gemeente, omdat alleen de in Christus gelovende, aanbiddende, eer brengende en compromisloze kerk van de aarde zal worden verwijderd.

*Zie de OPMERKING hieronder.

Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het volgende kan gebeuren in de door de Soevereine God vastgestelde tijd.

 • Gods primaire focus keert nu terug naar de verlossing van Israël.
 • De Zeven Zegels zullen nu geopend worden door de enige Die daartoe gekwalificeerd is: Jezus Christus.
 • De vervulling van de profetie van Daniëls Zeventigste Week (Daniël 9:24-27) of de Tijd van Jacobs Benauwdheid (Jeremia 30:7) zal beginnen.
 • Deze oordelen kunnen nu worden uitgevoerd op een opstandige en ongelovige wereld zonder in strijd te zijn met Gods belofte aan de Ware Gemeente. "Omdat gij het woord van mijn geduld hebt bewaard, zal Ik u ook behoeden voor het uur van verzoeking, dat over de hele wereld zal komen, om hen te beproeven die op de aarde wonen" (Openbaring 3:10).

Ik denk dat het de moeite waard is om hier op te merken dat degenen die tot de Ware Gemeente behoren, momenteel en in spirituele zin, werkelijk niet langer op de aarde "wonen", maar burgers van de Hemel zijn. Zodra de Opname heeft plaatsgevonden en de oordelen beschreven in Openbaring beginnen, zal dit letterlijk de realiteit zijn.

Halleluja! We zijn thuis! EN, We zullen de Heer zien zoals Hij werkelijk is!! GEEN ZONDIGE NATUUR MEER!

OPMERKING: In geen geval mag de lezer concluderen dat ik poneer een bepaalde kijk op de timing van de Opname te hebben, zoals die betrekking heeft op de Verdrukking, en enige invloed heeft op de betekenis van mijn identificering "Ware Gemeente". De Ware Gemeente bestaat uit alle volken die hun zonden hebben beleden en Jezus Christus en Hem alleen als hun persoonlijke Verlosser hebben erkend.

Een humoristische noot: wanneer ik profetie onderwijs, zal ik soms Christus-erende en gelovige broeders en zusters hebben die andere opvattingen hebben. Ik vertel hen altijd dat ik ernaar uitzie om de totale verbazing op hun gezichten te zien wanneer ze zich opgenomen voelen in de Opname vóór de verdrukking. Ik zeg altijd dat ik zal schrikken, maar het zal me niet verbazen.

Daar lachen we meestal wel om.

Voor iedereen die dit artikel leest en niet op Jezus Christus heeft vertrouwd en daarom geen hoop of vrede in zijn leven heeft:

Je kunt hoop hebben. Je kunt de vrede hebben die Jezus heeft beloofd aan allen die Hem tot hun Heer en Verlosser hebben gemaakt.

Het vereist dat je voor God komt op Zijn voorwaarden.

En wat zijn Zijn voorwaarden volgens Zijn Woord?

 • Oprecht berouw (zich tot God wenden in plaats van Hem te blijven verwerpen of negeren).
 • Belijdenis van zonden (dat je een zondaar bent en dat voor God erkent).
 • Erken dat je begrijpt dat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23).
 • En voor God te erkennen dat je niet in staat bent die schuld te betalen.
 • Geloof dat Jezus Christus je doodvonnis voor jou aan het kruis heeft betaald.
 • Geloof dat Jezus de Weg is, de enige Weg, die God heeft ingesteld waardoor mensen gered kunnen worden van de gevolgen van hun zonde en rebellie.

God heeft het absoluut duidelijk gemaakt dat er niemand is die onder Zijn voorwaarden tot Hem komt en die geweigerd zal worden.

 • Niemand: geen ras, geen kleur, geen land van herkomst, ongeacht enig eerder geloofssysteem: niemand.
 • Het maakt niet uit wat je zonden uit het verleden zijn geweest, God kan en zal je vergeven omdat Hij zegt dat Hij dat zal doen.
 • Verlossing is voor iedereen beschikbaar, zonder enige uitzondering.

Als je al je vertrouwen voor verlossing op Jezus stelt, en alleen op Hem, kun je dat gebed opvolgen door simpelweg te zeggen: "Dank u, Vader God, voor het horen van mijn gebed en het redden van mij", omdat we erop kunnen vertrouwen dat Hij Zijn Woord zal houden. Dat heeft hij altijd gedaan. Dat zal hij altijd blijven doen.

Johannes 5:24: "Waarlijk, Waarlijk, Ik zeg u dat hij die Mijn woorden hoort en gelooft wie Mij gezonden heeft, eeuwig leven heeft en niet veroordeeld zal worden. Hij is overgestoken van dood naar leven."

Er zijn geen antwoorden en er is geen hoop in de wereld door regeringen, organisaties, politiek of politici. Er zijn alleen maar leugens en bedrog. Maar je kunt de Waarheid hebben en de vrede die je zoekt.

De antwoorden staan in het Woord van God, de Bijbel. Als je het God vraagt, met heel je hart, zal Hij je horen.

'En gij zult Mij zoeken, en Mij vinden, wanneer gij Mij met geheel uw hart zult zoeken' (Jeremia 29:13).

Pro Salvator Vigilans [Kijk naar de Verlosser]

Bron: The End of The Church Age :: By Dave Hubley - Rapture Ready