www.wimjongman.nl

(homepagina)


De drie tekenen van de Tweede Wederkomst

9 augustus 2022 door Britt Gillette

Vandaag de dag zien we alle drie deze tekenen, en hele generaties van christenen konden dat niet zeggen, dus wat zijn deze tekenen, laten we ze bespreken.

Hi, mensen, hier is Britt en welkom bij eindtijd bijbel profetie en vandaag gaan we praten over de drie belangrijkste tekenen waarvan Jezus en de profeten zeiden om naar uit te kijken. In de eerste van deze die ik met u wil bespreken is er een waarvan ik denk dat het vaak als te vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Want tenzij je van een oudere leeftijd bent, denk je waarschijnlijk gewoon dat het altijd al zo is geweest. Dat het teken er altijd is geweest, dus vandaag gaan we ons richten op de eerste van deze.

Dus ik wil met jullie kijken naar het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30 de verzen 3 tot en met 5, waarin staat: De Heer uw God zal uw fortuin herstellen. Hij zal u genadig zijn en u verzamelen uit alle naties waar hij u verstrooid heeft. Ook al bent u verbannen naar de uiteinden van de aarde, dan zal de Heer uw God u van daar verzamelen en u weer terugbrengen. De Heer uw God zal u terugbrengen naar het land dat toebehoorde aan uw voorvaderen en u zult dat land weer bezitten. Dan zal hij u nog welvarender en talrijker maken dan uw voorouders.

Dus waar verwijst deze passage naar? De passage is een duidelijke verwijzing naar de de hedendaagse natie van Israël. God beloofde dat hij het verbande Joodse volk uit de naties van noord en zuid en oost en west terug zou brengen in het land en dat heeft hij gedaan, dat is een indicatie, het is een teken dat Jezus Christus spoedig zal terugkeren.

Denk aan het jaar 70 toen het Romeinse legioen de stad Jeruzalem omsingelde, binnenviel, en het verwoestte, en de tempel afbrandde tot de grond toe. Zij doodden de overgebleven inwoners of verkochten hen om als slaven te dienen in het Romeinse rijk.

Ze probeerden de natie van Israël van de kaart te vegen, en uit de geschiedenisboeken, maar God had een ander plan, dus vanaf het jaar 70 tot het jaar 1948 met een teken van de tweede komst. Het niet bestaan van de natie van Israël betekent dat gedurende 1878 jaar geen christen kon wijzen naar de natie van Israël als een teken van de wederkomst. Dus dat is waarom ik zeg dat het een teken is van de tweede komst.

Laten we naar het boek van Jesaja gaan, hoofdstuk 11 vers 12. Hier staat dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob de Heer de Almachtige. Er staat dat hij een vlag zal hijsen onder de naties en de ballingen van Israël zal verzamelen. Hij zal het het verstrooide volk van Juda verzamelen van de uiteinden van de aarde. Juist, dus van de uiteinden van de aarde worden ze verzameld. niet uit Egypte of uit Babylon. Ze worden meegenomen vanuit de naties, van daar waar het joodse volk uiteindelijk is verstrooid toen het Romeinse rijk Jeruzalem verwoestte.

Dus wat zegt Jesaja in hetzelfde hoofdstuk: dat zal gebeuren in die dag en tijd dat God de ballingen verzamelt. Hij zegt dat in die dag de erfgenaam van de troon van David, en dat zou Jezus zijn, een banier van verlossing zal zijn voor de hele wereld, de naties zullen zich achter hem scharen en het land waar hij woont zal een glorieuze plaats zijn.

Dit beeld in Jesaja hoofdstuk 11 is dat van het duizendjarig rijk, de duizendjarige aardse heerschappij van Jezus Christus op zijn troon in Jeruzalem. Dus dat is wat het betekent, de ballingen zullen worden verzameld van onder de naties terug naar het land van Israël en dan zal de Messias komen en heersen.

We horen hetzelfde in het boek van Jeremia hoofdstuk 23 vers 3. Daar zegt hij: Maar Ik zal het overblijfsel van Mijn kudde bijeenbrengen uit de landen waar Ik hen verdreven heb, Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen schaapskooi en zij zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Dus nogmaals: het verbannen Joodse volk wordt teruggebracht in de natie van Israël.

Dan zegt Jeremia: Want de tijd is gekomen dat ik een rechtvaardige zal doen opstaan; een afstammeling uit de lijn van koning David zal doen herrijzen. Dit is Jezus, Hij zal een koning zijn die regeert met wijsheid. Hij zal doen wat rechtvaardig en juist is in het hele land, en dit zal zijn Naam zijn: de Heer is onze Gerechtigheid. En op die dag zal Juda gered worden en Israël zal in veiligheid leven.

In het boek Joël lezen we dat ten tijde van die gebeurtenissen de Heer zegt: Wanneer Ik de omkeer van Juda in Jeruzalem zal brengen, als Ik de legers van de wereld verzamel in de vallei van Josafat. Dat is een verwijzing naar het boek Openbaring en de slag van Armageddon en Hij zegt: Daar zal Ik hen oordelen voor het schaden van mijn volk, mijn speciale bezit, voor het verstrooien van mijn volk onder de naties en voor het verdelen van mijn land. Daarmee wordt opnieuw het verzamelen van het verbannen Joodse volk terug naar het land van Israël specifiek verbonden met de komst van de Messias om te heersen over de aarde vanuit Jeruzalem.

In het boek Micha lezen we in hoofdstuk 4 verzen 6 tot en met 7: En die komende dag, zo zegt de Heer, zal Ik bijeenbrengen hen die verlamd zijn, hen die ballingen zijn, degenen die Ik heb vervuld met verdriet, zij die zwak zijn zullen overleven als een overblijfsel, zij die ballingen waren zullen een sterke natie worden. Dan zal Ik, de Heer, regeren vanuit Jeruzalem als hun koning voor altijd.

Dus de bijbel verbindt specifiek de hedendaagse natie van Israël, de hereniging van het Joodse volk uit die landen met de komst van de Messias, de tweede komst van Jezus Christus om te heersen.

Nu kunnen we hierover lezen door de hele bijbel heen. Er zijn verwijzingen naar het verzamelen van het Joodse volk om terug in het land te zijn en dat ze niet langer zullen zeggen dat de Heer zijn volk uit Egypte haalde, maar ze zullen zeggen: de Heer die zijn volk bracht uit alle hoeken der aarde.

Psalm 107 vers 3 zegt: Ik zal mijn volk verzamelen van noord en zuid en oost en west en hen terugbrengen in het land van Israël. Dus dit is een hedendaags wonder waarvan iedereen op aarde getuige is op die dag, en tijd dat God de Joodse natie heeft behouden.

Bedenk eens hoe belangrijk dit teken is. Hoeveel andere naties die werden vernietigd door het Romeinse rijk behielden hun unieke etniciteit religieuze praktijken en cultuur en droegen die gedurende eeuwen in ballingschap met zich mee. Werden zij bewaard?

Het is alleen door de hand van God dat dat kon gebeuren. En het gebeurde, we zijn er allemaal getuigen van. Hier in deze dag en tijd is de natie van Israël terug. Gedurende 1878 jaren lang in het christendom was er geen natie van Israël waar de christenen naar konden wijzen, vandaag is die er wel en dat is een teken dat de tweede komst van Jezus Christus nabij is

Laten we nu eens kijken naar wat het volgende teken is. Dus het volgende teken dat Jezus ons vertelde in Lucas 21, hoofdstuk 24. Daarin zegt hij: Ze zullen gedood worden door het zwaard of weggestuurd als gevangenen naar alle naties van de de wereld. Dus dat is het waar we het net over hadden. Over het Romeinse legioen dat Jeruzalem omsingelde en verwoestte. Het verbranden van de tempel, het wegvoeren van de Joden om als slaven te dienen in hun uitgestrekte rijk en Jezus zegt dat Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen totdat de periode van de heidenen tot een einde komt.

Dus wat betekent dat? Wel, dat de heidenen niet-joodse mensen zijn, en dus de niet-joodse mensen de controle zouden hebben over Jeruzalem door de eeuwen heen, totdat ze niet langer meer de controle zouden hebben.

Wanneer zij niet langer de controle hebben, is dat een teken dat Hij terugkomt. Dus in het jaar 70 verloor het Joodse volk de controle over Jeruzalem, Rome kwam en vernietigde het, voerde hen weg en de heidenen namen de controle van de stad Jeruzalem over. In het jaar 1967 kwam de Zesdaagse oorlog. Toen die oorlog was afgelopen... controleerde Israël Jeruzalem weer en... vandaag controleert het Joodse volk de de stad Jeruzalem.

Nu gaven ze ook de controle op over de Tempelberg, die ze in die oorlog hadden gewonnen. Sommige mensen zeggen daarom dat deze profetie daardoor niet volledig vervuld is totdat zij de controle over de tempelberg hebben. Maar hoe dan ook, ik wil erop wijzen dat gedurende 1897 jaar de heidenen de stad Jeruzalem hebben vertrapt. Zij hadden er de controle over - níet het Joodse volk, vandaag wel. Dat hebben ze wel, dat is waar het grootste deel van het christendom niet op konden wijzen... het teken waarvan Jezus specifiek zei dat ze moesten kijken als het Joodse volk weer de controle zouden hebben over Jeruzalem. Wat zei Jezus nog meer?

Een paar verzen later zei Hij: Nadat dat gebeurd is, zal iedereen de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met macht en grote glorie. Hier verwijst hij naar een passage uit het boek van Daniël over de komst van de Messias in al zijn veroveringsglorie. Jezus zegt: Ik zal terugkomen in mijn veroveringsglorie. Ik zal terugkeren als deze gebeurtenis eenmaal plaatsvindt. Eenmaal zie je dit teken, en vandaag zien we dat teken.

Dus, wat is het derde teken dan waar we op gericht moeten zijn. Jezus vertelt ons in Mattheüs 24:14 het goede nieuws over het koninkrijk dat zal gepredikt worden over de hele wereld, zodat alle naties het zullen horen. en dan zal het einde komen. Goed, dus wat is het goede nieuws, wat is het evangelie dat wordt verkondigd tot aan de uiteinden van de aarde. Het goede nieuws is: dat toen wij nog zondaars waren, Jezus vrijwillig zijn leven gaf en stierf aan het kruis, Hij vergoot zijn bloed ter vergeving voor onze zonden, waarna hij is opgestaan op de derde dag en dat hij vandaag leeft.

Hij deed dat zodat jij en ik eeuwig leven kunnen hebben, zodat we vergeving van onze zonden kunnen krijgen en kunnen leven, een prachtig leven in zijn aanwezigheid. Dus, het goede nieuws is, dat ik wil dat je nadenkt over dit specifieke teken, dat het evangelie gepredikt wordt tot aan de uiteinden van de aarde, en wat dat betekent. Want mensen nemen dat als vanzelfsprekend aan, en dat is waarschijnlijk het meest over het hoofd geziene teken dat er is van de tweede komst, omdat mensen rondkijken en denken, dit is mijn hele leven al aanwezig, het is er altijd geweest. Maar stop maar eens voor een moment en denk er over na en bedenk hoe ongelooflijk dit is dat je een Joodse timmerman hebt met een handvol vissers als volgelingen, komende uit een klein stadje waarover bijna niemand gehoord heeft in een vergeten provincie aan de rand van het machtige Romeinse rijk.

Deze mensen waren geen koningen, zij waren geen veroveraars, in de ogen van de mensen van hun tijd ze hadden geen macht. Dat waren ze wel, maar ze waren niet belangrijk, op geen enkele manier voor de wereld. Toch zei Jezus: Mijn boodschap zal gepredikt worden tot aan de uiteinden van de aarde.

Denk er eens over na hoe gewaagd dit was. Hij zegt dat zijn boodschap zich over de hele wereld zal verspreiden. En wat hebben we gezien? We hebben dat zien gebeuren. Net als over Jeruzalem... zijn er mensen die het zullen betwisten... Dat dit niet volledig vervuld zou zijn. Tot aan de tijd van de verdrukking zijn er nog steeds mensen die het evangelie niet hebben gehoord. Maar nogmaals, ik wil dat je even een stapje terug doet en kijkt naar wat er gebeurd is. Dit ging van Jezus en zijn volgelingen naar waar we het vandaag de dag zien. Satelliettelevisie, de internetboeken, kerken, zendelingen, de mensen zijn het evangelie over de hele wereld aan het verspreiden, vandaag.

Toen, in die tijd, gedurende de eerste 1500 jaar van het christendom, was het evangelie vrijwel beperkt tot het gebied in en rond de Middellandse Zee. Het verspreidde zich niet naar de randen van de aarde tot vrij recent. In de tijd van Jezus kenden zijn volgelingen niet eens een Noord- en Zuid-Amerika en nog minder dat het evangelie daar gepredikt zou worden en dat is wat we vandaag zien. Vandaag de dag is er geen plaats meer waar mensen niet stoutmoedig de boodschap van Jezus verkondigen.

Dus nogmaals met deze drie tekenen, wil ik dat je erover nadenkt hoe belangrijk deze drie tekenen zijn. Jezus wees naar deze drie tekenen, toen specifiek gevraagd werd wat het teken zal zijn Uw komst en de vestiging van uw koninkrijk. En dit zijn de drie tekenen waarop hij wees.

Hij wees op Israël als een natie, het Joodse volk terug aan de macht van Jeruzalem, en het evangelie, het goede nieuws, wordt verkondigd tot aan de uiteinden van de aarde vandaag de dag. We zien dit nu terwijl Jezus zei dat niemand weet wat de dag of het uur van zijn terugkeer is, maar we kunnen het tijdperk kennen, zoals Jezus zei in Lucas 21:28:

Wanneer je al deze tekenen ziet gebeuren. Als je ze samen ziet komen, kijk dan omhoog, je verlossing nadert. Jezus zei niet... wanneer je al deze tekenen ziet, kunnen er nog vier- of vijfhonderd jaar voorbijgaan, of een eeuw, en dan kom ik misschien terug, nee, hij zei als je deze tekenen ziet, zal ik terugkomen.

We staan op het punt dat Jezus terugkomt. Dit is het grootste moment in de menselijke geschiedenis en toch zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat deze tekenen niet aanwezig waren gedurende generatie na generatie, maar ze zijn aanwezig in onze tijd, dus wat denk je? Laat je commentaar hieronder maar achter.

Ik wil graag me concentreren op deze drie tekenen vanwege vele redenen, maar een bijzondere reden is dat we de neiging hebben ons te richten op wat er in de nieuwskoppen staat in onze dagen, bijvoorbeeld dat dit weekend er weer een aantal raketaanvallen op Israël waren, terwijl ze wel of geen profetische betekenis hebben.

Misschien, we weten dat niet, we hoeven niet constant op zoek te zijn naar al deze tekenen in de dagelijkse krantenkoppen. Als we een stap terug doen en kijken naar het grote geheel en we zien de grote tekenen die Jezus en de profeten zeiden om naar te zoeken, zoals deze die ons recht in het gezicht aanstaren, dan zijn ze als een enorme sirene die afgaat, ze proberen de aandacht van de wereld te krijgen aangezien ze zeggen dat Jezus terugkomt.

Dus mensen, we zijn dicht bij zijn terugkeer, dat betekent dat we alles moeten doen om te proberen dit derde teken te vervullen. Dat is het verkondigen van het goede nieuws aan iedereen die we kennen. Jezus heeft jou en mij gemaakt voor een tijd als deze. Om uit te gaan en het goede nieuws te verkondigen, om de mensen op deze tekenen te wijzen. Dat is waarom ik deze video's maak. Ik hoop dat jullie hetzelfde doen.

Mensen, geef niet op, we kunnen de finish zien. We weten dat Jezus komt. We weten niet of hij morgen komt of volgende week, volgend jaar, maar we weten dat we leven in de tijd van zijn terugkeer. We weten niet welke dag onze laatste zal zijn. We weten niet wanneer de opname zal plaatsvinden, maar we weten dat onze tijd hier op aarde om Hem te dienen erg kort wordt, onze tijd om het evangelie te verkondigen wordt steeds korter dus maak er het beste van, ga erop uit en vertel de mensen over Jezus vandaag.

Ik heb deze video van vandaag al een keer gemaakt, maar toen ik aan het einde kwam, crashte de software en was ik de video kwijt. maar weet je wat, ik heb hem weer en ik heb hem opnieuw opgenomen. Want dat was een teken dat het de duivel is die me zegt dat hij niet wil dat deze boodschap naar buiten komt, zo belangrijk.

Het is zo mensen, deel deze video met je vrienden. Vertel je geliefden over deze video, omdat deze tekenen zo belangrijk zijn. Ze kunnen niet genegeerd worden, mensen moeten weten in welke tijd we leven: dat Jezus terug komt. En Jezus zei dat je ofwel vóór Hem bent, of je bent tégen Hem. Je moet ervoor zorgen dat iedereen die je kent... vóór Hem is, zoveel mogelijk mensen als we maar voor Hem kunnen brengen.

We moeten dat nu doen. Dus mensen, treed naar buiten en verspreid het evangelie. Jezus is degene die hoop en licht geeft. Licht in deze tijden van duisternis. en we kunnen op hem vertrouwen. Hij kan onze geest vullen met hoop en vreugde en het is een prachtige tijd om in te leven, dus mensen, deel dit. En als God het wil, zie ik jullie morgen weer, groet.