www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een christelijke kijk op de komende tempel

Een groot onderwerp in de Nieuwtestamentische bijbelprofetie: De bouw van de Derde Tempel

Door Christine Darg - 3 mei 2022

( )

Een computergegenereerde weergave van de Derde Tempel (foto credit: youtube screenshot)

De Tempelberg in Jeruzalem is het brandpunt van de voortdurende Bijbelse geschiedenis en profetie.

Dit is het centrum van de wereld, waar Abraham zijn zoon Isaak offerde, waar koning David land aankocht en waar zijn zoon Salomo de Eerste Tempel bouwde. Het is ook de plaats waar Jezus de Tempel reinigde en waar een arme weduwe een offer van twee koperen munten gaf, waarvan Jezus zei dat het groter was dan alle meest extravagante giften.

De oude bijbelse berg Moriah is het meest herkenbare landschap van Jeruzalem - voor de Joden wordt het de Tempelberg genoemd en voor de moslims is het het Nobele Heiligdom.

( )

Auteur Christine Darg (Credit: Courtesy of Christine Darg)

Sinds Israël in 1967 de Oude Stad Jeruzalem heroverde op Jordanië, heeft de Joodse staat een fragiel religieus evenwicht in stand gehouden, en de Tempelberg is inderdaad het meest verdeelde onroerend goed in de wereld.

Joodse activisten leiden al tientallen jaren de pogingen om de status quo te veranderen als een kwestie van godsdienstvrijheid door te eisen: "Als moslims daar kunnen bidden, waarom Joden dan niet?"

In Mattheüs hoofdstuk 24 sprak Jezus tot zijn Joodse broeders en niet tot de nog te vormen gemeente. Hij zei dat Israël in de laatste dagen moet waken voor een gruwel die zal plaatsvinden in het Heilige der Heiligen. Hij waarschuwde: "Wanneer u in het Heilige der Heiligen 'de gruwel der verwoesting' ziet staan, waarover de profeet Daniël heeft gesproken, laat het de lezer duidelijk zijn."

Meer dan een kwart van de Bijbel is profetisch van aard; er zijn ongeveer 1800 profetieën in beide testamenten samen. God heeft veel van de toekomst vastgelegd als een leidraad voor ons. Jezus gaf ook een belangrijke toespraak over gebeurtenissen in de eindtijd, die in alle drie de synoptische Evangeliën is vastgelegd. ... in Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21.

Jezus' discipelen hadden hem rechtstreeks gevraagd: "Wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de eeuw?" Jezus antwoordde met een opsomming van tumultueuze tekenen die zouden voorafgaan aan Zijn tweede komst, en voegde er in Mattheüs 24:34 aan toe: "Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn."

Wat zou het belangrijkste teken van die laatste generatie zijn?

In Jezus' profetische rede (bekend als de Olijfberg rede), zei hij dat Jeruzalem weer in handen van het Joodse volk zal zijn en dat Jeruzalem dus het centrale brandpunt van de omwentelingen zal zijn. Jezus profeteerde in Lukas 21:24 dat Jeruzalem "door de heidenen zou worden vertreden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn".

Dus het teken aller tekenen dat tot nu toe in geen enkele generatie aanwezig is geweest, is het opnieuw ontstaan van de staat Israël in 1948. De Bijbel zei dat de Joden zouden terugkeren, en dat deden ze na bijna 1900 jaar - een dergelijke terugkeer naar een vaderland is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen. Bovendien zal volgens Bijbelprofetie het Midden-Oosten in de laatste dagen in crisis verkeren. En Jezus zei in Mattheüs 24:34 dat de generatie die op dat moment leeft "in geen geval zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen plaatsvinden".

Een van de heetste eindtijdprofetieën op dit moment is de bouw van een Derde Tempel. Dit is een groot onderwerp in de nieuwtestamentische Bijbelprofetie.

De zeer reële mogelijkheid van een Derde Tempel is een teken dat geen enkele andere generatie heeft gezien. Alle werktuigen voor de tempelverering zijn al gemaakt door ijverige en toegewijde visionairs.

Op dit moment leven we in de periode tussen de Tweede Tempel die in 70 v. Chr. werd verwoest en de Derde Tempel. Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder controverse op de Tempelberg uit vrees dat de Joden hun bedehuis zullen bouwen.

De Hebreeuwse profeten hebben allen verkondigd dat in de laatste dagen de ballingen van Israël zullen terugkeren naar het Beloofde Land en dat het herstel van de Tempel hun grootste ambitie zal zijn.

Ezechiël 37 voorspelde dat de dorre beenderen van de Israëlische natie weer tot leven zouden komen in hun eigen land. Ezechiël 37:28 voorspelt: "Dan zullen de volken weten dat Ik, de Here, Israël heilig maak, wanneer mijn heiligdom voor altijd in hun midden is."

Terwijl de Bijbelse profetie zich voor onze ogen ontvouwt, propageren veel blinde sceptici in de Kerk een onjuiste vervangingstheologie en durven zij de leugen te geloven dat God de Joden heeft verworpen en dat Israël op de een of andere manier weer is opgestaan als een politieke anomalie.

Toch moeten we ons afvragen: Wat leert de Bijbel?

Wij vinden in de Schrift, zowel in de Hebreeuwse Bijbel als in het Nieuwe Testament, dat God zijn volk Israël nooit heeft afgewezen.

Jesaja 41:9 verklaart: "Jij, Israël, heb ik geroepen van de einden der aarde. Ik heb gezegd: 'Gij zijt mijn knecht', ik heb u uitverkoren en niet verworpen."

Paulus schreef het boek Romeinen rond het thema hoe God zijn volk Israël niet heeft afgewezen.

Zoals de profeten hadden voorspeld, keert het Joodse volk na 19 eeuwen wereldwijde ballingschap terug naar het Heilige Land vanuit de vier hoeken van de wereld.

We zien de vervulling van Jesaja 43: 5-6, "Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw nageslacht brengen uit het oosten, en u verzamelen uit het westen. Ik zal zeggen tegen het noorden: 'Geef ze op!' En tegen het zuiden: 'Houd ze niet tegen.' Breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van de einden der aarde."

En terwijl al deze activiteiten, die in het Hebreeuws aliyah worden genoemd, plaatsvinden, zijn de voorbereidingen voor de bouw van de Derde Tempel in volle gang.

Meer dan tien jaar geleden begonnen tempelactivisten voor het eerst Pesach-offer-herdenkingen te houden, en ik kan me herinneren dat er al tientallen jaren over deze activiteiten werd gesproken om de herbouw van de Tempel te bespoedigen. Het idee om de Tempeloffers te doen herleven werd in het verleden in Israël beschouwd als extremisme dat zou kunnen aanzetten tot moslimvergelding. Daarom weigerden de civiele autoriteiten vergunningen te verlenen om dergelijke ceremonies in Jeruzalem te houden. De politie verbood actief pogingen om schapen in de Oude Stad te brengen om te offeren.

De stemming is echter aan het veranderen.

Naar verluidt beschouwen de politie en de gemeente Jeruzalem de repetitie nu als een totaal aanvaardbare openbare gebeurtenis, een gebeurtenis die zij graag zien plaatsvinden. Blijkbaar zijn zelfs de mainstream media begonnen de Tempelvoorbereidingsactiviteiten niet als een randidee te accepteren, maar als een belangrijk aspect van de Joodse cultuur.

Een woordvoerder van de Tempel heeft naar verluidt gezegd: "Het lijkt duidelijk dat op een dag, eerder dan wij denken, de offers zullen plaatsvinden, op de Tempelberg zelf, en niemand zal denken dat het een extremistische gebeurtenis is. In werkelijkheid, iedereen die de Bijbel leest weet dat dit onze lopende geschiedenis is."

Rabbi Moses Maimonides, bekend als de Rambam, een middeleeuwse Joodse filosoof en Torageleerde, schreef dat de Tempel in de eerste plaats betekenis heeft om de goddelijke aanwezigheid van God aan de mensheid te openbaren, en in de tweede plaats om het brengen van offers te vergemakkelijken. Sinds de verwoesting van de Tweede Tempel kon het Joodse Volk echter geen offers meer brengen. In feite kunnen meer dan 200 van de 613 geboden in de Torah niet worden uitgevoerd zonder de Tempel.

De profeet Daniël, Jezus en de apostel Paulus profeteerden allen dat de toekomstige sinistere figuur bekend als de anti-messias de Derde Tempel zal verontreinigen vóór de terugkeer van Jezus. Zowel de profeet Daniël als Jezus verwezen naar de bezoedeling van de Tempel als een daad die de "gruwel der verwoesting" wordt genoemd.

In Mattheüs 24 waarschuwt Jezus voor de gruwel der verwoesting, waarover de profeet Daniël spreekt, staande in het heilige der heiligen, en hij voegt eraan toe voor de toekomstige generatie die de verontreiniging ziet " - laat de lezer het begrijpen."

Er is een zeer belangrijke profetie van de apostel Paulus in Tweede Thessalonicenzen 2:4: "Hij [de mens der wetteloosheid] zal zich verzetten en zich verheffen boven alles wat God genoemd wordt of aanbeden wordt, zodat hij zich in Gods tempel zet en zich als God voordoet."

Christelijke Bijbelprofetie-geleerden zeggen dat alleen een man met diplomatieke vaardigheden, die door zowel Joden als Moslims zal worden geaccepteerd, in staat zal zijn een plan te bemiddelen dat het Joodse volk in staat zou stellen te aanbidden in een Tempel op de Berg waar koning David oorspronkelijk grondgebied kocht. Maar veel christelijke eschatologen waarschuwen dat Daniël 9:27 voorspelt dat deze dealmaker, beter bekend als de antichrist, het vredesplan zal breken. Jesaja 28:18 noemt het naar verluidt een "verbond met de dood" dat nietig zal worden verklaard.

Niettemin zijn er veel Israëlische organisaties die met volle kracht voorbereidingen treffen voor een Derde Tempel. Een van deze organisaties is The Temple Institute, dat een zeer actieve Facebook-pagina heeft. Ook andere organisaties hebben mogelijk levensvatbare plannen.

Zo is er een groep die voorstelt een tabernakel-achtige tent op de Tempelberg te plaatsen, waardoor het eindtijdscenario aanzienlijk zou worden versneld - letterlijk van de ene dag op de andere - omdat het plaatsen van een tent natuurlijk veel gemakkelijker en minder ingrijpend is dan het bouwen van een gebouw.

Andere voorstellen omvatten de bouw van een synagoge in een van de hoeken van het platform van de Tempelberg.

Intussen zijn er verschillende boeken geschreven waarin wordt gesuggereerd dat de oorspronkelijke plaats van de Tempel in de Stad van David was, in de buurt van de Gihon Bron. Het is dus denkbaar dat de bouw van een Derde Tempel in de Stad van David onmiddellijk van start gaat en dat de territoriale controverse rond de Haram al Sharif wordt vermeden.

Ongeacht de toekomstige locatie zijn de rituele gewaden en vaten van de toekomstige Tempel reeds ontworpen en gemaakt.

De Gouden Menora - de zevenarmige kandelaar - is te zien in de Joodse wijk van de Oude Stad. Ook staan er vele Levitische muziekinstrumenten, zilveren trompetten en harpen klaar voor de eredienst, net zoals koning David 3000 jaar geleden organiseerde. De school van het Tempelinstituut leidt gecertificeerde, op DNA geteste priesters op om de Tempeldiensten uit te voeren en veel van deze diensten zijn al ingestudeerd. Een laatste element, een rode vaars, wordt gekweekt om te worden geofferd in een rituele zuiveringsceremonie die in de Torah is voorgeschreven.

In feite is alles klaar voor een Derde Tempel, behalve de locatie. Sinds de bevrijding van de Tempelberg in 1967 hebben de Arabieren grote concurrentiële inspanningen geleverd om het gehele 37 hectare grote plateau op te eisen en het het Nobele Heiligdom te noemen. Het moslimverhaal is duidelijk met zijn tijd meegegaan. In een door moslimautoriteiten in 1925 gepubliceerde gids voor bezoekers van het gebied vóór de staat werd erkend dat het gebied ooit de plaats was waar Salomo's Tempel stond. De gids stelde duidelijk dat de identiteit van de plaats met Salomo's Tempel "onomstreden" is.

Dus, in 1925 bevestigden de Moslims de Bijbelse geschiedenis die zij nu proberen uit te wissen.

Komt het tot een hoogtepunt?

Onlangs meldde Israel Today Magazine dat "voorstanders van de Palestijnse zaak hebben geprobeerd de positie van de Tempelberg in de Islam op te blazen, en daarmee Israëls soevereiniteit af te schilderen als een belediging van hun religie".

Maar een paar jaar geleden erkende een gerenommeerde Egyptische geleerde en romanschrijver in een reeks TV-interviews dat Jeruzalem geen bijzondere religieuze betekenis heeft voor Moslims. Jeruzalem wordt zelfs niet vermeld in de Koran, en een groeiend aantal Saoediërs op de sociale media is begonnen met het gebruik van een hashtag die vertaald kan worden als "Riyad [de Saoedische hoofdstad] is belangrijker dan Jeruzalem".

Bovendien hebben de laatste tijd enkele moslimleiders die deel uitmaken van de Abraham Akkoorden toegegeven dat de Tempelberg eigenlijk aan de Joden toebehoort en dat moslims zich zouden moeten concentreren op hun heilige stad Mekka.

In het licht van dit alles is het gepast om de profetische woorden van Psalm 33 te bidden: "De Heer brengt de raad van de naties tot niets; Hij maakt de plannen van de volken vruchteloos. De raad des Heren houdt eeuwig stand, de plannen van zijn hart tot in alle geslachten. Gezegend is het volk waarvan de Heer de God is, het volk dat Hij heeft uitverkoren als zijn eigen erfdeel."

Christine Darg is oprichter van The Jerusalem Channel en kan gecontacteerd worden op www.JerusalemChannel.tv.

Bron: A Christian view of the coming Temple - opinion - The Jerusalem Post