www.wimjongman.nl

(homepagina)


IK BEN EEN BUITENBEENTJE IN DE KERK, BEN JIJ DAT OOK?

15 augustus 2022 - door Jonathan Brentner

Het lijkt een jaarlijks overgangsritueel te zijn in veel bijbelgelovige kerken. Als de zomer ten einde loopt, verzekeren voorgangers de gelovigen dat hun kerk toegewijd blijft aan de Grote Opdracht. Het is de missie van de kerk en dus moet iedereen helpen om het gebouw in het komende jaar met mensen te vullen.

Weet dat ik niet twijfel aan de oprechtheid van deze voorgangers, noch aan hun verlangen om mensen tot reddend geloof in Jezus te zien komen. Ik deel datzelfde verlangen.

Wat mij tot een buitenbeentje maakt in veel kerken is dat ik een andere kijk heb op wat het betekent om de Grote Opdracht te vervullen.

Wat ontbreekt, naar mijn mening, is een bijbels begrip van alles wat het betekent om "discipelen te maken". Dus het onderwijs aspect van Matteüs 28:19-20 krijgt weinig of geen aandacht.

Ik geloof dat Jezus' opdracht...

VERDER GAAT DAN HET VULLEN VAN EEN GEBOUW MET MENSEN

In veel "zoekers-vriendelijke" kerken ligt tegenwoordig de nadruk op het aantal mensen op de stoelen in plaats van op het maken van discipelen. Als gevolg daarvan nemen kerkleiders eerder genoegen met geloofsbelijdenissen dan met bewijzen van authentieke wedergeboorte in de harten van hen die op het evangelie reageren.

Het vervullen van de Grote Opdracht wordt zo een kwestie van mensen naar de kerk krijgen, en het aantal geloofsbelijdenissen en dopen. Het probleem met deze benadering is dat voorgangers naar behoren elke bijbelse leer vermijden die verdeeldheid zou kunnen veroorzaken onder de belijders van het geloof.

U zult nooit het woord "opname" horen in zulke kerken, tenzij het in een negatieve context is.

OMARM DE VERSCHILLENDE GEESTELIJKE GAVEN VAN ALLE HEILIGEN

In de loop van mijn leven heb ik het Evangelie met veel mensen gedeeld en de Heer heeft mij gebruikt om een rol te spelen in het tot Zich brengen van sommigen. Mijn begaafdheid ligt echter op andere gebieden dan evangelisatie. Ondanks dit inzicht, voel ik bijna altijd een hoop schuld na het horen van preken over de Grote Opdracht.

Wat ontbreekt in zulke boodschappen is dat alle gelovigen verschillende geestelijke gaven bezitten die allen bijdragen tot de bevordering van het Evangelie, zelfs als velen dienen op manieren die niet zichtbaar zijn.

Enkele jaren geleden had een familie in de kerk die ik bezocht in Iowa aanzienlijke schade opgelopen aan hun landhuis en landerijen als gevolg van een hevige tornado. De zaterdag daarop kwam een groot aantal mensen van mijn kerk opdagen om de familie te helpen met opruimen. Als gevolg van onze steun kwam een buurman tot het reddende geloof in Christus.

Alle passages over geestelijke gaven in het Nieuwe Testament benadrukken dat Jezus zijn kerk een grote verscheidenheid aan gaven geeft, die onderling sterk verschillen. Romeinen 12:3-8 is zo'n passage die het gebruik van iemands gave tot zegen van het hele lichaam van Christus aanmoedigt.

Mijn punt is dat de juiste werking van alle gaven bijdraagt tot de groei van het lichaam van Christus en tot de bevordering van het Evangelie, zelfs die gaven die slechts weinigen opmerken. Gaven die de verkondiging van het Evangelie en van Gods Woord mogelijk maken, zijn evenzeer essentieel voor het goed functioneren van het lichaam van Christus.

HET HEEFT ALS DOEL DE RIJPHEID IN CHRISTUS

In Kolossenzen 1:28-29, geloof ik dat Paulus het doel van discipelen maken treffend samenvat als gelovigen tot rijpheid in Christus brengen:

Hem verkondigen wij, waarschuwen en onderwijzen wij allen met alle wijsheid, opdat wij allen rijp worden in Christus. Hiervoor zwoeg ik, worstelend met al zijn energie die Hij krachtig in mij werkt.

We zien dezelfde nadruk in Efeziërs 4:11-16; volwassen heiligen zijn zij die "geen kinderen meer zijn die heen en weer geslingerd worden door de golven en meegesleept worden door elke wind van leer, door menselijke sluwheid, door listigheid in bedrieglijke plannen" (v. 14). Als er ooit een tijd is geweest waarin we gelovigen "door elke wind van de leer" heen en weer geslingerd zien worden, dan is het nu wel. Sociale media versterken dit fenomeen met de vele valse ideeën over het christendom die men daar aantreft.

Als het doel van de kerkleiding een gebouw vol mensen is, zullen de ware heiligen zelden onderwijs ontvangen waardoor zij kunnen groeien tot volwassenheid in Christus. Als het doel van de voorganger is om geen enkel controversieel onderwerp uit de Schrift aan te raken omdat iemand er aanstoot aan zou nemen, zullen gelovigen niet de volle raad van God horen die zij nodig hebben om volwassen te worden in Christus.

Het doel van de Grote Opdracht is uiteindelijk om heiligen tot rijpheid in het geloof te brengen. Het is zoveel meer dan een kwestie van geloofsbelijdenis verkrijgen.

HET BETEKENT DAT DE PREDIKING VERDER MOET GAAN DAN DE MELK VAN GODS WOORD

Zij die naar zoekers-vriendelijke kerken gaan, horen vaak alleen de melk van Gods Woord, bestaande uit de "basisprincipes" van het Evangelie en eenvoudige stappen voor christelijke groei.

In Hebreeën 5:12-14, behandelt de schrijver de kwestie van gelovigen die alleen de "melk" van Gods Woord of zijn "basisprincipes" aankunnen. Hij legt de verantwoordelijkheid bij zijn lezers, maar ik geloof dat dit ook geldt voor voorgangers en de inhoud van hun preken.

Let op de woorden van de verzen 13-14 in verband met deze zaak:

"Want een ieder, die van melk leeft, is ongeschoold in het woord der gerechtigheid, daar hij een kind is. Maar vast voedsel is voor de rijperen, voor hen die door voortdurende oefening hun onderscheidingsvermogen getraind hebben om goed van kwaad te onderscheiden. (verzen 13-14).

Ik geloof dat deze verzen de zwakte van de kerk in het Amerika van vandaag samenvatten. Hoeveel gelovigen zitten week na week in de kerk te luisteren naar boodschappen die alleen de "melk" van Gods Woord geven en steunen dan politieke kandidaten die van ganser harte en gretig abortus promoten tot aan en na de geboorte, evenals de LBGTQ agenda? Zulke gelovigen missen de juiste training in de Schrift om "goed van kwaad te kunnen onderscheiden".

Het probleem met het belasten van het bijwonen van kleine groepen voor geestelijke groei is dat de leiders in hetzelfde schuitje zitten als alle anderen die elke zondag alleen het hoogst noodzakelijke van het geloof te horen krijgen. Zij kunnen alleen de melk van het Woord doorgeven in plaats van een diep begrip van het Evangelie dat nodig is om volwassenheid in het geloof te bevorderen.

HET OMVAT ONDERWIJS OVER ONZE "GEZEGENDE HOOP"

Degenen die mijn vorige artikelen hebben gelezen, weten dat ik geloof dat de apostelen aanvankelijk de Grote Opdracht hebben uitgevoerd met een boodschap die de nadruk legde op Jezus' verschijning voor Zijn gemeente. Ik zal hier niet over deze zaak uitweiden.

Ik ben een buitenbeentje in veel kerken omdat ik geloof dat het vervullen van de Grote Opdracht ook onderwijs over onze "gezegende hoop" moet inhouden. Het is een boodschap die zowel zoekers als degenen die al in het geloof zijn op een consistente basis zouden moeten horen.

HET IMPLICEERT TOEWIJDING AAN JEZUS IN PLAATS VAN ALLEEN AAN EEN PLAATSELIJKE KERK

Vandaag de dag dragen een aantal parakerkelijke organisaties bij aan de bevordering van Jezus' koninkrijk. Samaritan's Purse, bijvoorbeeld, is in staat om veel verder te gaan dan wat een lokaal lichaam van gelovigen zou kunnen doen in de hulpverlening aan mensen over de hele wereld na calamiteiten. Groepen als Navigators en Campus Crusade for Christ hebben in de afgelopen decennia een groot aantal studenten beïnvloed voor de zaak van Jezus.

Ik heb echter gemerkt dat de meeste kerken ook in dit opzicht bijziend zijn. Hoewel zij de bijdrage van de bovengenoemde bedieningen aan Jezus' koninkrijk erkennen, geven zij alleen om hoe men hun kerk kan dienen. Lidmaatschap is "toewijding aan kerk XYZ" in plaats van een voortdurende toewijding aan de algemene zaak van Christus.

Ook al werk ik fulltime in mijn schrijfdienst; omdat het niet past in de voorbestemde functies van de kerken die ik recentelijk heb bezocht, beschouwen ze mij als een buitenstaander.

Begrijp alstublieft dat ik er veel waarde aan hecht om anderen tot Christus te brengen en dat ik dagelijks bid voor de niet geredden in mijn familie en ook voor degenen om mij heen die Hem niet kennen. Ik ben er helemaal voor om de zaak van Christus te bevorderen op elke manier waarop de Heer mij leidt. Door de jaren heen heeft de Heer mijn schrijfdienst gebruikt om het Evangelie duidelijk uit te leggen aan een groot aantal niet geredde mensen.

Mijn klacht is gericht tegen kerken die op zondagmorgen alleen de melk van Gods Woord geven en slechts een oppervlakkig begrip geven van het Evangelie en zaken als rechtvaardiging door geloof en onze hoop op heerlijkheid en eeuwig leven.

Helaas, als ik zie dat de geloofsbelijdenis van een kerk sterk de nadruk legt op de Grote Opdracht, dan weet ik instinctief dat de voorganger de Bijbelse profetie volledig zal negeren. Hij zal het hoogstwaarschijnlijk beschouwen als niet essentieel voor de zaak van Christus.

Als ik het woord "premillennial" zie in de geloofsbelijdenis van een kerk, heb ik ontdekt dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de voorganger gelooft in een millennium met een hersteld Israël.

Ik ben een buitenbeentje in de meeste kerken, voornamelijk omdat ik geloof dat de apostelen de Grote Opdracht vervulden met een nadruk op toekomstige dingen en het is het gebrek aan nadruk op deze dingen vandaag de dag dat het getuigenis van de kerk in de wereld van vandaag verzwakt.

Zonder een begrip van Bijbelprofetie die licht werpt op de dag waarin wij leven, zullen gelovigen op zondagmorgen slecht voorbereid de kerken blijven verlaten om de uitdagingen aan te gaan van de hachelijke tijden waarin wij leven. Velen hebben er geen idee van dat wij in bijbelse tijden leven met de verschijning van Jezus nabij.

Deze dingen zouden niet zo moeten zijn.

Maranatha!!

Bron: I’m a Misfit at Church, Are You? — Jonathan Brentner