www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bileams Britse Blitzkrieg

Gary - 9 september 2022

()

Gods soevereiniteit is weer eens te zien. Vergeet niet dat zijn soevereiniteit niet alleen geldt voor de woorden van het Heilige Schrift, maar voor alles - zelfs voor de kleinste details van de schepping.

Daniël dan antwoordde en zei: "Laat de Naam van God gezegend zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid, om wijsheid en macht - want die zijn van Hem. En Hij verandert tijden en seizoenen, Hij doet koningen heengaan en Hij doet koningen opstaan; Hij geeft wijsheid aan wijzen en kennis aan verstandigen. Hij openbaart diepe en verborgen dingen; wat in de duisternis is, heeft Hij gekend, en het licht heeft bij Hem gewoond." (Dan. 2:20-22, LSV)

Hij heeft ook alle mensenvolkeren van één bloed gemaakt, om op de gehele aarde te wonen - Hij heeft tevoren tijden vastgesteld, en de grenzen van hun woningen - om de HERE te zoeken, als zij Hem misschien zouden zoeken en vinden, hoewel Hij inderdaad niet ver van ieder van ons is, want in Hem leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij, zoals ook sommige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook Zijn nakomelingen. (Handelingen 17:26-28, LSV)

Ik heb het vaak gehad over de pijnlijk voor de hand liggende homofoon voor "Trump-Pence." die sinds 2015 te zien is." Sinds zij hun kandidatuur voor het ambt aankondigden (ironisch genoeg in het laatste Sjmita jaar), zijn hun namen, eerlijk gezegd, over de hele wereld gebazuind. De bazuin/trompet/trompetten staan allemaal zeer centraal bij het begin en de voltooiing van de eindtijdprofetie, met name de pre-verdrukking opstanding en de opname van de Kerk (1 Thess. 4:16-18; 1 Kor. 15:51-52; Openb. 4:1-2), de oordelen die voorafgaan aan de Grote Verdrukking (Openb. 8:1-11:19), de opstanding en samenkomst van de heiligen van het Oude Testament en de Verdrukking-heiligen (Mt. 24:31; vgl. Dan. 12:1-2, 13; Openb. 20:4).

Ik, en anderen, hebben ook routinematig vermeld dat Trump werd geboren op de dag van een bloedmaan (maansverduistering), 700 dagen voor de wedergeboorte van Israël, 777 dagen oud was toen Israël 77 dagen oud was, en precies 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud was bij zijn inauguratie in 2017. Voor sommigen is zelfs het noemen van deze verifieerbare feiten hinderlijk: "Dat is gewoon numerologie en veel gedoe over niets."

Hier is mijn antwoord: God heeft de wiskunde uitgevonden. Hij heeft ook waarschijnlijkheden uitgevonden. Hij heeft ook duidelijk in Zijn woord verklaard dat Hij volledig soeverein is over de hele schepping, zelfs over de kleinste details. Deze frequente, maar uiterst onwaarschijnlijke wiskundige uitlijningen getuigen van Zijn soevereiniteit. Zij getuigen dat het universum niet willekeurig, toevallig of chaotisch is, maar perfect gestructureerd en geordend. Zijn vingerafdrukken zijn voor iedereen te zien. Bovendien is de Bijbel zelf in hoge mate numerologisch en typologisch (neem bijvoorbeeld Openbaring: 7 sterren, 7 kandelaren, 7 ogen, 7 hoornen, 7 fakkels, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, 7 hoofden, 7 kronen, 7 jaren; 24 oudsten, 144.000 verzegelde Israëlieten, 12 fundamenten, 12 poorten, 12.000 stadia; ga zo maar door).

Wij verwijzen vaak naar buitenbijbels numerologisch en typologisch bewijs voor Gods woord en plan zoals "Bileams Profetie". Bileam was een profeet die gekant was tegen Gods volk, maar die toch profeteerde in overeenstemming met Gods wil. Hij wordt in het Nieuwe Testament driemaal veroordeeld (2 Pt 2:15-16; Jd 1:11; Openb 2:14), maar toch sprak God door hem. Evenzo getuigde Kajafas in het evangelieverslag van Johannes, een vijand van Christus, tot Hem (Joh. 11:49-53). Maar het zijn niet alleen vijanden van God die soms onopzettelijk Gods waarheid spreken - zoals de Schrift zegt, zelfs de rotsen roepen het uit. Ook levenloze dingen bevestigen Gods profetisch plan.

Dit is niet beter te zien dan in de korte 4e-eeuwse heerschappij van de Romeinse keizer Flavius Claudius Julianus, die door christelijke historici "Julianus de Afvallige" wordt genoemd, omdat zijn voorvader Constantijn I, de eerste keizer in de Constantijnse dynastie, de eerste christelijke keizer was en degene die het christendom in het hele rijk legaliseerde via het Edict van Milaan. Maar Julianus verliet het christelijke geloof van de dynastie van zijn familie en werd de laatste en niet-christelijke Romeinse keizer. Hij probeerde het christendom te onderdrukken en de niet-christelijke godsdiensten nieuw leven in te blazen, waaronder ironisch genoeg ook het jodendom.

In 363 na Christus gaf hij opdracht tot de volledige herbouw van de Joodse Tempel in Jeruzalem. Stelt u zich eens voor: de opperste Romeinse keizer zelf geeft opdracht tot de herbouw van de Tempel met de volledige autoriteit en steun van Rome. Toch zou de door God gewilde verwoesting van de Tempel in 70 na Christus niet zo snel ongedaan worden gemaakt. Wat gebeurde er? De persoonlijke vriend van de keizer, Ammianus Marcellinus, schreef het antwoord op:

Julianus wilde de trotse tempel van Jeruzalem tegen hoge kosten herbouwen en gaf deze taak aan Alypius van Antiochië. Alypius ging voortvarend aan het werk, daarbij gesteund door de gouverneur van de provincie; toen verschrikkelijke vuurballen in de buurt van de fundamenten uitbraken en hun aanvallen voortzetten, totdat de werklieden, na herhaalde verschroeiingen, niet meer dichterbij konden komen; en hij gaf de poging op.

Seculiere historici hebben opgemerkt dat Galilea op 18 en 19 mei 363 na Christus werd getroffen door een paar zware aardbevingen, die samen met de vuurbollen verantwoordelijk zouden zijn voor het abrupte einde van Julians plannen. Julianus stierf slechts één maand na zijn noodlottige (en niet succesvolle) poging om te herbouwen wat God had verordend om te worden afgebroken.

We zien verder de spreekwoordelijke rotsen schreeuwen in onze eigen tijd met bloedmanen op bijbelse festivaldagen, het Openbaring 12 teken, en zelfs Gods Naam op mysterieuze wijze geschreven op de zijkant van de Tempelberg (bron). In 2017 speelde het hele geboorteverhaal zich in real time af.


Bileams profetie komt weer op een grote manier naar boven, deze keer met proporties op het niveau van een orkaan. Ik noem dit de "Bileams Britse Blitzkrieg."

Een paar dagen geleden overleed Koningin Elizabeth II op 96 jarige leeftijd. Zij regeerde 70 jaar, de langst regerende Britse vorstin in de geschiedenis en de langste regeerperiode ooit van een vrouwelijk staatshoofd. Volgens sommige bronnen was zij de op één na langst regerende vorstin, man of vrouw, in de geregistreerde wereldgeschiedenis. Als hoofd van het Gemenebest vertegenwoordigde zij ongeveer 2,4 miljard mensen, dat is ongeveer een derde van de wereldbevolking. En haar bewind betekende het einde van het kolonialisme en de definitieve ontbinding van het Britse Rijk.

In veel opzichten vertegenwoordigde zij het einde van een tijdperk en de overgang naar wat komen gaat. Net als de vrouw uit Openbaring 12 droeg ook zij een kroon met 12 robijnen om precies te zijn. Haar heerschappij van 70 jaar herinnert ons aan Psalm 90:10: "Zeventig of als zij krachtig zijn 80 jaar." Zij werd koningin en besteeg de troon in het eerste Sjmita-jaar dat in de moderne staat Israël werd waargenomen (1952). Zij stierf enkele weken voor het einde van het huidige Shmita jaar. Zij regeerde gedurende 10 Shmita-cycli.

Maar terwijl velen zich concentreren op de betekenis van het heengaan van de Koningin en alle profetische typen en schaduwen, draagt Charles, de nieuwe Koning, nog meer in zich.

1. De naam Charles/Karl/Carlos en dergelijke zijn uiteindelijk allemaal afgeleid van een werkwoord dat "oud worden" betekent en stamt af van het Griekse γέρων (Strong's 1088), "een bejaarde/oude man" - d.w.z. een oudste, een zeer nauw synoniem van presbuteros, het woord dat gebruikt wordt voor "oudsten" in Openbaring 4-5 en staat voor de pas onttroonde en verheerlijkte Kerk. Het wordt één keer gebruikt in de Schrift (Joh. 3:4) waar Nicodemus aan Jezus vraagt hoe een mens wedergeboren kan worden als hij oud is.

()

2. De tweede naam van Charles is Filippus: Filippus werd weggevoerd van de Ethiopische eunuch (harpazo in Handelingen 8:39), en werd in de Geest naar Asdod vervoerd.

()

3. Laatste naam George: het was George die de draak doodde (vgl. Rom. 16:20, Openb. 12:7-10).

()

4. Bij zijn kroning zal hij een scepter krijgen, een gouden kroon, een steen (de gouden bol), tezamen de "Kroonjuwelen" genoemd. Hij zal ook de troon krijgen en witte gewaden, ten eerste het Zalvingstoga, een gewoon wit gewaad dat gedragen wordt terwijl hij gezalfd wordt, en ten tweede de Lijkwade, een wit onderkleed van fijn linnen.

()

Vergelijk deze met wat de Gemeente in Openbaring 2-3 wordt beloofd en vervolgens in de hoofdstukken 4 en 12 wordt gegeven: een scepter (Openb. 12:5; vgl. Openb. 2:26-27), kronen (Openb. 4:4; vgl. Openb. 2:10; 3:11), tronen (Openb. 4:4; vgl. Openb. 3:21; 20:4), en witte gewaden (Openb. 4:4; vgl. Openb. 3:5, 18). Aan de Gemeente worden ook stenen beloofd (Openb. 2:17).

Dus deze betekenissen samenvoegend:

De man, de ouderling, ontrukt, de draak verslagen, zal de troon bestijgen, de gouden kroon, de scepter, de beloofde steen, en de witte klederen aannemen, en hij zal regeren.

Wonderbaarlijk genoeg verscheen er op het moment dat koningin Elizabeth II werd doodverklaard een dubbele regenboog boven Buckingham Palace. Op dat moment werd Charles technisch de koning.

()

Het eerste wat Johannes ziet nadat hij in de hemel is aangekomen, nog voordat hij de 24 oudsten ziet, is God op Zijn troon, omringd door een regenboog (Openb. 4:3).

Let op: op de voorgrond zie je de Gevleugelde Overwinning ("Victoria" en genoemd naar Koningin Victoria), een gouden engelenbeeldje bij het paleis. Overwinning ("overwinnen") wordt zeven keer genoemd in Openbaring 2-3 en de Gemeente wordt in deze passages overwinnaarskransen/tooien (stephanos) beloofd. De oudsten dragen stephanos in Openbaring 4. Victoria is het Romeinse equivalent van het Griekse Nike, en Nike is afgeleid van het exacte werkwoord dat in Openbaring 2-3 wordt gebruikt voor "overwinnen" (nikao).

Ook op de voorgrond (links) staat een van de vier bronzen beelden op elke hoek rond de Gevleugelde Overwinning. Elk van de vier beelden bevat een leeuw. Openbaring 4 toont vier levende wezens rond Gods troon, waarvan er één het gezicht van een leeuw heeft (Openb. 4:6-7); Jezus zelf verschijnt als Lam, maar wordt ook de Leeuw van Juda genoemd in de Troonzaal-scène (Openb. 5:5).

Eén van de vier beelden onder de dubbele regenboog van gisteren heet Vooruitgang. Het toont een man die letterlijk een stephanos draagt (hetzelfde woord als in Openbaring 4:4) en een scepterachtige fakkel draagt (vgl. Openb. 4:5; 12:5).

()

Terzijde: Koningin Elizabeth uitte haar geloof in Jezus vaak en gedurende tientallen jaren. Ook hield zij zich, in tegenstelling tot velen in haar eigen familie, grotendeels afzijdig van de politiek. Ze was 70 jaar getrouwd met dezelfde man. In plaats van toe te zien op de versterking van het Britse kolonialisme, zag zij toe op de dekolonisatie. Ze was zeker een zondaar, zoals wij allemaal, maar ik vind de zee van commentaren van zogenaamde "Christenen" op Facebook en Twitter dat "Joepie! De slechte koningin is dood!" afschuwelijk en anti-Christelijk. Het is ons bevolen onze leiders, die God zelf heeft aangesteld, te eren en voor hen te bidden - zelfs als die leiders tegen Hem zijn en zelfs als zij ons vervolgen (zie 1 Petrus 2:11-25). Petrus spoorde christenen aan om zich zelfs te onderwerpen aan, respect te hebben voor en eer te bewijzen aan Nero, een van de meest boosaardige Romeinse keizers ooit, die christenen letterlijk in brand stak. Dat soort nederigheid ontbreekt volledig in het nationalistische en politieke christendom van 2022.

Judas vermaande de gelovigen zelfs Satan niet te lasteren (Jd 1:9). Bedenk dus! God zal zich wreken. Als gelovigen moeten we God altijd gehoorzamen boven de mens, maar een deel van het gehoorzamen van God is het onderwerpen aan onrechtvaardige heersers die de macht over ons hebben. Als hun wet is dat zij die weigeren Christus te herroepen, moeten omkomen, dan moeten wij ook omkomen. En de boodschap aan de verdrukkingsheiligen is niet "bestrijdt het beest", maar "onderwerpt u aan uw gewijde dood door zijn handen" (Openb. 13:10; context: Openb. 13:7-10). Onthoud: God zal wreken.

Terwijl koningin Elizabeth de titel "Verdediger van het Geloof" behield, heeft Charles verklaard dat hij de zijne wil veranderen in "Verdediger van de Geloofsovertuigingen". Hij is een fervent voorstander geweest van grote goddeloosheid en antichristelijke sociale transitie. In de jaren '90 werd hij beschouwd als een belangrijke kandidaat voor de antichrist. Velen denken nog steeds dat hij dat is. Ikzelf heb niet echt een vinger in de pap in deze strijd en respecteer wat God, via Paulus, zegt in 2 Thessalonicenzen 2: de mens der wetteloosheid zal niet geopenbaard worden voordat het vertrek plaatsvindt/de weerhouder is weggenomen. Hij is waarschijnlijk nu op het toneel, maar zijn tijd is nog niet gekomen.

Koning Charles is 73 jaar - heel erg een vijgenboom type (zie Ps. 90:10). Hij is zes maanden voor de dag na de heroprichting van Israël geboren. Hij is Koning geworden in een Sjmita-jaar, net zoals zijn moeder Koningin werd in een Sjmita-jaar. Hij heeft de wereld opgeroepen om op oorlogszuchtige voet samen te komen om snel een wereldwijde transformatie teweeg te brengen via de Grote Reset. En zijn eerste volledige dag in functie, 9/9/2022, is een intrigerende aanwijzing naar het getal van het beest, 666: twee omgekeerde zessen en 2+0+2+2 = 6.

Moge de HEER snel komen.

Voor verdere lectuur over het onderwerp van de Balaamse profetie, zou ik u willen aanmoedigen deze artikelen te lezen:

The Balaamic Prophecies of 2021

Was a Message Just Conveyed In an Earthquake?

The Cloud, The Stone, And The Serpent: Stranger Things (Part II)

The Balaamic Prophecies of 2017

M - A - R - A - N - A - T - H - A

BENT U KLAAR VOOR WAT KOMEN GAAT? Geloof in Jezus en wat Hij voor u volbracht heeft, is het enige dat u zal redden van wat komen gaat. Draagt u nog steeds uw zonden, of hebt u aanvaard dat Hij voor uw zonden stierf en weer opstond? Vandaag is de dag van verlossing. Morgen is u niet beloofd. Stap in de ark, want de zondvloed komt eraan.

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Bron: Balaamic British Blitzkrieg - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates