www.wimjongman.nl

(homepagina)


BEMOEDIGING VOOR VERMOEIDE HARTEN

26 oktober 2022 - door Jonathan Brentner

()

Terwijl we wachten op de verschijning van Jezus, worden onze harten vaak vermoeid door het welig tierende kwaad van onze tijd en de ontberingen die we tegenkomen. Onze roep wordt er vaak een van "hoe lang nog, o Heer?".

Als u zich soms overweldigd voelt door het leven en verlangt naar de verschijning en tussenkomst van onze Heiland in onze wereld, weet dan dat ik wat volgt speciaal voor u heb geschreven.

Onze vermoeidheid van hart komt uit verschillende bronnen:

 • Voortdurende gezondheidsproblemen van verschillende intensiteit

 • De beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt

 • De ziekmakende slechtheid in onze wereld die exponentieel toeneemt.

 • Corruptie bij de overheid te midden van overdreven misleiding en bedrog door leiders.

 • De verachtelijke ontvolkingspogingen van de globalisten

 • Het dagelijkse gepraat over een nucleaire Derde Wereldoorlog

 • Diverse vormen van vervolging

 • De bespotting van onze hoop op de spoedige verschijning van Jezus

 • Hartzeer in de familie

 • Mishandeling door echtgenoten of andere familieleden

 • Financiële ellende

Voor degenen onder ons die reikhalzend uitkijken naar de wederkomst van Jezus, versterkt dit ons verlangen naar de dag dat Hij ons opneemt in het huis van zijn Vader.

Ik geloof dat de apostel Paulus dit verlangen ook voelde. In Romeinen 8:23 schreef hij:

En niet alleen de schepping, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, zuchten innerlijk, terwijl wij reikhalzend uitzien naar de aanneming tot zonen, de verlossing van ons lichaam.

De "verlossing van onze lichamen" gebeurt bij de Opname, wanneer Jezus ons onze onvergankelijke lichamen geeft. Als u zucht van verlangen naar deze dag als gevolg van een van de redenen uit de bovenstaande lijst, bent u in goed gezelschap. U voelt waarschijnlijk hetzelfde innerlijke zuchten dat Paulus voelde toen hij ook uitkeek naar de verschijning van de Heer.

Het is onze verwachting van de heerlijkheid die voor ons in het verschiet ligt, die vermoeide harten bemoedigt als we de tegenstand van de duivel tegenkomen door de hierboven genoemde punten. Daarom schrijf ik u om u gerust te stellen over het vertrouwen dat wij hebben in de spoedige verschijning van Jezus.

Het is omdat...

1. PREMILLENNIALISME EEN BIJBELSE NOODZAAK IS

Premillennialisme, dat ten grondslag ligt aan het geloof in de Opname vóór de bekroning, is een bijbelse noodzaak. Er moet een tijd komen dat God een koninkrijk aan Israël teruggeeft, wat gebeurt na een letterlijke zevenjarige Verdrukking wanneer Jezus terugkeert naar de aarde. Wij noemen dit geloof "premillennialisme". Het is het tegenovergestelde van de vervangingstheologie, die ten onrechte beweert dat God Israël heeft vervangen door de kerk.

In mijn vorige bijdrage, Israëls toekomstig herstel bevestigt onze hoop als nieuwtestamentische heiligen, geef ik verschillende punten die de bijbelse noodzaak aantonen van Gods herstel van een koninkrijk voor Israël.

Waarom is dit de sleutel om de Opname vóór de Verdrukking te plaatsen? Ten eerste geloven degenen die de vervangingstheologie aanhangen niet in een werkelijke verdrukking. Als dat het geval is, moet de Opname plaatsvinden ten tijde van de Wederkomst.

Ten tweede, als men de profetie niet opvat zoals de schrijvers van de Schrift het bedoeld hebben, kan men niet inzien hoe de woorden ervan de bijbelse noodzaak van een Doping vóór de Verdrukking bevestigen.

2. DE OPNAME IS EEN BIJBELSE GEBEURTENIS

Ik vind het geruststellend om altijd in gedachten te houden dat de Opname een bijbelse gebeurtenis is.

Overweeg het volgende citaat van wijlen Dr. Ed Hindson, een geliefde geleerde wiens inzichten in bijbelse profetie wij zeer missen:

"Als je het niet eens bent over het tijdstip van de opname, zeg dan alsjeblieft niet tegen mensen: 'Er komt nooit een opname.' Nee, er moet een opame zijn of de Bijbel is niet waar. Er moet een tijd zijn waarop de aartsengel roept, waarop de bazuin klinkt, en de doden in Christus worden opgewekt en de levenden worden opgenomen (1 Thessalonicenzen 4:13-18). We kunnen van mening verschillen over het tijdstip van de opname, maar niet over het feit van de opname."[i]

Met andere woorden, er moet een tijd zijn waarop de reeks gebeurtenissen die Paulus beschrijft in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 plaatsvinden, of "de Bijbel is niet waar." Jezus komt voor ons en op dat moment zal Hij ons onvergankelijke lichamen geven, precies zoals Hij ons belooft in 1 Korintiërs 15:50-54. Hoe men de gebeurtenis die deze passages met veel detail beschrijven ook noemt, ze vormen de basis van onze toekomstige hoop op Jezus' verschijning.

De gebeurtenis die wij de "Opname" noemen, is eenvoudigweg de vervulling door de Heer van de profetieën in bovenstaande teksten en die in Johannes 14:1-3, Titus 2:11-14, Openbaring 3:10-11a en andere.

De Opname is een bijbelse gebeurtenis.

3. DE OPNAME KAN NIET TEGELIJK MET DE TWEEDE KOMST PLAATSVINDEN

De bijbelse beschrijvingen van de Opname en de wederkomst verschillen zodanig dat het onmogelijk is de twee in één gebeurtenis te verenigen. Ze kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden.

Dit onderscheid wordt bijvoorbeeld bevestigd door de plaats van de opstanding in de verschillende volgorde van gebeurtenissen bij de Opname en de wederkomst.

Wanneer Paulus over de Opname schrijft in 1 Thessalonicenzen 4:13-17 en 1 Korintiërs 15:50-54, zegt hij dat de opwekking van de "doden in Christus" onmiddellijk na het verschijnen van Jezus plaatsvindt.

Bij de wederkomst echter vindt de opstanding van de heiligen in de verdrukking pas plaats na een lange reeks gebeurtenissen (zie Openb. 19:11-20:4), deze opwekking van de doden gebeurt misschien zelfs pas een dag of twee of meer na Jezus' terugkeer op aarde.

Er is nog een ander belangrijk onderscheid dat uit deze passages naar voren komt. Bij de Opname wekt Jezus de "doden in Christus" op (1 Thessalonicenzen 4:16). In Openbaring 20:4 zegt Johannes dat Hij bij Zijn terugkeer naar de aarde "degenen die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus" doet opstaan. In het ene geval staan alle gelovigen op uit de dood, terwijl de apostel in het andere geval slechts een deel van hen noemt.

Als de woorden van de Schrift ertoe doen, en dat doen ze, dan kunnen we deze twee gebeurtenissen niet samenvoegen.

4. DE NIEUWTESTAMENTISCHE VERWACHTING VAN DE OPNAME

De apostelen beschreven hun lezers herhaaldelijk dat zij vol verwachting uitkeken naar Jezus' terugkeer voor hen (1 Kor. 1:7; Fil. 3:20-21; 1 Thess. 1:8-10; Titus 2:11-13; Jakobus 5:8; Jakobus 5:8-10; 1 Petrus 1:13). De heiligen van het Nieuwe Testament keken uit naar de Opname alsof die elk moment kon plaatsvinden. Wanneer wij zeggen dat de verschijning van Jezus op handen is, weerspiegelen wij deze verwachting. Er hoeft niets te gebeuren voordat de Opname plaatsvindt.

Wat de wederkomst betreft, vertelde de Heer ons dat daaraan minstens twee belangrijke gebeurtenissen vooraf zouden gaan. In Mattheüs 24:15-29 zegt Jezus dat de bezoedeling van de tempel door de antichrist en de "grote verdrukking" die daarop volgt, zullen plaatsvinden voordat Hij naar de aarde terugkeert. Volgens Zijn eigen woorden moeten er vóór de wederkomst gebeurtenissen plaatsvinden die nog niet hebben plaatsgevonden; het is geen op handen zijnde gebeurtenis die we op elk moment kunnen verwachten.

Alleen een pre-Verdrukking Opname past als de gretige anticipatie op Jezus' verschijning die we in het hele Nieuwe Testament zien.

5. DE VERWACHTING VAN DE THESSALONICENZEN

De verwachting van de Thessalonicenzen voor Jezus' verschijning ondersteunt ook het plaatsen van de Opname vóór de verdrukking.

De nieuwe bekeerlingen in Thessalonica treurden toen enkele van hun leden stierven. Een zorgvuldig onderzoek van Paulus' reactie (zie 1 Tessalonicenzen 4:14-17) onthult de oorzaak van hun onnodige verdriet; zij dachten dat de doden in Christus de vreugde van de Opname zouden missen. Als antwoord verzekert de apostel hen van de primaire plaats die de "doden in Christus" zullen hebben tijdens Jezus' wederkomst voor ons.

Hoe konden zij zo denken, afgezien van de verwachting dat Jezus' verschijning elk moment kan plaatsvinden? Zij geloofden, net als de apostel Paulus, dat Jezus tijdens hun leven voor hen kon terugkeren.

6. HET VERRASSENDE BEGIN VAN DE DAG VAN DE HEER

In 1 Thessalonicenzen 5:2-3 vertelt Paulus zijn lezers dat het begin van de dag des Heren de mensen zal verrassen "als een dief in de nacht" met zijn "plotselinge vernietiging" waaraan "zij niet zullen ontkomen". De dag des Heren, een voornamelijk oudtestamentische term, verwijst naar een langere tijd van de toorn van de Heer op aarde in de aanloop naar en met inbegrip van Jezus' terugkeer op aarde en het daaropvolgende koninkrijk.

Als de dag des Heren zou beginnen op enig moment na het begin van de zegeloordelen van Openbaring 6, zou deze dag de mensen niet verrassen. Niemand zal zeggen "vrede en veiligheid" (v. 3) nadat de plagen, hongersnoden, pandemieën en oorlogen van de zegeloordelen een vierde van de wereldbevolking, bijna twee miljard mensen, hebben gedood.

Aangezien de Opname moet plaatsvinden vóór de zegeloordelen van Openbaring 6, moet deze plaatsvinden vóór het begin van de Verdrukking.

7. DE BELOFTE VAN DE HEER DAT WIJ DE TOORN VAN DE DAG VAN DE HEER ZULLEN MISSEN

In 1 Tessalonicenzen 5:9-10 verzekert de Heer via de apostel Paulus de Tessalonicenzen, en ons, dat wij deze tijd van Gods oordeel over de aarde, bekend als de dag des Heren, niet zullen meemaken,

"Want God heeft ons niet bestemd voor toorn, maar om redding te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of wij wakker zijn of slapen, met Hem zouden leven."

De context van deze belofte vertelt ons dat de toorn die Paulus in gedachten heeft eerder bij de dag des Heren hoort dan bij de hel. Het begint met het "plotselinge verderf" dat "zal komen over" degenen die aan het begin van deze tijd van toorn worden verrast.

Wij leren uit 1 Tessalonicenzen 1:9-10 dat de lezers van Paulus' brief tot geloof in Jezus kwamen in de overtuiging dat zij deze toekomstige tijd van toorn op aarde niet zouden meemaken.

"Want zij vertellen zelf over ons hoe wij onder u ontvangen zijn, en hoe u zich van afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en ware God te dienen, en te wachten op zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn." (vet van mij)

Voor mij is dit een zeer sterk argument voor een pre-Verdrukking Opname, aangezien de Heer ons belooft dat wij de dag van de toorn van de Heer, die de hele Verdrukking omvat, zullen missen.

8. DE BELOFTE VAN JEZUS AAN DE KERK VAN PHILADELPHIA

We hebben een extra bevestiging van de Opname vóór de Verdrukking in Jezus' belofte aan de gemeente te Filadelfia. In Openbaring 3:10-11a lezen we:

"Omdat u mijn woord over geduldig volhouden hebt bewaard, zal ik u bewaren voor het uur van beproeving dat over de hele wereld komt, om hen die op de aarde wonen te beproeven. Ik kom snel."

Dit "uur der beproeving" verwijst hier niet naar een tijd van vervolging die over een bepaalde kerk of zelfs alle gelovigen zou komen, maar wijst op een tijd van lijden die alle mensen van de wereld zal treffen, wat past bij de gebeurtenissen die Johannes beschrijft in Openbaring 6-18.

Het feit dat deze beproeving specifiek is voor "hen die op de aarde wonen" (Openb. 3:10) bevestigt nog eens de verwijzing naar de oordelen op aarde die bekend staan als de Verdrukking. Johannes gebruikt deze uitdrukking nog acht keer in het boek Openbaring (6:10; 8:13; 11:10; 13:8,12,14; 14:6; en 17:8). In alle gevallen verwijst het ofwel naar mensen die getroffen worden door de Verdrukking ofwel naar hen die weigeren zich in die tijd te bekeren van hun zonden.

In deze hoofdstukken verwijst de apostel echter nooit naar de kerk als zijnde op aarde.

9. DE GEMEENTE KAN TIJDENS DE GEBEURTENISSEN VAN OPENBARING 6-18 NIET OP AARDE BLIJVEN

Wij weten dat de Heer de kerk momenteel heeft belast met de verkondiging van de reddende boodschap van het Evangelie aan de naties.

Waarom is er dan behoefte aan de twee getuigen die Johannes voor ons beschrijft in Openbaring 11:4-13 als de kerk gedurende deze tijd op aarde aanwezig is?

Naast deze twee woordvoerders vertelt Johannes ons in Openbaring 14:6-7 over een engel die tijdens de Verdrukking het Evangelie zal verkondigen:

Toen zag ik een andere engel recht boven mij vliegen, met een eeuwig evangelie om te verkondigen aan hen die op aarde wonen, aan elke natie en stam en taal en volk. En hij zei met luide stem: "Vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."

Als de kerk tijdens de gebeurtenissen in Openbaring 6-18 op aarde aanwezig is, waarom moet de Heer dan een engel sturen om het evangelie te verkondigen? Dit is alleen logisch bij een pre-Verdrukking Opname.

De aanwezigheid van de 144.000 verzegelde Joodse gelovigen gedurende deze tijd wijst ook op de afwezigheid van de gemeente gedurende deze tijd van oordeel (Openbaring 7:1-8). Velen geloven dat zij zullen optreden als evangelisten die het Evangelie delen met de verlorenen. Nogmaals, waarom is dit nodig als de gemeente tijdens de gebeurtenissen van Openbaring 6-18 op aarde blijft?

Bovendien, als de gemeente nog steeds aanwezig is, zou zo'n onderscheid tussen gelovige Joden en heidenen niet kunnen bestaan volgens Kolossenzen 3:11.

DE ROEP VAN ONZE ZIEL

De Heer kan ons vandaag opvangen om Hem in de lucht te ontmoeten, of we kunnen nog een tijdje blijven wachten. Ik weet zeker dat we leven in het seizoen van Zijn verschijnen, maar ik weet niet hoe lang het zal duren.

Wanneer mijn hart vermoeid raakt, keer ik weer terug naar de passages in de Schrift die een glorieuze toekomst beloven, alleen vanwege het bloed dat Jezus voor mij vergoot aan het kruis.

Jezus bereidt een plaats voor ons voor in heerlijkheid en Hij komt zeer zeker terug om ons te brengen naar de plaats waar Hij nu in heerlijkheid woont (Johannes 14:2-3, 17:24; Kolossenzen 3:4). Hij zal onze ouder wordende lichamen veranderen in onsterfelijke en glorieuze lichamen (zie 1 Korintiërs 15:51-57; Filippenzen 3:20-21).

Weet zeker dat de Heer zal oordelen over de verachtelijke slechtheid en de verachtelijke agenda die de meeste regeringsleiders openlijk uitdragen. Vanmorgen nog moest ik opnieuw Psalm 37:1-20 lezen om de woede die in mij opkwam vanwege al het bedrog, de wetteloosheid en de moorddadige agenda van de machthebbers in Amerika tot bedaren te brengen.

De roep van onze ziel vindt zijn antwoord in de zekerheid dat Jezus spoedig zal komen om ons uit deze onrustige wereld te redden voordat het nog veel erger wordt.


[i] Ed Hindson, Future Glory (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 2021), p. 14.

Bron: Encouragement for Weary Hearts — Jonathan Brentner