www.wimjongman.nl

(homepagina)


Verafgoding en Moderne Geneeskunde

We zijn allemaal gewaarschuwd - en we zullen allemaal verantwoordelijk zijn voor het pad dat we kiezen.

Door Rabbi Chananya Weissman - 12 januari 2022

De valse profeten van vandaag hebben niet veel Torah om hun religieuze argumenten te ondersteunen. Zij hebben vertrouwd op een klein aantal rozijnen uit de pap bronnen, die zij uit hun verband rukken en buiten proportie opblazen - zoals allen die de Torah misbruiken - om een agenda door te drukken. In dit geval corrumperen zij de Torah om onderdanigheid te rechtvaardigen aan medische dictaten zonder grenzen of begrenzingen.

Een van hun favoriete bronnen om te corrumperen is de leer gebaseerd op de woorden "ורפא ירפא" (Sjemos 21:19) die artsen toestemming geeft om gewonden te behandelen (Brachos 60A en elders). Men hoeft geen Tora-geleerde te zijn om in te zien dat toestemming om sommige mensen een deel van de tijd te behandelen niet gelijkgesteld kan worden met eisen dat alle mensen zich de hele tijd moeten onderwerpen aan de "volksgezondheidsautoriteiten".

Artsen bestaan om een dienst te verlenen aan hen die gewond of ziek zijn, en om advies te geven over gezond leven. Wij zijn hun geen verplichtingen verschuldigd, noch individueel noch collectief.

Enkele maanden geleden heb ik vijftien vragen opgesteld voor mensen om aan hun rabbijnen te stellen, in het bijzonder aan degenen die optreden als woordvoerders van de farmaceutische industrie. Een fundamentele vraag was: "Onder welke omstandigheden mag een minderheid van medische meningen gevolgd worden?" Niemand kan beweren dat er geen dergelijke omstandigheden zijn - ze staan duidelijk omschreven in de Joodse wet - maar de volgende valse profeet die hierop een antwoord geeft wanneer hij wordt uitgedaagd, zal de allereerste zijn. Zij weigeren zelfs maar op de vraag in te gaan, omdat zij weten dat hun standpunt over de crapcine [qr-pas] en aanverwante zaken snel in duigen zal vallen.

(Probeer dit voor de grap eens met een afvallige in rabbinaal gewaad. Je zou eraan kunnen toevoegen dat "de meerderheid van de artsen" nu beweert dat een man een vrouw kan worden, en dat iemand met homoseksuele neigingen dat voor altijd moet blijven. Dwingt de Torah ons om deze standpunten in te nemen? Hoe zit het met het feit dat toverdokters vroeger de meerderheid vormden, maar dat Chazal hen verwierpen? Kijk hoe ze wegduiken, afbuigen, en verdwijnen. Het is uren plezier voor de hele familie).

De Gemara in Avoda Zara 55A geeft fundamentele richtlijnen over de relatie die we geacht worden te hebben met medische zorg. Het is een lange bron, maar elk woord is belangrijk:

א "ל זונין לרבי עקיבא לבי ולבך ידע דעבודת כוכבים לית בה משששא והא קחזינן גברי דאזלי כי מתברי ואתו כי מצממדי מ "ט אמר לו אמשול לך משל למה "ד לאדם נאמן שהיה בעיר וכל בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים ובא אדם אחד והפקיד לו בדים פעם אחד שכח והפקיד אצלו שלא בעדים אמרה לו אשתו בוא ונכפרנו אמר לה וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן אנו אבד את אמונתינו אף כך יסורין בשה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעו פלונית ועל ידי סם4 כיון שהגיע זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים אמרו יסורין דין הוא שלא נצא וחוזרין ואומרים וכי מפני שוטה זה עושה שלא כהוגן נאו נאבד שבועתנו והיינו דא "ר יוחן מאי דכתיב (דברים כח, נט) וחלים רעים ונאמנים רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן

[De vertaling:] Zonin zei tegen Rabbi Akiva: Mijn hart en jouw hart weten dat afgoderij geen inhoud heeft. Toch zien we dat een man gaat als hij gebroken is [naar de plaats van afgoderij] en heel terugkomt. Hoe komt dat?
Hij zeide tot hem: Ik zal u een gelijkenis geven. Met wat kan dit vergeleken worden? Met een vertrouwenspersoon die in een stad was, en al de mensen van de stad zouden [kostbaarheden] bij hem in bewaring geven zonder getuigen. Op een keer kwam er iemand en gaf iets bij hem in bewaring met getuigen. Op een keer vergat hij het en deponeerde bij hem zonder getuigen. De vrouw [van de betrouwbare man] zei tegen hem: "Kom, laten we ontkennen [dat hij iets bij ons in bewaring heeft gegeven]. Hij zeide tot haar: Zouden wij onze betrouwbaarheid verliezen, alleen omdat deze dwaas verkeerd gehandeld heeft?
Op dezelfde manier, wanneer lijden over een persoon wordt gezonden, worden zij [het lijden] dan gemaakt om te zweren dat het alleen zou komen op een bepaalde dag en vertrekken op een bepaalde dag, en op een bepaald tijdstip, en door de handen van een bepaalde persoon, en door een bepaald geneesmiddel. Wanneer het tijd is voor de lijdenden om te vertrekken, gaat deze [persoon] naar het huis van afgoderij. De lijdenden zeggen: Is het rechtvaardig dat wij weggaan? Dan herroepen zij zich en zeggen: Alleen omdat deze dwaas onbehoorlijk handelt, moeten wij dan onze eed verbeuren?

En dit is in overeenstemming met wat Rabbi Yochanan zei: Wat betekent het als er staat (Devariem 28:59) "En slechte, betrouwbare ziektes"? Zij zijn gezonden om kwaad te doen, en zij zijn trouw aan hun eed.

De Tora leert ons dat ziekten vanuit de hemel worden gezonden met een specifiek decreet wanneer zij zullen beginnen en eindigen. Bovendien verordent God de specifieke tussenpersonen - zowel de arts als de tussenkomst - die de patiënt zullen genezen. Hoewel wij verondersteld worden ons te gedragen volgens de natuurlijke wegen van de wereld, zijn deze inspanningen niets anders dan camouflage voor Gods directe tussenkomst.

Dokters genezen niemand. Geneeskunde heeft geen intrinsieke kracht. God voert de eigenlijke genezing uit, en Hij orkestreert de specifieke "dekmantel" voor Zijn tussenkomst. Hij verbergt Zijn aanwezigheid in de natuur om de vrije keuze te behouden, zonder welke de wereld geen doel zou dienen.

De moderne wetenschap staat in schril contrast met dit principe. De "gezondheidsexperts" geloven dat ons lichaam geprogrammeerd kan worden als een computer. Zij geloven dat onze gezondheid niets te maken heeft met goddelijke decreten. Zij geloven dat hun dokters en hun geneesmiddelen geen tussenpersonen zijn voor Gods tussenkomst, maar de plaats er van innemen. Sterker nog, zij waarschuwen ons dat wij zonder artsen die ons vanaf de geboorte met geneesmiddelen besmetten, niet in deze wereld kunnen overleven.

Dit is afgodisch.

De Gemara vervolgt als volgt:

א "ל רבא בר רב יצחק לרב יהודה האיכא בית עבודת כוכבים באתרין דכי מצטריך עלמא למטרא מתחזי להו בחלמא ואמר להו שחטו לי גברא ואייתי מטרא שחטו לה גברא ואתא אי הוי שכיבנא לא אמרי לכו הא מלתא דאמר ב מאי דכתיב (דברי ם ד, יט) אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם והיינודאמר ריש לקישב מאי דכתיב (משלי ג, לד) אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו:

[Vertaling:] Rava bar Rav Yitzchak zei tegen Rav Yehuda: Maar er is een huis van afgoderij in onze plaats, waar wanneer de wereld regen nodig heeft, het aan hen verschijnt in een droom en hen zegt: "Slacht een man voor mij en ik zal regen brengen." Zij slachten er een man voor en de regen komt.
Hij zeide tot hem: Indien ik nu gestorven was, zou ik u deze zaak niet verteld hebben, die Rav gezegd heeft. Wat betekent het als er staat (Devariem 4:19) "Dat Hasjem ze [de zon, de maan en de sterren] aan alle volken heeft toebedeeld"? Het leert dat Hij hen liet uitglijden [dezelfde wortel als het woord "toebedeeld"] in deze zaken om hen uit de wereld te verdrijven [als zij ervoor kiezen om misleid te worden door afgoderij].
En dit is in overeenstemming met wat Reish Lakish zei: Wat betekent het wanneer er geschreven staat (Misjlei 3:34) "Als iemand komt om een spotter te zijn, spot Hij met hem, en aan de nederigen geeft Hij genade"? Als iemand komt om onrein te zijn, krijgt hij de opening [om dat te doen], maar als iemand komt om zich te zuiveren, staan zij [in de hemel] hem bij.

Wij zien hieruit dat degenen die zich bezighouden met afgodische praktijken soms op korte termijn succes zullen hebben. Dit moet echter niet worden opgevat als bewijs dat afgoderij een succesvolle weg is. Zij krijgen slechts de gelegenheid om hun vrije keuze uit te oefenen, en zullen uiteindelijk uit de wereld worden verdreven.

Deze leringen zijn slechts een klein voorbeeld, maar de Torah is consequent. Wij mogen niet geloven dat onze gezondheid afhangt van het nemen van vaccins, of dat de hele planeet zich tot slaaf moet maken van farmaceutische producten om te overleven. Mensen die lijden aan ziekte of verwondingen mogen medische behandeling zoeken, en in veel gevallen (niet alle) zijn zij verplicht dit te doen. Wetenschappers en artsen spelen een beperkte rol in ons welzijn. Hun positie wordt niet geroemd, en wij moeten niet ons vertrouwen in hen stellen. Veel van wat zij vandaag voor waar houden, zal worden verworpen door hen die na hen komen, zoals het altijd is geweest. Alleen Gods toezicht is constant.

De Gemara in Taanis hoofdstuk drie, verhaalt over vele gevallen van hongersnoden, plagen, en andere "volksgezondheids" noodsituaties door onze geschiedenis heen. Er zijn vele voorbeelden van een bijzonder heilig persoon die regen bracht door zijn gebeden, of die zijn stad beschermde tegen de pest door zijn verdiensten. Er zijn zelfs voorbeelden van gewone mensen die hun stad tegen de pest beschermden door schijnbaar kleine daden van vriendelijkheid. Men had toen ook wetenschappelijke "deskundigen", maar Chazal's recept voor "natuurlijke bedreigingen" was altijd spiritueel van aard: openbaar vasten, openbaar gebed, en berouw.

Er is geen enkel voorbeeld van plagen die eindigden door medische interventies of de ontdekking van nieuwe wetenschappelijke manieren om de bevolking te beschermen. Ze eindigden omdat Hashem ze beëindigde, punt. Dit is consistent met alle bijbelse gevallen van plagen, zoals de plaag die gebracht werd op de Egyptenaren, de plaag die gebracht werd op de Joden in de woestijn, en de plaag in de tijd van Koning David. Toen de geestelijke oorzaak van de straf werd aangepakt, eindigde de plaag onmiddellijk - geen dokters nodig, geen beperkingen op het normale leven, en geen levenslang abonnement op "booster shots".

Waar zijn de "vooraanstaande rabbijnen" die ons aansporen om de leer van onze Torah te volgen om ons te beschermen tegen deze vermeende plaag? De valse profeten hebben zich geprostitueerd aan de farmaceutische industrie en de Torah verdraaid om te doen alsof dit de wil van God is. Zij denken zelfs niet aan het idee dat een geestelijk antwoord ons zal beschermen tegen de straf. Nee, er moeten glimmende nieuwe injecties zijn voor iedereen, voor eeuwig en altijd. We moeten God zegenen voor deze medicijnen, zelfs terwijl we doorgaan met het bedekken van onze tzelem Elokim (gelijkenis van God) en openbaar bidden zien als roekeloos in gevaar brengen. God zal ons alleen specifiek redden als we de manieren waarop we verondersteld worden Hem te dienen verlaten en knielen voor de god van de wetenschap.

Deze rabbi's zijn nep. Het zijn afgodische priesters.

Achiya HaShiloni's profetische berisping aan Yaravam, de koning die Israël ertoe bracht twee gouden kalveren te dienen (omdat de eerste zo goed uitpakte), is ook op hen van toepassing:

ותרע לעשות מכל אשר היו לפניך ותלך ותעשה לך אלהים אחרים ומסכות להכעיסני ואת השלכת אחרי גוך

[Vertaling:] En gij hebt meer kwaad gedaan dan allen, die vóór u gekomen zijn; gij zijt heengegaan en hebt vreemde goden gemaakt, en gesmolten beelden om Mij tot toorn te zijn, en gij hebt Mij achter uw rug geworpen. (Melachim 14:9)

Het bijbelse woord voor "gesmolten beelden" is het moderne Hebreeuwse woord voor maskers.

Lees het nog eens op deze manier.

En gij hebt meer kwaad gedaan dan allen die vóór u gekomen zijn, en gij zijt heengegaan en hebt vreemde goden en maskers gemaakt om Mij tot toorn te zijn, en gij hebt Mij achter uw rug geworpen.

Vertrouwen op farmaceutische producten en de heidenen die ze promoten om de wereld te redden, komt neer op God achter je rug werpen. We zijn allemaal gewaarschuwd, en zullen verantwoordelijk zijn voor welke weg we ook kiezen.

[Opmerking vertaler: Ik zou er nog aan willen toevoegen dat we in het boek Openbaring ook worden gewaarschuwd voor tovenarij. "Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Openb. 9:21. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. Openb. 18:23
In de grondtekst 5331 staat voor toverij. φαρμακεια pharmakeia far-mak-i’-ah; from 5332; medicatie ("pharmacy"), i.e. (bij uitbreiding) magie (letterlijk of figuurlijk):—tovenarij, hekserij.]

Rabbi Chananya Weissman is de auteur van honderden artikelen en zeven boeken over een breed scala van onderwerpen. Hij is ook de regisseur en producent van een documentaire, Single Jewish Male, en een serie korte films. Zijn werk is te vinden op chananyaweissman.com en rumble.com/c/c-782463. Hij kan gecontacteerd worden op endthemadness@gmail.com.

Bron: Idolatry and Modern Medicine | Frontpagemag