www.wimjongman.nl

(homepagina)


De 144.001

Greg Lauer - januari 2022

Niet lang geleden ontving ik een paar e-mails van een jongeman die ik zal aanduiden als C, en zijn e-mails waren gevuld met wat leek op gekopieerd of licht bewerkt materiaal afkomstig uit onbekende bronnen. Later stelde ik vast dat een deel van het materiaal sterk leek op de geschriften van H.A. Ironside; maar wat de bron ook was, het was geweldig materiaal. Het handelde hoofdzakelijk over het boek Openbaring, inclusief de 24 oudsten, de 144.000, enzovoort.

Ik was verheugd te zien dat het materiaal het idee ondersteunde dat de 24 oudsten de ontrukte Kerk voorstellen, in de hemel voordat de Verdrukking begint. Dit is een van mijn persoonlijke stokpaardjes (zie dit en dit), en ik laat zelden een gelegenheid voorbijgaan om andere gelovigen hierover te informeren - al was het maar omdat het de doctrine van de pre-verdrukking-opname in een krachtige houdgreep houdt, zoals ik maar weinig andere dingen kan bedenken.

Zoals ik al zei, een deel van het materiaal ging ook over het onderwerp van de 144.000 Joodse evangelisten die God verzegelt in Openbaring 7 en die het evangelie verkondigen in de wereld na de verrijzenis. Wat de 144.000 betreft, echter, één ding in C's e-mails dat mijn aandacht trok was het feit dat hij ervan overtuigd was dat de 144.000 de gehele Verdrukking overleven als gevolg van het verzegeld zijn door God.

Ik heb hier al eerder over geschreven, maar ik zie de 144.000 op een gegeven moment gemarteld worden nadat ze hun goddelijk vastgestelde evangelisatiemissie hebben volbracht (die volgens mij voltooid is tegen de tijd dat het zevende zegel wordt geopend).

Natuurlijk stoort het me eerlijk gezegd niet als iemand het op zo'n klein puntje niet met mijn mening eens is. Per slot van rekening is C's mening wel logisch - het is toch niet zo moeilijk om te geloven dat verzegeling door God ervoor zorgt dat de 144.000 overleven tot het einde van de Verdrukking, toch? Ik veronderstel dat ik het mis kan hebben, nietwaar?

Het is echter zo dat telkens wanneer iemand mij treft met een afwijkende mening over een punt waar ik de tijd heb genomen om over te schrijven (en hun mening klopt wel een beetje), het mij motiveert om terug te gaan naar het Woord en in detail te bekijken waarom ik precies vasthoud aan de mening waar ik aan vasthoud. Immers, misschien heb ik iets gemist. Misschien is er ergens anders in de Schrift een klein detail dat ik niet heb overwogen, of een andere interpretatie van iets dat ik over het hoofd heb gezien.

Misschien zit ik er echt naast!

Het is me al eerder overkomen, en het zal ongetwijfeld weer gebeuren. Ik heb het al eerder gezegd, en ik zeg het nog een keer:

De enige mensen die het nog nooit mis hebben gehad
iets in de Schrift, zijn zij die het niet bestuderen.

En dat betekent dat als je het niet hebt gedaan, dat niet het geval is.

Dus was het terug naar de tekentafel in Openbaring 7 en 14, zorgvuldig de relevante verzen over de 144.000 herlezend en zoekend naar elk detail dat ik over het hoofd zou kunnen hebben gezien en dat een haarscheurtje in mijn mening zou kunnen brengen.

Of aan diggelen zou slaan.

Zoals ik vaak doe, nam ik ook de tijd om te zien wat andere bijbelleraren die ik respecteer over een bepaald onderwerp te zeggen hebben. Eén van mijn go-to guys in dit opzicht is Rev. John MacArthur, en ik zocht op zijn website om te zien of ik kon achterhalen wat zijn weloverwogen mening is over het lot van de 144.000. Hoewel ik een preek van hem vond waarin hij onderwijst over de 144.000, blijkt dat hij het eens is met C. Ook John MacArthur ziet dat de 144.000 de hele zevenjarige Verdrukking zullen overleven dankzij het feit dat ze door God verzegeld zijn.

Dat zijn er dus nu twee: het is moeilijk voor mij om één enkele bijbelleraar te vinden met wie ik het absoluut eens ben over elk klein detail. Dat ben ik maar... ik heb zeker mijn gebreken, maar ik streef er tenminste naar om mijn eigen denkwerk te doen, of dat nu goed of fout is. Het maakt niet uit hoeveel ik van een bijbelleraar hou en hem respecteer - er is altijd wel een klein detail waar we het niet over eens zijn. En dat is prima. Ik ben ervan overtuigd dat God het zo bedoeld heeft, omdat dat ons motiveert om onze neuzen bij de Schriftuurlijke les te houden. Voorheen was het enige waarvan ik me bewust was dat John MacArthur en ik het oneens waren, de onvoorwaardelijke uitverkiezing. John is van de Calvinistische overtuiging, en het toeval wil dat ik het sterk oneens ben met de Calvinistische opvatting dat God willekeurig heeft gekozen wie Hij zou redden vóór de grondlegging van de wereld en dat het nooit iets te maken heeft gehad met Zijn voorkennis van onze vrije wilsbeslissing. Ik geloof oprecht dat de Calvinistische doctrine van de onvoorwaardelijke uitverkiezing een heilige, rechtvaardige, liefhebbende God tot niets van dit alles maakt. Dus...dit maakt het tot twee zaken.

Het viel me echter op dat degenen die geloven dat de 144.000 de Verdrukking overleven, een veronderstelling lijken te maken. Nu, het is een gemakkelijke, natuurlijke veronderstelling om te maken, maar het is niettemin een veronderstelling:

Zij nemen aan dat wanneer God de 144.000 verzegelt in Openbaring 7:2-8, dat zegel hen een goddelijke bescherming geeft die hen in staat stelt de hele zeven jaar van de Verdrukking te overleven.

En het zou zeker kunnen, daar ben ik het mee eens. Maar dat staat niet in de Bijbel - dat lezen ze zelf in de Schrift. Het maakt niet uit hoeveel zin het heeft of hoe juist of redelijk het lijkt op het eerste gezicht, het simpele feit blijft:

De Schrift - zegt - dat - niet.

Het moet worden aangenomen, en dat is wat veel mensen doen - inclusief de eerbiedwaardige John MacArthur en anderen.

Aan de andere kant, de Bijbel zegt ook niet rechtuit en specifiek dat de 144.000 gemarteld worden. We moeten vaak verschillende Schriftuurlijke hints en aanwijzingen bestuderen die door de Bijbel verspreid zijn om onze mening over een kwestie te bepalen... en ik denk dat de meesten het ermee eens zullen zijn dat dit een betere optie is dan het maken van veronderstellingen en het lezen van dingen in de Schrift.

Dus nogmaals, ik heb zorgvuldig gekeken naar de verzen in Openbaring 7 en 14, en ik heb ook de argumenten van anderen overwogen die zien dat de 144.000 overleven tot het einde van de Verdrukking. Maar niettegenstaande Openbaring 7 en 14, is één van de redenen waarom ik ervan overtuigd ben dat de 144.000 tijdens de Verdrukking gemarteld worden, het feit dat ik geloof dat de apostel Paulus duidelijk een prototype was voor deze Joodse evangelisten, en hij werd gemarteld.

Met andere woorden, de 144.000 plus Paulus hun prototype maakt 144.001.

Ik schreef kort over dit idee in een artikel van ongeveer zes jaar geleden; en toen ik wat tijd besteedde aan herlezen en overdenken van wat ik geschreven had, leek het me nog steeds net zo overtuigend en juist als toen ik het schreef. Maar toen ik over die paar paragrafen nadacht in relatie tot Paulus en de 144.000, begon de Heilige Geest twee eenvoudige woorden in mijn geest te fluisteren:

Blijf graven.

Terwijl Hij dat deed, kwam het bij me op dat als ik gelijk had, er iets meer achter dit begrip moest zitten dan de paar alinea's die ik er zes jaar geleden aan gewijd had. Als ik gelijk had, dan moest er meer zijn om op te graven.

Dus ik ging aan de slag en graven met mijn schop.

Ondertussen, terug op de berg Zion...

()

Voordat ik dieper inga op het idee dat Paulus het prototype is van de 144.000, wil ik eerst wat dieper ingaan op wat het boek Openbaring ons vertelt over de 144.000 om te zien welke aanwijzingen we kunnen verzamelen over hun lot.

In hoofdstuk 7 worden we voorgesteld aan de 144.000, en leren we waar ze vandaan komen en dat ze door God verzegeld zijn:


Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, zodat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch op enig geboomte. Ik zag een andere engel opstijgen uit de opgaande zon, die het zegel van de levende God had. Hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade te berokkenen, zeggende: "Beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofden hebben verzegeld!" Ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren, honderdvierenveertigduizend, verzegeld uit elke stam der kinderen Israels: uit den stam van Juda werden twaalf duizend verzegeld, uit den stam van Ruben twaalf duizend, uit den stam van Gad twaalf duizend, uit den stam van Aser twaalf duizend, uit den stam van Naftali twaalf duizend, uit den stam van Manasse twaalf duizend, van de stam van Simeon twaalfduizend, van de stam van Levi twaalfduizend, van de stam van Issaschar twaalfduizend, van de stam van Zebulon twaalfduizend, van de stam van Jozef twaalfduizend, van de stam van Benjamin werden twaalfduizend verzegeld
(Openbaring 7:1-8 / nadruk toegevoegd)


Alles wat we hier werkelijk leren is dat de 144.000 het zegel van God op hun voorhoofd krijgen, en dat er 12.000 zijn uit 12 stammen van Israël - dat is het zo'n beetje. We krijgen geen duidelijke aanwijzingen over hun lot tijdens de Verdrukking.

Wacht even, jongens: Sommige mensen maken veel ophef over het feit dat in vers 3 de engelen wordt gezegd de wind, de zee en de bomen geen kwaad te doen totdat de 144.000 verzegeld zijn, en zien dit als een aanwijzing dat de 144.000 voorbestemd zijn om alle oordelen van de Grote Verdrukking te overleven. Niet noodzakelijkerwijs, althans naar mijn mening. Ik geloof dat het zegel hen goddelijke bescherming geeft om hun missie te volbrengen, maar dat zij nog steeds voorbestemd zijn om gemarteld te worden - zoals Paulus. Ik geloof dat God hen beschermt tegen Zijn eigen oordelen op aarde, maar ik zie dat niet noodzakelijkerwijs als een vrijstelling van hun uiteindelijke martelaarschap door toedoen van de Antichrist na de voltooiing van hun zending.

Zoals ik al zei, maken sommige mensen echter de veronderstelling dat dit zegel tot doel heeft de 144.000 te beschermen tegen kwaad voor de gehele duur van de Verdrukking, en dat hun levens bewaard blijven tot de wederkomst. Maar nogmaals, dit staat nergens in de Schrift.

OK, laten we nu eens kijken naar hoofdstuk 14, waar de dingen, toegegeven, een beetje interessanter worden:


Ik zag, en zie, het Lam, staande op den berg Sion [Kernvraag: Waar is dit?], en met Hem een getal, honderdvierenveertigduizend, hebbende zijn naam, en de naam zijns Vaders, op hun voorhoofden geschreven. Ik hoorde een geluid uit de hemel, als het geluid van vele wateren, en als het geluid van een grote donderslag. Het geluid dat ik hoorde was als van harpisten die op hun harpen spelen. Zij zingen een nieuw lied voor de troon, en voor de vier levende wezens en de oudsten. Niemand kon het lied leren, behalve de honderdvierenveertigduizend, zij die uit de aarde verlost waren. Dezen zijn het, die niet verontreinigd zijn met vrouwen, want zij zijn maagden. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat. Dezen zijn door Jezus uit het midden der menschen verlost, de eerstelingen voor God en voor het Lam. In hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk.
(Openbaring 14:1-5 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)Sommige mensen beweren dat dit op aarde plaatsvindt, op de Tempelberg in Jeruzalem. Dat is de berg Sion. En omdat Jezus aanwezig is, moet het wel na de wederkomst zijn. Dus, blijkbaar hebben we Jezus met de 144.000 op de Tempelberg, en (op een of andere manier) zingen ze een nieuw lied voor de vier levende wezens en de 24 oudsten, die...uhm, in de hemel zijn. Niet alleen dat, maar om onduidelijke redenen wordt deze gebeurtenis beschreven in de context van gebeurtenissen die duidelijk plaatsvinden in het midden van de Verdrukking.

Nou, met alle respect voor een paar van de grootste Schriftuitleggers die ik kan noemen, ik geloof het niet.

Er zijn eigenlijk verschillende punten in deze passage waar mensen over twisten, maar de twee belangrijkste punten zijn "WANNEER" en "WAAR". Het blijkt dat als we met redelijke zekerheid kunnen vaststellen dat deze gebeurtenis plaatsvindt (a) in de hemel of (b) tijdens de Verdrukking, dan kunnen we met even grote zekerheid stellen dat de 144.000 gemarteld worden tijdens Daniëls 70e Week.

"Ik ga voor 'WANNEER'!"

OK, "WANNEER" is het. Ten eerste, merk op dat deze passage aan het begin van hoofdstuk 14 is geplaatst, en elke molecuul van de omringende context plaatst dit ergens in de buurt van het midden van de Verdrukking.

Te weten: We staan aan het begin van hoofdstuk 14. Wat hebben we zojuist gezien in hoofdstuk 13? Het hele hoofdstuk gaat over de twee beesten - de antichrist en de valse profeet - die tevoorschijn komen en hun ding doen, met hoofdstuk 13 dat eindigt met het merkteken van het beest, de vervolging van degenen die het weigeren, en dat alles.

Dit is tijdens de Verdrukking.

Voeg Openbaring 14:1-5 toe

En wat volgt er op deze passage in Openbaring 14:1-5? Zonder een maat te missen, gaat Johannes verder in de verzen 6-7 met het beschrijven van een engel die rond de wereld vliegt om het eeuwige evangelie te verkondigen en te waarschuwen voor het komende oordeel.

Dit is tijdens de Verdrukking.

In vers 8 waarschuwt een tweede engel dat het Grote Babylon is gevallen.

Dit is tijdens de Verdrukking.

In de verzen 9-12 waarschuwt een derde engel de wereld voor het gruwelijke lot dat hen te wachten staat die het merkteken van het beest aannemen.

Dit is tijdens de Verdrukking.

In vers 13 waarschuwt een stem uit de hemel dat zij die vanaf dat moment sterven gezegend zijn, vermoedelijk vanwege de verschrikkingen van de schaal-oordelen die op het punt staan te beginnen.

Dit is tijdens de Verdrukking.

In het vervolg van hoofdstuk 14 zien we de druivenoogst, of de vernietiging van hen die op de aarde wonen.

Dit is tijdens de Verdrukking.

()

Ik probeer echt niet grappig te zijn, maar vertel me nog eens hoe en waarom de verzen 1-5 uit hun post-verdrukking context zijn gehaald en in de context zijn geplaatst die ik zojuist heb beschreven, en die duidelijk een midden-verdrukking is. Leg me nog eens uit waarom deze passage niet ergens in de buurt van de hoofdstukken 19-21 staat, na de wederkomst. Het vereist niets minder dan een uitbarsting van Schrift-contrasterende creativiteit om aan te nemen dat de verzen 1-5 een tafereel beschrijven dat plaatsvindt na de wederkomst, en dan uit te leggen waarom het vierkant in de context wordt geplaatst van gebeurtenissen die duidelijk plaatsvinden tijdens de Verdrukking. En geloof me, ik heb een paar mooie theorieën gehoord, maar geen enkele die ook maar een wenkbrauw deed fronsen. Inclusief die van John MacArthur.

In werkelijkheid, kunnen we hier stoppen. Dat is het dan. Als de scène in Openbaring 14:1-5 plaatsvindt tijdens de Verdrukking, wat de omringende context zo goed als vereist, laten we dan de logica volgen:

Als dit gebeurt tijdens de Verdrukking, dan gebeurt het voor de wederkomst. Als dit gebeurt voor de wederkomst, betekent dit dat het Lam (Christus) nog steeds in de hemel is. Als Christus nog steeds in de hemel is, betekent dit dat de 144.000 met Hem in de hemel zijn. En als de 144.000 in de hemel zijn vóór de wederkomst, betekent dit dat de 144.000 gemarteld zijn.

Het kan me niet schelen wie wat zingt (wat een andere kwestie is waar mensen over twisten) - dit gebeuren in vers 1-5 vindt duidelijk plaats tijdens de Verdrukking. Heb ik iets gemist? De conclusie is alles behalve triviaal. Maar er is meer.

Hoewel dat alleen al voldoende is, is het toch leerzaam om te kijken naar de "WAAR"-vraag, die ook de bron is van een aanzienlijk aantal argumenten.

Hoewel veel mensen volhouden dat de berg Sion alleen verwijst naar de letterlijke Tempelberg in Jeruzalem, merk dan op dat het in de Bijbel ook een verwijzing kan zijn naar Gods koninkrijk - en dat het dat kan zijn...

(a) Zijn koninkrijk in de hemel (voor de wederkomst), of

(b) Zijn koninkrijk op aarde (na de wederkomst).

Met andere woorden, er is ook een hemelse berg Sion. Bijvoorbeeld, met betrekking tot (a), hebben we dit van de schrijver van Hebreeën:


Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion [in geestelijke zin, want hij heeft het over levende gelovigen op aarde], en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem [niet de hoofdstad van Israël], en tot ontelbare scharen engelen, tot de algemene vergadering en de vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de Rechter over allen, tot de geesten van de rechtvaardigen, die volmaakt zijn geworden, tot Jezus, de Middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat beter spreekt dan dat van Abel.
(Hebreeën 12:22-24 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Sorry, maar dat is niet de Tempelberg in Jeruzalem. Wanneer wij wedergeboren worden, worden wij deel van Gods koninkrijk en komen wij "op de berg Sion" in geestelijke zin. Dit is hoe de berg Sion vaak wordt gedacht tijdens het Kerktijdperk vóór de wederkomst, terwijl gelovigen nog vastzitten op aarde in een lichaam van vlees met een zondige natuur. Maar nadat Christus terugkeert naar de aarde na de Verdrukking, zal Hij het koninkrijk regeren vanaf de berg Sion op aarde (met de hulp van legioenen van nu volmaakte gelovigen).

Met betrekking tot (b), zien we verwijzingen naar de berg Sion op aarde na de wederkomst in een paar profetieën uit het Oude Testament over het Duizendjarig Rijk en wat daarna komt. Jesaja geeft ons bijvoorbeeld het volgende:


Dan zal de maan rood worden, en de zon beschaamd, wanneer de HERE der heerscharen zal heersen op de berg Sion, en te Jeruzalem, en voor het aangezicht Zijner ouden heerlijkheid.
(Jesaja 24:23 AKJV / nadruk toegevoegd)


De profeet Micha spreekt ook over het herstel van Israël in het Duizendjarig Rijk na de wederkomst:


Te dien dage, zegt de HEERE, zal Ik haar vergaderen die mank gaan, en Ik zal hen vergaderen die verdreven is, en hen die Ik verdrukt heb;
En Ik zal hen, die mank gaat, tot een overblijfsel maken, en hen, die ver weg geworpen is, tot een sterke natie maken; en de HEERE zal over hen heersen op den berg Sion, van nu aan, tot in eeuwigheid. ((Micha 4:6-7 AKJV / nadruk toegevoegd)


Deze en andere verwijzingen kijken vooruit naar de berg Sion als zijnde de plaats van waaruit de Messias zal regeren tijdens het Duizendjarig Rijk en daarna.

Een andere keer: Dit is misschien een onderwerp voor een andere dag, maar het is moeilijk voor mij om dogmatisch te zijn over de vraag of Christus daadwerkelijk de wereld zal regeren tijdens het Duizendjarig Rijk vanuit de letterlijke tempel op de letterlijke Tempelberg in de letterlijke stad Jeruzalem, of vanuit de hemelse berg Sion in het Nieuwe Jeruzalem, waarvan ik geloof dat het zal afdalen naar een lage baan om de aarde na de wederkomst. Ik ben enigszins geneigd voor het laatste te kiezen, eenvoudigweg omdat wij daar zullen zijn, en het dus logisch is dat Christus daar ook zal zijn (Johannes 14:3). Desondanks denk ik dat voor beide een redelijk argument kan worden aangevoerd. Hoe dan ook, ik neem er genoegen mee om dat een andere keer te doen.

Toen ik me voorbereidde om dit artikel te schrijven, viel het me op dat velen die erop staan om Openbaring 14:1-5 na de wederkomst te plaatsen en het zien gebeuren op de letterlijke Tempelberg in de letterlijke stad Jeruzalem, dat doen omdat ze schijnen te denken dat dit de enige mogelijke manier is om de woorden "de berg Sion" te interpreteren, of dat het om de een of andere reden moet worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de letterlijke Tempelberg in Jeruzalem.

Maar dat is het hele punt: Dat is het niet en zal het ook niet zijn.

Waar het op neerkomt is dat we niet gedwongen zijn om de woorden "de berg Sion" altijd te interpreteren als de letterlijke Tempelberg in het aardse Jeruzalem. Het is dus heel redelijk om één simpele maar cruciale vraag te stellen met betrekking tot Openbaring 14:1-5, en dat is deze:

Wat lijkt hier bedoeld te worden, de hemel of de aarde?

Wel, laten we eens kijken:

De apostel Johannes hoort geluiden, waaronder het geluid van harpen, die uit de hemel schijnen te komen. Er wordt een lied gezongen voor de troon (die in de hemel is), en voor de vier levende wezens (die in de hemel zijn) en de 24 ouderlingen (die ook in de hemel zijn). Zij zijn "verlost van de aarde", en vanwege de aanwezigheid van het Griekse voorzetsel apo (van, weg van), gaan sommigen zo ver dit te interpreteren als suggererend dat zij niet langer op aarde zijn en in feite in de hemel zijn.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg hier serieuze hemelse vibraties van. Dus... niet om het punt te benadrukken, maar het lijkt me dat je wel heel graag wilt dat dit niet de hemel is om het ergens anders te plaatsen.

De 21.496: OK, misschien is het niets, maar dit lijkt me interessant, simpelweg omdat de Heilige Geest een zeer zorgvuldig schrijver is. Merk op dat ten minste een deel van de 144.000 het vijfde bazuinoordeel meemaken, omdat zij indirect worden genoemd in Openbaring 9:4 wanneer dat oordeel valt. Merk op dat de Heilige Geest zegt dat de engelen de opdracht krijgen om alleen schade toe te brengen aan "die mensen die het zegel van God niet in op hun voorhoofd hebben." Met andere woorden, "laat dit oordeel, dat op het punt staat te worden losgelaten, geen van die Joodse evangelisten schaden." (Merk op dat gemarteld worden door de krachten van de Antichrist voor het prediken van het evangelie niet hetzelfde is als het slachtoffer worden van Gods cataclysmische oordelen over de aarde). Maar hoe dan ook, om de een of andere reden verwijst Hij hier niet naar hen als "de 144.000". Met andere woorden, de Heilige Geest zegt niet "schaadt alle mensen behalve de 144.000". Hmm... zou het kunnen dat tegen de tijd dat het vijfde bazuin-oordeel wordt losgelaten, velen van de 144.000 al gemarteld zijn? Misschien zijn ze op dat moment niet langer de 144.000 - misschien zijn ze de 73.832 of de 21.496, of wat dan ook. Onthoud altijd: Elk woord in de Schrift is er met een reden en is er niet met een reden.

Nu, zoals ik al zei, ik geloof dat het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen in een lage baan om de aarde na de Wederkomst, en Christus zal de wereld regeren in Zijn koninkrijk ... en u en ik zullen onze individuele rollen daarin spelen.

Natuurlijk begrijp ik dat velen het Nieuwe Jeruzalem pas na het Duizendjarige Rijk op aarde zien neerdalen (Openb. 21), voornamelijk omdat Johannes net klaar is met zijn beschrijving van Satan die naar de poel des vuurs wordt gestuurd na zijn mislukte opstand aan het einde van de 1000 jaar en het Grote Witte Troon Oordeel in Openbaring 20.

Ik ben echter geneigd het daar niet mee eens te zijn, omdat ik denk dat het duidelijk is dat Johannes in hoofdstuk 20 vooruit springt in de tijd om het subplot over het lot van Satan en alle onrechtvaardigen af te sluiten, en dan terugkeert naar het punt waar hij het hoofdverhaal afsplitste, namelijk een punt kort na de wederkomst. (Overigens is deze techniek van het "vooruitspringen in de tijd om een subplot af te sluiten" opvallend afwezig in verband met Openbaring 14:1-5, dus verspil je tijd niet aan dat argument).

Overigens is een verrassend aantal mensen ervan overtuigd dat de 144.000 die in Openbaring 14 worden genoemd een heel andere groep zijn dan de 144.000 die in hoofdstuk 7 worden genoemd, waarbij de meeste van die mensen de groep in hoofdstuk 14 zien als de opgenomen gemeente. Ik heb alle argumenten gelezen, en ze komen op mij eerlijk gezegd zwak en niet overtuigend over.

Een voorbeeld: Zij beweren dat wanneer naar deze groep van 144.000 wordt verwezen als maagden in Openbaring 14:4, dit bewijst dat zij de Gemeente moeten zijn. Zij wijzen op het volgende vers om hun bewering te staven:


Want ik ben jaloers op u, met een goddelijke jaloersheid. Want ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, opdat ik u als een reine maagd aan Christus zou voorstellen [enkelvoud, en zonder enige grafische verwijzingen].
(2 Korintiërs 11:2 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


"Alleen de Gemeente wordt beschreven als een maagd!" roepen ze. Maar merk op dat Paulus verwijst naar de Gemeente als een maagd (enkelvoud), en geen grafische beschrijving geeft van hun gedrag. Waarom? Dat hoeft ook niet, want het is duidelijk dat hij het woord "maagd" in figuurlijke zin gebruikt.

Maar in Openbaring 14:4 liggen de zaken kwantificeerbaar anders. In tegenstelling tot de Gemeente, wordt deze groep beschreven als 144.000 mannelijke maagden (meervoud), en een grafische beschrijving van hun maagdelijk gedrag is inbegrepen. Waarom? Denkt de Heilige Geest dat wij dom zijn - dat we vergeten zijn wat het woord "maagd" betekent? Ik betwijfel het. Ik denk dat de Heilige Geest gewoon kristalhelder wil maken dat Hij het woord "maagden" gebruikt in de letterlijke, fysieke betekenis, en niet op een figuurlijke manier zoals Hij deed met betrekking tot de Gemeente.

Dus, zoals je kunt zien, zelfs zonder vergelijkingen te maken met een gemartelde apostel Paulus als het prototype van de 144.000, kunnen we een buitengewoon sterke zaak maken dat zij gemarteld worden tijdens de Verdrukking.

Maar hoe zit het met het idee dat Paulus het prototype is van de 144.000?

Maakt de apostel Paulus het echt 144.001?

Parallellen van het prototype

Als je veel van Paulus' brieven hebt gelezen, weet je dat hij een zeer nederig man was, en over zichzelf sprak op de meest zelfspottende manier - vooral met betrekking tot zijn positie als apostel. Hij verlaagde zichzelf altijd en plaatste anderen voor hem, en beschreef zichzelf als de minste van alle apostelen (maar niettemin een echte apostel).

Aan het eind van zijn eerste brief aan de Korinthiërs doet hij precies dat:


Want ik heb u eerst overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is volgens de Schriften, dat hij begraven is, dat hij op de derde dag opgewekt is volgens de Schriften, en dat hij verschenen is aan Cefas en daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten tot op heden zijn gebleven, maar sommigen zijn ook ontslapen. Toen verscheen hij aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en ten slotte verscheen hij ook aan mij, als aan het kind dat op de verkeerde tijd geboren was.
(1 Korintiërs 15:3-8 / nadruk toegevoegd)


Met betrekking tot zijn apostelschap, let op de ongebruikelijke manier waarop hij naar zichzelf verwijst:

"Het kind dat op de verkeerde tijd geboren is."

Paulus gebruikt het Griekse woord ektroma (een ontijdige geboorte; iemand die te vroeg geboren is), een woord dat vaak gebruikt wordt in verband met een miskraam of een abortus. En veel commentatoren hebben daar goed werk mee verricht. OK, hij kwam dus als laatste; hij vervolgde gelovigen en ontmoette Jezus in een visioen in plaats van in levenden lijve, zoals de andere apostelen. Maar misschien geeft de Heilige Geest ons een subtiele hint over de apostel Paulus. "Een te vroeg geborene"?

Misschien was Paulus wel 2000 jaar te vroeg geboren.

Merk op dat het geduldig verdragen van Paulus van onophoudelijke vervolging en lijden omwille van het bevorderen van het evangelie, de ultieme stempel van echtheid op zijn apostelschap drukt.

Paulus de ketter: Het is diep treurig en volkomen verbazingwekkend voor mij dat er vandaag de dag daadwerkelijk belijdende gelovigen zijn die Paulus als een soort ketter beschouwen en zijn Nieuw Testamentische onderwijs negeren als zijnde in strijd met de leer van Christus (op manieren die mij nog helemaal niet duidelijk zijn gemaakt). Dus, wacht niet op mij om het woord "belijdend" terug te nemen. Luister goed: Tegen iedereen die Paulus niet gelooft, zeg ik: "Hé, wees eerlijk - zeg gewoon 'ik geloof de Bijbel niet' en ga je vrolijke afvallige gang."

()

In het artikel waarnaar ik eerder linkte, getiteld "Verborgen in het volle zicht", bespreek ik hoe ik geneigd ben te geloven dat de 144.000 waarschijnlijk genomen zullen worden uit de ultraorthodoxe Joden, aka de Haredim (de jongens met zwarte hoeden, zwarte jassen, en lange, krullende bakkebaarden), mogelijk samen met enkele orthodoxe Joden.

Ik geloof dat God 144.000 alleenstaande, mannelijke Haredim zal kiezen en hen zal uitzenden in de wereld na de Openbaring om het evangelie te verkondigen.

"Yeah, right. Hé, Bijbel-gast, heb je enig idee hoe erg die kerels Jezus haten en degenen die geloven dat Hij de Messias is?! Nee? Nou, pak een keer een nieuw testament en ga naar een willekeurige straathoek in Israël - als deze jongens opdagen, zullen ze je Christus-liefhebbende darmen stenigen! "

Precies. Er is geen groep mensen op aarde met meer kennis van en passie voor de Tanach (Oude Testament) dan de Haredim. Zij zijn vrijgesteld van militaire dienst, schuwen seculiere activiteiten, ontvangen een maandelijkse toelage van de Israëlische regering, en doen bijna niets anders dan Joodse seminaries bijwonen waar zij de geschriften van Hebreeuwse onderwijzen en de Schrift van het Oude Testament in het oorspronkelijke Hebreeuws bestuderen.

Oh, en ze zijn ongeëvenaard in hun gepassioneerde, agressieve, recht in je gezicht verkondiging en verdediging daarvan.

Dus, hoe gaat God deze virulent Christus-hatende
Joodse mannen veranderen in de meest ijverige
predikers van het evangelie die de wereld ooit heeft gezien?

Fluitje van een cent - net zoals Hij bij Paulus deed.

In Handelingen 22 lezen we over Saulus van Tarsus, een Farizeeër, die op weg is naar Damascus met orders van de Hoofdpriester om volgelingen van de Weg te arresteren en hen terug te slepen naar Jeruzalem om terecht te staan voor het Joodse religieuze leiderschap en gevangen gezet of geëxcecuteerd te worden. Maar onderweg ontmoet hij de verrezen Christus in een visioen en het volgende moment valt hij op zijn gezicht en zegt:

"Wat zal ik doen, Heer?"

Paulus is in een oogwenk veranderd, en zodra hij bijkomt van zijn verblindende visioen, marcheert hij rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde synagoge en begint vrijmoedig Christus en de gekruisigde te prediken voor de vergeving van de zonde, tegenover Joden die hem willen doden, en hij is nooit opgehouden met het prediken van het evangelie aan zowel Joden als heidenen tot de dag dat hij daarvoor gemarteld werd.

Ik geloof dat het visioen van Paulus een voorbode is van wat God gaat doen voor de 144.000. Ik geloof dat Christus aan ieder van hen zal verschijnen in een visioen, en net als Paulus zullen zij in een oogwenk radicaal worden getransformeerd en letterlijk van de ene op de andere dag de stoutmoedigste verkondigers van het evangelie worden die de wereld ooit heeft gezien. En net als Paulus geloof ik dat ze door zullen gaan met het evangelie aan de wereld te verkondigen totdat ze daarvoor gemarteld worden.

Hier zijn nog een paar parallellen tussen de apostel Paulus en de 144.000, waarvan ik geloof dat ze uit de ultra-orthodoxe Haredim zullen worden genomen:

- Openbaring 14:4 vertelt ons dat de 144.000 ongehuwde, seksueel zuivere Joodse mannen zullen zijn. Zo was Paulus:


Ja, ik wou dat alle mensen waren zoals ik. Maar ieder mens heeft zijn eigen gave van God, een van deze soort, en een andere van die soort.

Maar ik zeg tot de ongehuwden en tot de weduwen: het is goed voor hen als zij blijven zoals ik ben. Maar als ze geen zelfbeheersing hebben, laat ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden.
(1 Korintiërs 7:7-9)


- Als de 144.000 inderdaad uit de Haredim worden genomen, zullen zij zeer goed onderlegd zijn in de Torah en ijverig voor God op een strenge, legalistische manier. Paulus was een Farizeeër, en Farizeeërs moesten letterlijk de hele Torah (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) uit hun hoofd leren. De Farizeeërs waren in dit opzicht min of meer het eerste-eeuwse equivalent van de Haredim:


"Ik ben inderdaad een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliël, onderwezen volgens de strikte traditie van de wet van onze vaderen, ijverig voor God, zoals u allen op deze dag bent."
(Handelingen 22:3)


- Als de 144.000 inderdaad Haredim zijn, zullen zij Jezus en alle misleide ketters die zich verwaardigen Hem de Messias te noemen, venijnig haten. Hetzelfde geldt voor Paulus:


Ik heb deze Weg [d.w.z. de christenen] vervolgd tot de dood, mannen en vrouwen gebonden en in gevangenissen overgeleverd. Zo getuigen ook de hogepriester en de gehele raad der oudsten, van wie ik ook brieven ontving aan de broeders, en reisde naar Damascus om ook hen, die daar waren, in banden naar Jeruzalem te brengen om gestraft te worden.
(Handelingen 22:4-5 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


- De 144.000 zullen verzegeld worden om het evangelie over de hele wereld te brengen en tot een reddend geloof in Christus te leiden "een grote schare, die niemand zou kunnen tellen, uit alle natie en uit alle stammen, volken en talen".

Handelingen 13-28 vertellen ons hetzelfde over Paulus:


Daarop gingen zij, uitgezonden door de Heilige Geest, naar Seleucië. Van daar voeren zij naar Cyprus [...en zo begint het].
(Handelingen 13:4 / [commentaar] toegevoegd)


Dit is het begin van Paulus' eerste zendingsreis, en het zou zeker niet zijn laatste zijn.

- De 144.000 zullen goddelijke bescherming hebben voor de duur van hun bediening, en zo ook Paulus. Hier is een voorbeeld uit vele:


Toen wij ontkomen waren, vernamen zij, dat het eiland Malta heette. De inboorlingen toonden ons een ongewone vriendelijkheid, want zij staken een vuur aan en ontvingen ons allen, wegens de tegenwoordige regen en wegens de koude. Maar toen Paulus een bundel stokken had verzameld en die op het vuur had gelegd, kwam er door de hitte een adder tevoorschijn, die zich aan zijn hand vasthechtte. Toen de inlanders het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkander: "Ongetwijfeld is deze man een moordenaar, die, hoewel hij aan de zee ontsnapt is, toch de gerechtigheid niet heeft laten leven." Hij schudde echter het schepsel van zich af in het vuur, en werd niet geschaad. Maar zij verwachtten dat hij plotseling zou zijn opgezwollen of dood neergevallen, maar toen zij lange tijd toekeken en niets ergs met hem zagen gebeuren, veranderden zij van mening en zeiden dat hij een god was.
(Handelingen 28:1-6)


- Ik ben ervan overtuigd dat de 144.000 gemarteld zullen worden na de voltooiing van hun bediening, en ik geloof dat zij onthoofd zullen worden, wat volgens het boek Openbaring de methode bij uitstek zal zijn om gelovigen tijdens de Verdrukking te executeren (Openb. 20:4).

Volgens vroege kerkhistorici werd de apostel Paulus ook geëxecuteerd door onthoofding. Hoewel de Schrift ons de details niet geeft, weten we wel dat Paulus gevangen werd gehouden in Rome in 64-67 na Christus, en de volgende passage komt uit wat velen geloven dat zijn laatste brief was, geschreven aan Timoteüs. En als je de woorden van Paulus leest, is het vrij duidelijk dat hij op zijn executie wacht:


Want ik ben al geofferd [sommige Engelse vertalingen lezen "poured out like a drink offering"], en de tijd van mijn vertrek is gekomen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop volbracht. Ik heb het geloof behouden. Van nu af aan ligt er voor mij de kroon der gerechtigheid opgeslagen, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven; en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad.
(2 Timoteüs 4:6-8 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Volgens deze vroege geschriften, werd Paulus inderdaad onthoofd. Zoals u zich misschien herinnert, was de apostel Petrus eerder in Rome gekruisigd (ondersteboven op zijn eigen verzoek, omdat hij volhield dat hij het niet waard was om op dezelfde manier als Christus te worden geëxecuteerd), en u vraagt zich misschien af waarom Paulus werd onthoofd in plaats van gekruisigd. Volgens de toenmalige Romeinse wet waren Romeinse burgers normaal gesproken vrijgesteld van kruisiging. Het alternatief? Onthoofding. En het toeval wil dat Paulus een Romeins burger was.

Huh...wat een toeval.

()

Een opmerking over de cijfers: In mijn artikel "Hidden in Plain Sight," zult u merken dat ik de moeite heb genomen om de demografische cijfers betreffende de Haredim te kraken. Op basis van de beste informatie die ik kon vinden, heb ik berekend dat er tot begin 2029 niet genoeg alleenstaande, mannelijke Haredim in de leeftijd van 18 tot 60 jaar beschikbaar zullen zijn. Er zijn er gewoon nog niet genoeg. Echter, als je Orthodoxe Joden meetelt, van wie velen net zo ijverig zijn voor de Torah en toegewijd aan God als de Haredim (maar gewoon niet de zwarte hoeden, zwarte jassen en lange, krullende bakkebaarden dragen), betekent dit dat het aantal beschikbare letterlijk net de grens van 144.000 was gepasseerd, precies rond dezelfde tijd dat ik dat artikel schreef in april 2016.

Huh...wat een toeval.

Zoals ik al zei, echter, de Heilige Geest spoorde mij aan om te blijven graven. Hij gaf me het duidelijke gevoel dat er nog meer te ontdekken viel met betrekking tot de parallellen tussen Paulus' omstandigheden en die van de 144.000, en dus kwam de schop tevoorschijn.

En natuurlijk had de Heilige Geest gelijk: Er is meer.

Voordat we echter bij de laatste parallel komen, is er een kleine verwarring die moet worden aangepakt.

Verkeerde identiteit

Zoals ik in het begin al zei, was C ervan overtuigd dat de 144.000 de hele Verdrukking zullen overleven en na de wederkomst levend in het koninkrijk zullen worden binnengeleid. Hoewel hij het op geen enkel moment met zoveel woorden zei, kwam ik er uiteindelijk achter wat de kern van het probleem was:

Hij stelde de 144.000 gelijk met het Joodse overblijfsel.

In zijn gedachten zijn deze twee groepen één en dezelfde. Nu kan ik met zekerheid zeggen dat iemand die de 144.000 en het Joodse overblijfsel (de oogst van de 144.000) door elkaar haalt, problemen zal krijgen met het begrijpen van bepaalde delen van het boek Openbaring, en daarom voel ik me verplicht om dit aan te kaarten.

Ik kan minstens drie of vier wegen bedenken die men kan nemen om hier op te komen, maar ik heb besloten om het terug te brengen tot de volgende twee punten:

1. De eerste vruchten zijn niet de hele oogst.

Laten we eens kijken naar een vers dat we eerder hebben bekeken:


Dezen zijn het die niet verontreinigd zijn met vrouwen, want zij zijn maagden. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat. Deze zijn door Jezus uit het midden der mensen verlost, (Openbaring 14:4 voor God en voor het Lam.
(Openbaring 14:4 / nadruk toegevoegd)


De 144.000 worden "eerstelingen" genoemd. De uitdrukking "eerstelingen" wordt in de Schrift een aantal malen gebruikt in verband met verschillende dingen of groepen mensen. Voor een algemene definitie zal het volgende volstaan:

eerste vruchten (pl. n.) Een eerste steekproef van een grotere groep, waarvan de rest op een later tijdstip wordt binnengebracht of verschijnt.

Natuurlijk heeft "eerste vruchten" een agrarische betekenis, en verwijst het naar een eerste monster van een oogst dat aan de HEERE wordt geofferd als erkenning van het feit dat de hele oogst Hem toebehoort. Paulus verwijst naar Christus als de "eerste vruchten" van hen die zijn opgewekt (1 Kor. 15:23). De eerste gelovigen in een bepaald gebied worden "eerstelingen" genoemd in de zin van de eerste bekeerlingen in dat gebied (1Kor.15,16; Rom.16,5). En leden van de Kerk worden "eerstelingen" genoemd in de zin dat zij de eersten zijn van hen die gered zullen worden door geloof in het evangelie (Jakobus 1:18), omdat er uiteindelijk legioenen meer gered zullen worden nadat de Kerk is weggenomen bij de Opname.

Maar wanneer de 144.000 worden aangeduid als "eerstelingen", roept dit de vraag op:

De eerste vruchten van wat?

Aangezien de 144.000 Joodse mannen zijn, gekozen uit de 12 stammen van Israël tijdens de Verdrukking, is het enige antwoord op deze vraag dat hout snijdt, dat zij de eerste vruchten zijn van alle Joden die tot geloof in hun ware Messias zullen komen tijdens Daniël's 70e Week. Dat gezegd hebbende, het is tijd voor een pop quiz:

Vr. Hoe noemen we de Joden die de boodschap van het evangelie horen en op Christus vertrouwen voor hun redding tijdens de Verdrukking?

A. Het Joodse overblijfsel.

Volg aandachtig mee: Als de 144.000 de eerste vruchten zijn van alle Joden die gered worden tijdens de Verdrukking, dan kunnen zij niet de hele groep Joden zijn die gered worden tijdens de Verdrukking. Met andere woorden:

De eerste vruchten van een groep...
kunnen niet die hele groep zijn.

Dat is waar volgens de definitie van "eerstelingen". Dus, als iemand zegt dat de 144.000 hetzelfde zijn als het Joodse overblijfsel, dan suggereert dat dat ze ofwel (a) de betekenis van "eerstelingen" niet begrijpen, of, wat waarschijnlijker is, (b) ze hebben Openbaring 14:4 ongeveer 900 keer gelezen zonder ooit bewust stil te staan bij de betekenis van het gebruik van de uitdrukking "eerstelingen". Of misschien...

We moeten onze termen op een rijtje zetten: ik hoop dat ik kan verduidelijken hoe een veelgebruikte term hier wordt gebruikt om mogelijke verwarring op te heffen (en dit te doen zonder nog meer verwarring te scheppen). Wanneer de meeste mensen (deze schrijver inbegrepen) de term "Joods overblijfsel" gebruiken, volgen wij gewoonlijk een gemeenschappelijke conventie en gebruiken wij deze term om te verwijzen naar die Joodse mensen die de boodschap van het evangelie horen (vermoedelijk gepredikt door de 144.000) en die op Christus vertrouwen voor hun redding tijdens de Verdrukking. Hoewel zij vervolgens worden achtervolgd door de Antichrist, worden zij gedurende de Grote Verdrukking door God in de woestijn beschermd en levend in het koninkrijk binnengeleid.

Als we de term "Joods overblijfsel" gebruiken, bedoelen we dus niet de 144.000. Wij denken aan het Joodse overblijfsel als de oogst van de 144.000, en wij denken aan de 144.000 als een aparte groep Joodse mannen die door God verzegeld zijn juist met het doel om het Joodse overblijfsel (en ook anderen) tot Christus te brengen tijdens de Verdrukking.

Dus, volgens deze conventie zijn het Joodse overblijfsel en de 144.000 twee verschillende groepen met twee verschillende bestemmingen: de 144.000 worden gemarteld en het Joodse overblijfsel wordt door God beschermd in de woestijn om levend in het koninkrijk te worden binnengeleid. Dus volgens deze conventie maken de 144.000 geen deel uit van het Joodse overblijfsel, noch zijn zij hetzelfde als het Joodse overblijfsel.

Maar zoals ik al zei, het gebruik van de term "Joods overblijfsel" op deze manier is slechts een gebruikelijke conventie. Volgens de Schrift zijn de 144.000 de eerste vruchten van alle Joden die gered zijn tijdens de Verdrukking. Dat betekent, Schriftuurlijk gesproken, dat we inderdaad moeten denken aan de 144.000 als deel van de hele groep Joodse gelovigen die gered zijn in die periode. Maar volgens deze conventie (die slechts voor de duidelijkheid en gemakshalve wordt gebruikt), gebruiken of denken wij niet precies op die manier over de term "Joods overblijfsel" - wij gebruiken het om alle Joden te bedoelen die tijdens de Verdrukking zijn gered minus de 144.000, die degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de prediking van het evangelie aan hen nadat zij door God zijn veranderd en verzegeld.

(Het goede nieuws: als je nu niet in de war bent, zul je dat nooit zijn).

2. De getallen kloppen niet.

De profeet Zacharia geeft ons een profetie over de Joden die een gedeeltelijke vervulling had in de oudheid, maar die volgens veel commentatoren een nog toekomstige eschatologische vervulling heeft in de eindtijd - wat meestal het geval is voor veel profetieën uit het Oude Testament:


En het zal geschieden, dat in het ganse land, zeide de HEERE, twee delen daarvan zullen uitgeroeid worden en sterven; maar het derde zal daarin overblijven.

En het derde deel zal Ik door het vuur brengen, en Ik zal hen verfijnen, gelijk zilver verfijnt wordt, en Ik zal hen beproeven, gelijk goud beproefd wordt; zij zullen Mijn Naam aanroepen, en Ik zal hen verhoren: Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.
(Zacharia 13:8-9 AKJV / nadruk toegevoegd)


Veel commentatoren geloven dat de uiteindelijke eschatologische vervulling van deze profetie plaatsvindt tijdens de Verdrukking, wanneer ongeveer tweederde van het Joodse volk zal worden gedood door de Antichrist, terwijl ongeveer eenderde (die tot geloof komen in hun ware Messias) door God zal worden beschermd in de woestijn om levend te worden ingeluid in het koninkrijk na de wederkomst (d.w.z. het "Joodse overblijfsel").

Maar... mijn innerlijke getallenkraker. Als het Joodse overblijfsel ongeveer een derde van de Joodse bevolking is, over hoeveel mensen hebben we het dan?

Nou, laten we eens kijken. Vandaag de dag, zijn er iets meer dan 15 miljoen Joden in de wereld. Dat betekent dat als het Joodse overblijfsel ongeveer een derde daarvan zal zijn, dan zal het Joodse overblijfsel...oh, waar is die stomme rekenmachine als ik hem nodig heb...

OK, dat zou ongeveer 5 miljoen zijn. Laten we dat invullen en kijken wat we hebben:

144,000 ≠ 5,000,000

Houston, we hebben een probleem.

Het lijkt erop dat de cijfers niet kloppen. Het is duidelijk, hoe je het ook wendt of keert, dat het aantal Joden dat gered zal worden tijdens de Verdrukking en het koninkrijk zal binnengaan, is veel meer dan de 144.000 die door God verzegeld zijn om het evangelie te brengen naar de wereld na de opname. Dus het bewijs dat deze twee groepen niet dezelfde zijn ligt in de rekenkunde.

Maar het getal 144.000 is niet letterlijk... het is allegorisch!

Wanneer mensen beweren dat een getal in de Schrift alleen op een allegorische manier bedoeld is, is het eerste wat je moet doen kijken naar wat de Schrift ermee doet. Noemt ze het getal en laat ze het in principe rusten, zoals we zouden verwachten voor een zuiver symbolisch getal, of snijdt de Schrift het in meer detail, zoals het geval zou kunnen zijn voor een letterlijk getal?

Iemand zou bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat de zeven jaar van de Verdrukking slechts een allegorisch getal is. OK, maar over de Verdrukking wordt ook gesproken als zijnde twee perioden van 3,5 jaar, twee perioden van 42 maanden, twee perioden van 1.260 dagen, en één periode van 2.520 dagen. De Heilige Geest slaat ons in het gezicht:

"Ik bedoel gewoon zeven jaar, stelletje domoren!"

En hoe zit het met de 144.000? Wel, wat is het eerste wat de Heilige Geest doet? Hij splitst dat aantal op in 12 groepen van 12.000 uit 12 verschillende, specifieke stammen van Israël, één voor één bij naam genoemd. Klinkt nu niet meer zo allegorisch, of wel?

Ja, het boek Openbaring is gevuld met symbolen, maar de Heilige Geest heeft manieren om ons te waarschuwen wanneer Hij dingen letterlijk bedoelt.

Maar het getal 12.000 is niet letterlijk... het is allegorisch!

Zucht. Ja, en misschien ook wanneer de Evangeliën zeggen dat Jezus opstond uit het graf, het echt betekent dat de prijs van matzah gestegen was in het Jeruzalem gebied.

De laatste parallel

Ik zit letterlijk te grijnzen terwijl ik dit schrijf, want om eerlijk te zijn hoefde ik helemaal niet diep te graven om deze laatste parallel tussen Paulus en de 144.000 op te graven - de Heilige Geest was zo vriendelijk om het me toe te werpen als een blikje maïs. Zodra ik over de dood van Paulus begon te lezen, sprongen mij een paar dingen te binnen waarvan ik mij niet bewust was of die gewoon nooit bij mij opgekomen waren.

Ik wist bijvoorbeeld dat Paulus in Rome was gemarteld, en ik wist dat het in de jaren 60 was. Ik wist ook dat Nero een van de Romeinse keizers was in de jaren 60.

Maar ik had nooit twee en twee bij elkaar opgeteld.

Mijn hele volwassen leven had ik altijd klakkeloos aangenomen dat de Romeinse vervolging van christenen kort na het leven en de bediening van Christus begon. Je weet wel... het Colosseum, leeuwen, en zo.

Maar dat is niet waar.

Nadat de Romeinen in 6-7 na Christus die regio van het Midden-Oosten officieel deel hadden gemaakt van het Romeinse Rijk, gaven zij de Joodse bevolking een zekere mate van religieuze autonomie, waardoor zij hun religieuze zaken met zo min mogelijk inmenging konden uitvoeren. Na de stichting van de Kerk in 32-33 na Christus beschouwden de Romeinen het christendom als een nieuwe sekte van het jodendom en gaven zij wedergeboren gelovigen in principe dezelfde godsdienstvrijheid als aan de joden, althans wat het officiële beleid betreft.

Met andere woorden, toen een aantal mensen in de regio Jezus begonnen te aanbidden als de Zoon van God (en weigerden de keizer als een godheid te aanbidden), begonnen de Romeinen ze niet onmiddellijk op te pakken, weg te slepen en voor de leeuwen te gooien als een openbaar spektakel.

Hoewel het zeker geen verloren liefde was tussen Rome en deze nieuwe cultus die een Nazarener volgde die bekend stond als Christus, handhaafde Rome gedurende de eerste drie decennia van het bestaan van de Kerk haar gebruikelijke "leven en laten leven" beleid van religieuze tolerantie.

Maar in de zomer van 64 na Christus veranderde dat plotseling.

In de nacht van 18 juli 64 na Christus brak er brand uit in de buurt van het Circus Maximus in Rome, een groot stadion voor wagenrennen in het centrale deel van de stad. Het vuur brandde negen dagen lang, en tegen de tijd dat de rook was opgetrokken was tweederde van de stad Rome verwoest.

Er zijn een aantal theorieën over wie of wat de brand heeft aangestoken; één daarvan is dat keizer Nero - die de welverdiende reputatie had ijdel en impulsief te zijn - de brand heeft laten aanwakkeren omdat hij een bepaald deel van de stad meer naar zijn smaak wilde herbouwen. Dergelijke geruchten deden de ronde nog voordat de brand uit was; en om de schuld van zichzelf af te schuiven, besloot Nero de toch al impopulaire christenen in de stad de schuld te geven van de brand. Zo begon Rome's eerste campagne van openbare marteling en executie van gelovigen.

De Romeinse historicus Tacitus schrijft:


Maar alle menselijke inspanningen, alle overvloedige giften van de keizer, en de boetedoeningen van de goden, konden het sinistere geloof niet uitbannen dat de brand het resultaat was van een bevel. [Dat wil zeggen, een bevel van Nero.] Om van het bericht af te komen, legde Nero de schuld met de meest exquise martelingen bij een klasse die gehaat werd om hun gruweldaden en die door de bevolking Christenen werd genoemd. Christus, van wie de naam afkomstig was, onderging tijdens het bewind van Tiberius de uiterste straf door toedoen van een van onze procuratoren, Pontius Pilatus, en een uiterst verderfelijk bijgeloof, dat aldus voor het ogenblik in toom werd gehouden, brak opnieuw uit, niet alleen in Juda, de eerste bron van het kwaad, maar zelfs in Rome, waar alle afzichtelijke en schandelijke dingen uit alle delen van de wereld hun centrum vinden en populair worden. Daarom werd eerst een arrestatie verricht van allen die schuld bekenden; daarna werd, op hun informatie, een enorme menigte veroordeeld, niet zozeer voor de misdaad van het in brand steken van de stad, als wel voor haat tegen de mensheid. Bespotting van elke soort werd aan hun dood toegevoegd. Gehuld in de huiden van beesten, werden zij door honden verscheurd en kwamen om, of werden aan kruizen genageld, of tot de vlammen gedoemd en verbrand, om als nachtelijke verlichting te dienen, als het daglicht was opgehouden.

Nero bood zijn tuinen aan voor het spektakel en gaf een show in het circus, terwijl hij zich onder het volk mengde in de kleding van een wagenmenner of op een wagen stond. Zo ontstond er zelfs voor misdadigers die een extreme en voorbeeldige straf verdienden, een gevoel van medelijden; want het was niet, zoals het leek, voor het algemeen welzijn, maar om de wreedheid van één man te verheerlijken, dat zij werden vernietigd. [Met andere woorden, God gebruikte dit ongekende vertoon van wreedheid tegen gelovigen om de harten van veel Romeinse burgers te prikkelen].

(nadruk & [commentaar] toegevoegd) - De Annalen van Tacitus


()

Nero, die in 54 na Christus op 16-jarige leeftijd keizer was geworden, begon dus in 64 na Christus aan zijn wrede kruistocht tegen de christenen, nadat hij hen ten onrechte de schuld van de brand van Rome in de schoenen had geschoven om de beschuldigingen tegen zichzelf af te wenden.

Begin daar niet eens over: Nero was zo'n voortreffelijk type van de Antichrist dat veel preteristen zichzelf ervan hebben overtuigd dat hij werkelijk de Antichrist was. Ik ga mijn tijd niet verspillen aan het ontkrachten van deze onzin - wees je er alleen van bewust dat er mensen zijn die dit werkelijk geloven. Oh, OK... hier is er een: Nero pleegde zelfmoord in 68 na Christus. De antichrist zal, samen met de valse profeet, na de wederkomst levend in de poel des vuurs worden geworpen (Openb. 19:20). Oeps.

Volgens vroege kerkhistorici werd de apostel Paulus tussen AD 64-67 in Rome gemarteld door onthoofding, en Eusebius stelt dat het Nero was die het bevel gaf om niet alleen Paulus, maar ook Petrus te executeren:


Zo publiekelijk zichzelf aankondigend als de eerste onder Gods grootste vijanden, werd hij geleid naar de slachting van de apostelen. Daarom is opgetekend dat Paulus in Rome zelf werd onthoofd, en dat Petrus eveneens onder Nero werd gekruisigd. Dit verhaal van Petrus en Paulus wordt gestaafd door het feit dat hun namen tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven op de begraafplaatsen van die plaats.
- Eusebius van Caesarea
Historia Ecclesiastica, 2.25Maar zelfs als dat detail nooit zou zijn opgetekend, aangezien Nero keizer werd in AD 54 en regeerde tot hij zelfmoord pleegde in AD 68, zou wanneer de executie van Paulus plaatsvond tussen AD 64-67, dit onder Nero zijn geweest.

Het punt is dit:

De apostel Paulus werd onthoofd door een maniakale
wereldleider die gedreven was om gelovigen uit te roeien

De 144.000 zullen ook onthoofd worden door een maniakale
wereldleider die gedreven is om gelovigen uit te roeien.

En dat is de Antichrist, die als een van zijn eerste prioriteiten zal proberen de 144.000 op te jagen en te onthoofden, en daarna zal proberen alle overgebleven Verdrukking-heiligen en het Joodse overblijfsel uit te roeien, vooral nadat zij rond het midden van de Verdrukking weigeren hem als God te aanbidden.

Merk op dat de echte reden waarom de Antichrist zo wanhopig zal proberen het Joodse overblijfsel uit te roeien (dat beschermd zal worden in de woestijn tijdens de Grote Verdrukking) is niet omdat zij weigeren hem als God te aanbidden - dat is slechts zijn excuus. De echte reden is dat de Antichrist op dat moment volledig beheerst zal worden door Satan. En weet dit: Wat de Joden betreft...

Satan wil hun gehoorzaamheid niet, hij wil hun bloed.

Satan zal slechts een korte tijd hebben om de Joden uit te roeien, zodat er niemand over zal zijn om de naam van de HEERE aan te roepen en Hem aan te manen hen te redden op het hoogtepunt van de Verdrukking (Lev. 26:40-42; Jer. 3:11-18; Hos. 5:15; Zach. 12:10; Matth. 23:37-39; Hand. 3:19-21), waardoor de fysieke terugkeer van Christus naar de aarde op gang wordt gebracht om juist dat te doen. Als Satan ze allemaal te pakken kan krijgen, zal Gods Woord falen (althans dat hoopt hij), en zal hij het recht hebben verworven om dit kleine hoekje van het heelal te behouden, waar hij "als de Allerhoogste kan zijn" en zich kan vastklampen aan de heerschappij die hij zich in de hof van Eden van Adam en Eva heeft toegeëigend.

Heerschappij die Christus van hem terugwon aan een
aan een met bloed besmeurd kruis tweeduizend jaar geleden.

Ik hoor graag het verhaal...

Ik heb vaak nagedacht over sommige dingen die gebeuren tijdens de Verdrukking, en ik zou bijna willen dat ik hier kon zijn om sommige ervan met mijn eigen ogen te zien. Dingen zoals het beeld van het beest, de twee getuigen die vuur uit de hemel laten neerdalen, en vergeet de echt enge dingen niet zoals de asteroïde inslag(en) van de bazuin-oordelen.

En hoewel we het in real time vanuit de lucht gaan zien, zou ik de wederkomst van Christus op aarde graag eens vanaf een uitkijkpunt op de grond willen zien. Wow! Als die dingen half zo wild zijn als ik denk dat ze zullen zijn, dan zullen ze meer dan mind-blowing zijn.

Maar op een meer persoonlijk niveau is een van de dingen die ik er voor over zou hebben om te doen, een ontmoeting met een aantal van de 144.000. Om een kans te krijgen om een paar van hun bijeenkomsten bij te wonen. Om hen te horen preken. Om de gelegenheid te hebben een paar van hen te ontmoeten en te leren kennen. De eer te hebben met hen op weg te gaan en op kleine wijze een handje te helpen. Om te luisteren naar enkele van hun verhalen over hun ervaringen op de evangelisatieweg.

En het beste van alles, om hun getuigenissen te horen!

Ik zou bijzonder geïnteresseerd zijn om te horen hoe zij Christus in een visioen hebben ontmoet (ervan uitgaande, natuurlijk, dat ik gelijk heb over hoe zij de Heer hebben ontmoet en werden geroepen in deze laatste eindtijd bediening).

Wie weet... misschien zijn hun visioenen allemaal verschillend, of misschien zijn ze allemaal hetzelfde. Het maakt me niet uit - ik zou dat verhaal willen horen van ieder van hen die ik de kans had te ontmoeten. Voor God, ik zou er nooit genoeg van krijgen - ik zou het geweldig vinden om dat verhaal 144.000 keer te horen.

Bron: A Little Strength