www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het zwaard en de duif

Door Hal Lindsey op 5 juli 2021

()

Romeinen 15:33 spreekt een prachtige zegen uit. "Moge de God van vrede met u allen zijn. Amen." In Filippenzen 4:9 bevestigt de Heilige Geest deze zegen voor gelovigen door te zeggen: "De God van de vrede zal met u zijn." Hij is de God van de vrede. Daarom zegt Jezus in Mattheüs 5:9: "Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden."

Sommigen hebben moeite om dit te rijmen met wat Jezus zei in Mattheüs 10:34-36. "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard. Want Ik ben gekomen om een man tegen zijn vader op te zetten, en een dochter tegen haar moeder, en een schoondochter tegen haar schoonmoeder; en de vijanden van een man zullen de leden van zijn huisgezin zijn."

Om te begrijpen hoe dit werkt, moeten we het zwaard herkennen waar Jezus naar verwees. Het was geen fysiek wapen met een blad. Toen de soldaten kwamen om Jezus te arresteren, nam Simon Petrus zijn zwaard en viel aan. Hij sneed het rechteroor af van de slaaf van de hogepriester. Jezus genas het afgesneden oor en zeide tot Petrus: Legt uw zwaard weder op zijn plaats; want allen, die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt gij, dat Ik geen beroep kan doen op Mijn Vader, en dat Hij terstond meer dan twaalf legioenen engelen tot Mijn beschikking zal stellen?"

Toen Jezus sprak over het brengen van een zwaard in plaats van vrede naar de wereld, verwees Hij naar het zwaard van Gods woord. De opmerkelijke beschrijving van Jezus in Openbaring 1:16 bevat de zin: "Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard." Hebreeën 4:12 zegt: "Het woord van God is levend en werkzaam en scherper dan enig tweesnijdend zwaard."

Zijn woord komt uit Zijn mond. Zijn woord is scherper dan enig zwaard. En Zijn woord verdeelt. Het verdeelt soms families en vrienden. Het kan samenlevingen en zelfs kerken verdelen. Het scheidt valsheid van waarheid. In Johannes 8:40 zei Jezus dat Zijn vijanden Hem wilden doden omdat Hij hun de waarheid vertelde. De waarheid verdeelt ons, omdat we haar kunnen aanvaarden of verwerpen.

En, net als de operatie die kanker verwijdert, kan de waarheid pijn doen. Als een prediker achter een preekstoel staat en consequent de waarheid predikt, zullen sommigen beledigd zijn en zullen sommigen weglopen. In Lukas 6:26 zei Jezus: "Wee u, wanneer alle mensen goed over u spreken, want op dezelfde wijze hebben hun vaderen de valse profeten behandeld."

2 Timotheüs 4:3-4 waarschuwt voor een tijd waarin de mensen "de gezonde leer niet zullen verdragen, maar om hun oren gekieteld te krijgen, zullen zij voor zichzelf leraars verzamelen naar hun eigen begeerten; en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich tot mythen wenden".

Niets is meer omstreden dan de waarheid. En niets is meer geneigd om zondige mensen te doen vechten. Maar de waarheid maakt ons ook vrij. In Johannes 14:6 identificeerde de Heer Zichzelf als de waarheid. Dat betekent, Jezus bevrijdt ons. Aan een wereld die gebonden is aan zonde, moeten we Hem duidelijk, liefdevol en volhardend verkondigen. De wereld heeft Jezus nodig, gepresenteerd met mededogen, maar zonder compromis.

Uiteindelijk brengt de Vredevorst vrede aan allen die in Hem geloven. In Johannes 14:27 zegt Hij: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust, noch bevreesd zijn."

Bron: Hal Lindsey