www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 33:
Zeitgeist 2025 en de komende Dag des Oordeels

20 september 2021 - door SkyWatch Editor

De islamitische eschatologie is gecentreerd op Yawm ad-Dīn ("de Dag des Oordeels") of Yawm al-Qiyāmah ("de Dag der Opstanding"), of te vinden in Surah 75 van de Koran die ontleend is aan het uiteindelijke goddelijke oordeel over de doden uit Daniël 12:2 en Openbaring 20:12 in respectievelijk het Oude en het Nieuwe Testament. Het wordt dus aanvaard in alle drie de vermeende "Abrahamitische" godsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam. De vijfenzeventigste Soera van de Koran, al-Qiyama, heeft als hoofdonderwerp de opstanding.

Neen, ik zweer bij de Dag der Opstanding; Neen, ik zweer bij de beschuldigende ziel (dat dit Boek waar is). Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet zullen verzamelen? Ja zeker. Wij hebben de macht zelfs zijn vingers te herstellen. Maar de mens wenst te ontkennen wat vóór hem is. Hij vraagt: Wanneer zal de Dag der Opstanding zijn? Maar wanneer het gezicht in verwarring is gebracht, en de maan is verduisterd. en zon en maan verenigd zijn, zal de mens op die dag uitroepen: Waarheen te vluchten! Helaas! Geen toevlucht. Tot uw Heer is op die dag de toevlucht. (Soera 75:1-12).[i]

Als afspiegeling me zijn afhankelijkheid aan de Christelijke en Joodse Geschriften over de "Dag des Heren," onderwijst de Islam ook een laatste verdrukking, wederopstanding van de doden, en eeuwige scheiding van de rechtvaardigen en de goddelozen. Islamitische apocalyptische literatuur beschrijft een eindstrijd, zoals Armageddon, bekend als fitnah, malāḥim ("bloedige gevechten," "slachtpartijen"), of ghaybah in de Shī'a Islam. [ii]

Voor moslims is het een eenmalige, definitieve beoordeling van de mensheid door Allah, bestaande uit de vernietiging van alle leven, een algemene opstanding van de doden, en een weging op de weegschaal van het oordeel gebaseerd op iemands werken in het leven (Surah 101). De rechtschapen mensen worden beloond met de geneugten van Jannah (het paradijs), terwijl de onrechtvaardigen worden gekweld in Jahannam (de hel). Ook dit is een doctrine die met enige minimale revisie (of een plagiaatverwarring) aan het Nieuwe Testament is ontleend.

In tegenstelling, beschrijft het boek Openbaring twee opstandingen. Christenen worden opgewekt voor het Millennium: "Maar de overigen der doden werden niet levend, totdat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding (Openbaring 20:5). De tweede opstanding is het oordeel over niet-christenen (waaronder moslims) volgens de wet van het Oude Testament, en het Nieuwe Testament is duidelijk dat "daarom door de daden der wet geen vlees voor Zijn aangezicht gerechtvaardigd zal worden; want door de wet is de kennis der zonde" (Romeinen 3:20). Om deze reden geloven wij dat de Islam een valse hoop is. Alleen het belijden van "Jezus is Heer" en "Ik ben een zondaar" terwijl je gelooft dat Hij voor je zonden stierf en opstond uit de dood is voldoende (1 Korintiërs 15:3-7). Dat evangelie is fundamenteel in strijd met de Koran.

Het geloof in de Dag des Oordeels is één van de zes aqīdah ("geloofsartikelen") in de soennitische islam. Dit wordt gezien in de Koran: "Het is geen gerechtigheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar gerechtigheid is dit, dat men in Allah en de laatste dag gelooft."[iii] In feite is het geloof in de laatste dag de tweede van de vijf zuilen van de islam, waardoor de eschatologie centraler staat in de islam dan in het christendom en het jodendom.

De Koran is vrij beperkt in zijn bespreking over de "dag des oordeels" en, als gevolg daarvan, is het merendeel van de eschatologische details afkomstig uit de meer twijfelachtige Hadith literatuur.[iv] Om de zaken nog ingewikkelder te maken, zijn de Hadiths van horen zeggen gerapporteerde verklaringen van degenen die naar verluidt Mohammed "zo en zo" hebben horen zeggen, en zouden waarschijnlijk niet eens worden toegelaten in een Amerikaanse rechtbank. Een geleerde van de Islamitische godsdienst die een gezaghebbende vergelijking van de christelijke en islamitische eschatologie heeft geschreven, Dr. Samuel Shahid, schreef over de Hadiths: "Er is geen zekerheid of garantie dat alle informatie die hier wordt geciteerd accuraat of betrouwbaar is. Moslimgeleerden geven toe dat een aanzienlijk deel van de hadith vals is."[v] Sommige Hadith-tradities zijn vrij gemakkelijk te ontkrachten.

Zo maakt Shahid sportief gebruik van een maffe hadith die beweert dat de Joden Constantinopel veroveren door er omheen te lopen zoals de Israëlieten in de Hebreeuwse Bijbel werd opgedragen te doen bij de val van Jericho (Jozua 5:13-6:27).

Op gezag van Abu Huraya wordt verteld dat het uur niet zal komen voordat zeventigduizend van de kinderen van Isaac (de Joden) Constantinopel zullen binnenvallen zonder enige vorm van bewapening te gebruiken. Al haar versterkte muren zouden vallen door lofprijzingen en de roep van "God is groter." Op grond van het historische verslag werd Constantinopel in de vijftiende eeuw veroverd door de Ottomaanse dynastie (Turken) en niet door Arabieren. Ten tweede is de tegenspraak tussen de twee overleveringen duidelijk, aangezien de Kinderen van Isaäk niets te maken hebben met de verovering van Constantinopel. Ten derde lijkt het er meer op dat de verteller van deze overlevering historisch in de war was, dat hij er niet in slaagde onderscheid te maken tussen de episoden van de val van Jericho zoals die in hfst. zes van het boek Jozua staan opgetekend en de mythe van de verovering van Constantinopel. Dergelijke tegenstrijdigheid en verwarring suggereren dat deze overlevering een laat verzinsel was van de vertellers die hun publiek wilden verbazen. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij het bijbelse verhaal van enkele joodse vrienden gehoord en het in het weefsel van hun traditie verweven.[vi]

Wij geloven dat deze kritiek het merendeel van de islamitische eschatologie uit de Hadith verklaart. Uit de altijd duistere Hadith worden de islamitische voortekenen van de eindtijd afgeleid.

Er zijn vele tekenen waarvan wordt gezegd dat zij voorafgaan aan de Dag des Oordeels. Moslimgeleerden verdelen deze in de kleine (mindere) tekenen en de grote (grotere) tekenen.[vii] De kleine tekenen zijn "morele, culturele, politieke, religieuze en natuurlijke gebeurtenissen die bedoeld zijn om de mensheid te waarschuwen dat het einde nabij is en om de mensen tot inkeer te brengen."[viii] Zij zijn bijna universeel, en het is betrekkelijk gemakkelijk om "vervullingen" van deze zogenaamde voortekenen te vinden. Moslims geloven dat vele ervan reeds vervuld zijn, terwijl zij kwalificeren dat sommige zijn begonnen maar nog niet voltooid. De grote tekenen vormen een nauwkeuriger sjabloon aan de hand waarvan de oplettende student het late uur op de eindtijdklok zou kunnen afleiden. Cook legt uit: "Zij beschrijven een reeks van steeds ernstiger wordende gebeurtenissen die voorafgaan aan het einde van de wereld, waarin de verdoemden zullen worden geoordeeld en de gezegenden zullen beginnen te proeven van de genoegens die God voor hen in petto heeft in de hemel."[ix] We zullen kort de overdaad aan kleine tekenen bekijken en daarna zullen we de tien meer specifieke grote tekenen bekijken.

De kleine tekenen

Kleine tekenen kunnen worden onderverdeeld in normale gebeurtenissen die de meeste moderniserende culturen schijnen te plagen en werkelijk buitengewone gebeurtenissen waarvan wordt gezegd dat ze de voorbode zijn van de apocalyps.[x] De formule voor alle opgesomde kleine tekenen begint met "het laatste uur zal niet plaatsvinden totdat...". Dienovereenkomstig luidt nummer 4 hieronder: "Het laatste uur zal zich niet voordoen totdat de aardbevingen toenemen." Men moet dus uitgaan van die zinsnede voor elk genummerd teken.

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

De normale tekenen omvatten: 1) de toename van onwetendheid over de Islam en verraad aan de dagelijkse religieuze rituelen van de Moslims; 2) de alomtegenwoordigheid van alcoholgebruik; 3) een toename van afvalligheid omdat velen misleid worden door de Moslim "antichrist" bekend als de Dajjal. 4) een toename van aardbevingen;[xi] 5) een bevolking waarin vrouwen de mannen zullen overtreffen; 6) corruptie van politieke leiders; 7) de bouw van overdadige moskeeën; 8) het verlangen naar de dood voor veel mensen; 9) moslimlanden die de daden van niet-islamitische naties imiteren (bijv. het streven van Turkije naar de status in de EU); 10) een groot aantal slachtoffers als gevolg van een grote interne oorlog binnen de islam (bijv, het Sunni/Shia-conflict); 11) de verschijning van een man uit Qahtan, die de Mahdi zou kunnen zijn (in sommige Zuid-Arabische tradities); 12) de verschijning van dertig tot veertig valse profeten, van wie vier vrouwen; 13) gevallen van sommige moslims die hun leider vermoorden (in de loop van de geschiedenis zijn vele kaliefen vermoord); 14) vele moslims die hun geloof in twijfel trekken; 15) de opkomst van het laatste kalifaat (de aanspraak van de IS) en de vestiging daarvan in Jeruzalem; 16) de vernietiging van een groot deel van de Arabieren; 17) de uitbreiding van Ihab tot Jahab (oude plaatsen in de buitenwijken van Medina; de mensen verwerpen het Goddelijke decreet van het lot (de Islamitische leer van de voorbeschikking, bijv., Koran 22:70); 18) de nederlaag van de kruisvaarders bij Allepo of Dabiq, Syrië (de IS haar handelsmerk profetie, bijv, Sahih Muslim, 6924);[xii] 19) de verovering van Constantinopel (een schijnbare absurditeit, gezien het feit dat het huidige Istanbul al moslim is); 20) de vreedzame dood van moslimgelovigen, waarbij alleen de goddelozen op aarde achterblijven (lijkt parallel te lopen met de Opname); 21) de vernietiging van de stad Mekka en de plundering van de Ka'ba'. Het is interessant dat IS heeft gedreigd dit ook te bewerkstelligen.[xiii]

De buitengewone tekenen zijn veel vreemder, en, als ze zich zouden voordoen, zouden dergelijke gebeurtenissen velen tot een geloof in de islamitische profetie trekken. De tekenen die als buitengewoon worden geclassificeerd omvatten: 1) de verschijning van mensen die met hun tong eten zoals koeien[xiv] (er wordt geen verklaring gegeven, maar zij schijnen een ander soort entiteit te zijn dan een gewoon mens); 2) het samentrekken van de tijd: een jaar is als een maand, een maand als een week, een week als een dag, en een dag als een uur[xv] (Shahid stelt dat dit onhandig ontleend is aan Mattheüs 24:22);[xvi] 3) wilde beesten die tot mensen spreken;[xvii]4) de rivier de Eufraat die een berg goud blootlegt en mensen die er om vechten. [xviii] Shahid wijst erop hoe dit parallel loopt met het opdrogen van de Eufraat in deze passage in de bijbelse Apocalyps: "En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en het water daarvan droogde op, opdat de weg van de koningen van het oosten bereid zou worden" (Openbaring 16:12). De Eufraat, die ongeveer 1728 mijl van het noordwesten naar het zuidoosten loopt, werd klassiek gezien als een scheidslijn tussen Oost en West.[xix] Zoals dit doet vermoeden, zijn veel van deze tekenen ontleend aan de veel oudere christelijke profetieën, vooral het "begin van smarten" dat door Jezus in de KJV wordt genoemd of dat in moderne versies de "geboortepijnen" worden genoemd (Mattheüs 24:8). De volgende tabel vergelijkt de geboortepijnen met enkele van de kleine tekenen.

Christelijke geboortepijnen Kleine tekenen Moslims
"U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde." (Mattheüs 24:6)


De moslims vermoorden hun leider, vechten onder elkaar, etc. "Alin, Sunnan van al-Tirmdhi, #1435.
'Vele oorlogen worden opgesomd als tekenen: Dabig, Constantinopel, Jeruzalem, Saudi Arabië, Rome, etc.
Hongersnood: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. (Matteüs 24:7) "getroffen door hongersnood, calamiteiten, en de verdrukking van heersers"
Sunan Ibn Mogiah #4019Pestilentie: "Want volkeren zullen tegen volkeren opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk: en er zullen hongersnoden zijn, en pestilentiën, en aardbevingen op verscheidene plaatsen. (Mattheüs 24:7) "geteisterd door plagen en ziekten onbekend aan hun voorvaderen"
Sunan Ibn Mogiah #4019


Aardbevingen: "Want volk zal volk tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn, en pestilenties, en aardbevingen op verscheidenen plaatsen (Matteüs 24:7) "Overvloed van aardbevingen
Sahih Buldari Deel 9, Boek $8, #237En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
(Matteüs 24:10)
"De leugenaar geloofd, de waarachtige een leugenaar genoemd en de eerlijke een verrader genoemd."
Sunnan van al-Tirmdhi #2209
"En vele valse profeten zullen komen, en ze zullen velen misleiden" (Mattheüs 24:11). "komst van 30 dajjals"
Alim, Sunnan van Abi Dawud, Boek 37, 44319
"En omdat de ongerechtigheid gebonden zal zijn, zal de liefde van velen verkillen" (Matteüs 24:12) "Eervolle mensen zullen vergaan en zondige mensen zullen zegevieren"
Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen" (Mattheüs 24:14), De komst van de Dajjal.De parallellen met de bijbelse tekst zijn alomtegenwoordig, maar zij weerspiegelen aantoonbaar een ontlening en niet een echte bovennatuurlijke overeenkomst zoals sommige islamitische antichrist-theoretici beweren. Moslims passen dezelfde gebrekkige Koranmethodologie toe die wordt toegepast op het uitverkoren zaad van de Hebreeuwse Bijbel wanneer Izaäk wordt verwisseld met Ismaël. Creatieve Hadith-knutselaars hebben de rollen omgedraaid in het Eindrede-gesprek (Marcus 13) en het boek Openbaring, terwijl zij het oorspronkelijke materiaal zwaar hebben bewerkt en verdicht. In literaire zin komt de Dajjal overeen met Jezus' voorspelling: "En er zullen vele valse profeten opstaan, en zij zullen velen misleiden" (Mattheüs 24:11). Natuurlijk geloven wij Christenen dat de Islam vals is. Natuurlijk zijn voorstanders van de Islamitische Antichrist er dol op dat de Dajjal van de Moslims de werkelijke Jezus Christus is - onze Messias en terugkerende Koning.

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Dat bijna directe lenen door de Hadith samenstellers ondersteunt onze plagiaat verklaring voor de overeenkomsten. Het lijkt echter ironisch dat, indien gerealiseerd, het zo moet zijn dat hun valse messias een vriend zou kunnen zijn voor de Christenen, maar niet noodzakelijk. Joel Richardson geeft het idee dat de Moslims de echte Jezus als de Dajjal zullen bestempelen wanneer hij de Islam niet bevestigt zoals verwacht, waardoor hij in Moslim-ogen een perfecte misleider wordt.[xx] Maar het is waarschijnlijker dat de Hadith valse Islamitische pseudepigrapha zijn. Het lijkt waarschijnlijker dat de bittere splitsing tussen de soennieten en de sjiieten aanleiding zal geven tot vele onvermijdelijke beweringen over Dajjal. Onze mening weegt zwaar omdat Mahdisten een Dajjal nodig hebben om hun verhaal samenhangend te maken. Hieruit volgt dat zijn verschijning noodzakelijk is voor het voortbestaan van het huidige Mahdisme (zoals de IS). Wij geloven dat het Iraakse leger met westerse luchtsteun de IS zou kunnen uitschakelen, maar het Mahdisme zal overleven. Het suggereert een redelijke verklaring voor waarom Israëls buren Jeruzalem aanvallen bij Armageddon.

In de islamitische eschatologie zal voor de komst van Jezus en de Dag des Oordeels een messiaanse figuur verschijnen die bekend staat als de Mahdi, om de wereld te bevrijden van corruptie en de islam te vestigen als de wereldgodsdienst. Sommigen plaatsen de komst van de Mahdi als het middenpunt tussen de kleine en grote tekenen, maar velen beweren dat hij het eerste grote teken is. Chris White legt uit: "Van de Mahdi wordt gezegd dat hij de moslimwereld verenigt om verschillende veldslagen te leveren, waaronder de verovering van Constantinopel. Hij deelt de rijkdom die hij door verovering verwerft met de mensen. Hij regeert de wereld gedurende vijf, zeven, acht, negen of negentien jaar (de islamitische bronnen verschillen) voordat Isa terugkeert."[xxi] Zoals wij hebben gedocumenteerd, voedt het Mahdisme de IS en andere dergelijke apocalyptische doodsculten, maar er is onenigheid over de vraag waar de Mahdi precies valt in de tekenclassificatietheologie. De Hadith die wij bestudeerden noemen tien grote tekenen en vermelden de Mahdi niet, een dubieus feit dat suggereert dat het verhaal over de grote tekenen voorafging aan de kennis van zo'n "rechte geleide". Bovendien is er een diepgaande incoherentie met de kleine tekenen, "De laatste dag zal niet aanbreken voordat de moslimgelovigen vredig sterven en alleen de goddelozen op aarde achterblijven"[xxii] en "Mekka wordt in puin veranderd"[xxiii] (beide kleine tekenen) met het idee dat de Mahdi de hele wereld moslim maakt. De tekenen lijken elkaar uit te sluiten. Natuurlijk weerspiegelt dit de dubieuze geleerdheid die inherent is aan de Hadith.

VOLGEND DEEL: Het Afghanistan-debacle en de komst van Mahdi

Eindnoten:

[i] Muhamad M. Pickthall, ed., The Quran (Medford, MA: Perseus Digital Library, n.d.).

[ii] Various Hadiths are available on the Trials and Fierce Battles (Kitab Al-FitanWa Al-Malahim), Sunnah.com, http://sunnah.com/abudawud/37 , accessed January 12, 2016.

[iii] M. H. Shakir, ed., The Quran (Medford, MA: Perseus Digital Library, n.d.).

[iv] “Sunnah,” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online 2016,

http://www.britannica.com/topic/Sunnah accessed January 4, 2016.

[v] ṢamūʼīlʻAbd al-Shahīd, The Last Trumpet: A Comparative Study in Christian-Islamic Eschatology (Longwood, Fla.: Xulon Press, 2005), 29.

[vi] Shahīd, The Last Trumpet , 40.

[vii] “Theologians have divided these apocalyptic signs into two groups: the Lesser and the Greater Signs of the Hour,” David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature , Kindle Locations 121–122.

[viii] Ibid., 122–123.

[ix] Ibid., 127–129.

[x] Shahīd, The Last Trumpet , 30–42. My list of minor signs is drawn largely from this section of this book citing numerous Hadiths.

[xi] Church of God, “Earthquakes Today and Bible Prophecy: Has There Been an Increase in Major Earthquakes?” http://www.cogwriter.com/earthquakes-today.php , accessed January 4, 2016.

[xii] Sahih Muslim , 6924 http://www.theonlyquran.com/hadith/Sahih-Muslim/?volume=41&chapter=9 .

[xiii] “Islamic State Threatens to Attack Saudi Arabia,” ENCA, December 20, 2015, https://www.enca.com/world/islamic-state-threatens-attack-saudi-arabia , accessed January 12, 2016.

[xiv] Alim, Sunanan of al-Tirmidhi, #1236.

[xv] Ibid., #1446.

[xvi] Shahid, The Last Trumpet , 41–42.

[xvii] Alim, Sunanan of al-Tirmidhi #1450.

[xviii] Shahih of Muslim, v.8, page 174 (English translation).

[xix] Paige Patterson, Revelation , ed. E. Ray Clendenen, vol. 39, The New American Commentary (Nashville, TN: B&H, 2012), 310.

[xx] Joel Richardson, The Islamic Antichrist , second ed. (Washington, D.C.: WND Books, 2015), 79.

[xxi] Chris White, The Islamic Antichrist Debunked: A Comprehensive Critique of the Muslim Antichrist Theory , Kindle Edition, (Nashville TN, CWM Publishing, 2015), Kindle Locations 2489–2491.

[xxii] Musnad of Ahmad 2: 537–538; and Shahih of Muslim #2949 (Arabic version) as translated by Shahid, Last Trumpet , 41.

[xxiii] Al-Fitanwa al-Malhim183–187, as translated by Shahid, Last Trumpet , 41.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 33: Zeitgeist 2025 and the Coming Day of Judgment » SkyWatchTV