www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat er echt toe doet

Door Hal Lindsey - 7 november 2021

()

Wat is belangrijk? Als je het allemaal op een rijtje zet, wat is dan het belangrijkste? Iedereen heeft een mening. Maar gelukkig, vroeg iemand het ooit aan Jezus. En Hij gaf ons het definitieve antwoord.

In Matteüs 22, gebruikte de sekte van de Sadduceeën hun beste argument om Jezus te laten struikelen. De Heer gaf een goed antwoord en vernietigde de valse doctrine waarop hun vraag was gebaseerd. Daarna was het de beurt aan de Farizeeën. Mattheüs 22:34-35 zegt: "Toen de Farizeeën hoorden dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, verzamelden zij zich. En een van hen, een jurist, stelde Hem een vraag en stelde Hem op de proef." [NASB]

Dus, zij zaten bij elkaar gedoken. Ze probeerden een vraag te bedenken die Jezus in de val zou lokken met een antwoord dat ze tegen Hem konden gebruiken. Ze stuurden een expert in de wet op pad met hun vraag. In vers 36 vroeg deze: "Meester, wat is het grote gebod in de wet?" [NASB]

Voordat we naar het antwoord van de Heer kijken, denk eens na over de betekenis van die vraag. De wetgeleerde was een Joodse gelovige. Hij geloofde dat God gesproken had door Mozes en de profeten. Hij wilde begrijpen wat het belangrijkste in het leven was en is. Zijn vraag raakt de kern van alles. Hij vroeg Jezus om de zin van het menselijk bestaan uit te leggen.

Jezus gaf hem het perfecte antwoord. "En Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het grote en belangrijkste gebod. Het tweede gebod is daaraan gelijk: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten." [Mattheüs 22:37-40 NASB]

Jezus citeerde geen van de Tien Geboden. Maar als je vergelijkt wat Hij met die beroemde geboden zei, dan zul je ze in perfecte harmonie bevinden. De Tien Geboden kunnen in twee groepen worden verdeeld. De eerste vier gaan over onze relatie met God. De laatste zes gaan over onze relaties met mensen.

Jezus verdeelde zijn antwoord op dezelfde manier. Hij verwees de advocaat naar Deuteronomium 6:5 waar staat dat je God moet liefhebben met heel je hart, ziel en verstand. Daarna richtte Hij de aandacht van de wetgeleerde op Leviticus 19:18 - "Heb uw naaste lief als uzelf."

Jezus eindigde met te zeggen: "Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten." Als je God volledig en volmaakt liefhebt, zul je de hele wet betreffende God vervullen. Houd van je naaste zoals je van jezelf houdt, dan voldoe je aan de hele wet betreffende andere mensen.

Ik weet dat sommigen zeggen dat ze niet echt van zichzelf houden, maar als diezelfde mensen honger hebben, proberen ze zichzelf te voeden. Als ze het koud hebben, proberen ze zich te kleden. Als ze moe zijn, proberen ze zichzelf een plaats te geven om uit te rusten. Als ze bang zijn, zoeken ze een schuilplaats voor zichzelf. Houd op die manier van anderen.

Heeft iemand dat ooit gedaan? Heeft iemand ooit God of zijn naasten liefgehad zoals deze Schriften zeggen hen lief te hebben, en heeft hij dat zijn hele leven lang, elke dag gedaan? Slechts één Persoon in de hele geschiedenis heeft deze twee basiscommando's volmaakt vervuld - Jezus. Daarom moeten wij, om rein voor God te zijn, het geschenk van Zijn gerechtigheid aannemen. En vergeet niet dat het een geschenk is, iets dat Hij ons gratis aanbiedt.

In beide antwoorden van de Heer staat de liefde centraal. Dat is ons doel. God heeft ons gemaakt om lief te hebben - om Hem lief te hebben en om anderen lief te hebben. Wat is echt belangrijk? Heb God lief en heb mensen lief.

Bron: Hal Lindsey