www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom & waar zal de Tempel herbouwd worden?

Door David Silver - 21 november 2021

( )

Bijbelse illustratie van het Eerste Boek der Koningen, hoofdstuk 8, artistieke weergave van de Tempel inclusief de twee pilaren (Afbeelding: Distant Shores Media/Sweet Publishing via Wikimedia Commons)

Ik heb dit huis uitverkoren en geheiligd, opdat Mijn Naam daar voor altijd zal zijn. - 2 Kronieken 7:16

In B.C. tijden (vóór Covid), wanneer ik een tijd van Q & A in mijn vergaderingen had, was de ene vraag die altijd naar voren kwam .... "Zal de Tempel herbouwd worden?" Ik ontvang vaak berichten zoals het bericht dat ik eerder deze week ontving, dat mij ertoe heeft aangezet een opmerking te herhalen die ik enkele jaren geleden schreef over het onderwerp van de Tempel. Iemand in een gebedsgroep waar ik net lid van ben geworden, postte een bericht waarin stond dat er geen behoefte is aan een Tempel, omdat de Heer nu in ons woont, en dat het godslastering is om zelfs maar aan een nieuwe Tempel te denken. Dit soort denken is gebaseerd op een antisemitische, op Griekse leest geschoeide opvatting van de Schriften en een verkeerde kijk op het Koninkrijk van GOD. Ik ben er zeker van dat veel van onze lezers zich nog steeds afvragen hoe het met de Tempel zit, dus ik bid dat het commentaar van deze week voor u duidelijkheid zal brengen. Ik zal proberen mijn artikel zo eenvoudig mogelijk te houden.

Wanneer we een controversiële vraag hebben over een onderwerp in de Bijbel, kunnen we de waarheid alleen ontdekken als we het in de oorspronkelijke taal bestuderen, of dat nu Hebreeuws is voor het Oude Testament of Grieks voor het Nieuwe Testament. In het Hebreeuws wordt de Tempel Beit haMikdash genoemd of letterlijk het Heilige Huis. De GOD van Israël beschouwt de Tempelberg als Zijn adres op de aarde. Er zijn vele verzen in de Hebreeuwse Schrift, waar God spreekt over de berg Sion als Zijn woonplaats op aarde. (Psalm 2:6, Psalm 9:1, Psalm 99:2, Psalm 132:13) berg Zion of berg Moriah zoals het ook bekend staat, is de plaats waar YHVH Abraham riep om zijn zoon Isaac te offeren. Het is de plaats waar de eerste Joodse tempel en de tweede Joodse tempel stonden. YHVH droeg Mozes op om een huis voor Hem te bouwen volgens Zijn ontwerp en op de door Hem gekozen plaats, zodat Hij kon komen en wonen bij Zijn volk Israël. De geest van GOD woonde bij de Israëlieten in de Ark van het Verbond, die in het Heilige der Heiligen in het hart van de Tempel stond. Berg Sion is ook de plaats waar GOD Zijn Zoon, Jesjoea, zond om een offer te zijn. Dit schijnt de enige plaats op aarde te zijn waar GOD heeft gekozen om met Zijn volk om te gaan.

Op deze basis geloof ik ook dat de Hof van Eden op dezelfde plaats was gelegen - Jeruzalem. Dit wordt bevestigd door het openingsvers waar GOD verklaart dat Zijn Naam daar voor altijd zal blijven wonen. Nog een bewijsstuk werd mij gegeven door een zuster uit Canada - Uit Genesis weten we dat de Boom des Levens zich in de Hof van Eden bevond. In het boek Openbaring lezen we dat de Boom des Levens zich bevindt aan beide zijden van de rivier die ontspringt wanneer Yeshua's voeten landen op de Olijfberg en de berg in tweeën splijten. De Olijfberg is in Jeruzalem. Dus de Tuin van Eden, waar YHVH Adam en Eva schiep, moet zijn geweest waar Jeruzalem zich bevindt. Ook is er een plaquette op de binnenplaats van de Tempel, geplaatst door rabbinale schriftgeleerden, die zegt dat dit de plaats is waar GOD Adam en Eva schiep. Daarom is mijn punt nummer 1 dat de GOD van Israël altijd onder zijn volk heeft gewoond, en altijd zal blijven wonen, vanuit zijn Heilige Huis (de Tempel) in Jeruzalem.

Bij het vormen van ons begrip van de Bijbel, moeten we de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring, in aanmerking nemen. Persoonlijk geloof ik dat de Bijbel van Genesis tot Openbaring werkelijk gaat over de heroprichting van GODS Koninkrijk op de Aarde. Ik geloof ook dat de meeste strategische gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis werkelijk over de strijd tussen GOD en Zijn aartsvijand Satan gaan, die altijd heeft geprobeerd alles te doen wat in zijn macht ligt om een muiterij uit te voeren (Jesaja14:1) - en het plan van GOD af te breken, dat is zoals ik hierboven heb gezegd, om met Zijn volk op de Aarde te wonen. Dit is precies wat Satan vandaag aan het doen is via de Moslim Arabische wereld, via de VN, EU en seculiere regeringsleiders, via de seculiere media, en zelfs via de grote sector van de kerk die misleid is door de vervangingstheologie. Dit is de reden waarom we een steeds toenemende internationale oppositie zien tegen Israël en het Joodse volk dat al het land bezet dat GOD aan hen beloofd heeft.

Mijn punt nummer 2 is dat het herstel van Israël in 1948, de voortdurende terugkeer van het Joodse volk naar hun oude thuisland, en de wonderbaarlijke wederoprichting van de natie Israël op het wereldtoneel, in werkelijkheid een voorbereiding is op de wederoprichting van GODS Koninkrijk op aarde, dat volgens de vele Schriften alleen op de berg Sion in Jeruzalem kan worden gevestigd.

Volgens mijn begrip van het Nieuwe Testament, wanneer het Koninkrijk van GOD opnieuw op aarde wordt gevestigd, zal het YHVH zijn in de vorm van Zijn Zoon Yeshua, die zal regeren en heersen over het Koninkrijk voor 1000 jaar, voordat de nieuwe Hemelen en het nieuwe Jeruzalem worden voortgebracht. Ik vertrouw erop dat ik correct ben in de veronderstelling dat we allemaal uitzien naar de wederkomst van Jesjoea (2 Petrus 3:12), deze keer om Koning der koningen en Heer der heren te zijn. Ik begrijp uit de Schriften dat Jesjoea terugkomt in Zijn nieuwe verheerlijkte lichaam. Het is een fysiek lichaam en de Bijbel zegt dat de Messias op de Troon van David zal zitten. Ik geloof dat dit niet alleen geestelijk is, maar het is letterlijk,

Daarom is mijn punt nummer 3 dat Yeshua terugkomt om de Koning van YHVH's Koninkrijk te zijn. Koningen wonen in paleizen. Yeshua draagt de Naam van Zijn Vader, en de Vader heeft ons in Zijn Woord verteld dat Zijn Naam voor altijd zal wonen in Zijn Heilige Huis op de Tempelberg. (2 Kronieken 7:16) Vanuit mijn lezing van de Bijbel is er slechts één plaats op de planeet waar de Zoon van GOD tijdens het Millennium zal regeren en heersen over de hele Aarde - het Heilige der Heiligen, in een herbouwde Tempel, op precies dezelfde plaats waar de vorige 2 Tempels stonden, op de top van de berg Moriah in het hart van Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israël.

Ik vertrouw erop dat wat ik heb geschreven de vraag heeft beantwoord: Waarom & Waar Zal de Tempel Worden Herbouwd - MARANATHA Yeshua!!!

Bron: Why & Where the Will be Temple be Rebuilt ? » Kehila News Israel