www.wimjongman.nl

(homepagina)


VREDE VINDEN TE MIDDEN VAN WETTELOOSHEID EN BEDROG

()

3 september 2021 - Jonathan Brentner

Heb je ooit een gevoel diep in je ziel ervaren dat er iets vreselijk mis was? Dat is wat ik op dit moment voel.

Misschien is het een geval van diepe droefheid als ik kijk naar de toestand van mijn land en de wereld. Mijn president liet honderden, zo niet veel meer, Amerikaanse burgers in Afghanistan in de steek. Hij gaf de Taliban een lijst van Afghanen die de Amerikaanse strijdkrachten hielpen toen ze daar gestationeerd waren, een dodenlijst zo u wilt. De Taliban zijn reeds begonnen met het brutaal en sadistisch vermoorden van deze voormalige bondgenoten van Amerika. Ik huiver bij de gedachte aan het lot van de Amerikanen die achterblijven in dat land.

Het wordt nog erger. De regering Biden heeft de Taliban, ISIS en Al Qaeda een schat aan wapens geschonken die hun stoutste dromen te boven gaan. Laat niemand u misleiden; deze drie groepen zijn onderling verwisselbaar en steunen elkaar volledig. Deze demonische moordenaars zullen deze wapens zeer zeker gebruiken om nog veel meer onschuldige burgers en bijbelgelovige christenen in Afghanistan te vermoorden. Hoe lang duurt het nog voordat ze zulke terreur exporteren?

Lara Logan van Sixty Minutes verklaarde onlangs dat alles wat Biden en zijn cohorten ons hebben verteld en blijven vertellen over de situatie in Afghanistan een totale leugen is. In juli vertelde Biden de president van Afghanistan de wereld te misleiden over de opstandige kracht van de Taliban. Biden wist ruim van tevoren dat zijn plan zou leiden tot de ramp die we hebben zien gebeuren en de verschrikkingen die blijven bestaan voor degenen die daar nog steeds zijn.

Hoe kunnen wij als verloste heiligen woede vermijden als we kijken naar het bedrog en de grote wetteloosheid die in onze wereld heersen? Ik geloof dat de Heer Psalm 37 inspireerde om Zijn volgelingen in tijden als deze tot rust te brengen.

NIET WOEDEN

Psalm 37 zegt ons niet te "piekeren" (verzen 1,7-8) over het kwaad dat we overal om ons heen zien. Het woord in het Hebreeuws betekent een diepere passie dan men zou verwachten; het stelt een persoon voor die brandt van woede, woedend over het kwaad dat hij of zij ziet. Het geeft nauwkeurig weer hoe wij vaak reageren op de uit de hand gelopen wetteloosheid in onze wereld, is het niet?

De Heer wist dat het zien van slechte mensen die slagen in hun "slechte plannen" woede in ons zou opwekken (v. 7). Aan het eind van vers 8 vertelt Hij ons waarom we niet in zo'n toestand moeten volharden; "het neigt alleen maar naar het kwade".

Hij geeft ons ook een reden om kalm te blijven in tijden als deze; het komt door het overwegen van het einde van diegenen die geweld en immoreel gedrag in onze wereld bevorderen.

In vers 9 van Psalm 37 zegt de Heer ons dat "boosdoeners zullen worden uitgeroeid". De verzen 12-17 verzekeren ons dat de Heer de goddelozen en de geweldplegers zal oordelen. Degenen die onschuldige kinderen in de baarmoeder vermoorden, zich bezighouden met sekshandel, en de talloze vormen van kwaad en geweld bevorderen die we overal om ons heen zien, zullen zeker een vreselijke prijs betalen, zowel in de komende periode van Verdrukking als in de eeuwigheid.

Psalm 94:21-23 voegt dit toe over het einde van hen die "onschuldigen ter dood veroordelen". In vers 23 schrijft de Psalmist: "Hij zal over hen hun ongerechtigheid doen wederkeren / en hen uitroeien om hun goddeloosheid; / De Here, onze God, zal hen uitroeien." Hoewel God het kwaad niet onmiddellijk straft, weten we dat Hij dat zeker zal doen. Die tijd is zo dichtbij.

VERTROUWEN, VERTROUWEN, VERTROUWEN!

Hoewel de opdracht om de Heer te "vertrouwen" (verzen 3 en 5) slechts twee keer voorkomt in Psalm 37, is het eigenlijk het thema van de hele Psalm. God heeft nog steeds soeverein de controle over alle dingen; de gebeurtenissen van 2021 werken precies zo uit als God duizenden jaren geleden heeft voorzien. We kunnen vertrouwen hebben in Zijn plan, ook al zien we Hem op dit moment niet tussenbeide komen om het bloedvergieten in onze wereld te stoppen.

De Bijbel vertelt ons ook dat degenen die werken aan een tirannieke wereldorde er een tijdlang in zullen slagen alle naties tot slaven te maken onder hun marxistische staat. Hoewel dit koninkrijk een korte tijd zal bloeien, zal Jezus de antichrist en zijn rijk bij zijn wederkomst volledig vernietigen (Daniël 2:44-45; Openbaring 18-19).

Het is moeilijk om te wachten, wat toevallig ook een hoofdthema is van Psalm 37.

GEDULDIG WACHTEN

In vers 7 schrijft David: "Wees stil voor de Heer en wacht geduldig op hem..." We weten dat God de slechtheid van deze wereld zal oordelen, maar we weten niet wanneer. In de tussentijd wachten we en proberen we onze wens opzij te zetten dat de Heer nu zou handelen om de goddelozen te vernietigen.

Het besef van het geduld van de Heer met mij tijdens mijn leven helpt mij dit in perspectief te plaatsen. Als Hij mij onmiddellijk had geoordeeld voor mijn zonden, zou ik niet meer in leven zijn en een lot verdienen dat erger is dan de dood. Hoe kan ik klagen over Zijn lankmoedigheid met de wereld in het licht van de standvastige liefde en barmhartigheid die Hij mij elke morgen van mijn leven blijft bewijzen (Klaagliederen 3:22-24)?

Bovendien wachten wij, als heiligen van het Nieuwe Testament, niet op Gods toorn die op de wereld zal neerdalen, zoals zal gebeuren tijdens de zevenjarige Verdrukking. Wij wachten op de verschijning van de Heer wanneer Hij ons zal brengen naar de plaats die Hij nu voor ons aan het bereiden is (Johannes 14:1-3).

In Filippenzen 3:20-21 schreef Paulus: "Maar onze woonplaats is in de hemel, en van daaruit wachten wij op een Heiland, de Here Jezus Christus, die ons nederige lichaam zal veranderen in een lichaam als zijn heerlijke lichaam, door de kracht die hem in staat stelt zelfs alle dingen aan zich te onderwerpen." In het Grieks betekent het woord voor "wachten" een reikhalzend uitzien naar iets.

Zoveel gelovigen denken tegenwoordig dat het in de mode is om de opname te negeren of zelfs onze hoop belachelijk te maken. Toch helpt deze zekere verwachting ons kalm te blijven terwijl we wetteloosheid en bedrog exponentieel zien groeien in onze wereld. Ik weet niet hoe ik het zou redden zonder deze vreugdevolle verwachting.

FOCUS OP ONZE EEUWIGE ERFENIS

Wij hebben een enorm voordeel ten opzichte van koning David, omdat wij het Nieuwe Testament hebben en daarmee veel meer details over onze toekomst in de eeuwigheid. Voor de Joden in ongeveer 1000 v.Chr. was hun erfenis het Land, waarvan zij volgens de Bijbel ten volle zullen genieten tijdens het millennium. Ik denk dat dit de nadruk verklaart op het Land als de "erfenis" van gelovigen in Psalm 37.

Voor ons spreekt Efeziërs 1:11-14 over onze erfenis als nieuwtestamentische heiligen, die onze onsterfelijke lichamen omvat die we bij de opname ontvangen, onze duizendjarige heerschappij met Jezus, en ons eeuwige thuis in het Nieuwe Jeruzalem met een nieuwe aarde om voor altijd van te genieten. Deze dingen vormen onze erfenis, het paradijs dat Jezus ons belooft als heiligen van het Nieuwe Testament.

Als we leven met het perspectief dat dit leven alles is van wat we hebben (en de meeste gelovigen hebben tegenwoordig zo'n aards perspectief), zullen het geweld, de boosheid en het verdriet die inherent zijn aan deze wereld, ofwel een brandende woede in ons aanwakkeren, ofwel de twijfel en wanhoop in ons doen groeien, omdat we vrezen wat ons te wachten zou kunnen staan. Het enige andere alternatief is te geloven in de leugen van de mainstream media dat "we dit kunnen beheersen", dat het leven op een dag weer normaal kan en zal worden.

Op dit moment gaat de wetteloosheid ongecontroleerd verder over de hele wereld. De meest meedogenloze en duivelse moordenaars van onze tijd beschikken nu over een ongelofelijke voorraad hoogtechnologische wapens. De gevaarlijke tijden waarin wij leven zullen in de komende weken en maanden nog donkerder worden (hoewel de opname elk moment kan plaatsvinden).

1 Korintiërs 15:19 zegt: "Indien wij in Christus alleen hoop hebben op dit leven, zijn wij van alle mensen het meest te beklagen." Hoewel allen die in Christus zijn het eens zullen zijn met de apostel Paulus, leven de meesten niet alsof zijn woorden in dit vers waar zijn. Zij geloven in het eeuwige leven, maar vestigen al hun hoop op aardse resultaten.

Degenen met zo'n perspectief verklaren hun geloof vaak met geestelijk klinkende woorden die op velen indruk maken, maar zij geven geen uitdrukking aan enige hoop na het graf. Hoewel zij echte heiligen zijn, wandelen zij alsof de eeuwigheid niet bestaat, waardoor zij uitstekende kandidaten zijn voor twijfel of wanhoop wanneer zij tragedies in de wereld of zelfs in hun eigen leven zien gebeuren.

2 Korintiërs 4:17-18 vat het perspectief samen dat wij moeten hebben voor een tijd als deze: "Want deze lichte, kortstondige verdrukking bereidt ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid, dat alle vergelijking te boven gaat, daar wij niet zien op de dingen die gezien worden, maar op de dingen die ongezien zijn. Want de dingen die gezien worden zijn vergankelijk, maar de dingen die onzichtbaar zijn, zijn eeuwig."

Het is als wanneer men het paradijs uit de eeuwigheid haalt, dat zijn of haar dierbaarste hoop die met aardse resultaten wordt. Waarom zou je je richten op het leven in het hiernamaals als dat niet veel verschilt van het leven van vandaag?

Aan de andere kant, wanneer we onze vurigste hoop vestigen op het besef dat dit tranendal elk moment kan eindigen met de opname, merken we dat een onverklaarbare hoop en kalmte ons hart binnendringt. Wij weten dat de Heer rechtvaardig met deze wereld zal omgaan nadat Hij ons naar de plaats heeft gebracht die Hij voor ons in het huis van Zijn Vader bereidt.

Dus ja, ik ben bedroefd over het grote bedrog en de wetteloosheid die mijn land overspoelen. Maar er blijft een rare, onverklaarbare vrede diep in mijn ziel die snel terugkeert, zelfs als ik even toegeef aan piekeren over wat ik zie.

Bron: Finding Peace in the Midst of Lawlessness and Deceit — Jonathan Brentner