www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MEEST GENEGEERDE VERS IN DE BIJBEL

15 november 2021 - door Jonathan Brentner

()

Maar eeuwig leven heeft Joh. 3:15

Als ik dit vers zou aanhalen voor welke Bijbelgelovige heilige dan ook, dan zou hij of zij onmiddellijk een geloof bevestigen in wat het zegt.

Toch negeren de meeste christenen vandaag de dag niet alleen de boodschap van dit vers, maar leven alsof het niet waar is.

Wat is het vers dat zo over het hoofd wordt gezien en zo wordt genegeerd door velen in de kerk van vandaag? Het is 1 Korintiërs 15:19, "Indien wij in Christus alleen hoop hebben op dit leven, zijn wij van alle mensen het meest te beklagen."

Veel gelovigen, vooral in Amerika, leven met een één-wereld focus die ervan uitgaat dat hun hoop op dit leven voldoende is om hen door de ups en downs te dragen. Maar hoe lang kan een perspectief dat onze glorieuze eeuwige hoop negeert iemand staande houden temidden van tragedies en beproevingen zonder de deur van iemands hart te openen voor twijfel en wanhoop? Niet lang. Helemaal niet lang.

In zijn dagelijkse devotieboek, Restoration Year, schreef John Eldredge het volgende voor 11 november: "De meeste christenen hebben helemaal geen vaste greep op hun toekomst; zij zijn volledig en volkomen gefixeerd op het huidige moment. Maar we kunnen niet leven zonder een toekomst ... . Zonder een glorieuze hoop die in je hart brandt, zul je verpletterd worden door de pijn van de wereld."

De meeste preken vandaag de dag gaan niet alleen voorbij aan de realiteit van de eeuwigheid, maar weerspiegelen eerder een geheiligde versie van Joel Osteen's boek, Your Best Life Now. Wanneer we echter in de Schrift kijken, zien we een drastisch andere nadruk, één die de waarheden van 1 Korintiërs 15:19 benadrukt.

JEZUS VERBOND GELOOF IN ZICHZELF MET EEUWIG LEVEN

Jezus verbond steeds opnieuw geloof in Zichzelf met eeuwig leven (zie Johannes 3:15-16; 5:24, 39-40; 6:40; 10:27-28; 11:24-27; 14:1-6). Men kan het eeuwige aspect van Zijn onderwijs niet missen. Hij stierf opdat wij het eeuwige leven zouden beërven. Hij beloofde ons nooit een geweldig leven voor deze tijd, maar waarschuwde voor verdrukking (Johannes 16:33).

Nadat haar broer Lazarus gestorven was, gaf Martha uiting aan haar geloof in zijn toekomstige opstanding, toen zij met Jezus over zijn dood sprak. In antwoord daarop zei Jezus: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, al sterft hij, toch zal hij leven, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Gelooft gij dit?"" (Johannes 11:25-26). De Heer wilde dat Martha's aandacht gericht zou zijn op de toekomstige opstanding van alle gelovigen, zelfs toen zij toekeek hoe de Heer haar broer uit de dood opwekte.

De laatste woorden die Jezus tot Zijn gemeente sprak waren: "Ik kom spoedig" (Openbaring 22:20). Als Zijn spoedige verschijnen zo belangrijk voor Jezus was dat het Zijn laatste woorden aan de gemeente werden, zou het dan niet ook op onze lippen moeten liggen als wij door de harten en pijnen van het leven navigeren?

PAULUS LEERDE ZIJN NIEUWE BEKEERLINGEN IN THESSALONIKA DE SPOEDIGE VERSCHIJNING VAN JEZUS TE VERWACHTEN

Reis met mij terug in de tijd als de apostel Paulus het Evangelie verkondigt in de stad Thessalonica. Zijn succes om daar velen tvoor Jezus te winnen veroorzaakte veel jaloezie onder de Joden, die hem dwongen de stad veel eerder te verlaten dan hij van plan was (Handelingen 17:1-9).

Ondanks Paulus' korte verblijf in de stad, dat eindigde in een oproer, bedenk hoe hij deze jongelingen in het christelijk geloof onderwees. Hij leerde hen . . .

  • Jezus' spoedige verschijning te verwachten (1 Thessalonicenzen 1:9-10), wat tot gevolg had dat de bekeerlingen in Tessalonië ten onrechte geloofden dat het nog tijdens hun leven zou gebeuren in plaats van dat het na hun dood zou kunnen gebeuren (1 Thessalonicenzen 4:13-17).
  • De details van deze gebeurtenis noemen we nu de "opname" (1 Thessalonicenzen 4:13-17). Paulus hoefde alleen details toe te voegen over het lot van de "doden in Christus" tijdens die gebeurtenis.
  • De "tijden en seizoenen" van de eindtijd. Omdat zij alles wisten over de tekenen van het einde, hoefde de apostel hun daarover niet meer informatie te geven (1 Tessalonicenzen 5:1).
  • Alles over de dag des Heren (1 Thessalonicenzen 5:2), zou diepgaand onderricht hebben omvat van verschillende profeten uit het Oude Testament, zoals Jesaja, Zefanja, en Joël.
  • Het verrassende begin van de toorn van de Dag des Heren (1 Thessalonicenzen 5:2).
  • Over de komst van de "mens der wetteloosheid" of de antichrist, zijn verzet tegen God, en zijn toekomstige ontheiliging van de Joodse tempel tijdens de verdrukking (2 Thessalonicenzen 2:3-5). Dit zou onderricht hebben omvat uit het boek Daniël en Jezus' woorden zoals opgetekend in Mattheüs 24:15.
  • Over het werk van de Weerhouder met betrekking tot de verschijning van de antichrist, wat betekent dat de Opname moet plaatsvinden voordat Satan hem aan de wereld onthult (2 Thessalonicensen 2:2-7).
  • Dat de Here Jezus Zelf de "mens der wetteloosheid" zou doden bij Zijn wederkomst (2 Thessalonicenzen 2:8).

O, om Paulus over deze dingen te horen onderwijzen toen hij het Evangelie verkondigde aan de Thessalonicenzen!

WAAROM VERWERPEN MENSEN DE BOODSCHAP VAN 1 KORINTIËRS 15:19?

Als Amerikaan denk ik dat de welvaart in mijn land veel gelovigen en voorgangers ervan weerhoudt om de waarheden van 1 Korintiërs 15:19 volledig in zich op te nemen. We hebben zo lang in een luchtbel van welvaart geleefd dat velen van ons de vele en gevarieerde bedreigingen niet herkennen van hen die ons land willen vernietigen en ons onder de hielen willen vertrappen van de globalisten.

Velen blijven in de illusie dat het marxisme hier niet kan gebeuren, ondanks de openheid van velen in onze regering die ons vertellen dat dat het is wat ze willen voor de VS.

Amerikaanse christenen in de hypnotische ban van de mainstream media zien alleen maar hoop voor hun toekomst, zelfs nu de muren week na week op hen afkomen en hun vrijheden langzaam verdwijnen.

De vele ontmoedigende karikaturen van de hemel dragen ook bij tot de verwaarlozing van deze dingen in ons dagelijks leven. Hoe is het zitten op een wolk met een harp te vergelijken met de technologie van het moderne leven? Wie wil er in ijskoud water springen om zijn vleugels als engel te verdienen? Is het leven hier niet opwindender dan een nooit eindigende eredienst?

Een van Satans grootste leugens vandaag de dag is dat de hemel saai zal zijn. Randy Alcorn, in zijn prachtige boek, Heaven, behandelt deze misvatting in een van mijn favoriete citaten uit zijn boek:

Ons geloof dat de hemel saai zal zijn, verraadt een ketterij - dat God saai is. Er is geen grotere onzin. Ons verlangen naar plezier en de ervaring van vreugde komen rechtstreeks van Gods hand. Hij maakte onze smaakpapillen, adrenaline, geslachtsdriften, en de zenuwuiteinden die plezier overbrengen naar onze hersenen. Evenzo zijn onze verbeeldingskracht en ons vermogen tot vreugde en opwinding gemaakt door dezelfde God die wij ervan beschuldigen saai te zijn. Zijn wij zo arrogant om te denken dat de mens op het idee is gekomen om plezier te maken?

Niets verzwakt Paulus' Romeinen 8:18 perspectief van eeuwige heerlijkheid dan de leugen dat de Heer ons in de hemel niet lichamelijk zal zegenen of dat onze ervaring daar vreugdeloos zal zijn.

Daarom noemen wij de hemel het paradijs. Voor ons zal het millennium, en vooral de eeuwige staat, het utopia zijn waar mensen vandaag de dag alleen maar van kunnen dromen. Het zal het paradijs zijn! Waarom zou Jezus er op die manier naar verwijzen als het niet is wat wij ons voorstellen bij het woord "paradijs" (Lucas 23:43)?

Een derde reden is misschien het gebrek aan gezond bijbels onderwijs in de meeste kerken vandaag de dag over toekomstige dingen, wat ertoe geleid heeft dat velen hun geloof over zulke dingen halen uit dubieuze bronnen op de sociale media die menselijke wijsheid boven de woorden van de Schrift stellen.

Weet dat het niet de prediking van bijbelse waarheden over deze dingen is die verdeeldheid onder de heiligen veroorzaakt, het zijn de spotters die verwerpen wat de Bijbel zegt over de vervoering en het millennium.

Let in dit verband goed op deze woorden uit Judas 17-19

"Maar gij moet, geliefden, denken aan de voorspellingen van de apostelen van onze Here Jezus Christus. Zij hebben u gezegd: 'In de laatste tijd zullen er spotters zijn, die hun eigen goddeloze hartstochten volgen.' Zij zijn het die verdeeldheid zaaien, wereldse mensen, verstoken van de Geest."

De prediking van het kruis leidt zeker tot verdeeldheid onder de mensen. Maar het zijn de spotters die tweedracht in de kerk zaaien wanneer voorgangers bijbelse waarheden verkondigen over Jezus' spoedige verschijning en Zijn duizendjarige regering op de troon van David.

ONZE HOOP OP HET PARADIJS STELT ONS IN STAAT DIT LEVEN ZIN TE GEVEN

Zonder de hoop op de eeuwigheid is het totaal onmogelijk om zin te geven aan wat we in dit leven meemaken. Paul David Tripp schreef dit in zijn uitstekende dagelijkse devotieboek, New Morning Mercies: "Zonder de eeuwigheid in het centrum van ons denken, is ons beeld van het leven als een legpuzzel waar een centraal stuk van ontbreekt."

Tripp voegde dit toe over een bijbels wereldbeeld,

"Voor Gods kinderen belooft de eeuwigheid dat de zonde zal sterven, dat er een einde zal komen aan het lijden, dat onze beproevingen niet meer zullen zijn, en dat we voor altijd in volmaakte vrede met God zullen leven ... . Je kunt het leven niet goed begrijpen zonder het te bekijken vanuit het perspectief van de eeuwigheid."

Misschien leest u dit te midden van een groot verlies, een ziekte, of veel lijden. Natuurlijk kunt u op dit moment vertrouwen op Jezus' voortdurende kracht en troost, maar laat de eeuwige hoop die u in Christus bezit en die ons in zulke tijden bemoedigt en troost, niet buiten beschouwing (1 Thessalonicenzen 4:18).

Als u bent net als ik ben, voelt u zich soms overweldigd als u ziet hoe de goddelozen hun boze plannen uitvoeren. Zij die gedreven worden door hebzucht en macht lijken de dag te winnen terwijl zij pijn, verdriet en zelfs de dood over een groot aantal mensen brengen. Hun schrikbewind zal echter snel tot een einde komen tijdens de periode van Verdrukking.

Als je kreunt om wat je ziet (Romeinen 8:23-25), wees dan moedig; dat is een goed teken, want het betekent dat je dit leven hebt opgegeven om al je dromen te vervullen en met opgewonden verwachting uitziet naar de vreugde van Jezus' verschijning.

De beste troost voor de beproevingen van dit leven is te allen tijde de boodschap van 1 Korintiërs 15:19 in gedachten te houden: "Indien wij in Christus alleen op dit leven hopen, zijn wij van alle mensen het meest te beklagen."

Wat is er gebeurd met het eeuwige leven? Het is springlevend op de bladzijden van Gods Woord, maar het moet opnieuw verschijnen in bijbelgetrouwe kerken vandaag de dag.

N.B.: Vorig jaar schreef ik een artikel dat verwant is aan dit artikel: The Tragic Divorce of Our “Blessed Hope” from the Gospel.

[i] Randy Alcorn, Hemel, p. 410.

Bron: The Most Ignored Verse in the Bible — Jonathan Brentner