www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe erg zal de grote verdrukking zijn?

()

Onze cultuur heeft het idee van lijden voor een zaak omarmd, maar het heeft het concept van martelaarschap in het proces laten verbleken. Termen als martelaar voor sociale verandering, digitale martelaar, werkmartelaar en politieke martelaar hebben de betekenis van martelaar uitgebreid tot elk ongemak als gevolg van het uiten van een mening. Maar om te begrijpen hoe erg de Verdrukking zal zijn, moeten we weten wat woorden als martelaar betekenen in hun bijbelse context.

Wat betekent het om een martelaar te zijn?

Openbaring 6:9 maakt de betekenis duidelijk: "Toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij aflegden." Slachten is een offer-term die "slachten, geslacht en vermoorden" betekent. Gods volk heeft altijd vervolging gekend in delen van de wereld, en velen hebben door de eeuwen heen hun leven opgeofferd voor het Evangelie. Als het einde van de wereld nadert, zal de vervolging tot ongekende hoogten stijgen, en velen zullen worden gemarteld - vermoord - om hun geloof.

Wanneer het vijfde zegel wordt geopend, zal iedere Christen, dood of levend, aan het begin van de Verdrukking naar de hemel zijn opgenomen. Dit suggereert dat de martelaren in Openbaring 6 nieuwe bekeerlingen tot het Christendom zullen zijn tijdens de periode van de Verdrukking. In een wereld die gedomineerd wordt door het kwaad, zal hun geloof leiden tot een bloedige slachting. Jezus beschreef hun lijden in Zijn Eindtijdrede: "Dan zullen jullie gevangen genomen, en vervolgd en en gedood worden. Jullie zullen gehaat worden in de hele wereld, omdat jullie mijn volgelingen zijn. En velen zullen zich van mij afkeren en elkaar verraden en haten" (Matteüs 24:9-10, NLT).

Er zal geen plaats zijn voor lauwe christenen tijdens de Verdrukking. Voor veel gelovigen zal het volgen van Christus het ultieme offer vragen. Voor iedere gelovige zal het volgen van Christus een zorgvuldige afweging van de kosten vereisen. De martelaren van de Verdrukking zullen hun aardse lijden afwegen tegen het grotere geestelijke lijden van het verloochenen van Christus, en zij zullen tot dezelfde conclusie komen als Dietrich Bonhoeffer, een Duitse predikant die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgehangen:

[Boodschappers van het Evangelie] moeten de mensen niet vrezen. De mensen kunnen hen geen kwaad doen, want de macht van de mensen houdt op met de dood van het lichaam. Maar zij moeten de vrees voor de dood overwinnen met de vrees voor God. Het gevaar ligt niet in het oordeel van de mensen, maar in het oordeel van God, niet in de dood van het lichaam, maar in de eeuwige vernietiging van lichaam en ziel. Zij die nog bang zijn voor de mensen hebben geen vreze voor God, en zij die vreze voor God hebben, hebben opgehouden bang te zijn voor de mensen.1

Waarom zullen gelovigen worden gemarteld?

De apostel Johannes zegt dat de martelaren van de Verdrukking gedood zullen worden "om het woord van God en om het getuigenis dat zij hielden" (Openbaring 6:9). Gewapend met de waarheid van God's Woord, zullen de martelaren bekering prediken en waarschuwen voor het komende oordeel. In 2 Korintiërs 2 beschrijft Paulus het christelijk leven is als een reukwerk dat voor God en andere christenen geurt als een zoete parfum. Maar voor "hen die verloren gaan", ruikt het aroma naar bederf en dood (verzen 14-16).

Tijdens de Verdrukking zullen er weinig gelovigen zijn om de geur van gerechtigheid te waarderen. De meeste mensen zullen hun hart verhard hebben en de boodschap van verlossing verwerpen. Nu de antichrist de wereldpolitiek en de godsdienst stevig in handen heeft, zal de samenleving gewelddadig reageren op elk spoor van christendom. Velen zullen tijdens de Verdrukking worden opgeroepen om God meer lief te hebben dan hun eigen leven (Openbaring 12:11; zie ook Psalm 44:22).

Waarom zal de wereld niet luisteren?

Een verhaal uit het Oude Testament helpt ons te begrijpen hoe mensen, die naar Gods beeld geschapen zijn, iemand kunnen haten omdat hij Hem dient. Twee koningen, Achab van Israël en Josafat van Juda, bereidden zich voor op een oorlog. Josafat drong aan op het raadplegen van een van Gods profeten. Achab, die valse goden aanbad, ontbood vierhonderd profeten die het gemakkelijk eens waren met het strijdplan van de koningen. Josafat liet zich niet misleiden en vroeg opnieuw om een profeet van de Heer. Achab gaf eindelijk toe dat er één godvruchtige profeet was, Micha, die geraadpleegd kon worden. Alvorens de profeet te roepen, verklaarde Achab zijn minachting op deze manier: "Ik haat hem, omdat hij over mij niet het goede profeteert, maar het kwade" (1 Koningen 22:8).

Achab verwierp de waarheid omdat die niet voldeed aan zijn verwachtingen. Hij verkoos de vleierij van heidense profeten boven de oprechtheid van Gods profeet. In 2 Timotheüs 4:3-4 waarschuwt de apostel Paulus Timotheüs dat er een tijd zal aanbreken waarin de mensen "de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels." De houding van Achab is typerend voor wat er gebeurt in een hart dat zich van God heeft afgekeerd.

Het digitale tijdperk heeft het voor mensen mogelijk gemaakt te kiezen welk nieuws zij horen en hoe het wordt gebracht. Universiteiten hebben veilige ruimten gecreëerd waar studenten zich kunnen afzonderen van onwelkome ideeën. Recente rechtszaken hebben de burgerlijke vrijheden bedreigd van christelijke bedrijfseigenaren die proberen hun bedrijf te voeren volgens bijbelse normen. Wanneer het christendom in de praktijk het sluimerende geweten van een niet-christen wekt, is de reactie: "dood de boodschapper". Daarom zijn christenen door de geschiedenis heen vervolgd en zullen zij in toenemende mate vervolgd worden naarmate de Dag des Heren nadert.

Hoe zal God de vervolgers van de martelaren straffen?

De apostel Johannes beschrijft de martelaren als schreeuwend van onder een altaar dat zich bevindt in het vijfde van zeven zegels op een boekrol (Openbaring 6:9-10). Elk van deze zegels vertegenwoordigt een afzonderlijk oordeel over de aarde. Dit betekent dat de wereld geoordeeld zal worden, onder andere vanwege het bloed van de martelaren.

Beginnend in Openbaring 8 beschrijft Johannes zeven bazuin-oordelen die het laatste ingrijpen van de Heer op aarde aankondigen. Zij geven een beeld van de wereld die door de mens is verwoest. Het laatste bazuingeschal openbaart Gods laatste zeven oordelen over de aarde, die de schaal-oordelen zijn die in hoofdstuk 16 worden beschreven. De bazuin-oordelen stellen de wereld voor, geregeerd door Satan. De schaal-oordelen stellen de wereld voor die door God is teruggewonnen.

De gebeden van de heiligen die om gerechtigheid roepen worden de bestraffing van de zondaars. Het derde schaal-oordeel, dat zoet water in bloed verandert, verklaart Gods vergelding tegen hen die Zijn volk hebben gemarteld. Dit zijn de woorden van de engel die dit oordeel uitspreidt:

U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Openbaring 16:5-6

Waarom zal God wachten met het straffen van de vervolgers?

In de woorden van 2 Petrus 3:9: "De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (NLT).

In Openbaring 6 werd de roep om gerechtigheid van de martelaren beantwoord met witte gewaden en een aanmoediging om "nog een poosje te rusten, totdat zowel het aantal van hun mededienstknechten als van hun broeders, die gedood zouden worden zoals zij, voleindigd was" (vers 11). Net als in de dagen van Sodom en Gomorra zal God Zijn oordeel uitstellen totdat iedere gewillige ziel behouden is (Genesis 18:32). Nu, in Openbaring 16, wordt het geroep beantwoord met de wraak van de Heer.

Zoetwaterrivieren en meren zullen veranderen in bloederig water wanneer de derde schaal wordt uitgegoten. Opnieuw is het altaar het brandpunt van deze boodschap van vergelding, omdat de zielen van de gedode mensen onder het altaar worden vastgehouden. De engel verkondigt Gods rechtvaardigheid in het oordelen van Zijn vijanden. Deze schaal giet het oordeel uit waar de martelaren om hebben gevraagd.

Hoe verschrikkelijk de Verdrukking ook zal zijn, het is slechts een klein voorproefje van wat hen te wachten staat die het Evangelie verwerpen. De dagen van de Verdrukking zijn beperkt tot zeven jaar, maar iedereen die Jezus Christus niet als Heer erkent, zal voor eeuwig lijden.

Sommige mensen wijzen de realiteit van de hel af door te denken dat hun vrienden daarheen gaan, dus kunnen zij er net zo goed ook heen gaan. Jezus weerlegde dit idee met een verhaal in Lucas 16 over een godvruchtige bedelaar genaamd Lazarus en een goddeloze, naamloze rijke man. Lazarus stierf en werd naar de hemel gebracht, maar de rijke man stierf en werd gekweld in de Hades. De rijke man smeekte Abraham om Lazarus te zenden om zijn familie te waarschuwen - om hen te getuigen van de werkelijkheid van hemel en hel - omdat hij niet wilde dat zijn broers op dezelfde vreselijke plaats zouden belanden.

Abraham weigerde Lazarus naar de familie van de rijke man te sturen en zei: "Zij hebben Mozes en de profeten" (Lucas 16:29). Net als de rijke man heeft God ons alles verteld wat we moeten weten over hemel en hel en hoe onze beslissingen ons naar de ene of de andere plaats zullen leiden. Hij wacht nu geduldig op ieders beslissing, maar op een dag zal het vonnis definitief zijn. "De Heer is lankmoedig en overvloedig van barmhartigheid, Hij vergeeft ongerechtigheid en overtreding, maar de schuldigen spreekt Hij geenszins vrij" (Numeri 14:18).

Hoe beïnvloeden de schaal-oordelen de christenen vandaag de dag?

Als u een christen bent, zullen deze oordelen u niet treffen. U zult niet op aarde zijn wanneer ze plaatsvinden. Maar, zoals met alle Schriftplaatsen, is er een toepassing te maken, want de tekenen van de komst van de Heer zijn duidelijk. Als de Heer Jezus Christus vandaag zou terugkeren, zouden de gebeurtenissen die in Openbaring 15 en 16 worden beschreven waarschijnlijk niet later dan over zeven jaar plaatsvinden. Wie ken jij die jong genoeg is om over zeven jaar nog in leven te zijn? Kennen zij Christus? Als de opname vandaag zou plaatsvinden, zouden zij dan achterblijven om de zeven schaal-oordelen te ondergaan?

[Opmerking vertaler: Zij kunnen onder de bazuin-oordelen nog staande blijven en een grote schare zijn die niemand tellen kan. Gods genade is groot.]

Eindnoot:

1Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: Macmillan Publishing Company, 1963), 242.

Bron: How Bad Will the Tribulation Be? - Living in the Age of Signs - DavidJeremiah.org