www.wimjongman.nl

(homepagina)Voor Vele Jaren...

... hebben we commentaar gegeven op de dynamische openingswoorden van het derde hoofdstuk van de Tweede Timoteüsbrief, dat begint met een dramatische verklaring: "Weet ook dit, dat in de laatste dagen verderfelijke tijden zullen komen" (II Tim. 3:1). Op het eerste gezicht lijken deze woorden nogal alledaags, want het leven is van nature gevaarlijk. Gevaren van allerlei aard komen in de hele geschiedenis voor. Maar het Griekse woord dat hier vertaald wordt met "gevaarlijk" verwijst echt naar menselijk gedrag, niet alleen naar een destabiliserende omgeving. Zoals het elders in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, betekent het "krankzinnigheid", en meer dan dat, een agressieve vorm van sociaal geweld en destructieve woede!

De sociale verschijnselen waarvan wij in de wereld van vandaag getuige zijn, brengen ons er toe vaak te zeggen dat iets wat wij zojuist gezien of gehoord hebben pure waanzin is. We hebben allemaal wel eens de roep om "Defund the Police!" [Minder politie] gezien, en ons afgevraagd hoe onlogisch zo'n standpunt is. Minder politie betekent minder misdaad? Niet echt. In de straten van Amerika vertoont de generatie die nu volwassen wordt steeds meer van dat gedrag. Ze breken publieke monumenten af, plunderen buurten en stichten branden die hun echte verklaring in scène zetten: "Wij komen met een nieuwe boodschap voor onze nieuwe generatie. Jullie, die proberen om jullie verouderde samenleving in stand te houden, zijn racisten en seksisten, die de revolutionaire veranderingen ontkennen die spoedig zullen komen om van de wereld een plaats te maken die onze verbeterde filosofie weerspiegelt." Vrijwel iedereen heeft toegekeken hoe CRT - Critical Race Theory - de zalen van universiteiten, bedrijven, militaire instellingen, en zelfs openbare scholen heeft veroverd! Haar methodologie bestaat uit het verwarren van identiteit: ras, geslacht, bedrijfsmacht en militaire discipline. De sociale orde brokkelt af. De resulterende wanorde produceert een broeinest van radicale sociale instabiliteit, waardoor een interne revolutie zich door de samenleving kan bewegen. Het doel: een van bovenaf opgelegde dictatuur die ironisch genoeg gelijkheid belooft (of "rechtvaardigheid", zoals het nu genoemd wordt, besloten door de staat). En wat is deze nieuwe boodschap precies? Het komt voort uit een oude traditie om sociale groepen tegen elkaar op te zetten, met het idee om hun meest fundamentele waarheden te verwarren. Zij zullen dan reageren in een revolutionair conflict, waardoor hun nieuwe leiders hun acties kunnen leiden. Dit was de techniek die onder anderen door Karl Marx en Vladimir Lenin werd geperfectioneerd.

De echte waarheid is dat de Here God sociale tradities heeft geschapen die stabiliteit en succes voortbrengen. De mensen verdraaien ze. In de aanhef van Romeinen beschrijft Paulus de degeneratieve neiging van de mens:

"21 Omdat zij, toen zij God kenden, Hem niet als God verheerlijkt hebben, noch dankbaar geweest zijn, maar ijdel geworden zijn in hun verbeeldingen, en hun dwaze hart verduisterd is. 22 Zich wijs noemende, werden zij dwaas, 23 en veranderden de heerlijkheid van den onvergankelijken God in een beeld, gelijkvormig gemaakt aan den vergankelijken mens, en aan de vogels, en aan de viervoetige dieren, en aan het kruipend gedierte. 24 Daarom heeft God hen ook overgegeven tot onreinheid door de begeerten hunner harten, om hun eigen lichamen onder elkander te onteren; 25 die de waarheid Gods in een leugen veranderd hebben, en het schepsel meer aanbeden en gediend hebben dan de Schepper, die gezegend is in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom gaf God hen over aan slechte genegenheden; want zelfs hun vrouwen veranderden het natuurlijke gebruik in iets dat tegen de natuur is; 27 en evenzo ontbrandden ook de mannen, die het natuurlijke gebruik van de vrouw verlieten, in hun begeerte tegenover elkaar; mannen met mannen omgaan wat ongepast is, en ontvingen in zichzelf de vergelding voor hun dwaling die passend is. 28 En daar zij God niet wilden erkennen in hun dwaling, heeft God hen overgegeven aan een afkeurenswaardige geest, om te doen wat niet aangenaam is" (Rom. 1:21-28).

In moderne taal kan "aangenaam" beter vertaald worden met "gepast". In onze tijd schijnt Satan de kunst geperfectioneerd te hebben om bizarre theorieën geschikt te laten lijken voor deze tijd.

Vanaf de lagere school, helemaal tot aan de hogescholen, militaire rangen en bedrijven, is de maatschappij vergeven van het ongepaste! Traditionele christelijke opvattingen over relaties en verantwoordelijkheid worden uit elkaar gerukt! Gevoelens en duivelse suggesties zijn ervoor in de plaats gekomen.

Paulus schreef deze woorden in de dagen van het liederlijke Romeinse Rijk. Stel je voor wat hij vandaag zou schrijven!

Bron: Perilous Times Shall Come!