www.wimjongman.nl

(homepagina)


TRANSHUMANISME EN DE NABIJHEID VAN DE VERDRUKKING

Door Jonathan Brentner - 2 november 2021

()

Ik wens oprecht dat ik het mis heb. Ik zou heel graag willen dat ik inderdaad een "samenzweringstheoreticus" ben, zoals sommigen mij beschuldigen te zijn. Ik zou zo graag willen zeggen dat de COVID-19 "vaccins" "veilig en effectief" zijn.

Ik kan echter niet ongelezen laten wat ik heb gelezen en niet meer horen wat ik heb gehoord, noch mijn ogen sluiten voor het bewijs dat op mijn weg is gekomen van bewezen en gewaardeerde bronnen. Maar het belangrijkste is dat ik moet schrijven wat de Heer op mijn hart legt en dat zal ik blijven doen.

Sommigen zullen misschien kritiek hebben op de "politieke" toon van veel van mijn blogberichten in het afgelopen jaar. Maar als antwoord zou ik het volgende willen zeggen: Ik schrijf over transhumanisme en gebeurtenissen die daarmee te maken hebben, omdat deze dingen de nabijheid van de zevenjarige Verdrukking betekenen en als gevolg daarvan het dagelijks leven van veel mensen in onze wereld beïnvloeden. De "vaccin"-mandaten vertellen ons dat het koninkrijk van de antichrist zich voor onze ogen aan het vormen is en omdat veel gelovigen dit erkennen, schrijf ik om bemoediging te geven met betrekking tot de gevaren die zij scherpzinnig onderkennen.

Wat ik schrijf valt nog steeds onder de paraplu van bijbelse profetie en de roeping van de Heer voor mij om de bijbelse leer met betrekking tot de Opname en het millennium te verdedigen en ook uit te leggen hoe de huidige gebeurtenissen, politiek of anderszins, onthullen dat we leven in de laatste dagen van de menselijke geschiedenis zoals we die kennen.

Het einde van wat er nu in onze wereld gebeurt, zal de Opname van de kerk zijn voor allen die in Christus zijn, en de toorn van de dag des Heren voor hen die Jezus niet kennen als hun Verlosser. Jezus komt spoedig voor ons, misschien vandaag, tegen het einde van dit jaar, of misschien nog wat later. We leven in het seizoen van de Opname en het is een tijd om waakzaam te zijn, zoals Jezus ons heeft opgedragen voor zo'n dag als deze.

De wereld is zeer zeker op een Verdrukkingstraject, maar de Opname zal eerst plaatsvinden.

"BILD BACK BETTER" IS EEN EUFEMISME VOOR MARXISME

Nu het nieuws dat mijn hart echt verdriet doet als ik denk aan het enorme lijden dat zovelen ondergaan als gevolg van de globalisten die de meeste regeringen controleren. De strijdkreet van deze elites is "bouw beter terug", wat niets minder is dan een mooie manier om hun intentie uit te drukken om de mensheid tot slaaf te maken onder een communistische wereldorde.

Deze uitdrukking, die deze depopulatie-elitisten zo vaak gebruiken, komt rechtstreeks uit het draaiboek van het Wereld Economisch Forum (WEF). Degenen die tijd hebben doorgebracht op de website van het WEF en/of hebben geluisterd naar interviews van Klaus Schwab, de oprichter en CEO van het WEF, weten dat deze organisatie als uiteindelijk doel heeft een communistische wereldorde tot stand te brengen.

Onder haar gekoesterde "Great Reset" initiatief, trachten zij de wereld samen te brengen onder één centrale regering die uitgesproken marxistisch is.

Ik heb herhaaldelijk de WEF-video bekeken waarin hun agenda voor de planeet aarde wordt samengevat met de woorden: "je zult niets bezitten en gelukkig zijn." "Wat," zou je kunnen vragen, "doet hen geloven dat ze deze prestatie kunnen leveren? Hoe steelt een regering alles wat mensen bezitten met als resultaat dat ze gelukkig zijn?"

Transhumanisme is het middel waarmee ze deze schijnbaar onmogelijke taak willen volbrengen, en tegelijkertijd mensen ongevoelig maken voor de dood (aka ontvolking) en slavernij van de komende nieuwe wereldorde. De vier artikelen die ik de afgelopen zomer over deze zaak schreef, beginnende met Transhumanisme: Transhumanism: The Plot to Control Your Life!, leveren bewijsmateriaal over hoe de COVID-19 injecties en het virus zelf passen in de plannen van de globalisten om mens en machine te combineren.

Het WEF verwijst naar transhumanisme als de "Vierde Industriële Revolutie", wat voor hen hand in hand gaat met hun communistische agenda die zij slim vermommen als de "Grote Reset" of "beter terug opbouwen". Wat weinigen beseffen is dat de laatste term de totale vernietiging van alle bestaande economische structuren impliceert, zodat het proces van het weer beter opbouwen kan beginnen.

De globalisten van het WEF en de VN, samen met vele anderen in machtsposities en invloedssferen over de hele wereld, spreken duidelijk en openlijk over de noodzaak om mensen iets in te spuiten om hun gedrag volledig te controleren en later te beheersen. Hun agenda leest als een open boek voor wie oplet. Maar veel mensen kunnen eenvoudigweg niet geloven dat de bedoelingen van deze elite zo dodelijk en boosaardig kunnen zijn; als gevolg daarvan blijven zij onbewust van de ernstige dreiging die zich om hen heen ontvouwt, dankzij de invloed van de mainline media.

Hier is hoe ik samenvat wat ik vandaag zie;

De urgentie van veel wereldregeringen om iedereen de COVID-19 injecties te geven komt rechtstreeks voort uit de agenda van de globalisten om de hele mensheid tot slaaf te maken onder een marxistische totalitaire staat via transhumanisme. Deze injecties zijn een essentiële eerste stap in hun meesterplan om het leven van iedereen op de planeet te controleren en later te beheersen. Degenen die deze kwaadaardige agenda aan de mensheid willen opleggen, zullen niet lang tolereren dat iemand zich niet houdt aan hun vaccinatiemandaten.

"VERTROUW DR. FAUCI", VERTELLEN ZE ONS

De omvang van het ongebreidelde bedrog in Amerika bereikte onlangs epische proporties. We kwamen te weten dat Anthony Fauci belastinggeld gebruikte om "functieversterkend" onderzoek te financieren in het Wuhan lab in China. Met andere woorden, hij werd persoonlijk betrokken bij de bewapening van het coronavirus, zodat het veel besmettelijker en dodelijker zou worden. Nieuw vrijgegeven rapporten onthullen ook dat Fauci onmenselijke experimenten op honden en apen financierde en leidde, die resulteerden in een tergend pijnlijke dood voor alle betrokkenen. Woorden schieten tekort om de omvang van deze man's slechtheid te beschrijven.

Ondanks zijn verachtelijke staat van dienst blijven de Amerikaanse media en de regering Biden hem als een held beschouwen en steunen zij zijn krankzinnige advies dat alle kinderen tussen 5 en 11 jaar COVID-19-injecties moeten krijgen, ook al heeft deze groep 99,998% kans om het virus te overleven als zij het krijgen. Is het niet onbegrijpelijk kwaadaardig om onze kinderen deze injecties op te dringen, waarvan bewezen is dat ze een hoog sterftecijfer en ernstige hartkwalen veroorzaken?

Leo Hohmann heeft in een van zijn recente blogposts een video uit 2017 gebruikt waarin Fauci en anderen van het Amerikaanse NIH (National Institute of Health) het hebben over de noodzaak van een pandemie, misschien een virus dat in China begint, waardoor ze hun nieuwe vaccintechnologie kunnen implementeren zonder een decennium van testen vooraf, wat altijd het geval is bij nieuwe vaccins. Ik moest het steeds opnieuw bekijken omdat ik de eerste keer niet kon geloven wat ik eigenlijk hoorde. Laat me het belangrijkste van deze korte video herhalen:

Fauci en zijn cohorten bij de NIH spraken openlijk over de noodzaak een pandemie te ensceneren om hun nieuwe vaccintechnologie op de markt te brengen zonder het vereiste van uitgebreide tests, die volgens Fauci wel tien jaar konden duren.

De rooms-katholieke aartsbisschop Carlo Maria Viganò maakte onlangs een brief openbaar die hij op 23 oktober schreef en die opmerkelijk dicht aanleunt bij de dingen waarover ik heb geschreven met betrekking tot het transhumanisme en het verband daarvan met de aspiraties van de globalisten. Neemt u alstublieft de tijd om hem te lezen via deze Bron: link.

Laten we verder gaan met de vraag waarom we vreugdevolle hoop kunnen hebben temidden van een wereld die rechtstreeks op weg is naar de vernietiging, misleiding en dood van de zevenjarige Verdrukking.

DE SCHRIFT IS ONZE TROOST EN VREUGDE

Onlangs begon ik een blogpost met de volgende woorden: "Ik heb het gevoel dat ik wakker ben geworden midden in een dystopische nachtmerrie. De horrorfilms die ik in het verleden heb vermeden, zijn plotseling werkelijkheid geworden." Ik vermoed dat velen van u er net zo over denken.

Degenen die wakker zijn voor de tijd weten dat er iets vreselijk mis is in onze wereld. Zij zien de gevaren van de mandaten, de buitensporige uitgaven en de oorlogsdreigingen. Voor velen weet ik dat ik maar wat zeg als ik spreek over de gevaren van het leven in 2021 en de vele gevaren van de dag waarin wij leven.

De Schrift, in het bijzonder de Psalmen en de Bijbelse profetie, zijn steeds meer een toevluchtsoord voor mij geworden. Ik heb de Psalmen de afgelopen jaren verschillende keren doorgelezen en kan maar niet loskomen van de troost en hoop die ik op de bladzijden ontdek. Er zijn tijden dat ik 's morgens mijn schriftlezing beëindig met mijn armen om mijn Bijbel geslagen, vanwege de hoop die het evangelie mij geeft, waaronder mijn redding en de hoop op Jezus' spoedige verschijning.

Bijbelse profetie vertelt ons dat de wereld er in de laatste dagen zo uit zou zien als nu. Wij leven in de schaduw van de periode van Verdrukking, en het lijkt met de dag donkerder te worden. Maar voor wie Jezus kent, onthult de Schrift een glorieuze toekomstige hoop die begint met de wederkomst van de Heer voor ons voordat Zijn oordelen neerdalen op de mensheid zoals beschreven in Openbaring 6-18, Jesaja 13:9-13, en in andere teksten.

Ik kan ook zonder enige aarzeling zeggen dat we nu in bijbelse tijden leven.

De Heer belooft ons door de apostel Paulus dat wij de toorn van de dag des Heren zullen missen (1 Thessalonicenzen 5:1-11), die de gehele komende periode van de Verdrukking omvat.

Als je Jezus kent als je Verlosser, geef dan moed aan de beloften van de Schrift. Hij komt voor ons; we moeten alleen nog een beetje langer volhouden. Lees de Psalmen en breng tijd door met mediteren over passages die spreken over onze hoop in Jezus' naderende verschijning (Filippenzen 3:20-21; 1 Korintiërs 15:51-57; 1 Johannes 3:1-3; en Openbaring 3:10-11).

Als u toevallig dit bericht leest en nog niet de stap van het geloof hebt genomen om vergeving voor uw zonden te ontvangen, weet dan dat u dit spoedig moet doen om de verschrikkingen te vermijden die in de nabije toekomst over onze wereld komen. Klik hier voor meer informatie over de reddende kracht van het kruis.

Bron: Transhumanism and the Nearness of the Tribulation — Jonathan Brentner